Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik zapytania ofertowego na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w imieniu Zamawiającego w pełnym zakresie.... ZP.SP.O.272.1.6.2015

2015-03-25 11:35:30
Wynik rozeznania cenowego na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych pn.: pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w imieniu Zamawiającego w pełnym zakresie wynikającym z art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), przy inwestycji polegającej na budowie oraz przebudowie dróg gminnych położonych w miejscowościach Ostrówek Podyski i Szczupak gmina Cyców powiat łęczyński.

Łęczna, dn. 25.03.2015r.

Znak sprawy: ZP.SP.O.272.1.6.2015

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Starosta Łęczyński informuje, że w wyniku przeprowadzonego wyboru Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego, w wyniku zaproszenia do składania ofert z dnia 17.03.2015r., na usługę - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w imieniu Zamawiającego w pełnym zakresie wynikającym z art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), przy inwestycji polegającej na budowie oraz przebudowie dróg gminnych położonych w miejscowościach Ostrówek Podyski i Szczupak gmina Cyców powiat łęczyński - jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

MERITUM Paweł Lachowski, 22-100 Chełm, ul. Hrubieszowska 102/3 – oferta na kwotę brutto 6 650,00 jest ofertą najkorzystniejszą.Oferta spełnia wymagania jakie Zamawiający wskazał w treści zapytania ofertowego oraz posiada najkorzystniejszą cenę.
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn.zm.) nie stosuje się przepisów ustawy.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.Starosta
podpis nieczytelny
Roman Cholewa


Otrzymują: a/a


Projekt dofinansowany w ramach działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów – objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków