Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

zapytanie o odzież ochronną i obuwie profilaktyczne

2008-11-24 14:13:23
PZAZ.II.3411-9/08 Łęczna, dn. 12.11.2008r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm), art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) oraz Zarządzeniem Nr 3/2008 z dn. 18 stycznia 2008r. Kierownika PZAZ w Łęcznej w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
REGON: 060196692 NIP: 505-00-56-689
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Ilość i asortyment zakupu i dostawy odzieży ochronnej i obuwia profilaktycznego wg CPV: 18131000-6, została podana w załączniku formularza ofertowego.
2. Dowóz zakupionej odzieży ochronnej i obuwia profilaktycznego do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.
3. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego przedmiotu zamówienia w przypadku złej jakości.
4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12- miesięcznej gwarancji na odzież ochronną oraz obuwie profilaktyczne.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
6. Zapłata za zakup i dostawę odzieży ochronnej i obuwia profilaktycznego będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.

III. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 12.12.2008r.

IV. Sposób przygotowania oferty:
Wykonawca powinien sporządzić ofertę (załącznik nr 1).

V. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Ocena ofert :

S = ( Cmin / Cof.) x 100
S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena danej oferty
CENA = 100 punktów

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy:
- formularz ofertowy ( załącznik nr 1),
- zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej,

VII. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Małgorzata Paprota, tel. (081) 752-29-20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „oferta – zakup i dostawa odzieży ochronnej i obuwia profilaktycznego dla PZAZ w Łęcznej” do dnia 20.11.2008r. do godz.1000 w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej, 21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52.

Łęczna, dn. 12.11.2008 r.


………………………
Kierownik PZAZ

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy


Wybór oferty:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Kierownik Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej informuje, że w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę odzieży ochronnej i obuwia profilaktycznego dla PZAZ w Łęcznej wg CPV: 18131000-6 złożono 2 oferty.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę Nr 2:
Firma Produkcyjno-Handlowa „ Furora” Bożenna Zielińska
ul. Leonarda 18,
20-625 Lublin
Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta Wykonawcy Nr 2 jest ważna , nie podlega odrzuceniu i w niniejszym postępowaniu jest ofertą najkorzystniejszą. Cena oferty brutto wynosi: 9 524,54 zł. W kryterium oceny oferty otrzymała ona 100 punktów.


Została złożona oferta Nr 1 :
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe „ Nata” Artur Piotrowski,
ul. Bursaki 6,
20-150 Lublin
Cena oferty brutto wynosi: 10 599,85 zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 90 punktów.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych