Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Kultura » Patronat Starosty ...

Patronat Starosty Łęczyńskiego

2015-02-13 08:20:33

Zasady obejmowania i sprawowania Patronatu przez Starostę Łęczyńskiego nad wszelkiego rodzaju imprezami lub wydarzeniami o znaczeniu i zasięgu lokalnym oraz ponadlokalnym.

REGULAMIN OBEJMOWANIA PATRONATU PRZEZ STAROSTĘ ŁĘCZYŃSKIEGO
Rozdział I Zasady obejmowania Patronatu przez Starostę Łęczyńskiego
§ 1.
1.Niniejszy regulamin określa zasady obejmowania i sprawowania Patronatu przez Starostę Łęczyńskiego nad wszelkiego rodzaju imprezami lub wydarzeniami (np.: zawody sportowe, imprezy kulturalne, konkursy, targi, itp.) o znaczeniu i zasięgu lokalnym oraz ponadlokalnym, zwanymi w treści regulaminu „przedsięwzięciami”.
2. W uzasadnionych sytuacjach Starosta może zadecydować o objęciu Patronatu przedsięwzięć o innym zasięgu niż w § 1 ust.1.
§ 2.
1. Prawo objęcia Patronatu Starosty Łęczyńskiego, jako wyróżnienia podkreślającego szczególny charakter przedsięwzięć organizowanych na terenie Powiatu Łęczyńskiego przysługuje wyłącznie Staroście Łęczyńskiemu.
2. Starosta może objąć swoim Patronatem przedsięwzięcia służące wykonywaniu zadań o charakterze powiatowym oraz realizacji celów strategii rozwoju powiatu i programów realizowanych przez Powiat, sprzyjające w szczególności:
1) promocji powiatu,
2) integracji społeczności lokalnych i regionalnych,
3) pobudzaniu aktywności gospodarczej,
4) rozwojowi sportu, turystyki, kultury,
5) polityce społecznej,
6) ochronie środowiska.
3. Starosta nie obejmuje Patronatu nad przedsięwzięciami komercyjnymi oraz budzącymi wątpliwości co do zachowania zasad etyki.
§ 3.
Patronat jest wyróżnieniem honorowym.
§ 4.
1. Objęcie patronatem nie skutkuje udzieleniem wsparcia finansowego przedsięwzięciom przez Powiat Łęczyński, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Objęcie Patronatem może stanowić uzasadnienie do wydatkowania środków finansowych powiatu, w szczególności na zakup statuetek, pucharów oraz innych nagród rzeczowych.
§ 5.
Informacja o objęciu Patronatem Starosty Łęczyńskiego zamieszczana jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz przesyłana w sposób tradycyjny do wnioskodawcy.
Rozdział II
Uprawnieni do wnioskowania o objęcie Patronatem Starosty Łęczyńskiego
§ 6.
Z wnioskiem o objecie Patronatem Starosty Łęczyńskiego przedsięwzięcia występuje organizator.
§ 7.
Organizator przedsięwzięcia mającego charakter imprezy masowej zapewnia spełnienie wymogów określonych w ustawie z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. nr 62, poz. 504 z późn. zm.)
§ 8.
1. Wniosek, o którym mowa w § 6. składany jest w postaci formularza dostępnego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łęcznej: www.powiatleczynski.pl lub w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
2.Wzór wniosku określa załącznik do niniejszego Regulaminu.
§ 9.
1. Termin składania wniosku o objecie przedsięwzięcia Patronatem Starosty Łęczyńskiego nie może być krótszy niż 2 miesiące przed planowaną datą jego organizacji.
2. Wnioski składane po tym terminie nie będą rozpatrywane, z zastrzeżeniem ust.3.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta może uwzględnić wnioski złożone po przekroczeniu terminu określonego w § 9 ust. 1.
§ 10.
Starosta podejmuje decyzję o objęciu patronatem wnioskowanego przedsięwzięcia po uzyskaniu opinii właściwego merytorycznie Naczelnika Wydziału Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
§ 11.
O objęciu lub odmowie objęcia Patronatem przedsięwzięcia Wnioskodawca informowany jest w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.
§ 12.
1.Objecie Patronatem Starosty Łęczyńskiego przedsięwzięcia stanowi zobowiązanie organizatora do złożenia pisemnej informacji z jego przebiegu.
2.Organizator zobowiązany jest złożyć informację w ciągu 3 dni od zakończenia przedsięwzięcia.
3.W miarę możliwości, do składanej informacji należy dołączyć dokumentację fotograficzną z przebiegu przedsięwzięcia .
§ 13.
1. Objęcie Patronatem Starosty Łęczyńskiego określonego przedsięwzięcia wiąże się z obowiązkiem po stronie organizatora do poinformowania mediów o tym fakcie, (zamieszczenia stosownych informacji w prasie oraz innych publikatorach oraz wizualizacji Patronatu poprzez umieszczenie symboli powiatu w miejscu przedsięwzięcia oraz na materiałach informacyjno-promocyjnych tj.: plakatach, reklamach, zaproszeniach, itp.).
2. Podczas trwania przedsięwzięcia, objętego Patronatem Starosty Łęczyńskiego, organizator ma obowiązek umieszczenia znaków promocyjnych Powiatu Łęczyńskiego w widocznym miejscu.
3. Projekty materiałów promocyjnych z propozycjami umieszczenia symboli powiatu organizator dołącza do wniosku o objętym Patronatem Starosty Łęczyńskiego.
§ 14.
1.W przypadku przedsięwzięć cyklicznych Patronatem Starosty obejmowana jest każdorazowo jedna edycja.
2.Nie wywiązanie się ze zobowiązań zawartych w § 12 i § 13 stanowić może podstawę do odmowy objęcie patronatem przedsięwzięcia w przyszłości.
§ 15.
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta Łęczyński po zaopiniowaniu właściwego Naczelnika Wydziału Starostwa Powiatowego w Łęcznej może zrezygnować z patronatu.
2. O rezygnacji z Patronatu organizator informowany jest niezwłocznie.
3.Rezygnacja z Patronatu Starosty Łęczyńskiego nakłada na organizatora obowiązek bezzwłocznego zaprzestania używania wyróżnienia.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe