Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » O Starostwie » Nieruchomości - ... » w sprawie ogłoszenia ...

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łęczyńskiego przeznaczonych do sprzedaży

2015-05-29 07:29:05
Uchwała nr 154/2015
Zarządu Powiatu w Łęcznej
z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łęczyńskiego przeznaczonych do sprzedaży


Na podstawie art. 25b, art. 35 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) w związku z art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn.zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XVII/154/2012 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata zmienionej uchwałą nr XVIII/185/2012 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 22 czerwca 2012 r., Zarząd Powiatu w Łęcznej uchwala, co następuje:

§ 1
1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość gruntową położoną w Łęcznej, składającą się
z działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Łęczna Miasto, numerem ewidencyjnym 2604/19 o pow. 0,0102 ha, będącą własnością Powiatu Łęczyńskiego, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00108816/8, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Wykaz postanawia się podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Łęcznej, przy Al. Jana Pawła II 95 A na okres 21 dni.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Członkowie Zarządu: Przewodniczący Zarządu:

1. Dariusz Kowalski .........................

2. Szymon Czech ……………… Roman Cholewa

3.Piotr Jastrzębski ..........................

4. Krystyna Wiśniewska ........................

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www