Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe - przygotowanie i zakup markowego gadżetu

2015-07-02 13:12:45
Znak sprawy: ESR.272.1.78.2015
Łęczna, dn. 01.07.2015


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński
Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
NIP: 505 001 77 32, REGON: 43 10 19 425
Tel. /081/ 75 26 401 fax: /081/ 75 26 464

zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie i zakup markowego gadżetu w ramach projektu „Rozwój unikalnych atrybutów marki „Kameralne Pojezierze” w oparciu o dziedzictwo UNESCO”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

CPV 22462000-6 Materiały reklamowe

II. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:
1) Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem umowy jest przygotowanie i zakup markowego gadżetu w ramach projektu „Rozwój unikalnych atrybutów marki „Kameralne Pojezierze” w oparciu o dziedzictwo UNESCO” prezentujących atrakcje turystyczne Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego w postaci ręcznika frotte:
a) 1000 szt. ręcznika o wymiarach ok. 70x 140 cm o następującej specyfikacji:
- ręcznik frotte, bawełna 100%, 500 g/m2
- na ręczniku kolorowe logo „Kameralne Pojezierze” w formie haftu o wymiarach ok. 10 cm x 10 cm
- ręcznik w pudełku o wymiarach ok. 355x255x70 mm z folii sztywnej z wkładką z mikrofali kaszerowanej z jednostronnym nadrukiem na papierze typu offset ok. 500 g, druk 4+0
- część ręcznika wypchnięta w kształt - motyw do uzgodnienia z Zamawiającym
- ręcznik oznakowany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi dla RPO WL 2007 – 2013 w formie wszywki z materiału poliestrowego z kolorowym nadrukiem sublimacyjnym,
b) 500 szt. ręcznika o wymiarach ok. 50x100 cm o następującej specyfikacji:
- ręcznik frotte, bawełna 100%, 500 g/m2
- na ręczniku kolorowe logo „Kameralne Pojezierze” w formie haftu o wymiarach ok. 10 cm x 10 cm
- ręcznik zwinięty i zabezpieczony nicią przed utratą kształtu w formie maskotki, o kształcie uzgodnionym z Zamawiającym i wysokości ok. 25 cm, na maskotce nadruk logo „Kameralne Pojezierze” w kolorze,
- ręcznik w pudełku z folii sztywnej
- ręcznik oznakowany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi dla RPO WL 2007 - 2013 w formie wszywki z materiału poliestrowego z kolorowym nadrukiem sublimacyjnym.
2. W ramach wykonania umowy Wykonawca:
a) przygotuje autorski projekt ręczników w sposób jak najlepiej oddający ideę marki „Kameralne Pojezierze”, ze szczególnym uwzględnieniem atutu UNESCO - Transgraniczny Rezerwat Biosfery „Polesie Zachodnie”, biorąc pod uwagę systemem identyfikacji wizualnej marki.
b) wykona ręczniki wg zatwierdzonej przez Zamawiającego wizualizacji.
c) dostarczy ręczniki do siedziby Zamawiającego.
2) Termin wykonania zamówienia: do dnia 10.08.2015
3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający niżej określone warunki:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w pkt. 3 zaproszenia, zawarte w Formularzu ofertowym.
5) Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo, telefonicznie i w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.
b) Beata Cieślińska, tel. /081/ 752 64 21, fax. /081/ 752 64 64, e- mail: b.cieslinska@powiatleczynski.pl
6) Termin związania ofertą: od dnia złożenia oferty do 17.07.2015 r.
7) Opis sposobu przygotowania ofert:
Wykonawca powinien przygotować ofertę w j. polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia Oferty. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. Oferta powinna zostać dostarczona w formie elektronicznej (skan dokumentu przesłany na adres: b.cieslinska@powiatleczynski.pl.) oraz papierowej (najkorzystniejsza oferta) do siedziby Zamawiającego.
8) Miejsce oraz termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do siedziby Zamawiającego do dnia 10.07.2015 r. do godz. 15.00. Za termin złożenia oferty uznaje się termin dostarczenia oferty Zamawiającemu w formie elektronicznej.
9) Opis sposobu obliczania ceny: Oferta powinna zawierać cenę brutto oraz cenę netto, należy podatek VAT wraz z podaniem stawki/ stawek podatku VAT.
10) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę zgodną w swej treści z niniejszymi warunkami zamówienia i zawierającą najniższą cenę ofertową brutto. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie stanowiła w 100% cena.
11) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: Wykonawca powinien dostarczyć na własny koszt do siedziby Zamawiającego próbki produktów będących przedmiotem Zamówienia.
12) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy.
13) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: Projekt umowy stanowi Załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty.
14) Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), na podstawie Zarządzenia Nr 21 /2015 Starosty Łęczyńskiego z dnia 12 marca 2015 r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania Zaproszenia do złożenia oferty oraz zakończenia procedury bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.


Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Projekt umowy.
3. System identyfikacji wizualnej marki „Kameralne Pojezierze”.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych