Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i wykonanie zabudowy meblowej kuchennej dla PZAZ Łęczna

2015-03-23 09:01:26
PZAZ.XI.272.1.2.2015 Łęczna, 23.03.2015r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie zarządzenia Nr 3/2014 z dn. 16 kwietnia 2014r. Dyrektora PZAZ
w Łęcznej w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro,
art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym
o przedstawienie ceny na zaprojektowanie i wykonanie zabudowy meblowej kuchennej wraz z dostawą i modernizacją barku dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Łęcznej.
I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
REGON: 060196692 NIP: 505-00-56-689
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
http://zaz.powiatleczynski.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zaprojektowanie i wykonanie zabudowy meblowej kuchennej wraz z dostawą
i modernizacją barku wg CPV: 392 200 00-0
2. Ilość i asortyment została podana w załączniku Nr 1 – wykazie potrzebnego sprzętu.
W załączeniu również zdjęcia podglądowe Barku i kredensu z 3 szufladami (poz. 10 formularza ofertowego).
3. Meble wykonane będą z:
• Korpusy z płyty laminowanej 18 mm, w kolorze jasno szarym,
• Fronty z płyty MDF lakierowanej z frezowanym pochwytem, w kolorze jasno szarym,
• Szafki dolne z szufladami opartymi na systemie BLUM – TANDEMBOX,
• Szafki górne otwierane klapy osobno na systemie Blum Aventos
• Blat postforming o grubości 38mm, szerokość 60 i 80 cm, łączony pod kątem
z wyciętymi otworami pod zlew i płytę grzewczą oraz baterię zlewową, w kolorze szarym
• Zamocowanie blatu wymaga usunięcie istniejących parapetów i wpuszczenie go pod okna,
• Wyrównanie i dostosowanie wysokości szafek dolnych,
• Cokół z listwą uszczelniającą zarówno elementy barku jak i kredensu,
• Szafki dostosowane wysokością do wysokości parapetów,
• Wymagane jest zainstalowanie okapu – wyciągu z doprowadzeniem do niego prądu, oraz wykucie w ścianie kanału wentylacyjnego do odprowadzania powietrza
z okapu, na zewnątrz budynku
4. Kolor i ostateczny wybór blatów, frontów mebli i armatury w uzgodnieniu
z Zamawiającym.
5. W ofercie należy podać koszt wykonania zadania z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z wykonaniem, montażem oraz kosztami dostawy mebli i urządzeń do siedziby Zamawiającego przy ulicy Krasnystawskiej 52, 21-010 Łęczna,
6. Oferta powinna zawierać również opis proponowanego zestawu mebli (rodzaj materiału, rozwiązania techniczne, marka oferowanego sprzętu itp.)
7. Powyższe meble powinny w sposób optymalny wykorzystywać przestrzeń pomieszczeń.
8. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na zakupione i zamontowane meble na okres nie krótszy niż 24 miesiące.
9. Zaproponowany zestaw meblowy winien być wykonany z materiałów trwałych
o wydłużonym okresie użytkowania,
10. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z miejscem dostawy mebli oraz do wykonania pomiarów pomieszczeń we własnym zakresie.
11. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego przedmiotu zamówienia w przypadku jego złej jakości, niezgodnej z przedstawioną ofertą.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany ,,z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, że oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
13. Zapłata za zakup, dostawę i montaż mebli będzie dokonana bezgotówkowo, przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.

III. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: 40 dni od dnia podpisania umowy.
IV. Sposób przygotowania oferty:
Wykonawca powinien sporządzić ofertę , zgodnie z wykazem określonym w załączniku Nr 1
V. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Ocena ofert :
C = ( Cmin / Cof.) x 100

C – ilość punktów przyznanych danej ofercie.
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena danej oferty
CENA = 100 punktów

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy:
- formularz ofertowy ( załącznik nr 1),
- zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),
- potwierdzenie wykonania nie mniej niż trzech realizacji odpowiednich dostaw mebli do zabudowy kuchennej (referencje, które będą zawierały w treści potwierdzenie należytego wykonania dostaw z montażem, w zakresie adresata dostaw, jakości, wartości i terminu realizacji),
- doświadczenie zawodowe co najmniej 3 – letnie w branży,
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej,
VII. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Małgorzata Paprota, tel. (081) 752-29-20, e-mail: pzazleczna@wp.pl
VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 30.03.2015r. do godz.1000 w sekretariacie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52., lub przesłać faksem na nr /81/ 752 29 20 lub e-mailem: pzazleczna@wp.pl. Ofertę przesłaną drogą elektroniczną nie ma potrzeby potwierdzać wersją przesłaną w inny sposób

Łęczna, dn. 23.03.2015r.
mgr Małgorzata Paprota
Dyrektor PZAZ


Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych