Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » zawiadomienie o wyborze ...

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ZADANIU I, w postępowaniu Znak sprawy: ZP.SP.K.272.4.1.2015

2015-03-12 10:24:18

Łęczna, dn. 09.03.2015r.
Znak sprawy: ZP.SP.K.272.4.1.2015

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania I w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.: Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Ostrówek Podyski i Szczupak gmina Cyców powiat Łęczyński

Za ofertę najkorzystniejszą na realizację zadania I - budowa dróg gminnych została uznana oferta złożona przez:
Grzegorz Niedźwiedzki Jolanta Hola
Usługi Transportowe, Rolnicze i Roboty Ziemno-Melioracyjne s.c. Niedźwieccy
Kulczyn 14A, 22-235 Hańsk Pierwszy

Uzasadnienie
Wyżej wskazana oferta jest najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ (tj. cena ofertowa brutto - waga 92% i termin gwarancji – waga – 8%), którymi to kryteriami Zamawiający kierował się przy wyborze.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu i uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt.

W niniejszym postępowaniu na realizację zadania I oferty złożyli wykonawcy i uzyskali punktację zgodnie z poniższym.

L.p. / Nr oferty Nazwa, siedziba i adres wykonawcy Punktacja przyznana ofercie (pkt)
w kryterium
Cena ofertowa brutto – waga 92% w kryterium
Termin gwarancji
– waga 8% Łączna
punktacja
1/1 Konsorcjum :
Lider -Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.
20-228 Lublin, ul. Zawieprzycka 3.
Partner- Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe
Sp. z o.o. we Włodawie,
ul. Lubelska 62, 22-200 Włodawa 69,58 pkt 00,00 pkt 69,58 pkt
2/5 Przedsiębiorstwo Budowy dróg i Mostów Sp. z o.o.,
05-300 Mińsk Mazowieckie, ul. Kolejowa 28 73,90 pkt 0,00 pkt 73,90 pkt
3/6 Bernarda Kaleta
Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe, Wólka Tarnowska 55, 22-150 Wierzbica xxxx xxxx Wykonawca wykluczony
Oferta odrzucona
4/7 Usługi Transportowe, Rolnicze
i Roboty Ziemno-Melioracyjne s.c. Niedźwiedzcy Kulczyn 14A , 22 -235 Hańsk Pierwszy 92,00 pkt 8,00 pkt 100,00 pkt

Dziękujemy za udział w postępowaniu.


STAROSTA
Roman Cholewa
- podpis nieczytelny-


Otrzymują:
1. wykonawcy uczestniczący w postępowaniu wg rozdzielnika
2. a/a.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt dofinansowany w ramach działania 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe