Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Rozeznanie cenowe na usługi biegłego rewidenta

2015-01-13 10:38:08
ZP.272.1.1.2015


ZAPYTANIE OFERTOWENa podstawie Uchwały Nr 1072/2014 Zarządu Powiatu Łęczyńskiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku na podstawie art. 19 i art. 21w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tj. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w związku
z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) oraz w związku z zapisem art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości
(tj. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi audytu:

1. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r.
Przedmiot działalności 8610 Z - szpitale
Rok : 2013 :
Suma aktywów – 104.201.145,58 zł.
Przychody ogółem – 49.083.888,20 zł.
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2014 r.:
-umowy o pracę – 294 osoby,
- umowy cywilno-prawne – 185 osób,
Razem : 479 osób;
Średnie zatrudnienie z tytułu umów o pracę – 291,45
Rok 2014:
Suma aktywów na dzień 31.10.2014 r. – 96.562.375,03 zł.
Przychody ogółem za 10 m-cy 2014 r. – 37.841.171,00 zł.
Średni miesięczny obrót z 10-ciu miesięcy 2014 r. – 3.564.540,12 zł.
Stan zatrudnienia na dzień 31.10.2014 r.:
-umowy o pracę – 326 osób,
- umowy cywilno-prawne – 199 osób,
Razem : 525 osób;
Średnie zatrudnienie z tytułu umów o pracę – 322,55

CPV: 79210000-9- usługi księgowe i audytorskie.
2. Sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe i rzetelne oraz jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy SPZOZ.
3. Miejsce i termin realizacji zamówienia:
Miejscem realizacji usługi jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna. Termin realizacji usługi zgodny
z wymogami ustawy o rachunkowości (tj. z 2013r. Dz. U. poz.330 z późn. zm.) – nie później niż do 16.03.2015r.

Kryterium wyboru oferty: cena 100 %.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, posiadający niezbędne do sporządzania raportu biegłego rewidenta uprawnienia oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający: Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą:
21-010 Łęczna, ul. Jana Pawła II 95A
REGON: 431029168 NIP: 713-23-98-078
Telefon: /081/ 752-64-80 Faks: /081/ 752-64-64
E-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Teresa Olszak
– Główny Specjalista ds. zamówień publicznych.

Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty.


Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 19.01.2015 r. godziny 10:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A pokój 111 lub przesłać faksem na nr: /81/ 752-64-64 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl ; Przesłanie informacji z wyboru oferty dokonane zostanie faksem lub drogą elektroniczną oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia do 30 tys. Euro.

Termin realizacji usługi nie później niż do 16.03.2015r.

Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Wzór oświadczenia wykonawcy fizycznego


Łęczna dnia 13.01.2015 r.
Kierownik jednostki

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa