Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Rozeznanie cenowe na całodobową ochronę nieruchomości w Łęcznej przy ul. Litewskiej 16 Łącznie z wykonaniem drobnych prac gospodarczych. ZP.272.1.19.2014

2014-11-20 08:43:22
ZP. 272.1. 19.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE


Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Nr 1072/2014 z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro organizowanych na rzecz Powiatu Łęczyńskiego i jego Jednostek Organizacyjnych, na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013, Nr 142 poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 19 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w oparciu o art. 4 pkt 8 Pzp w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. 2013r. Dz. U. poz. 885 z późn. zm.) oraz zlecenia Dyrektora Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej z siedzibą przy ulicy Litewskiej 16, 21-010 Łęczna, NIP 505-012-10-10, Regon 061115916 - zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę:
- całodobowej ochrony nieruchomości oznaczonej na mapie ewidencyjnej
w obrębie 1 – Miasto Łęczna numerem 1746 o powierzchni 0,6624 ha oraz budynku (wewnątrz i zewnątrz) Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego w Łęcznej usytuowanego przy ul. Litewskiej 16, 21-010 Łęczna, łącznie z wykonaniem drobnych prac gospodarczych.
CPV: 85312310-5 – usługi dozoru.
Wykonanie wyżej wymienionych usług – w terminie od 01.12.2014 do 31.12.2015r.

Zamawiający: Powiat Łęczyński – Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy w Łęcznej z siedzibą:
21-010 Łęczna,
ul. Litewska 16
NIP: 505-012-10-10, Regon 061115916
Telefon/fax (81) 752-26-55
W sprawie niniejszego zamówienia: tel. 81 752 64 80
E-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

1. O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wymaganą w tym zakresie wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia/koncesję zgodna z aktualnymi przepisami prawa do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na wykonanie wyżej wymienionych usług zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu
i podpisaniu umowy w sprawie zamówienia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na wykonanie wyżej wymienionych usług ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług.
4. Wykonawca składający ofertę, będzie nią związany przez 30 dni, począwszy od daty jej złożenia.
5. Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną kompletnych usług, wymienionych w formularzu oferty.

Zapytanie o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani:
1. Teresa Olszak – Główny Specjalista ds. zamówień publicznych i remontów, kontakt : 081-752-64-80

Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty załączyć do oferty :
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
2) aktualne uprawnienia/koncesję w zakresie ochrony osób i mienia.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 26.11.2014r. godziny 10:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego
w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /81/ 752-64-64 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl

Załączniki:
1. Formularz oferty;
2. Oświadczenie osoby fizycznej;
3. Projekt umowy na wykonanie usług.

Łęczna dnia 20.11.2014r.
Dyrektor Aneta Zabłocka

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna