Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Organizacje pozarzadowe » Ogłasza się do dnia 25 ...

Ogłasza się do dnia 25 kwietnia 2015 r. drugi nabór ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sportu .

2015-04-20 14:47:37

Zarząd Powiatu w Łęcznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Łęczyńskiego, których realizację w roku 2015 r. wspiera Powiat Łęczyński. Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz na podstawie „Programu Współpracy Powiatu Łęczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015, stosownego załącznika do Uchwały nr XLI/335/2014 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 26 września 2014 r., w sprawie uchwalenia ,, Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015” zmienionej Uchwałą nr XLII/344/2014 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 31 października 2014 r., oraz w oparciu o Uchwałę nr IV/16/2015 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30.01.2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

§ 1
Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w okresie od maja do grudnia 2015r. na następujące zadania w działach:
1.Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego
W ramach zadania mogą być podejmowane następujące działania:
1)organizacja imprez kulturalnych, konferencji, dyskusji i prelekcji, zwłaszcza związanych z promocją dziedzictwa kulturowego regionu łęczyńskiego,
2)organizacja warsztatów twórczych w szczególności upamiętniających osoby, miejsca i wydarzenia historyczne na terenie Powiatu,
3)upowszechnianie sztuki teatralnej,
4)wzmocnienie roli kultury w budowaniu aktywności społecznej,
5)wsparcie wydawnictw i publikacji poświęconych tematyce historyczno-kulturalnej dotyczących obszaru Powiatu Łęczyńskiego,

Wysokość środków z budżetu Powiatu, przeznaczonych na realizację tego zadania w konkursie ofert 2015 r. wynosi 16 600 zł. W roku 2014 na realizację zadań w tym zakresie przyznano dotacje na łączną kwotę 15 700 zł.
2. Rozwój kultury fizycznej i sportu w Powiecie Łęczyńskim
W ramach zadania mogą być podejmowane następujące działania:
1)organizowania zajęć, zawodów i imprez z zakresu kultury fizycznej oraz rekreacji dla mieszkańców Powiatu, o charakterze otwartym,
2)organizowania przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla młodzieży,
3)wspierania działań sportowych przez kluby sportowe i UKS,
4)wspierania działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców powiatu.
Wysokość środków z budżetu Powiatu przeznaczonych na realizację tego zadania w konkursie ofert 2015 r. wynosi 5 892 zł. W roku 2014 na realizację zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu w Powiecie Łęczyńskim przyznano dotacje na łączną kwotę 10 600 zł.
§ 2
1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj.:
1) organizacji pozarządowych,
2) podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w obszarach objętych konkursem dla mieszkańców Powiatu Łęczyńskiego.
2. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji.
§ 3
1.Zasady przyznawania dotacji:
1)warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ostatecznego ogłoszenia, tj. do dnia 25.04. 2015 r. do godz. 15 oferty zgodnej ze wzorem określonym w (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), do Biura Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,, Oferta na konkurs zadań pożytku publicznego”. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2)do oferty należy dołączyć:
a)aktualny dokument określający osobowość prawną, np. odpis z KRS lub zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji.
b)umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku realizacji zadania w partnerstwie;
3)oferta powinna być zgodna ze statutem organizacji.
4)oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.
5)niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, lista podmiotów ubiegających się o dotacje z nazwą zadania i obszarem, wielkością wnioskowanych dotacji oraz ewentualną informacją o brakach formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeniowej w Starostwie Powiatowym w Łęcznej przy Wydziale Edukacji, Spraw Społecznych i Rozwoju Powiatu oraz zostanie podana do publicznej wiadomości w BIP i na stronie internetowej www.powiatleczynski.pl w zakładce organizacji pozarządowych.
6)dotowane z budżetu Powiatu mogą być tylko zadania realizowane na terenie Powiatu lub na rzecz jego mieszkańców.
7)wysokość udzielonej dotacji w formie wspierania realizacji zadania z budżetu nie może przekroczyć 85% całkowitych kosztów zadania.
8)złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
9)złożenie większej liczby ofert przez jeden Podmiot na to samo działanie określone w § 1 będzie potraktowane jako błąd formalny, co spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych przez ten Podmiot ofert.
10) Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
a)ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 ustawy; (działalność zgodna ze statutem)
b)ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
c)ocena proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Podmioty Programu będą realizować zadanie publiczne;
d)ocena planowanych przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
e)planowany przez oferenta wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
f)dostępność planowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców Powiatu Łęczyńskiego i przewidziana liczba beneficjentów.
g)ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych lub podmiotów w art. 3 ust.3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

2. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Łęczyńskiego w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii powołanej w tym celu Komisji konkursowej zgodnie z rozdziałem XII Programu Współpracy Powiatu Łęczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 pkt 3 na rok 2015 .

3.chwała stanowi podstawę do zawarcia pisemnych umów według ramowego wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), szczegółowo określających warunki realizacji zadania z podmiotami, których oferty zostaną wybrane w konkursie. Uchwała Zarządu jest ostateczna.
4.Zarząd Powiatu Łęczyńskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert w całości lub części.
Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków