Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zdrowie » Powiatowa Sieć Szkół ... » Konkurs plastyczny na ...

Konkurs plastyczny na lapbook pt. Dzieciaki robią przysmaki

2015-04-10 14:12:17


ORGANIZATOR
Powiatowy Zespół ds. Szkół Promujących Zdrowie w Łęcznej
Starostwo Powiatowe w Łęcznej

CELE KONKURSU
1. kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych,
2. rozwijanie sprawności manualnej i wyobraźni dziecięcej,
3. zaangażowanie dzieci i rodziców w przygotowywanie zdrowych posiłków.

KATEGORIE WIEKOWE
Uczniowie klas I-III,
Uczniowie klas IV-VI,
Uczniowie klas gimnazjalnych
z placówek oświatowych z terenu powiatu łęczyńskiego

WARUNKI KONKURSU

1. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez wykonanie i dostarczenie do organizatora konkursu książki kucharskiej w formie LAPBOOKA pt. „Dzieciaki robią przysmaki”. Przez Lapbook należy rozumieć książkę tematyczną, teczkę, papierowy folder wypełniony tekstem, fotografią, ilustracją. Lapbook powinien zawierać minimum 2 przepisy na potrawy z uwzględnieniem wartości odżywczych, przygotowane wspólnie z rodzicami, udokumentowane zdjęciami.
1) Technika pracy dowolna.
2) Format pracy A3.

2. Sposób opisania prac konkursowych
1) nazwa i adres placówki oraz e-mail, imię i nazwisko dyrektora
2) imię i nazwisko autora, klasa
3) imię i nazwisko opiekuna

3. Prace należy dostarczyć pod następujący adres:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Rozwoju Powiatu (p. 201)
Al. Jana Pawła II 95 A, 21 – 010 Łęczna
(w przypadku przesyłki należy opatrzyć dopiskiem Konkurs „Dzieciaki robią przysmaki”)

4. Ocena prac
Prace oceniać będzie jury składające się z Członków Powiatowego Zespołu ds. Szkół Promujących Zdrowie. Podczas oceniania prac jako najważniejsze będą brane pod uwagę następujące aspekty: oryginalność wykonania lapbooka i zaproponowanego przepisu kulinarnego, estetyka wykonania pracy, wkład pracy, zgodność wykonanej pracy z regulaminem. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie jury.

5. Termin składania prac upływa z dniem 17 kwietnia 2015 r.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Spośród nadesłanych prac Organizator wyłoni po trzech laureatów z każdej kategorii wiekowej.
2. Laureaci I, II i III miejsca z każdej kategorii wiekowej otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Organizator jednocześnie zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o innym podziale nagród.
3. Wyniki konkursu zostaną przekazane pisemnie dyrekcji placówki oraz opublikowane na stronie internetowej www.powiatleczynski.pl.
4. Wręczenie nagród laureatom nastąpi w terminie wyznaczonym przez organizatora.
5. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.
6. Organizator zastrzega sobie, że nagrodzone prace mogą być prezentowane podczas Konferencji Powiatowej/ spotkań warsztatowych oraz innych uroczystości.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo opublikowania prac konkursowych w całości lub we fragmentach w wydawnictwach okolicznościowych, materiałach prasowych, Internecie lub w inny sposób.
8. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika oraz opiekuna zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U z 2014 r. poz. 1182 z późn zm.)
9. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych nadesłanych wraz z pracami wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z późn.zm.) oraz ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn.zm.).
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyny.
12. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
13. Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń na warunki niniejszego Regulaminu.
14. Regulamin jest do dostępny w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, pok. 201 oraz na stronie internetowej www.powiatleczynski.pl w zakładce Zdrowie - Powiatowa Sieć Szkół Promujących Zdrowie.

Koordynator konkursu: Emilia Warda - Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Rozwoju Powiatu
e-mail: e.warda@powiatleczynski.pl, tel.81 752 64 12.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych