Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zdrowie » Powiatowa Sieć Szkół ... » IV edycja Powiatowego ...

IV edycja Powiatowego Konkursu Piosenki o Zdrowiu

2015-05-05 09:57:47
REGULAMIN
IV edycji Powiatowego Konkursu Piosenki o ZdrowiuCELE KONKURSU

1. Rozpowszechnianie i popularyzowanie treści prozdrowotnych.
2. Wychowanie przez śpiewanie - oddziaływanie profilaktyczne poprzez przekazywanie wiedzy w formie atrakcyjnej dla dzieci tj. piosenki wspieranej ruchem.
3. Integracja środowiska przedszkolnego i szkolnego.
4. Rozwijanie uzdolnień wokalnych i zainteresowań muzycznych.

ORGANIZATORZY

Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Zespół Szkół im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie
Powiatowy Zespół ds. Szkół Promujących Zdrowie w Łęcznej

TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU

2 czerwiec 2015 r. (wtorek) godz. 9.30
Zespół Szkół im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie, ul. Chełmska 44

UCZESTNICY

Konkurs skierowany jest do grup wokalnych z placówek oświatowych z terenu powiatu łęczyńskiego
Kategorie wiekowe:
1. przedszkolaki
2. uczniowie klas „0” oraz I – III.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Każda z placówek biorących udział w konkursie może zgłosić 1 zespół
(liczący do 10 osób) z każdej kategorii wiekowej. Istnieje możliwość zgłoszenia większej ilości zespołów, ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator.
2. Uczestnictwo w konkursie szkoły winny zgłosić w terminie do dnia 19 maja 2015 r. na adres Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu.
3. Do formularza należy dołączyć podkład muzyczny na płycie CD oraz tekst piosenki. Płyta winna być opisana wg schematu: nazwa placówki, nazwa zespołu, tytuł utworu, opiekun.
4. Uczestnicy podczas konkursu prezentują piosenkę w języku polskim o tematyce zdrowotnej z zakresu zdrowego stylu życia, odżywiania, profilaktyki chorób, profilaktyki uzależnień, higieny osobistej, higieny jamy ustnej itp.
5. Treści zawarte w piosenkach powinny mieć pozytywne przesłanie i uświadamiać możliwość uniknięcia zagrożeń poprzez świadomy wybór korzystnych zachowań sprzyjających zdrowiu.
6. Łączny czas trwania prezentowanej piosenki nie może przekroczyć 5 minut.
7. Organizatorzy dają pełną dowolność w doborze stylu muzycznego.
8. Organizator zapewnia aparaturę nagłaśniającą i obsługę akustyczną w tym mikrofony i odtwarzacz CD.
9. Dodatkową rezerwową płytą z podkładem muzycznym należy dysponować w czasie konkursu.

OCENA
1. Uczestników konkursu oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.
2. Podczas oceniania będą brane pod uwagę następujące aspekty:
zgodność piosenki z tematyką konkursu
poprawność wykonania
ruch sceniczny (poczucie rytmu)
ogólne wrażenie artystyczne
strój, przebranie
pomysł
3. Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.

NAGRODY
Organizatorzy zapewniają dyplomy, statuetki pamiątkowe dla zespołów oraz nagrody rzeczowe za zajęcie I miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
2. Regulamin jest do dostępny w Starostwie Powiatowym w Łęcznej oraz na stronie internetowej www.powiatleczynski.pl, Zakładka Zdrowie-Powiatowa Sieć Szkół Promujących Zdrowie.
3. Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń na warunki niniejszego Regulaminu.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo opublikowania zdjęć oraz informacji z przebiegu konkursu w wydawnictwach okolicznościowych, materiałach prasowych, Internecie lub w inny sposób.
5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestników oraz opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U z 2014 r. poz. 1182 z późn zm.)
6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą nadesłanych danych wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z późn.zm.) oraz ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn.zm.).
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyny.
9. Ewentualne wątpliwości powstałe przy stosowaniu niniejszego regulaminu rozstrzyga Organizator Konkursu. W kwestiach dotyczących przebiegu konkursu nieprzewidzianych w niniejszym regulaminie głos rozstrzygający należy do Organizatora.
10. Koszty dojazdu i ubezpieczenia ponoszą uczestnicy konkursu. Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników w czasie konkursu.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych