Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » O Starostwie » Nieruchomości - ... » Zarząd Powiatu w ...

Zarząd Powiatu w Łęcznej ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego położonej w Kijanach gm. Spiczyn

2015-04-20 11:32:39

1. Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe zabudowane, położone w Kijanach, gm. Spiczyn, dla których Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą
w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr LU1I/00143832/3.
Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach, ok. 120 m od przebiegającej przez miejscowość drogi wojewódzkiej nr 829 (Łucka – Łęczna – Milejów - Biskupice). Dojazd do nieruchomości stanowi droga wewnętrzna, utwardzona trylinką. Nieruchomość składa się z trzech działek: działka o nr 78/6 o pow. 0,55 ha, zabudowana zespołem budynków złożonym z sześciu szklarni, łącznika szklarniowego oraz kotłowni i budynku sanitarnego. W jednej ze szklarni znajdują się dwa hydrofory
o pojemności 2 m3 każdy. Budynek kotłowni i budynek sanitarny przylegają do północnej ściany łącznika; działka nr 78/53 o pow. 0,5098 ha zabudowana jest parterowym budynkiem murowanym wiaty na maszyny i urządzenia; działka nr 78/54 o pow. 0,0258 ha stanowi drogę wewnętrzną.
2. Nieruchomość przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn pod UP – usługi publiczne, ZP - zieleń parkową.
3. Cena wywoławcza nieruchomości 240 000 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych 00/100), nieruchomość nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT; postąpienie nie mniej niż 2400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100).
4. Pierwszy przetarg nieograniczony odbył się w dniu 1 kwietnia 2015 r. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu nie przystąpienia żadnego oferenta do przetargu.
5. Teren, w którym położone są nieruchomości uzbrojony jest w napowietrzną sieć energetyczną oraz w sieci: wodociągową, kanalizacyjną.
6. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium
w formie, terminie i wysokości określonej w ust. 9 niniejszego ogłoszenia. Do uczestnictwa w przetargu osoby prawne winny przedłożyć aktualny wypis ze stosownego rejestru. Dopuszcza się udział w przetargu pełnomocników pod warunkiem okazania pełnomocnictwa z uwierzytelnionym notarialnie podpisem mocodawcy.
7. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie w dniu przetargu komisji przetargowej:
1) dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby przystępującej do przetargu,
2) pisemnej zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków,
3) aktualnego dokumentu (np. KRS), z którego wynika upoważnienie przedstawiciela osoby prawnej do jej reprezentowania w przetargu (dotyczy: przystąpienia do przetargu osoby prawnej),
4) umowy między osobami (współwłaścicielami), określającej wysokość udziału każdej
z tych osób we wpłaconym wadium oraz w prawie własności nieruchomości w razie jej nabycia (dotyczy: przystąpienia do przetargu więcej niż jednej osoby jako pojedynczego oferenta).
8. Przetarg odbędzie się w dniu 21 maja 2015 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95 A (sala konferencyjna, parter), o godz. 9,00.
9. Wadium w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 15 maja 2015r. na konto Powiatu Łęczyńskiego,
al. Jana Pawła II 95 A, nr PKO BP S.A. O/Łęczna 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego w Łęcznej. Dowód wniesienia wadium należy okazać komisji przetargowej przed przetargiem.
10. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
11. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia lub promesy Ministra Spraw Wewnętrznych, o których mowa w ustawie
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1380).
12. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się bezzwłocznie przelewem.
13. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
14. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.
15. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Zarząd Powiatu w Łęcznej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
16. Przetarg ogłoszony zostanie z dniem 17 kwietnia 2015 r. na okres 30 dni, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łęcznej, ponadto wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczony zostanie w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu oraz w inny zwyczajowy przyjęty sposób.
17. Dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Wydziale Administracyjnym – pok. Nr 112 (tel. 81 7526407)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron