Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania i urządzenia wielofunkcyjnego do skanowania zasobu geodezyjnego...ZP,Sp.O.272.1.12.2015

2015-07-07 12:24:02
ZP.SP.O.272.1.12.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 21/2015 z dnia 12 marca 2015r. w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. t.j. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. tj. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę zakupu:
1. Zadanie nr 1: Dostawa i instalacja oprogramowania do skanowania dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z usługą integracji z systemem do zarządzania zasobem - Ośrodek 8 - stosowanym w PODGiK o parametrach zgodnych z zał. Nr.1 .
2. Zadanie nr 2 - z dostawa, instalacja i konfiguracja urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego - drukarka, skaner, kopiarka - do współpracy z oprogramowaniem do skanowania pzgik o parametrach zgodnych z zał. Nr.2. Zamawiający nie dopuszcza podziału zadań.
3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wyżej wymienione oprogramowanie i urządzenie wielofunkcyjne na okres nie krótszy niż 24 miesiące oraz załączenia do oferty potwierdzenia wykonania nie mniej niż trzech realizacji odpowiednich dostaw w/w.(referencje, które będą zawierały w treści potwierdzenie należytego wykonania dostaw wraz z instalacją i konfiguracją w zakresie adresata dostaw, jakości, wartości i terminu realizacji), a także aktualny wypis z odpowiedniego rejestru przedsiębiorców, tj. kopia z datą nie starszą niż 6-m-cy przed datą składania ofert.

Zamawiający: Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą: 21-010 Łęczna,
ul. Aleja Jana Pawła II 95A
REGON: 43 10 29 168 NIP: 713 23 98 078 Telefon: /081/ 752-64-80 Faks: /081/ 752-64-64
E-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Teresa Olszak – Gł. Specjalista ds. zamówień publicznych, tel. 81 752 64 80, e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl .

Sposób przygotowania oferty: złożyć ofertę cenową.

Kryteria oceny oferty: cena – 90 %, liczona wg wzoru: cena oferty/cena najkorzystniejszą x 100 pkt. x 90%,
udzielony okres gwarancji – 10 %, liczony wg : okres gwarancji w ofercie/okres gwarancji najkorzystniejszy spośród złożonych ofert x 100pkt.x 10 %.


Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 16.07.2015 r godziny 10:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-64 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl . Ofertę przesłaną drogą elektroniczną nie ma potrzeby potwierdzać wersją przesłaną w inny sposób.

Termin realizacji dostawy wraz z instalacją i konfiguracja: do 14.08.2015r.
Załączniki:
1. Wymagania minimalne funkcjonalności oprogramowania do zaawansowanego skanowania dokumentów geodezyjnych wraz z usługą integracji z rozwiązaniami aplikacjami pracujących u Zamawiającego.
2. Specyfikacja urządzenia wielofunkcyjnego
3. Formularz oferty
4. Wzór umowy

Z poważaniem

Łęczna dnia 06.07.2015r. Kierownik Jednostki

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków