Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Organizacje pozarzadowe » Zarząd Powiatu w ...

Zarząd Powiatu w Łęcznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia na rok 2015 r.

2015-06-05 09:17:59
ZARZĄD POWIATU W ŁĘCZNEJ

Na podstawie art. 13 ust. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XLI/335/2014 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Łęczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”, zmienionej Uchwałą Nr XLII/344/2014 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 31 października 2014 r.

OGŁASZA
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia na rok 2015


I. NAZWA ZADANIA

Wspieranie organizacji i promocji bezpłatnych badań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym, poprzez organizację Rodzinnego Pikniku Profilaktycznego.

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA


1. W roku 2014 nie realizowano zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
2. W roku 2015 Powiat Łęczyński planuje przeznaczyć na dotacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ww. ustawy środki finansowe w wysokości 10 000 zł.

III. PODMIOTY UPRAWNIONE

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz pomiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

IV. OPIS ZADANIA

1. W ramach realizacji zadania należy zorganizować i przeprowadzić Rodzinny Piknik Profilaktyczny dla mieszkańców powiatu łęczyńskiego, który powinien uwzględniać m.in.:
1) poradnictwo z zakresu profilaktyki chorób cywilizacyjnych np. chorób sercowo -naczyniowych, chorób nowotworowych, chorób układu oddechowego, otyłości, cukrzycy,
2) możliwość wykonania podstawowych badań profilaktycznych np. pomiar ciśnienia tętniczego krwi, oznaczenie poziomu cukru we krwi, oznaczenie hemoglobiny glikowanej, określenie wskaźnika masy ciała BMI, badania spirometryczne,
3) gry, zabawy, konkursy o tematyce prozdrowotnej dla dzieci i dorosłych,
4) zabawy dla dzieci np.: trampolina, „miasteczko klaunów”, dmuchany plac zabaw.
2. Oferent może zaproponować inne działania, które przyczynią się do wzrostu atrakcyjności imprezy.
3. Miejsce imprezy: plac w obrębie Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
4. Termin przeprowadzenia imprezy: okres między 25 lipca a 16 sierpnia 2015 r. (sobota lub niedziela) w godz. 12.00-18.00.
5. Realizator powinien zapewnić m.in.:
1) specjalistów udzielających porad w zakresie profilaktyki,
2) materiały edukacyjne,
3) osoby uprawnione do wykonania badań,
4) zabezpieczenie medyczne imprezy,
5) nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów,
6) uprzątnięcie terenu po zakończeniu imprezy,
7) promocję imprezy na terenie powiatu łęczyńskiego.

V. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz pomioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod warunkiem, że ich cele statutowe przewidują prowadzenie działalności objętej konkursem.
2. Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
3. Dotacja może zostać przyznana oferentowi, który złożył prawidłowo wypełnioną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.
4. Ofertę należy złożyć według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.
6. Do oferty należy dołączyć: aktualny dokument określający osobowość prawną, np. odpis z KRS lub innego rejestru lub ewidencji, umowę partnerską określającą zakres zadań poszczególnych realizatorów w przypadku realizacji zadania wspólnego.
7. W przypadku złożenia oferty wspólnej, winna ona wskazywać jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególni oferenci oraz informować o sposobie ich reprezentacji wobec organu administracji publicznej.
8. Załączniki do oferty w formie kserokopii należy potwierdzić na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez oferenta lub osobę uprawnioną do reprezentowania w imieniu oferenta.
9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia na rok 2015”.
10. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
11. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
12. Wybór ofert zostanie dokonany do dnia 7 lipca 2015 r.
13. Warunkiem przekazania dotacji jest podpisanie umowy pod rygorem nieważności według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

VI. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1. Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w okresie od 15 lipca 2015 r. do
30 września 2015 r.
2. Termin realizacji zadania objętego konkursem powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia oraz zakończenia zadania.
3. Dotowane z budżetu powiatu mogą być tylko zadania realizowane na terenie powiatu lub na rzecz jego mieszkańców.
4. Wysokość udzielonej dotacji w formie wspierania realizacji zadania z budżetu nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów zadania.
5. Zakwalifikowane do poniesienia z dotacji będą koszty:
1) bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji,
2) uwzględnione w kosztorysie zadania,
3) racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych,
4) poniesione w okresie uprawnionym tj. terminie realizacji zadania,
5) poparte właściwymi dokumentami księgowymi.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT


1. Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ostatecznego ogłoszenia, tj. do dnia 24 czerwca 2015 r. do godz. 1500 do Biura Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A,
21-010 Łęczna (I p., pok.111).
2. O terminie złożenia oferty decyduje data jej wpływu do Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Złożone oferty będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową stosując następujący tryb:
1) ocena formalna – polegająca na sprawdzeniu zgodności oferty z warunkami i zasadami określonymi w ogłoszeniu,
2) ocena merytoryczna – polegająca na konieczności wyłonienia ofert, które gwarantują sukces realizacji zadania.
2. Oferta na realizację zadania publicznego podlega procedurze uzupełniania braków formalnych.
3. Uzupełnienie braków formalnych może dotyczyć:
1) uzupełnienia brakujących podpisów pod ofertą, w przypadku gdy nie została ona podpisana przez wszystkie osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu oferenta,
2) uzupełnienia oświadczeń zawartych w ofercie,
3) uzupełnienia dokumentu potwierdzającego upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
4) uzupełnienia potwierdzenia za zgodność z oryginałem załączonych kserokopii dokumentów,
5) poprawy oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych.
4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych oferent zostanie powiadomiony telefonicznie lub pocztą elektroniczną o konieczności ich uzupełnienia.
5. Oferty spełniające wymogi formalne podlegać będą ocenie merytorycznej.
6. Rozpatrując oferty Komisja Konkursowa będzie stosowała następujące kryteria:
1) ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 ustawy;
2) ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) ocenę proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne;
4) ocenę planowanych przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5) ocenę planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy wkładu rzeczowego i osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6) dostępność planowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców powiatu łęczyńskiego i przewidzianą liczbę beneficjentów;
7) ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych lub podmiotów w art. 3 ust.3, które w latach poprzednich realizowały inne zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu w Łęcznej w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej.
2. Uchwała Zarządu Powiatu w Łęcznej jest ostateczna.
3. Uchwała stanowi podstawę do zawarcia pisemnych umów według ramowego wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6,
poz. 25), szczegółowo określających warunki realizacji zadania z podmiotami, których oferty zostaną wybrane w konkursie.
4. W przypadku przyznania niższej kwoty dotacji na realizację zadania niż wnioskowana oferent zobowiązany jest do dokonania korekty i złożenia kosztorysu, harmonogramu realizacji zadnia i zestawienia przewidywanych źródeł finansowania zadania.
5. Oferty wraz z pozostałymi dokumentami nie są zwracane oferentowi.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa