Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zaproszenie do składania ofert na inspektora nadzoru na inwestycji poleg. na budowie i przebudowie dróg miejs. Ostrówek Podyski i Szczupak gm. Cyców...

2015-03-17 13:18:55
Łęczna, dnia 17.03.2015r.

Znak sprawy: ZP.SP.O.272.1.6.2015

Zaproszenie do składania ofert

I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
adres: Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
tel./81/ 752-64-00, fax /81/ 752-64-64
strona internetowa: www.powiatleczynski.pl

zwany dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości 30 000 euro na
pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w imieniu Zamawiającego w pełnym zakresie wynikającym z art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), przy inwestycji polegającej na budowie oraz przebudowie dróg gminnych położonych w miejscowościach Ostrówek Podyski i Szczupak gmina Cyców powiat łęczyński.
CPV 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

Zamówienie jest realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów – objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013”.

II. Tryb
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp zgodnie z art. 4 pkt. 8 ww. ustawy Pzp niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Zarządzeniem Starosty Nr 21/2015 z dnia 12 marca 2015r w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiającego w pełnym zakresie wynikającym
z art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), przy inwestycji polegającej na budowie oraz przebudowie dróg gminnych położonych w miejscowościach Ostrówek Podyski
i Szczupak gmina Cyców powiat łęczyński.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie czynności związane z realizacją robót, tj. od przekazania placu budowy po uczestnictwo we wszelkich niezbędnych czynnościach, aż do wygaśnięcia terminów rękojmi i gwarancji.
3. Inwestycja objęta sprawowaniem nadzoru inwestorskiego została podzielona na dwie części:
1) Część I: budowa dróg gminnych nr 7, 9, 16, 19 o łącznej długości około 5780 m.
2) Część II: przebudowa dróg gminnych o nr 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17a, 18, 20, 21, 23, 24 o łącznej długości około 12 110 m.
4. Ogłoszenie oraz dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru przedmiotowych robót budowlanych są zamieszczone
i udostępniane na stronie internetowej Zamawiającego - adres strony: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne zakładka siwz z zał.

Do zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie należało:
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją kosztorysową, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie;
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy.
Szczegółowy zakres zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego obejmuje:

1) pełny zakres czynności określonych w art. 25 - 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
2) prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową,
3) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót,
4) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby zasięganie opinii autora projektu,
z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy, które wymagają dodatkowo uzgodnienia z Zamawiającym,
5) kontrola i weryfikacja przedkładanych obmiarów robót, kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji,
6) uczestniczenie przy prowadzeniu przez wykonawców robót koniecznych prób, pomiarów i sprawdzeń,
7) organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań w zależności od potrzeb,
8) kontrola i dopilnowanie, aby wszystkie osoby zatrudnione przez wykonawców robót budowlanych posiadały kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych,
9) kontrola i dopilnowanie, aby wszystkie używane urządzenia i materiały posiadały stosowne świadectwa i certyfikaty wymagane przepisami
i dokumentacją projektową,
10) sprawdzenie ważności ubezpieczeń osób zatrudnionych oraz używanego sprzętu,
11) kontrola i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
12) wydawanie kierownikom budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: wykonywania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych,
13) zawieszenie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne,
14) weryfikacja, analizowanie i zatwierdzanie do zapłaty faktur wystawionych przez wykonawców robót budowlanych w związku z realizacją umów na roboty budowlane,
15) uzgadnianie z wykonawcami robót budowlanych rodzaju dokumentacji powykonawczej, sprawdzanie jej i zatwierdzanie w porozumieniu
z Zamawiającym,
16) przygotowanie w imieniu Zamawiającego kompletu dokumentów związanych z rozpoczęciem robót, odbiorem końcowym oraz złożeniem zawiadomienia
o zakończeniu,
17) uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów gwarancyjnych,
18) zarządzanie całym procesem przekazania obiektu do użytkowania,
19) inne roboty niezbędne do wykonania całości przedmiotu zamówienia: informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawców robót o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
20) poświadczenie terminu zakończenia robót,
21) Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do podejmowania samodzielnie decyzji niosących skutki finansowe dla Zamawiającego.

Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie:
- rozpoczęcie - w dniu podpisania umowy,
- zakończenie - ……………………. r.
Inspektor nadzoru działający w imieniu Zamawiającego w ramach wynagrodzenia ryczałtowego wynikającego z umowy, będzie pełnił swoją funkcję do czasu zakończenia inwestycji, włącznie z udziałem w odbiorze pousterkowym i gwarancyjnym.
IV. Zamawiający wymaga, aby wykonawca spełniał następujące warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej w specjalności drogowej oraz przynależeć do branżowej izby samorządu zawodowego.
Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem
w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem
w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
3. Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem
w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

V. Zamawiający nie wymaga, aby wykonawca celem potwierdzenia spełniania warunków przedkładał jakiekolwiek dokumenty ponad oświadczenie zawarte
w formularzu ofertowym.

VI. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem
i złożeniem oferty.

VII. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie.

Oferta powinna zostać sporządzona na
• formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia
oraz zawierać:
1) następujące informacje:
- cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w całości
- okres związania ofertą - 20 dni.
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę).
3) pełnomocnictwo w oryginale bądź kopii poświadczonej przez notariusza,
w przypadku gdy oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Wykonawcy
z Zamawiającym oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest:
Teresa Olszak, tel. 81 7526480, e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

IX. Składanie ofert
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25 marca 2015 r. do godz. 10.00.:
a) pocztą lub przesyłką kurierską na adres Zamawiającego podany w punkcie I lub
b) osobiście w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii ogólnej (pierwsze piętro, pokój nr 111), lub
c) przesyłką elektroniczną przekazaną na adres: t.olszak@powiatleczynski.pl
(Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane).

X. Kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona oceny ofert zgodnie z poniższym:
- przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny,
tj.: cena ofertowa brutto za całość zamówienia – waga 100%.
Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę obejmującą wykonanie opisanego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie i zgodnie z wymaganiami oraz zawierającą najniższą cenę ofertową brutto.

XI. Wynik postępowania
O wyborze oferty zamawiający powiadomi wykonawców drogą mailową.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

Lista załączników:
1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.
2. Umowa- projekt.
………………………..
Podpis kierownika zamawiającego
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt dofinansowany w ramach działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów – objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych