Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zaproszenie do składania ofert na wymianę rynien na budynku Starsotwa Powiatowego w Łęcznej. ZP.272.1.7.2015

2015-03-20 11:37:47
Łęczna, dnia 20.03.2015.
ZP.SP.O. 272.1.7.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Nr 21/2015 Starosty Łęczyńskiego z dnia 12 marca 2015 roku
w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. t.j.
z 2013r. poz.907 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. , poz. 885 z późn. zm.) zwracam się
z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania roboty budowlanej na budynku Starostwa Powiatowego w Łęcznej m. innymi na dachu i daszkach: wejścia głównego
i wejścia ewakuacyjnego polegające w szczególności na wymianie rynien i rur spustowych wraz z wykonaniem niezbędnych robót dla całościowej prawidłowej ich realizacji
i funkcjonowania (rynny i rury spustowe plastikowe wymieniane na metalowe stalowe prefabrykowane powlekane, kolor brąz (budynek o wymiarach zgodnie z załączonymi jego rzutami). Uszczegółowienie zakresu robót zawiera przedmiar robót.
Zamawiający informuje, iż wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w trakcie funkcjonującego budynku (urzędu), gdzie przyjmowana jest w dniach poniedziałek-piątek w godzinach 7-15 (wtorek 8-16) duża liczba interesantów i muszą być zachowane wymagane przepisami prawa warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zamawiający: Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą:
Al. Jana Pawła Ii 95 A, 21-010 Łęczna.
NIP: 713-23-98-078, REGON: 431029168
Telefon: /081/ 752 64 80 Faks: /081/ 752 64 64
E-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są właścicielami firm i oferują w/w roboty budowlane bez powierzania robót podwykonawcom w miejscu wykonania robót, tj. budynku Starostwa pod adresem: Aleja Jana Pawła II 9A, 21-010 Łęczna, w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy oraz spełniają warunki dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz przynależeć do branżowej izby samorządu zawodowego.
Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania i załączy do oferty potwierdzenie wykonania nie mniej niż pięciu realizacji odpowiednich robót, poprzez dołączenie referencji lub protokołów bezusterkowego odbioru robót w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia (referencje lub protokoły odbioru będą zawierały w treści potwierdzenie należytego wykonania robót budowlanych, w tym montaż rynien, w zakresie adresata robót, jakości, wartości i terminu realizacji).
3. Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres nie krótszy niż 60 miesięcy.

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Teresa Olszak
– Główny Specjalista ds. zamówień publicznych, kontakt: tel. 081-752-64-80, e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty i przedmiar robót oraz załączyć wymagane dokumenty.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 30.03.2015 r. godziny 11:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-64 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl Ofertę przesłaną drogą elektroniczną nie ma potrzeby potwierdzać wersją przesłaną w inny sposób.


Z poważaniem:
Załączniki:
1. Formularz oferty;
2. wzór umowy;
3. przedmiar robót;
4. rzuty wysokości budynku, dachu i wyglądu budynku.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków