Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odp. nr 1 do przetargu na sukcesywne dostawy dla PZAZ. ZP.272.4.15.2014

2014-11-17 12:30:04
ZP.272.4.15.2014 Łęczna, dnia 17.11.2014r.

Zainteresowani Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 1Dotyczy: przetargu nieograniczonego, znak: ZP.272.4.15.2014 na : sukcesywne dostawy do siedziby Zamawiającego, według podziału na 10 pakietów artykułów:
1) Zadanie nr 1 spożywczych, CPV: 15800000-6, 15872200-3;
2) Zadanie nr 2 rolno-spożywczych, CPV: 15331000-7;
3) Zadanie nr 3 mięsa, wędlin, CPV:15119000-5, 15131130-5;
4) Zadanie nr 4 drobiu, CPV: 15131500-0;
5) Zadanie nr 5 pieczywa, CPV: 15811000-6;
6) Zadanie nr 6 art. mleczarskich, CPV: 15500000-3 ;
7) Zadanie nr 7 warzyw i owoców, CPV: 15300000-1;
8) Zadanie nr 8 mrożonek, CPV: 15331170-9;
9) Zadanie nr 9 chemii gospodarczej, CPV: 24250000-1;
10) Zadanie nr 10 chemii profesjonalnej, CPV: 24513000-3;

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące pytania:
Lp. Pytania Odpowiedzi
1. Czy wyrażają Państwo zgodę na dostawy art. Mleczarskich do siedziby Zamawiającego 2 razy
w tygodniu? NIE
2. Dotyczy części nr 10 - Wzór umowy par. 3 ust 2. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy, zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: „Zamawiający będzie składał zamówienie (...) na 1 do 3 dni przed terminem dostawy, (...)” na zapis: „Zamawiający będzie składał zamówienie (...) na 2 do 3 dni roboczych (dni robocze od poniedziałku do piątku) przed terminem dostawy, (...)”. Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany przytoczonych zapisów.
3. Dotyczy części nr 10 - Wzór umowy par. 6 ust 1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy, zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: „W razie niewykonania dostawy w terminie i miejscu ustalonym w umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w par. 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od daty zamówienia” na zapis: „W razie niewykonania dostawy w terminie i miejscu ustalonym w umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto dostawy, której zwłoka dotyczy za każdy dzień zwłoki licząc od daty zamówienia”. Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany przytoczonych zapisów.
4. Dotyczy części nr 10 - Wzór umowy par. 6 ust 2. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy, zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: „W przypadku rozwiązania umowy (...) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w par. 4 ust. 1” na zapis: „W przypadku rozwiązania umowy (...) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”. Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany przytoczonych zapisów.
5. Dotyczy części nr 10 - Wzór umowy par. 4. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy, zwracamy się z prośbą o dopisanie do par. 4 kolejnego zapisu o możliwości zmiany cen brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT, przy niezmienności cen netto. Zapis zmiany ceny w przypadku zmiany podatku VAT jest zawarty w dziale 24, ust. 24.1.1., pkt. 5 SIWZ
i jest obowiązujący dla stron niniejszego postępowania. Zmiana VAT nastąpi wyłącznie w drodze aneksu do umowy. Nie ma potrzeby wprowadzać tego zapisu we wzorze umowy na obecnym etapie.
6. SIWZ pkt. 8.1) oraz 9.2.2. Uprzejmie prosimy o dookreślenie, iż wymóg zaświadczenia o wpisie do urzędowego rejestru bezpieczeństwa żywności (...) nie będzie dotyczył Wykonawców, którzy będą składać ofertę wyłącznie w części nr 10 zamówienia. Tak – wymóg ten dotyczy tylko zadań od nr 1 do nr 8 włącznie, dostarczających art. do produkcji wyżywienia.

Zamawiający nie widzi potrzeby na obecnym etapie postępowania przesunięcia terminu składania ofert na termin późniejszy.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.


Z poważaniem:

Dyrektor Małgorzata Paprota

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe