Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Modyfikacja SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług dostępu do Internetu, teletransmisji danych i telefonii” Znak sprawy: ZP.SP.K.272.4.2.2015

2015-05-07 15:06:43

Łęczna, dn. 07.05.2015r.
Znak sprawy: ZP.SP.K.272.4.2.2015
Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

Działając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą, al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług dostępu do Internetu, teletransmisji danych i telefonii”, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia: 60089-2015; data zamieszczenia: 28.04.2015r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania Wykonawców, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

ZESTAW NR 1

1. Pytanie nr 1: Załącznik nr 1, Opis Przedmiotu Zamówienia, Zadanie nr 1 i nr 2, 1.1. Dostęp do Internetu, zwracamy się z prośba o doprecyzowanie:
a) co dokładnie ma być monitorowane na łączu: sama dostępność / jakoś łącza?
b) czy monitorowanie ma być przez Internet po adresie publicznym?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca monitorował dostępność i jakość łącza. Monitoring ma na celu zachowanie ciągłości usługi oraz poziomu SLA zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (dalej SZOPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ). Jednocześnie Zamawiający nie wskazuje sposobu monitorowania łącza.

2. Pytanie nr 2: Załącznik nr 1, Opis Przedmiotu Zamówienia, Zadanie nr 2, II. Szczegółowe warunki techniczne, ust. 12, Zamawiający zapisał, że „Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie posiadając co najmniej 1 niezależny bezpośredni punkt styku z Krajowymi Dostawcami Internetowymi.”
Czy Zamawiający uzna za spełnienie tego zapisu posiadanie przez Orange Polska S.A. własnego punktu wymiany ruchu TPIX (www.tpix.pl)?
Odpowiedź:
Zamawiający udziela odpowiedzi jak na pytanie w Zestawie nr 6. tj.
Zamawiający uzna za spełnienie zapisu Załącznika nr 1, Opis Przedmiotu Zamówienia, Zadanie nr 2, II. Szczegółowe warunki techniczne, ust. 12, posiadanie własnego punktu wymiany ruchu TPIX.3. Pytanie nr 3: Załącznik nr 1, Opis Przedmiotu Zamówienia, Zadanie nr 3, II. Szczegółowe warunki techniczne, ust. 2, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, iż naliczanie sekundowe dotyczy połączeń krajowych z wyłączeniem połączeń na numery specjalne, skrócone, infolinie, serwisy informacyjne, Premium Rate.
Odpowiedź:
Naliczanie sekundowe dotyczy połączeń krajowych (lokalnych, strefowych, międzystrefowych, komórkowych), z wyłączeniem połączeń na numery specjalne, skrócone, infolinie, serwisy informacyjne, Premium Rate.

4. Pytanie nr 4: Załącznik nr 1, Opis Przedmiotu Zamówienia, Zadanie nr 3, II. Szczegółowe warunki techniczne, ust. 12 lit. b), Zamawiający wymaga, aby łącza SIP TRUNK „obsługiwały kodeki G.711a, G.711u, G.729 oraz protokół T38.”
Pragniemy zauważyć, iż kodek G.711.u jest stosowany w USA oraz Japonii. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wykreślenie tego kodeka z ust. 12 lit. b).
Odpowiedź:
Zamawiający rezygnuje z zapisu aby łącza SIP TRUNK obsługiwał kodek G.711u dlatego też wykreślił z Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zadanie nr 3, II. Szczegółowe warunki techniczne, ust. 12 lit. b) kodek G.711.u.

5. Pytanie nr 5: Załącznik nr 7.2 do SIWZ, Istotne Postanowienia Umowy, 3. Okres trwania umowy, ust. 3.3. Zamawiający zapisał, że „infrastruktura techniczna niezbędna do świadczenia usługi o której mowa w pkt 1.1., zostanie wykonana w terminie 6 tygodni od podpisania umowy.”
Zwracamy się z prośba o wydłużenie tego terminu do 12 tygodni.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby infrastruktura techniczna niezbędna do świadczenia usługi o której mowa w pkt 1.1., została wykonana w terminie 8 tygodni od dnia podpisania umowy w przypadku wykorzystania własnej infrastruktury. Natomiast w przypadku wykorzystania infrastruktury obcego operatora do 12 tygodni od dnia podpisania umowy.

6. Pytanie nr 6: Załącznik nr 7.1, 7.2, 7.3 do SIWZ, Istotne Postanowienia Umowy, 2. Warunki realizacji przedmiotu umowy, ust. 2.13, czy Zamawiający zgodzi się zgłaszać uszkodzenia i awarie telefonicznie tylko na wskazaną przez Wykonawcę Infolinię?
Wykonawca informuje, że w kanale telefonicznym może zapewnić najkrótszy czas reakcji na zgłoszenie, a ponadto Doradca telefoniczny może już przez telefon załatwić sprawę Zamawiającego, co w mniemaniu Wykonawcy zwiększy zadowolenie Zamawiającego z obsługi. Ponadto Wykonawca tylko w tym kanale kontaktu może zagwarantować bezzwłoczne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia – mailem lub SMS (zgodnie z życzeniem zgłaszającego). Wszystkie rozmowy z Doradcami są nagrywane i w razie reklamacji odsłuchiwane, dlatego Zamawiający może mieć pewność prawidłowego przyjęcia jego zgłoszenia.
Zwracamy się z prośbą o rezygnację z przesyłania zgłoszeń awarii tylko faxem/e-mailem. Wykonawca
w faxie/e-mailu może nie otrzymać wystarczającej ilości informacji aby mógł ustalić źródło problemu i to znacznie wydłuży czas realizacji zgłoszenia. Tylko zgłoszenie na Infolinię i odpowiedź na pytania zadane przez Doradcę umożliwią ustalenie źródła problemu. Tak Wykonawcy, jak i Zamawiającemu powinno zależeć na szybkim usunięciu awarii a nie na samym naliczaniu kar umownych.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zgłoszenie uszkodzeń i awarii telefonicznie, lub faxem lub mailem, z zastrzeżeniem bezwłocznego otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia – mailem lub SMS .

7. Pytanie nr 7: Załącznik nr 7.1, 7.2, 7.3 do SIWZ, Istotne Postanowienia Umowy, 4. Sposób zgłaszania i usuwania awarii, ust. 4.6., czy Zamawiający zgodzi się zgłaszać uszkodzenia i awarie telefonicznie tylko na wskazaną przez Wykonawcę Infolinię?
Wykonawca informuje, że w kanale telefonicznym może zapewnić najkrótszy czas reakcji na zgłoszenie a ponadto Doradca telefoniczny może już przez telefon załatwić sprawę Zamawiającego, co w mniemaniu Wykonawcy zwiększy zadowolenie Zamawiającego z obsługi. Ponadto Wykonawca tylko w tym kanale kontaktu może zagwarantować bezzwłoczne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia – mailem lub SMS (zgodnie z życzeniem zgłaszającego). Wszystkie rozmowy z Doradcami są nagrywane i w razie reklamacji odsłuchiwane, dlatego Zamawiający może mieć pewność prawidłowego przyjęcia jego zgłoszenia
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zgłoszenie uszkodzeń i awarii telefonicznie, lub faxem lub mailem z zastrzeżeniem bezwłocznego otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia – mailem lub SMS .

8. Pytanie nr 8: Załącznik nr 7.3. do SIWZ, Istotne Postanowienia Umowy, 4. Sposób zgłaszania i usuwania awarii, ust. 4.2., czy Zamawiający wyrazi zgodę z zastrzeżeniem bezwłocznego otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia – mailem lub SMS na modyfikacje zapisu w następujący sposób: „Awaria oznacza brak całkowitej łączności na wszystkich kanałach łącza SIP TRUNK danej lokalizacji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na na modyfikacje zapisu w następujący sposób: „Awaria oznacza brak całkowitej łączności na wszystkich kanałach łącza SIP TRUNK danej lokalizacji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.” Treść postaje bez zmian.

9. Pytanie nr 9: Załącznik nr 7.1, 7.2, 7.3 do SIWZ, Istotne Postanowienia Umowy, 6. Kary, wnosimy o doprecyzowanie iż naliczanie kar może nastąpić po zakończeniu procedury reklamacyjnej. Postepowania reklamacyjne wynikłe w toku realizacji umowy będą prowadzone na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych (Dz. U. poz. 284).
Informujemy, iż Wykonawca nie może stać w pozycji dyskryminowanej, co oznacza pozostawienie tego zapisu o swobodne naliczanie kar bez informowania Wykonawcy o zastrzeżeniach. Wyrażenie zgody Wykonawcy na ustosunkowanie się do reklamacji powinno być podstawą właściwej współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Odpowiedź:
Załącznik nr 7.1, 7.2, 7.3 do SIWZ, Istotne Postanowienia Umowy, 6.1 otrzymuje następujące brzmienie: Z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi, po zakończeniu procedury reklamacyjnej. Postepowania reklamacyjne wynikłe w toku realizacji umowy będą prowadzone na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych (Dz. U. poz. 284).


10. Pytanie nr 10: Załącznik nr 7.1, 7.2, 7.3 do SIWZ, Istotne Postanowienia Umowy, 6. Kary, Wykonawca zwraca z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie w ust. 6 Umowy zapisu, zgodnie z którym:
a. „Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie ust. 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., ust. 6.5. Umowy nie przekroczy 15% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w Umowie”?
b. „Łączna suma kar umownych, bonifikat, odszkodowań naliczonych w danym miesiącu na podstawie ust. 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., ust. 6.5. Umowy nie przekroczy sumy opłat należnych Wykonawcy za świadczenie usług w danym miesiącu”?
Wykonawca zwraca się na wypadek, gdyby Zamawiający nie uwzględnił ograniczenia całkowitej wysokości kar umownych do 15% kwoty wartości umowy, o rozważenie innej wartości procentowej, gdyż wskazanie maksymalnej wysokości kar umownych umożliwi oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z karami i uwzględnienie go w treści oferty.
Odpowiedź:
Treść pozostaje bez zmian, proponowane zapisy ograniczają ewentualne roszczenia Zamawiającego, których wyskokość maksymalna jest niemozliwa do oszacownia przed realizacją umowy.

11. Pytanie nr 11: Z uwagi na zakres postępowania i konieczność przygotowania rzetelnej oferty zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 19.05.2015 r. Wyznaczony na dzień 11.05.2015 r. termin składania ofert jest niewystarczający na prawidłowe przygotowanie oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 18.05.2015 r.


ZESTAW NR 2

1. Pytanie nr 1: Załącznik nr 1, Opis Przedmiotu Zamówienia, Zadanie nr 3, Zamawiający zapisał, że Wykonawca musi zapewnić „”płaski” plan taryfowy, tzn. wymagana jest przez Zamawiającego jedna stawka za minutę połączenia w ciągu doby, niezależnie od godziny i dnia tygodnia.”, w związku z powyższym zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga również darmowych minut na połączenia? Jeśli tak to jaka to ma być pula?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby stawka za minutę połączenia była stała, niezależnie od pory dnia i dnia tygodnia. Zamawiający nie wymaga puli darmowych minut.

2. Pytanie nr 2: Załącznik nr 1, Opis Przedmiotu Zamówienia, Zadanie nr 3, prosimy o wyjaśnienie, czy fakturowanie będzie z góry czy z dołu?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wystawiał faktury „z dołu”.

3. Pytanie nr 3: Załącznik nr 1, Opis Przedmiotu Zamówienia, Zadanie nr 3, prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób ma być rozliczany ruch?
Odpowiedź:
Sposób rozliczania połączeń powinien być rozliczany wg ilości wykonanych połączeń.


ZESTAW NR 3

1. Pytanie nr 1: Zamawiający w treści SIWZ określił sposób naliczania kar umownych nie precyzując sytuacji, w których kary umowne nie powinny być naliczane z uwagi na niezawinione przez Wykonawcę sytuacje. Wnosimy wobec tego o potwierdzenie, że kary umowne nie będą naliczane z niżej wskazanych powodów:
1. Z winy abonentów lub jego kontrahentów
2. Opóźnień w usunięciu awarii wynikłych z faktu, że Abonent nie udostępnił wykonawcy lub jego podwykonawcom pomieszczeń własnych lub należących do osób trzecich
3. Braku zasilania urządzeń, za które winy nie ponosi Wykonawca
4. Przyczynami leżącymi po stronie sprzętu, okablowania lub sieci Abonenta, nie objętych usługą, a także warunkami środowiskowymi w siedzibie abonenta tj. zasilanie elektryczne, klimat lub właściwości budynków lub pomieszczeń
Odpowiedź:
Załącznik nr 7.1, 7.2, 7.3 do SIWZ, Istotne Postanowienia Umowy, 6. Kary, pkt. 6.2 wskazuje, iż obowiązek zapłaty kar umownych, o których mowa w pkt. 6.1. umowy nie dotyczy sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zamawiający potwierdza że kary umowne nie będą naliczane ze wskazanych powodów.


1. Pytanie nr 2: Zamawiający w pkt. 6.1.1 i 6.1.2 Istotnych postanowień umów przewidział obciążenie Wykonawcy karą umową za "opóźnienie" w oddaniu przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia, oraz "opóźnienie" w usunięciu awarii. Wykonawca zwraca się z prośbą o zastąpienie wyrażenia ,,opóźnienie” wyrażeniem ,,zwłoka”. Opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, natomiast "zwłoka" to kwalifikowane opóźnienie, którego dopuszcza się, tylko ten podmiot, który nie wykonał postanowień umowy w terminie z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, czyli od niego zależnych. Zatem uzasadnieniem dla takiej zmiany jest potrzeba wykluczenia interpretacji, iż wykonawca będzie obciążony dotkliwymi sankcjami w postaci kar umownych nawet w sytuacji, gdyby wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności niezależnych od wykonawcy (np. bezprawnych działań lub zaniechań osób trzecich). Trzeba mieć tu bowiem na uwadze w szczególności wyrok SN z dnia 20 marca 1968 roku (sygn. akt II CR 419/67) jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie danego zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które strona zobowiązana nie ponosi odpowiedzialności (art. 471 Kc), kary umownej nie nalicza się.
Odpowiedź:
Zamawiający uwzględnia uwagi Wykonawcy, zastępuje słowo „opóźnienie“ słowem „zwłoka“.

3. Pytanie nr 3: Zamawiający w pkt. 6.4 Istotnych postanowień umów nakłada na Wykonawcę obowiązek zapłaty kar umownych po pisemnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Wykonawca zwraca uwagę, iż kary umowne winny być dochodzone po uprzednio przeprowadzonym procesie reklamacyjnym. Zatem czy Zamawiający potwierdza, że kary umowne będą naliczane po zakończeniu procedury reklamacyjnej na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych z dnia 24 lutego 2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 284)?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, iż kary będą naliczane po zakończeniu procedury reklamacyjnej. Zgodnie pkt 6.1. otrzymał brzmienie: „Z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi, po zakończeniu procedury reklamacyjnej. Postepowania reklamacyjne wynikłe w toku realizacji umowy będą prowadzone na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych (Dz. U. poz. 284).“


4. Pytanie nr 4: W treści Formularza Ofertowego dotyczącego części 3 Zamawiający wymaga wyceny połączeń międzynarodowych. Wykonawca informuje, iż połączenia międzynarodowe mają rozpiętość cenową pomiędzy 0,60 zł netto a 15,00 zł netto w zależności od rodzaju połączenia do zagranicznych sieci stacjonarnych lub do zagranicznych sieci komórkowych (im dalszy i bardziej egzotyczny kraj tym większe są opłaty). W celu uniknięcia przez Zamawiającego niepotrzebnego poniesienia podrożonych kosztów uśrednionych cen za połączenia międzynarodowe, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę, aby połączenia międzynarodowe wycenione przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dotyczyły połączeń międzynarodowych stacjonarnych do krajów Unii Europejskiej?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę aby połączenia międzynarodowe wycenione przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dotyczyły połączeń międzynarodowych do krajów Unii Europejskiej.

5. Pytanie nr 5: Zamawiający w OPZ na zadanie 3 pkt 2 ppkt 2) lit. c) wymaga zapewnienia funkcjonalności MCID - identyfikacja połączeń złośliwych. Prosimy o doprecyzowanie jaką usługę Zamawiający ma na myśli oraz jakie wymagania ma ona spełniać.
Odpowiedź:
MCID - identyfikacja połączeń złośliwych polega na zarejestrowaniu złośliwego połączenia w centrali i jego przyszłe blokowanie. Funkcjonalność będzie realizowana na centrali Zamawiającego.


ZESTAW NR 4


1. Pytanie nr 1: Zamawiający określił termin realizacji zamówienia - 6 tygodni od daty podpisania umowy. Wykonawca zwraca się z prośbą o przedłużenie tego terminu na 9 tygodni od daty podpisania umowy.Wymagany termin jest zbyt krótki dla wykonania zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby infrastruktura techniczna niezbędna do świadczenia usługi o której mowa w pkt 1.1., zostałanie wykonana w terminie 8 tygodni od dnia podpisania umowy w przypadku wykorzystania własnej infrastruktury. Natomiast w przypadku wykorzystania infrastruktury obcego operatora do 12 tygodni od dnia podpisania umowy.

ZESTAW NR 5

1. Pytanie nr 1: Zamawiający w treści SIWZ określa termin realizacji zamówienia w zadaniu 1 na 6 tygodni od dnia podpisania umowy. Wykonawca zwraca uwagę, iż termin ten jest zbyt krótki. Zamawiający winien wziąć pod uwagę, iż usługi stanowiące przedmiot zamówienia są usługami dedykowanymi tylko dla Zamawiającego i powinien liczyć się z tym, że dostęp z sieci wykonawcy do konkretnej lokalizacji może wymagać inwestycji lub też w przypadku chęci pozyskania infrastruktury od operatorów obcych w tym głównie Orange Polska, winien wziąć pod uwagę średni czas uruchomienia usługi jaki wynika z praktyki telekomunikacyjnej. Z praktyki natomiast wynika, ze czas niezbędny na połączenie lokalizacji w zadaniu 1 wymaga 90-dniowego czasu na uruchomienie usług od dnia podpisania umowy. Wykonawca zwraca uwagę, że w celu zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców wyrażonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, zamawiający winien wyrazić zgodę na dostosowanie terminu uruchomienia do możliwości potencjalnych wykonawców innych niż obecnie świadczący usługi dla Zamawiającego lub już posiadających niezbędna infrastrukturę. Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów SIWZ w taki sposób, aby termin realizacji usługi ustalić na 90 dni od daty podpisania umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby infrastruktura techniczna niezbędna do świadczenia usługi o której mowa w pkt 1.1., zostałanie wykonana w terminie 8 tygodni od dnia podpisania umowy w przypadku wykorzystania własnej infrastruktury. Natomiast w przypadku wykorzystania infrastruktury obcego operatora do 12 tygodni od dnia podpisania umowy.

ZESTAW NR 6

1. Pytanie nr 1: Załącznik nr 1, Opis Przedmiotu Zamówienia, Zadanie nr 2, II. Szczegółowe warunki techniczne, ust. 12, Zamawiający zapisał, że „Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie posiadając co najmniej 1 niezależny bezpośredni punkt styku w Polskim Punkcie Wymiany Ruchu.”
Czy Zamawiający uzna za spełnienie tego zapisu posiadanie przez Orange Polska S.A. własnego punktu wymiany ruchu TPIX (www.tpix.pl)?
Odpowiedź:
Zamawiający uzna za spełnienie zapisu Załącznika nr 1, Opis Przedmiotu Zamówienia, Zadanie nr 2, II. Szczegółowe warunki techniczne, ust. 12, posiadanie własnego punktu wymiany ruchu TPIX.

ZESTAW NR 7

1. Pytanie nr 1: Załącznik nr 1, Opis Przedmiotu Zamówienia, Zadanie nr 3, Zamawiający zapisał, że Wykonawca musi zapewnić „”płaski” plan taryfowy, tzn. wymagana jest przez Zamawiającego jedna stawka za minutę połączenia w ciągu doby, niezależnie od godziny i dnia tygodnia.”, w związku z powyższym zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga również darmowych minut na połączenia? Jeśli tak to jaka to ma być pula?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby stawka za minutę połączenia była stała, niezależnie od pory dnia i dnia tygodnia. Zamawiający nie wymaga puli darmowych minut.

2. Pytanie nr 2: Załącznik nr 1, Opis Przedmiotu Zamówienia, Zadanie nr 3, prosimy o wyjaśnienie, czy fakturowanie będzie z góry czy z dołu?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wystawiał faktury „z dołu”.

3. Pytanie nr 3: Formularz Ofertowy załącznik nr 2 do SIWZ część nr 3. Formularz z góry określa sumaryczną ilość minut dla danego typu połączenia oraz roczną opłatę abonamentową.
Czy Zamawiający oczekuje miesięcznie faktury będącej wynikiem podzielenie wartości brutto opłat przez 12 miesięcy trwania kontraktu?
Co w przypadku, gdy Zamawiający w trakcie trwania kontraktu przekroczy zakładaną ilość ruchu?

Odpowiedź:
Wykonawca określając cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia powinien podać koszt świadczenia usług w okresie 12 miesięcy. Cenę należy obliczyć w złotych (PLN) odrębnie dla każdej części zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich kosztów wykonania zamówienia, w szczególności należnych podatków, a także innych występujących obciążeń. W związku z tym wynagrodzenie Wykonawcy wyliczone w Formularzu Ofertowym jest maksymalnym wynagrodzeniem jakie może otrzymać Wykonawca za realizację przedmiotu zamówienia. Faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy, za zrealizowanie przedmiotu zamówienia będzie zależeć od faktycznej ilości zrealizowanych usług w okresie ich świadczenia (suma rzeczywiście wykonanych usług i cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w złożonym Formularzu Ofertowym lub przyjętych do kalkulacji ceny ofertowej lub wynikających z obowiązujących w okresie realizacji przedmiotu umowy cenników). Wyliczona przez Wykonawcę, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego cena oferty brutto brana będzie pod uwagę do porównania złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Powyższe wyjaśnienia i odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

W związku z powyższym, celem uwzględnienia udzielonych odpowiedzi i wyjaśnień, Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w niniejszym postępowaniu:
1. Dotychczasową treść SIWZ zastępuje się treścią zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma – SIWZ po uwzględnieniu modyfikacji – stan na dzień 07.05.2015r.
2. Dotychczasową treść załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia zastępuje się treścią zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego pisma – Opis przedmiotu zamówienia – po modyfikacji z dnia 07.05.2015r.
3. Dotychczasową treść załącznika nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy zastępuje się treścią zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego pisma – formularz ofertowy– po modyfikacji z dnia 07.05.2015r.
4. Dotychczasową treść załącznika nr 7.1 do SIWZ – istotne postanowienia umowy zastępuje się treścią zgodnie z załącznikiem nr 4.1 do niniejszego pisma – istotne postanowienia umowy – po modyfikacji z dnia 07.05.2015r.
5. Dotychczasową treść załącznika nr 7.2 do SIWZ – istotne postanowienia umowy zastępuje się treścią zgodnie z załącznikiem nr 4.2 do niniejszego pisma – istotne postanowienia umowy – po modyfikacji z dnia 07.05.2015r.
6. Dotychczasową treść załącznika nr 7.3 do SIWZ – istotne postanowienia umowy zastępuje się treścią zgodnie z załącznikiem nr 4.3 do niniejszego pisma – istotne postanowienia umowy – po modyfikacji z dnia 07.05.2015r.

Wobec powyższych zmian SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu o czas niezbędny na przygotowanie lub na przygotowanie i wprowadzenie zmian w ofertach, w sposób uwzględniający wprowadzane modyfikacje i dokonuje zmiany SIWZ zgodnie z poniższym:

Postanowienia SIWZ w zakresie pkt 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w brzmieniu:
12.1 Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna Pokój nr 111 (kancelaria ogólna), w terminie do dnia: 11.05.2015r. do godz. 11:00
12.2 Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.
12.3 Oferty zostaną otwarte w dniu: 11.05.2015r. o godz. 11:30, w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21 010 Łęczna w sali konferencyjnej.

Otrzymują następujące brzmienie:
12.1 Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna Pokój nr 111 (kancelaria ogólna), w terminie do dnia: 18.05.2015r. do godz. 11:00
12.2 Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.
12.3 Oferty zostaną otwarte w dniu: 18.05.2015r. o godz. 11:30, w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna w sali konferencyjnej.

W związku z powyższym zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
(-) Roman Cholewa


Otrzymują: a/a

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe