Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Oświata » Poradnia ...

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej

2017-02-25 20:19:28

Poradnia obejmuje swoim działaniem teren powiatu łęczyńskiego udzielając specjalistycznej pomocy dzieciom, młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom placówek oświatowych mających swoją siedzibę na terenie działania poradni.

Pomoc świadczymy w zakresie:

• diagnozy
• terapii
• profilaktyki
• mediacji
• doradztwa
• konsultacji
• interwencji w środowisku szkolnym ucznia

W zakresie diagnozy:

• Diagnoza pod kątem niepowodzeń szkolnych (trudności dydaktyczne i wychowawcze)
• Diagnoza pod kątem dysleksji oraz określanie ryzyka dysleksji w klasach I-III
• Diagnoza dotycząca wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od 0 do 6 roku życia
• Diagnoza oceny dojrzałości szkolnej
• Diagnoza dzieci chorych w celu wydania orzeczenia do kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego
• Diagnoza zaburzeń w zachowaniu i zaburzeń emocjonalnych
• Diagnoza młodzieży niedostosowanej społecznie
• Diagnoza uczniów zdolnych

Formy pomocy terapeutycznej i profilaktycznej adresowanej do dzieci w wieku przedszkolnym:

Terapia:
• zajęcia logopedyczne
• zajęcia terapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (przemoc, alkoholizm, konflikty w rodzinie)
• zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami lękowymi
• terapia dzieci moczących się

Formy pomocy adresowanej do dzieci (do VI kl. SP) w zakresie terapii i profilaktyki:

Terapia:
• zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami lękowymi
• terapia krótkoterminowa
• indywidualna i grupowa terapia logopedyczna
• terapia grupowa dla dzieci jąkających się
• terapia indywidualna i grupowa dla dzieci dyslektycznych
• zajęcia korekcyjno –kompensacyjne dla dzieci z jednorodnymi lub sprzężonymi deficytami rozwojowymi
• zajęcia grupowe mające na celu rozwijanie zdolności dzieci, podnoszenie wiary we własne możliwości prowadzone przy pomocy niekonwencjonalnych metod plastycznych

Poradnictwo:
• problemy wychowawcze
• zaburzenia zachowania i emocji

Formy pomocy terapeutycznej i profilaktycznej adresowanej do młodzieży (uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych):

Profilaktyka:
• warsztaty – kontakt interpersonalny
• trening myślenia twórczego
• trening asertywnych zachowań
• zajęcia dotyczące problematyki okresu dojrzewania prowadzone według programu „W tę samą stronę”
• zajęcia na temat agresji „Być sobą w grupie”
• zajęcia dotyczące umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresujących „Ja i stres”
• zajęcia dotyczące wpływu reklamy i massmediów na zachowanie człowieka
• warsztaty integracyjne

Poradnictwo:
• problemy wychowawcze, rodzinne,
• doradztwo zawodowe - pomoc w wyborze dalszego kierunku kształcenia, zajęcia warsztatowe na terenie szkół "Kim bedę", pogadanki w klasach na temat wyboru szkoły, zajęcia warsztatowe zawodoznawcze na terenie poradni "Kończe gimnazjum - co dalej",
• podejmowanie działań mediacyjnych - mediacje między stronami konfliktu (uczniowie, nauczyclele, rodzice).

Terapia:
• terapia krótkoterminowa
• spotkania terapeutyczne dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem
• zajęcia dla młodzieży z niskim poczuciem własnej wartości
• zajęcia terapeutyczne dla młodzieży z zaburzeniami odżywiania
• warsztaty dla młodzieży z zaburzeniami zachowania
• psychologiczna terapia indywidualna, zajęcia terapeutyczne dla młodzieży z problemami emocjonalnymi – nieśmiałość, konflikt wartości, utrata sensu życia
• zajęcia terapeutyczne dla młodzieży gimnazjalnej z rodzin dysfunkcyjnych (przemoc, alkohol, konflikt z prawem)
• terapia rodziny

Formy pomocy profilaktycznej, terapeutycznej adresowanej do rodziców:


• warsztaty szkoleniowe dla rodziców dotyczące umiejętności wychowawczych: Szkoła dla rodziców i wychowawców
• prelekcje dla rodziców na temat czynników stymulujących prawidłowy rozwój dziecka
• warsztaty dla rodziców na terenie Poradni z zakresu profilaktyki narkomanii poradnictwo,
• terapia indywidualna (problemy emocjonalne, problemy wychowawcze, rodzinne);
• prelekcje z zakresu profilaktyki logopedycznej
• warsztaty, prelekcje na temat dysleksji oraz ryzyka dysleksji i pracy z dzieckiem dyslektycznym
• wspomaganie rodziny dziecka niepełnosprawnego, chorego
• podejmowanie działań mediacyjnych
• inne zgodnie ze zgłaszanymi przez rodziców potrzebami;
• terapia rodzinna.

Formy pomocy adresowanej do nauczycieli:

• szkoleniowe rady pedagogiczne z zakresu współpracy szkoły z poradnią oraz procedur obowiązujących w poradni
• szkolenia dla nauczycieli na temat pracy z dzieckiem dyslektycznym
• szkolenia dla Rad Pedagogicznych na temat problemów dysleksji oraz ryzyka dysleksji
• spotkania edukacyjne dla nauczycieli na temat czynników stymulujących prawidłowy rozwój dziecka
• prelekcja lub warsztaty na temat problematyki oceniania ucznia (pułapki w ocenianiu)
• propagowanie wiedzy dotyczącej mediacji
• inne spotkania tematyczne ze zgłaszanymi przez
nauczycieli potrzebami
• seminaria dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z zakresu orientacji i doradztwa zawodowego.


Ponadto Poradnia:

• umożliwia studentom odbywanie praktyki na terenie placówki
• istnieje możliwość konsultacji ze wszystkimi pracownikami poradni w każdy piątek w godz. 10-12

Pomoc której udzielają psycholodzy, pedagodzy i logopedzi jest bezpłatna.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 95A
21-010 Łęczna

tel./fax 081 462-25-89
e-mail: ppp.leczna@op.pl
http://www.pppleczna.pl


Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron