Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odp. nr 1 dp przetargu na Przekształcenie zasadniczej mapy wektorowej.... ZP.SP.O.272.4.3.2015

2015-05-07 08:30:09

ZP.SP.O.272.4.3.2015 Łęczna, dnia 07.05.2015r.

Zainteresowani Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 1Dotyczy: przetargu nieograniczonego, znak: ZP.SP.O.272.4.3.2015 na : Przekształcenie zasadniczej numerycznej mapy wektorowej do zbiorów danych przestrzennych BDOT500 oraz dostosowanie bazy danych GESUT do obowiązujących przepisów prawa dla jednostki ewidencyjnej Łęczna - miasto

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące pytania, na które udzielono odpowiedzi:
1. Jaka jest ilość operatów technicznych, które należy wykorzystać do wykonania zamówienia?
Ad. 1. Podstawą wykonania zamówienia będzie operat techniczny „Wykonanie zasadniczej numerycznej mapy wektorowej…” przyjęty do zasobu dnia 14.12.2012 r. za nr KERG 153.11-108/2012. W ramach ww. opracowania zostały przeanalizowane i wykorzystane wszystkie operaty techniczne mogące być podstawą utworzenia bazy gesut i numerycznej mapy wektorowej na obszarze jednostki ewidencyjnej Łęczna – miasto. Łącznie analizie poddano 2674 operaty (wyniki analizy zawiera ww. operat techniczny). Tylko w przypadkach określonych m.in. w punkcie V, ust. 3 Warunków technicznych… niezbędny będzie wgląd do tych operatów.

2. Proszę o określenie ilościowe dokumentacji ZUD na podstawie, której należy pozyskać dane dotyczące projektowanych sieci. Proszę uściślić co zamawiający rozumie przez elementy uzbrojenia terenu? (SIWZ III. 3). Treścią bazy GESUT są wyłącznie przewody projektowane.
Ad. 2. W roku 2013, 2014 i 2015 na obszarze objętym zamówieniem dokonano uzgodnień 168 dokumentacji projektowych dotyczących sieci uzbrojenia terenu (sieci, przyłącza, zewnętrzne instalacje). Zgodnie z zapisem w przytoczonym wyżej punkcie (SIWZ III. 3) pod pojęciem „elementy uzbrojenia terenu” Zamawiający rozumie przewody, odcinki przewodów, osie odcinków przewodów i obiekty punktowe przewodu. Obowiązująca wcześniej instrukcja techniczna G-7 przewidywała inną segmentację obiektów niż rozporządzenie z 12 lutego 2013 r.
w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych i mapy zasadniczej. Zamawiający w tym zapisie chce zwrócić uwagę, że obiekty bazy GESUT utworzone na podstawie istniejących warstw programu Ewmapa winny być zgodne
z obowiązującymi przepisami. Treścią bazy GESUT nie są wyłącznie przewody projektowane.

4. Czy wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia weryfikacji inicjalnej bazy danych GESUT? W przypadku gdy Gestorzy pobierającymi opłaty za wykonanie weryfikacji kto pokrywa koszty wykonania weryfikacji?
Ad. 4. Dla jednostki ewidencyjnej Łęczna – miasto została założona baza GESUT na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów (Instrukcja techniczna G-7). Uzgodnienia branżowe zostały wykonane (z wyłączeniem sieci elektroenergetycznych). Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania weryfikacji inicjalnej bazy GESUT z zarządcami sieci. Wyjątek stanowią sieci elektroenergetyczne. Z informacji posiadanych przez Zamawiającego wynika, że zarządca-właściciel sieci elektroenergetycznych w chwili obecnej nie ma technicznych możliwości przeprowadzenia takiej weryfikacji dlatego Zamawiający przewidział uzgodnienia opisane w punkcie III. 3 SIWZ i Warunków technicznych… Z dostępnych dla zamawiającego informacji wynika, że w przypadku sieci elektroenergetycznych za uzgodnienie (weryfikację bazy danych GESUT) zarządca nie pobiera opłat. Jednakże, gdyby zaszła konieczność poniesienia takich opłat ich koszty pokrywa Wykonawca.

5. W jakiej skali należy przekazać arkusze PGE Dystrybucja S.A do uzgodnienia? Czy zamawiający przekaże Wykonawcy wydrukowane arkusze? Obowiązujące przepisy nie przewidują opisanej w SIWZ formy uzgodnienia na wydrukowanych arkuszach tylko poprzez przekazanie inicjalnej bazy danych GESUT. Proszę o informację ile dni ma PGE Dystrybucja na wykonanie uzgodnień?
Ad. 5. Arkusze do uzgodnień powinny być wydrukowane w skali 1:1000 lub 1:500 przez Wykonawcę prac. Łączna ilość arkuszy zawierających sieci elektroenergetyczne we wskazanych wyżej skalach wynosi 85 szt. Zamawiający nie określił i nie może podać informacji ile dni zarządca sieci będzie dokonywał uzgodnień sieci elektroenergetycznych. Forma uzgodnienia została wyjaśniona w odpowiedzi na punkt 4 zapytań.

6. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków
z dnia 16 grudnia 2013 nie zawiera §4. Proszę o doprecyzowanie zapisu.
Ad. 6. Dziennik Ustaw z dnia 16 grudnia 2013 r. poz. 1551, w którym opublikowano rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków zawiera §4 o następującej treści:
„§ 4. Ujawnienie w ewidencji obiektów „blok budynku” oraz „obiekty budowlane trwale związane z budynkiem”, o których mowa odpowiednio w § 63 ust. 1d oraz § 63a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, które są obecnie treścią mapy zasadniczej, a także uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących budynku o nowe atrybuty, wyszczególnione w § 63 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, odbywać się będzie równolegle
z procesem tworzenia zbiorów danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 i 3 oraz ust. 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, na podstawie informacji zawartych na dotychczasowej mapie zasadniczej.”

7. Proszę o przekazanie listy dokumentów finalnych (sprawozdanie, raporty, pliki wymiany danych) które należy przekazać Zamawiającemu.
Ad. 7. Dokumentami stanowiącymi operat techniczny powinny być:
- sprawozdanie techniczne,
- uzgodnienia branżowe,
- płyta CD/DVD zawierająca finalne bazy danych GESUT, BDOT500 w formacie GML oraz programu Ewmapa (bazy .fdb) oraz bazę EGiB w formacie Ewmapa (budynki z elementami budowlanymi związanymi z budynkami – baza .fdb),
- inne dokumenty wymagane przepisami prawa.

8. Warunki techniczne VII, ze względu na różnice w strukturze danych istniejącej numerycznej mapy zasadniczej i baz danych będących przedmiotem opracowania nie jest możliwa realizacja zlecenia poprzez import danych. Proszę o doprecyzowanie zapisu.
Ad. 8. W jednostce ewidencyjnej Łęczna – miasto są założone standardowe bazy danych GESUT, BEDOT500 i EGiB programu Ewmapa. Bazy te są zgodne z z obowiązującymi przepisami wg. stanu na dzień 01.01.2015 r. Bazy BEDOT500 i GESUT są puste, natomiast baza EGiB zawiera budynki bez elementów trwale związanych z budynkami (schody, tarasy itd.) Zamawiający nie wymaga aby bazy utworzone na podstawie istniejącej wektorowej mapy numerycznej prowadzonej w programie Ewmapa zostały opracowane w programie Ewmapa. Zamawiający wymaga aby dane opracowane w innych programach/systemach zostały zaimportowane do programu Ewmapa i prawidłowo funkcjonowały. Zamawiający nie narzuca narzędzi i metod, za pomocą których zostanie zrealizowane zlecenie. Efektem prac mają być bazy zgodne z zamówieniem i obowiązującymi przepisami prawa, o dokładności wynikającej z materiału źródłowego.

9. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w warunkach technicznych.
Warunki techniczne IV.2.:
"Mapa zasadnicza od końca 2012 r. prowadzona jest w programie EWMAPA w formie mapy wektorowej (nie obiektowej) w PUWG „2000”. " i Warunki techniczne VII
"Prawidłowy import danych do zasobu numerycznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łęcznej, w wyniku którego nastąpi właściwe funkcjonowanie obiektów utworzonych w ramach niniejszego zlecenia w zasobie numerycznym, także
w stosunku do już istniejących tam obiektów, będzie stanowił podstawę dokonania końcowego odbioru prac przez Zamawiającego."
Czy mapa zasadnicza jednostki ewidencyjnej Łęczna - miasto zawiera obiekty?

Ad. 9. Odpowiedź na część pytania została zawarta w wyjaśnieniach do punktu 8. Mapa zasadnicza jednostki ewidencyjnej Łęczna – miasto zawiera obiekty gesut opracowane zgodnie z Instrukcją techniczną G-7 (Ewmapa, Sesut) oraz obiekty – kontury budynków.

Zamawiający nie widzi potrzeby na obecnym etapie postępowania przesunięcia terminu składania ofert na termin późniejszy.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.Z poważaniem:

…………………………………………
Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron