Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Rozeznanie cenowe na obsługę informatyczną PZAZ Łęczna

2015-01-08 09:08:52
PZAZ.XI.272.1.1.2015 Łęczna, dn.08.01.2015r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie zarządzenia Nr 3/2014 z dn. 16 kwietnia 2014r. Dyrektora PZAZ
w Łęcznej w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro,
art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny miesięcznej kwoty opieki informatycznej dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.
I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
REGON: 060196692 NIP: 505-00-56-689
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
http://zaz.powiatleczynski.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Miesięczna kwota opieki informatycznej wg CPV: 30213000-5, 30213100-6,
2. Ilość stanowisk komputerowych - 13 wraz z dodatkowym sprzętem w tym (drukarki, fax, skaner), sprzęt przenośny (laptop – 2 szt.) oraz sprzęt multimedialny.
3. Zakres zadań objętych opieką informatyczną:
a) Korzystanie z konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem Internetu oraz pomocy technicznej z użyciem dostępu zdalnego, jeżeli połączenie internetowe Zamawiającego na to pozwala;
b) Administracja serwerami, sieciami komputerowymi, stacjami roboczymi i urządzeniami peryferyjnymi, nadzór nad ich bezawaryjną pracą;
c) Usunięcie awarii sprzętu, oprogramowania, w przypadku stwierdzenia błędu systematycznego w funkcjonowaniu sprzętu lub oprogramowania;
d) Usunięcie awarii sprzętu, oprogramowania powstałego z winy Zamawiającego lub wskutek wypadków losowych;
e) Instalowanie nowych wersji wyszczególnionego oprogramowania;
f) Doradztwo w zakresie rozbudowy infrastruktury informatycznej, reinstalację oprogramowania, dokonywanie dodatkowych instalacji oprogramowania;
g) Doradztwo i udzielanie konsultacji w zakresie podejmowania przez Zamawiającego przedsięwzięć informatycznych;
h) Bieżące optymalizowanie konfiguracji oprogramowania i sprzętu komputerowego, uwzględniające potrzeby Zamawiającego;
i) Okresowe konserwacje komputerów i urządzeń peryferyjnych, przynajmniej jeden raz na 2 miesiące;
j) Awaryjne odtwarzanie na wniosek Zamawiającego stanu oprogramowania i zgromadzonych danych archiwalnych, poprawnie zabezpieczonych;
k) Weryfikowanie stosowanych zabezpieczeń, usuwanie wirusów komputerowych oraz zapobieganie infekcjom;
l) Gwarantowany czas reakcji na wezwanie w sytuacjach awaryjnych wynosi do 6 godzin od chwili wezwania telefonicznego i będą one uwzględnione do rozliczenia miesięcznego,
m) Liczba godzin usług informatycznych będzie wynosić 10 na miesiąc. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym ustali godziny i dni dyżurów w siedzibie Zamawiającego,
n) Opieka informatyczna będzie odbywać się w soboty oraz w niedziele i święta w sytuacji awarii sprzętu,
o) Inne naprawy, konserwacje czy zabezpieczenia sprzętu zlecone przez Zamawiającego, których nie dało się przewidzieć.
4. Zapłata za opiekę informatyczną będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu po przedstawieniu załącznika rozliczenia godzinowego i merytorycznego wykonanych prac i czynności w danym miesiącu potwierdzonych przez Zamawiającego.
5. Po podpisaniu umowy Wykonawca otrzyma spis urządzeń komputerowych z podaniem typu, modelu, producenta oraz imię i nazwisko osoby obsługującej sprzęt.

III. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2015r..
IV. Sposób przygotowania oferty:
Wykonawca powinien sporządzić ofertę (załącznik nr 1).
V. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
L.p. Nazwa Waga kryterium- ilość punktów
1. cena 50
2. doświadczenie zawodowe 50
Razem: 100


1) Kryterium Nr 1 cena oferty

C = ( Cmin / Cof) x 50
C – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie.
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena danej oferty
2) Kryterium Nr 2 posiadane doświadczenie zawodowe z ostatnich 3 lat w zakresie rzetelnego wykonywania usług informatycznych na kwotę min. 6 000 netto w ciągu roku wraz z określeniem zakresu świadczonych usług poprzez dołączenie do oferty referencji potwierdzających wykonanie usług (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).

D= ( Dof / Dmax) x 50

D – ilość punktów za doświadczenie zawodowe przyznane danej ofercie,
Dof – przedstawione przez Oferenta doświadczenie zawodowe wynikające z danej oferty,
Dmax – największa ilość doświadczeń zawodowych spośród wszystkich złożonych ofert
Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór matematyczny:
S= C +D
S- suma wszystkich punktów,
C- punkty za cenę,
D- punkty za doświadczenie zawodowe

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy:
- formularz ofertowy ( załącznik nr 1),
- zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),
- oświadczenie o przygotowaniu zawodowym do wykonywania usług informatycznych,
- referencje potwierdzające wykonanie usług (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej,
VII. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Małgorzata Paprota, tel. (081) 752-29-20, e-mail: pzazleczna@wp.pl
VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „oferta – miesięcznej opieki informatycznej dla PZAZ w Łęcznej” do dnia 13.01.2015r. do godz.1000 w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej, 21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52.

Łęczna, dn. 08.01.2015r.

mgr Małgorzata Paprota
Dyrektor PZAZ

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków