Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług dostępu do Internetu, teletransmisji danych i telefonii” Część nr 2 - ZAD.2 ZP.SP.K.272.4.2.2015

2015-06-03 14:41:57

Łęczna, dn. 03.06.2015r.
Znak sprawy: ZP.SP.K.272.4.2.2015


ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

Działając w imieniu Zamawiającego, zawiadamiam o unieważnieniu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług dostępu do Internetu, teletransmisji danych i telefonii” w zakresie Części nr 2 - ZADANIE 2 - Dostęp do Internetu o gwarantowanej przepustowości 500Mb/s (łącze symetryczne) i adresacją PA, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy: ZP.SP.K.272.4.2.2015, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia: 60089-2015; data zamieszczenia: 28.04.2015r.

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.)

Uzasadnienie
Zamawiający wyznaczył termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu o
udzielnie zamówienia publicznego na dzień 18.05.2015r. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 18.05.2015r. do godz. 11.00 nie została złożona żadna oferta na realizację zamówienia w zadaniu 2 - Dostęp do Internetu o gwarantowanej przepustowości 500Mb/s (łącze symetryczne) i adresacją PA.

Zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

Zatem postępowanie w zakresie Części nr 2 - ZADANIE 2 - Dostęp do Internetu o gwarantowanej przepustowości 500Mb/s (łącze symetryczne) i adresacją PA należało unieważnić.
……………….
Otrzymują:
1. wykonawcy uczestniczący w postępowaniu wg rozdzielnika
2. a/a.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa