Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

przetarg na regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa

2008-11-13 07:39:45
Łęczna: Sporządzenie operatów geodezyjno - prawnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z załącznikiem Nr 1, według podziału na dziewięć zadań.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Nr 308491-2008
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 081 7526480, faks 081 7526464.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie operatów geodezyjno - prawnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z załącznikiem Nr 1, według podziału na dziewięć zadań..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sporządzenie operatów geodezyjno - prawnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z załącznikiem Nr 1, według podziału na dziewięć zadań. CPV: 74274300-3..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.27.43.00-3.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.12.2008.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
• Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 2) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; wymagane uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 2, 3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, 4) wykonali w okresie ostatnich trzech lat minimum trzy prace polegające na opracowaniu dokumentacji do regulacji stanów prawnych, 5) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 6) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy, wg załącznika Nr 3 siwz, 2) wypełniony i podpisany formularz oświadczenia, wg załącznika Nr 5 siwz, 3) kopię zaświadczenia lub wyciąg z rejestru stwierdzającego stan prawny, miejsce rejestracji i charakter działalności odpowiadający przedmiotowemu przetargowi, oznaczony datą nie późniejszą niż 6 m-cy przed datą otwarcia ofert. 4) wykaz minimum trzech prac polegających na opracowaniu dokumentacji do regulacji stanów prawnych w okresie ostatnich trzech lat,
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatleczynski.pl zakładka: zamówienia publiczne..
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.powiatleczynski.pl zakładka: zamówienia publiczne, zakładka siwz.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.11.2008 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria ogólna pok. 111, STAROSTWO POWIATOWE w ŁĘCZNEJ, Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: 1.Gmina Puchaczów.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nr działki Położenie-nazwa obrębu ew. 1.Gmina Puchaczów 2/3,2/4,4/2,4/3,6/2,40/2,114/1,199/1,741,742,743,744 Albertów 73/1,74 Jasieniec 490,706,809/1,2283,2525,2110/2,2426/2 Puchaczów.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.27.43.00-3.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.12.2008.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: 2.Gmina Puchaczów.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nr działki Położenie-nazwa obrębu ew. 145/4 (powstała z połączenia wywłaszczonych działek nr: 132/1,133/1,133/4,135/1,135/2,136/1,137/1,140/1,141/1, 142/1,143/1,144/1,145/1,146/1,147/1,194/3,194/4,195/3, 195/5,196/3,196/4,197/3,197/4,197/4,198/3,198/4,199/1, 264/3,265/4,265/5,265/6,266/4,266/5,267/4,268/4,269/4, 270/4,272/4,274/4,276/4,278/3,280/3,282/3,284/3,2342/4) i 222 Wesołówka.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.27.43.00-3.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.12.2008.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: 3.Gmina Puchaczów.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nr działki Położenie-nazwa obrębu ew. 1266/2,1266/3,1267/2,1267/3,1272/2,1272/3,1273/2, 1273/3,1284/2 Szpica.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.27.43.00-3.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.12.2008.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: 4.Gmina Cyców.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nr działki Położenie-nazwa obrębu ew. 93/4,248/9,262/4,262/5,278/6,279/5,284/5,284/6,285/5, 285/7,286/5,286/6,287/4,287/5,288/5,288/6 Stefanów.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.27.43.00-3.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.12.2008.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: 5.Gmina Cyców.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nr działki Położenie-nazwa obrębu ew. 279/2,399/2,474/3,527/2,529/2,532/2,534/2,538/2,591/2, 539/2,540/2,542/2,543/2,545/2,546/2,547/2,548/2,552/2, 553/2,554/2,555/2,556/2,557/2,559/2,560/2,561/2,562/2, 563/2,568/2,569/2,570/2,576/2,578/2,582/2,583/2,586/3Wólka Cycowska.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.27.43.00-3.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.12.2008.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: 6.Gmina Cyców.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nr działki Położenie-nazwa obrębu ew. 11,76,243 Cyców.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.27.43.00-3.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.12.2008.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: 7. Miasto Łęczna.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nr działki Położenie-nazwa obrębu ew. 1754, 1772, 1798/1, 1799, 1800, 1901/1, 1935, 2138, 2179, 2184, 2185,2311/2, 2311/3, Miasto Łęczna.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.27.43.00-3.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.12.2008.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: 8. Miasto Łęczna.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nr działki Położenie-nazwa obrębu ew. 2511/2, 2679/2, 1757, 1759, 1872/1, 1872/2, 1872/3, 1898, 2189, 1783, 2152,2611, 1725 Miasto Łęczna.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.27.43.00-3.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.12.2008.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: 9. Miasto Łęczna.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nr działki Położenie-nazwa obrębu ew. 2394, 2413, 2444/1, 2444/2, 2309,2630,2255/2,2255/3, 2255/4,2255/5 Miasto Łęczna.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.27.43.00-3.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.12.2008.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków