Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odp. nr 1 do przetargu na sukcesywne dostawy art. biurowych i eksploatacyjnych ... ZP.272.4.11.2014

2014-12-05 12:29:32
ZP.272.14.11.2014
Łęczna, dnia 05.12.2014r.


Pytania do Przetargu Nr 1
– wszyscy uczestnicy postepowania o udzielenie zamówienia


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : ZP.272.4.11.2014


Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy materiałów biurowych (zadanie nr 1), eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i kserokopiarek (zadanie nr 2) wraz z obiorem zużytych tonerów i tuszy i art. do siedzib Zamawiającego. Nr sprawy: ZP.272.4.11.2014 w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły w dniu 05.12.2014r, o godzinie09:00 następujące pytania:

Pytanie 1 dot. Opisu przedmiotu zamówienia:
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie i sprecyzowanie wymagań dotyczących spełniania wymogów przez zaoferowane materiały równoważne.
Zamawiający w SIWZ umieścił zapis:
„4. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany (z nazwy) przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. W przypadku materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek (zadanie Nr 2): materiały eksploatacyjne fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad i praw osób trzecich, oryginalnie wyprodukowane przez producenta urządzeń lub równoważne - nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą do Zamawiającego. Na opakowaniu nie uszkodzonym powinna znajdować się data produkcji danego wyrobu. Za równoważne uznaje się artykuły nieregenerowane, niepoddane procesowi ponownego napełniania ani wymiany jakichkolwiek elementów, kompatybilne z urządzeniami, w których będą wykorzystywane i niepowodujące uszkodzeń ani zaburzeń w pracy urządzeń, do których są przeznaczone. Równoważne materiały muszą mieć wydajność co najmniej taką jaka została podana w załączniku do SIWZ, temperatura topnienia tonera i czas schnięcia tuszu nie powinny być gorsze od parametrów materiałów oferowanych przez producenta urządzenia, lub powinny uwzględniać stopień tolerancji, którą producent wyznaczył do prawidłowego działania urządzenia. Materiały równoważne muszą działać analogicznie, jak materiały oryginalne producenta urządzeń i posiadać elementy elektroniczne dające komunikaty przy pracy w sieci. Weryfikacja zgodności będzie odbywała się w trakcie każdej dostawy materiałów eksploatacyjnych.”

Zapis umieszczony przez Zamawiającego informuje, jakich materiałów równoważnych oczekuje. Natomiast brak wymogu złożenia dokumentacji wskazującej parametry zaoferowanych materiałów równoważnych umożliwia wykonawcom zaoferowanie produktów posiadających minimalne parametry jakościowe. Uniemożliwia to Zamawiającemu, jak również innym oferentom biorącym udział w postępowaniu, zweryfikowanie ofert na etapie ich oceny i rozpatrywania pod kątem równoważności z materiałami oryginalnymi, spełniania norm wydajności oraz prawdziwości złożonego oświadczenia woli, jakim jest oferta.
Dlatego też zwracamy się z prośbą wprowadzenie wymogu dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających jakość i wydajność oferowanych wyrobów równoważnych, tj.:
- Raportów z testów wydajności przeprowadzonych zgodnie z normami ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla wkładów do drukarek kolorowych, ISO/IEC 24711 oraz 24712 dla materiałów do drukarek atramentowych, wystawionych przez podmiot niezależny od producenta, wykonawcy i dystrybutora zawierających wszystkie wymagane przez normy ISO/IEC elementy tj.

• Średnia ilość wydruków
• Odchylenie standardowe
• Dolna granica przedziału ufności (90%)
• Data testowania
• Liczba testowanych kaset
• Liczba kaset użytych do obliczeń
• Typ kasety
• Czy stosowano procedurę wstrząsania
• Tryb drukowania
• Liczba urządzeń użytych w teście
• Użyty nośnik
• Format papieru
• Orientacja podawania papieru
• System operacyjny
• Oprogramowanie
• Wersja sterownika drukarki
• Wersja strony testowej
• Kody testowanych wkładów
• Numery użytych urządzeń
• Temperatura
• Wilgotność
• sposób połączenia komputera z testową drukarką
• Zestawienie wydajności poszczególnych tonerów z podaniem urządzeń i warunków w jakich odbyło się badanie.
Istnieje duże ryzyko, że materiały nieposiadające takich dokumentów nie będą spełniały wymagań bezawaryjności i jakości wydruku, co w perspektywie może spowodować utrudnienia w realizacji umowy podpisanej z wykonawcą oferującym takie materiały oraz utrudnienia w pracy Państwa placówki, np. powtarzające się reklamacje, naprawy sprzętu etc.
Powyższe dokumenty, w przypadku zgody na wymóg ich złożenia, pozwalają Zamawiającemu ocenić jakość i wydajność tych produktów w porównaniu z materiałami oryginalnymi, a także ich kompatybilność, a tym samym zabezpieczyć interes Zamawiającego w postaci oferowania produktów odpowiedniej jakości oraz zgodność zaoferowanych materiałów z wymaganiami zawartymi w SIWZ.
Wprowadzenie wymogu złożenia dokumentów również powoduje niezłożenie oferty przez nierzetelnych i nieuczciwych wykonawców, a więc zmniejsza ryzyko zaoferowania materiałów niezgodnych z wymaganiami.
Pytanie 2 dot. Opisu przedmiotu zamówienia:
Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w formularzu cenowym kolumny, którą będzie musiał wypełnić Wykonawca, zatytułowanej: „Nazwa producenta i symbol oferowanego materiału”. Kolumna ta ma na celu identyfikację oferowanych przez Wykonawców materiałów i ma pomóc Zamawiającemu w procesie badania ofert. W przypadku umieszczenia tej kolumny w formularzu cenowym Zamawiający będzie posiadał dokument wskazujący czy materiały zaoferowane przez Wykonawców spełniają jego wymagania już na początkowym etapie sprawdzania ofert.


W odpowiedzi informuję, iż wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt 3 lit. 1a.
W związku z powyższym Zamawiający pozostawia pytania Nr 1 bez odpowiedzi, natomiast pytanie nr 2 jest bezzasadne, gdyż w szczegółowym formularzu ofertowym zadania nr 2 kolumna nr 2 zawiera rubrykę pn.: Nazwa producenta i symbol oferowanego materiału.


Z poważaniem:

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www