Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Modyfikacja SIWZ na budowę i przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Szczupak i Ostrówek Podyski gm. Cyców. Znak sprawy ZP.SP.K.272.4.1.2015

2015-02-12 14:58:47
Łęczna, dn. 12.02.2015r.

Znak sprawy: ZP.SP.K.272.4.1.2015

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

Działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam, o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: _Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Ostrówek Podyski i Szczupak gmina Cyców powiat Łęczyński _ ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia: 13215 - 2015; data zamieszczenia: 30.01.2015

Zamawiający zmienia załącznik nr 1 do SIWZ i załącznik nr 1a do SIWZ stanowiące szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części: – odpowiednio dla ZADANIA nr 1 i dla ZDANIA nr 2 w zakresie przedmiarów robót- formularz kosztorysu ofertowego. Opublikowane na stronie internetowej przedmiotowe załączniki nie zawierają wszystkich danych ( błąd w tabelach wartości elementów rozliczeniowych) przez co ich treść nie pozostaje zgodna z dokumentacją postępowania, co w konsekwencji mogłoby prowadzić do złożenia przez Wykonawców ofert, których treść nie odpowiadałaby treści SIWZ w niniejszym postępowaniu. W tej sytuacji należy dokonać zmiany w ww. zakresie.

Postanowienia SIWZ w zakresie działu II pkt 11. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert ppkt 4) w brzmieniu:

11. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1) […]
2) […]
3) […]
4) Okres gwarancji – znaczenie 8%. Zamawiający zastrzega, że minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, natomiast maksymalny termin to 96 miesięcy. Zaoferowanie terminu gwarancji krótszego niż 60 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty.
Ilość punktów jaką wykonawca otrzyma za stopień spełnienia kryterium, będzie obliczana według następującego wzoru:
KG= GOB / Gn x 100 x 8%

Gdzie:
KG - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
GOB – okres gwarancji w ofercie badanej
Gn – najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w kryterium okres gwarancji wynosi – 8 pkt.
Wszystkie obliczenia ilości punktów oferty częściowej dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
5) […]
6) […]

Otrzymują następujące brzmienie:
11. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1) […]
2) […]
3) […]
4) Okres gwarancji – znaczenie 8%. Zamawiający zastrzega, że minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, natomiast maksymalny okres gwarancji to 96 miesięcy. Zaoferowanie terminu gwarancji krótszego niż 60 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty. Oferty zawierające okres gwarancji dłuższy niż 96 miesięcy będą oceniane jako oferty z okresem gwarancji 96 miesięcy.

Ilość punktów jaką wykonawca otrzyma za stopień spełnienia kryterium, będzie obliczana według następującego wzoru:

KG = (GOB - Gmin) / ( G max - Gmin ) x 100 x 8%

Gdzie:
KG - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
GOB – okres gwarancji w ofercie badanej
Gmin- minimalny okres gwarancji
Gmax – maksymalny okres gwarancji

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w kryterium okres gwarancji wynosi – 8 pkt.
Wszystkie obliczenia ilości punktów oferty częściowej dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
5) […]
6) […]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wobec powyższych zmian SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu o czas niezbędny na przygotowanie lub na przygotowanie i wprowadzenie zmian w ofertach, w sposób uwzględniający wprowadzane modyfikacje i dokonuje zmiany SIWZ zgodnie z poniższym:
Postanowienia SIWZ w zakresie działu II pkt 9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w brzmieniu:
1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.02.2015r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła 95a godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 700-1500 ; wtorek 800-1600
2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.02.2015r. o godzinie 10:30 w siedzibie zamawiającego w sali konferencyjnej.

Otrzymują następujące brzmienie:
9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.02.2015r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła 95a godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 700-1500 ; wtorek 800-1600
2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.02.2015r. o godzinie 10:30 w siedzibie zamawiającego w sali konferencyjnej.

W związku z powyższą modyfikacją SIWZ w niniejszym postępowaniu:
1. Dotychczasową treść SIWZ zastępuje się treścią zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma – SIWZ po uwzględnieniu modyfikacji – stan na dzień 12.02.2015r.
2. Dotychczasową treść załączników nr 1 i nr 1a do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zastępuje się treścią zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego pisma – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – po modyfikacji z dnia 12.02.2015r.

W związku z modyfikacją zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Starosta Łęczyński
(-) Roman Cholewa

Otrzymują: a/a
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt dofinansowany w ramach działania 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Załącznik nr 2 do pisma o modyfikacji:

Projekty, dokumentacja techniczna, przedmiary robót zadanie 1

Projekty, dokumentacja techniczna, przedmiary robót zadanie 2

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron