Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » W zał.zawiadomienie o ...

W zał.zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na„Świadczenie usług dostępu do Internetu,teletransmisji danych i telefonii” Część nr1-ZAD.1 ZP.SP.K.272.4.2.2015

2015-06-03 14:41:49

Łęczna, dn. 03.06.2015r.
Znak sprawy: ZP.SP.K.272.4.2.2015

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług dostępu do Internetu, teletransmisji danych i telefonii” w zakresie poszczególnych części –zadań.


Na realizację Części nr 1 - ZADANIE 1 - Dostęp do Internetu o gwarantowanej przepustowości 500Mb/s (łącze symetryczne) i adresacją PA oraz transmisję w relacji Łęczna, al. Jana Pawła II 95a - Włodawa, al. Piłsudskiego 66 za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Netia S.A., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa

Uzasadnienie
Wyżej wskazana oferta jest najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ (tj. cena ofertowa brutto - waga 95% i termin płatności faktury – waga – 5%), którymi to kryteriami Zamawiający kierował się przy wyborze.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu i uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt.

W niniejszym postępowaniu na realizację zadania 1 oferty złożyli wykonawcy i uzyskali punktację zgodnie z poniższym.

L.p. / Nr oferty Nazwa, siedziba i adres wykonawcy Punktacja przyznana ofercie (pkt)
w kryterium
Cena ofertowa brutto – waga 95% w kryterium
Termin płatności faktury
– waga 5% Łączna
punktacja
1/2 Netia S.A.
ul. Poleczki 13
02-822 Warszawa 95,00 pkt 5,00 pkt 100,00 pkt


Na realizację Części nr 2 - ZADANIE 2 - Dostęp do Internetu o gwarantowanej przepustowości 500Mb/s (łącze symetryczne) i adresacją PA nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie
W niniejszym postępowaniu na realizację zadania 2 nie złożono żadnej oferty.

Na realizację Części nr 3 - ZADANIE 3 - Dostarczenie usługi dostępu telefonii IP do publicznej sieci telefonicznej opartej o SipTrunk za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Orange Polska S.A., Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

Uzasadnienie
Wyżej wskazana oferta jest najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ (tj. cena ofertowa brutto - waga 95% i termin płatności faktury – waga – 5%), którymi to kryteriami Zamawiający kierował się przy wyborze.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu i uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt.

W niniejszym postępowaniu na realizację zadania 3 oferty złożyli wykonawcy i uzyskali punktację zgodnie z poniższym.

L.p. / Nr oferty Nazwa, siedziba i adres wykonawcy Punktacja przyznana ofercie (pkt)
w kryterium
Cena ofertowa brutto – waga 95% w kryterium
Termin płatności faktury
– waga 5% Łączna
punktacja
1/1 Orange Polska S.A.
Aleje Jerozolimskie 160,
02-326 Warszawa 95,00 pkt 5,00 pkt 100,00 pkt
2/2 Netia S.A.
ul. Poleczki 13
02-822 Warszawa 59,86 pkt 5,00 pkt 64,86 pktDziękujemy za udział w postępowaniu.…………………………………………………


Otrzymują: a/a.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www