Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kampanii promocyjnej Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego w Internecie w ramach realizacji projektu "Rozwój unikalnych atrybutów marki Kameralne Pojezierze w oparciu o dziedzictwo UNESCO

2015-05-29 15:02:50
Znak sprawy: ESR.272.1.53.2015 Łęczna, 28.05.2015 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Na podstawie Zarządzenia Nr 21/2015 STAROSTY ŁĘCZYŃSKIEGO z dnia 12 marca 2015 r.,
w oparciu o art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn. zm.)
zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na:

przeprowadzenie kampanii promocyjnej Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego w Internecie w ramach projektu „Rozwój unikalnych atrybutów marki „Kameralne Pojezierze” w oparciu o dziedzictwo UNESCO” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.4 schemat B Marketing gospodarczy

1. Zamawiający:
Powiat Łęczyński z siedzibą:
al. Jana Pawła II 95A, 21 – 010 Łęczna
REGON: 431019425, NIP 505 001 77 32
telefon: /081/ 752 64 01, faks: /081/752 64 64
e- mail: poczta@powiatleczynski.pl

2. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty

2.1 Opis przedmiotu zamówienia.
Celem kampanii jest promocja walorów turystycznych Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego
Założenia:
• czas trwania kampanii – 1 miesiąc (do dnia 26 czerwca 2015 r.)
• zasięg kampanii: ogólnopolski (w szczególności województwo lubelskie oraz województwa ościenne), z wykorzystaniem m. in. portali turystycznych, noclegowych itp.
• efekt kampanii – 390 000 unikalnych użytkowników, wzrost ruchu w okresie trwania kampanii na portalu www.turystyka-pojezierze.pl
• grupa docelowa kampanii – mieszkańcy województwa lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i podlaskiego

2.2 Postanowienia dodatkowe:
Wykonawca przygotuje szczegółowy mediaplan będący załącznikiem do formularza ofertowego uwzględniający narzędzia, jakie wykorzysta w kampanii wraz z informacjami o miejscach wyświetlenia. Preferowane przez Zamawiającego narzędzia kampanii: banerowa kampania odsłonowa na portalach i stronach internetowych dobranych pod kątem grupy docelowej (m. in. portale turystyczne i noclegowe). Preferowane przez Zamawiającego formy reklamy: nielayerowe formy reklamowe, które nie generują przypadkowych kliknięć (m.in. billboard, videoboard, skyscraper). Wielkość, wygląd i sposób wyświetlania zaproponowanych form graficznych musi skutecznie zachęcać do kliknięcia i przejścia na stronę internetową Zamawiającego. Niedozwolone jest umieszczanie reklam na stronach zawierających treści pornograficzne lub przeznaczone tylko dla osób dorosłych, nawołujące do nienawiści lub przemocy, związane z bronią oraz wszelkie inne nielegalne treści, w witrynach typu „pay-to”, w witrynach zawierających treści chronione prawem autorskim.

2.3 Zobowiązania Wykonawcy:
1) Dostarczenie przedmiotu zamówienia w wersji elektronicznej – na elektronicznych nośnikach informacji w plikach w powszechnie używanych formatach np. .jpg, .pdf, .tif, .psd, .swf, .avi, .mp4 oraz tam, gdzie to zasadne w plikach źródłowych możliwych do edycji (np. .doc, .docx, .rtf),
2) Bieżące konsultowanie z Zamawiającym treści i formy graficznej przygotowywanych bannerów, spotów do czasu ich ostatecznego przyjęcia przez Zamawiającego,
3) Przygotowanie bannerów, spotów w oparciu o dostarczone przez Zamawiającego projekty,
4) Sporządzenie Raportu końcowego z przeprowadzonej kampanii zawierającego min.:
 nazwa/temat emisji
 docelowa strona emisji (Wydawca)
 rodzaj i format reklamy
 start – koniec emisji
 liczba wyświetleń
 liczba kliknięć
 wskaźnik CTR
5) Złożenie oświadczenia Wykonawcy, iż przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami i obowiązującymi przepisami,
6) Dostarczenie celem udokumentowania przebiegu kampanii dla każdego elementu kampanii display screenshotów od każdego wydawcy, aby zobrazować miejsce emisji reklam Zamawiającego na stronie Wydawcy.
7) Zapewnienie Zamawiającemu dostępu do danych statystycznych/ źródłowych z panelu klienta wskazujących osiągnięte wyniki.

2.4 Termin wykonania zamówienia: do 26 czerwca 2015 r.

2.5 Termin związania ofertą: 14 dni od upływu terminu składania ofert.

2.6 Warunki udziału w postępowaniu: Wykonawca składający ofertę winien wykazać się posiadaniem
odpowiedniego doświadczenia w zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia tj.
2.6.1. wykazać się w okresie ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem niniejszego zapytania ofertowego wykonaniem co najmniej:
3 usług dot. stworzenia kreacji graficznej oraz kampanii produktu w Internecie, na łączną kwotę co najmniej 100 000,00 PLN brutto, w tym jednej umowy/usługi dot. promocji w Internecie za minimum 50.000,00 PLN brutto (w przypadku Konsorcjum wystarczające jest łączne spełnienie tego warunku tj. spełnianie go przez jednego, kilku lub wszystkich Partnerów Konsorcjum).
2.6.2. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca/y zobowiązani są przedłożyć wykaz zrealizowanych usług według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego Zapytania oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy/usługi te zostały wykonane należycie. Wskazane jest przedłożenie przykładów dotychczasowych realizacji.
Przedkładane dokumenty, jak również wykaz wykonanych usług potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców usługi zostały wykonane należycie, powinny zawierać, co najmniej:
 wskazanie podmiotu, na rzecz którego były one zrealizowane,
 wskazanie zakresu usługi,
 wskazanie wartości zamówienia,
 wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia).
 opinię podmiotu, na rzecz którego realizowane były usługi stwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie; uwaga: faktura nie jest wystarczającym potwierdzeniem należytego wykonania usług.

2.7 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Wykaz zrealizowanych usług według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 oraz dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie. Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

2.8 Warunki płatności: przelewem w terminie do 7 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

2.9 Opis sposobu przygotowania ofert: Wykonawca powinien dostarczyć formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 wraz z mediaplanem będącym integralną częścią formularza ofertowego; wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 2, dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Wykonawca może złożyć w wprowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisania oferty, za wyjątkiem oświadczeń, które należy składać w oryginale i pełnomocnictwa, kótre wymagane jest w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

2.10 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.
2. Termin składania ofert: do dnia 03.06.2015 r. do godz. 14.00 w jednej z form wybranych przez Wykonawcę:
 osobiście do siedziby Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 a, pokój 111 (kancelaria ogólna) lub
3. listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres: Powiat Łęczyński,
Al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna.
4. Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego wpłynięcia
do Zamawiającego.
5. Wykonawca powinien w ofercie podać łączną cenę netto, należny podatek VAT i cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
6. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą:
Beata Cieślińska, Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Rozwoju Powiatu,
tel. /081/ 752 – 64 – 21, fax. /081/ 752 – 64 – 64, e- mail: b.cieslinska@powiatleczynski.pl
lub
Dominika Sacawa, Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Rozwoju Powiatu,
tel. /081/ 752 – 64 – 23, fax. /081/ 752 – 64 – 64, e- mail: d.sacawa@powiatleczynski.pl
7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu obliczania ceny: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych przez wykonawców spełniających określone wymagania, oferujących wykonanie przedmiotu zamówienia w całości.

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, a ich oferty nie podlegają odrzuceniu, Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: cena 100%.

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę oraz wyznaczy termin zawarcia umowy.


Wykaz załączników:
1. Formularz ofertowy
2. Wykaz wykonanych usług
3. Wzór umowy


Przewodniczący Zarządu
Roman Cholewa

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna