Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Unieważnienie postepowania na wykonanie robót budowlanych pn.: _Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Szczupak...

2014-11-06 13:18:40
Łęczna, dn. 05.11.2014r. Znak sprawy: ZP.272.4.09.2014

Wykonawcy
wg. rozdzielnika


ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

Działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam o unieważnieniu postępowania na wykonanie robót budowlanych pn.: _Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Szczupak i Ostrówek Podyski gmina Cyców_ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia: 206335 - 2014; data zamieszczenia: 30.09.2014
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

Uzasadnienie faktyczne i prawne
Zamawiający wyznaczył termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na dzień 15.10.2014r. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 15.10.2014r. do godz. 10.00 wpłynęła jedna oferta.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia tj. kwotę 528 583,12 zł brutto.
Komisja powołana do przeprowadzenia postępowania dokonała otwarcia ofert i stwierdziła,
że oferta z najniższą ceną znacznie przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena tej oferty wynosi 1 010 918,09 zł brutto.

Zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Po dokonaniu analizy finansowej, Zamawiający ustalił, że jest zobowiązany unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wobec niemożności zwiększenia środków na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty

Zatem postępowanie należało unieważnić.

Od niniejszej decyzji Zamawiającego nie przysługują środki ochrony prawnej. Informacje dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).

STAROSTA
Adam Niwiński
- podpis nieczytelny-

Otrzymują:
1. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
2. a/a.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt dofinansowany w ramach działania 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe