Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zaproszenie do złożenia oferty na druk wydawnictw w ramach projektu "Rozwój unikalnych atrybutów marki Kameralne Pojezierze w oparciu o dziedzictwo UNESCO. ESR.272.1.32.2015

2015-03-27 15:06:03

Łęczna, dn. 27.03.2015


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński
Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
NIP: 505 001 77 32, REGON: 43 10 19 425
Tel. /081/ 75 26 401 fax: /081/ 75 26 464

zaprasza do złożenia oferty na druk wydawnictw w ramach projektu „Rozwój unikalnych atrybutów marki „Kameralne Pojezierze” w oparciu o dziedzictwo UNESCO”.
II. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje druk wydawnictw w ramach projektu „Rozwój unikalnych atrybutów marki „Kameralne Pojezierze” w oparciu o dziedzictwo UNESCO”:
1) Mapa1 – Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie
Druk 4+4, 20 tys. egz., gprint 100 g, lakier dyspersyjny, Format B1, falcowany do 23x12cm (8 prostokątów w poziomie, 3 w pionie)
2) Mapa 2 – Pojezierze Łęczyńsko- Włodawskie
Druk 4+4, (bloczek w formie wydzieranki) 200 egz. po 100 kartek, Format B3 poziom, offset 100 g, Podkładka kreda 300 g bez zadruku, klejenie na górze
3) Ulotka
Format DL (99x210 mm), 20 tys. egz. (4 x 5000 egz. - 4 rodzaje ulotek), 12 stron, 4+4, Sora mat plus 150 g, szyte drutem (2 zszywki)
4) Folder promocyjny
Druk 4+4, 10 tys. egz., Format A4, 36 stron (32 str. środek, 4 strony okładka). Środek - Sora mat plus 150g, 4+4. Okładka - kreda mat 300g, 4+4, folia mat 1+0, Szycie drutem (2 zszywki)
5) Publikacja z kongresu
150 egz., Format B5 (170x240 mm), 224 str., 4+4, Środek offset 90g, oprawa miękka, klejona, karton 300 g, 4+0, folia mat. i lakier UV.
Zakres prac Wykonawcy:
1) druk i wykonanie wydawnictw wg specyfikacji i projektów graficznych przekazanych przez Zamawiającego,
2) falcowanie map formatu B1,
3) dostawa wydawnictw do siedziby Zamawiającego.
Wydawnictwa określone w pkt. 1, 4,5 posiadają nadany przez Wydawcę nr ISBN.
CPV 79810000-5 Usługi drukowania
2. Termin wykonania zamówienia: do dnia 29.04.2015
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający niżej określone warunki:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w pkt. 3 zaproszenia, zawarte w Formularzu ofertowym.
5. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo, telefonicznie i w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.
b) Beata Cieślińska, tel. /081/ 752 64 21, fax. /081/ 752 64 64, e- mail: b.cieslinska@powiatleczynski.pl
6. Termin związania ofertą: od dnia złożenia oferty do 03.04.2015 r.
7. Opis sposobu przygotowania ofert:
Wykonawca powinien przygotować ofertę w j. polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia Oferty. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. Oferta powinna zostać dostarczona w formie elektronicznej (skan dokumentu przesłany na adres: b.cieslinska@powiatleczynski.pl.). Warunkiem podpisania umowy
z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę będzie dostarczenie Formularza ofertowego w formie papierowej.
8. Miejsce oraz termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do siedziby Zamawiającego do dnia 31.03.2015 r. do godz. 14.00. Za termin złożenia oferty uznaje się termin dostarczenia oferty Zamawiającemu w formie elektronicznej.
9. Opis sposobu obliczania ceny: Oferta powinna zawierać cenę brutto oraz cenę netto, należy podatek VAT wraz z podaniem stawki/ stawek podatku VAT.
10. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę zgodną w swej treści z niniejszymi warunkami zamówienia i zawierającą najniższą cenę ofertową brutto. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie stanowiła w 100% cena.
11. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: Nie dotyczy.
12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy.
13. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), na podstawie Zarządzenia Nr 21 /2015 Starosty Łęczyńskiego z dnia 12 marca 2015 r.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania Zaproszenia do złożenia oferty oraz zakończenia procedury bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

Starosta Łęczyński
Roman Cholewa

Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Wzór umowy.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków