Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi nr 2 na dostawę energii elektrycznej do ZS Łeczna. ZP.272.4.10.2014

2014-10-14 11:54:50
Łęczna, dnia 14.10.2014r.
ZP.272.4.10.2014

Zainteresowani Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 2Dotyczy: przetargu nieograniczonego, znak: ZP.272.4.10.2014 na : dostawę energii elektrycznej do obiektu Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka
w Łęcznej.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące pytania:


Pytania Odpowiedzi na zadane pytania
Pytanie 1.
W Sekcji II ust. II.1.4. pkt. 1 Ogłoszenia oraz w Rozdziale 3 ust. 1 SIWZ widnieje zapis: „(…) Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z obowiązującymi parametrami jakościowymi i zapisami ustawy Prawo Energetyczne oraz rozporządzeniami do tej ustawy i Polskimi Normami.” Uprzejmie informujemy, że parametry techniczne dostarczanej energii elektrycznej zapewniał będzie OSD na podstawie zawartej Umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. Z uwagi na fakt, że Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za działania OSD Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu. Nie wyrażamy zgody z uwagi na wymaganą współpracę pomiędzy Wykonawcą a Dystrybutorem przesyłu energii w celu zapewnienia właściwej dostawy energii elektrycznej.
Pytanie 2.
W Rozdziale 8 ust. 2 pkt. 2.1 SIWZ Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie jakie warunki (wolumen) zamawiający uzna za konieczne aby został spełniony wymóg określony w Rozdziale 8 ust. 2 pkt. 2.1. SIWZ Wolumenem będzie wartość dostawy odpowiedniej do przedmiotu zamówienia, nie niższy niż równowartość za 100 000 kWh każdej z wykazanych 3 dostaw
Pytanie 3.
W Sekcji IV ust. IV.3 pkt. 3-4 Ogłoszenia oraz w Rozdziale 23 ust. 3-4 SIWZ Informujemy, iż zgodnie z przedmiotem zamówienia niniejsze postępowanie obejmuje sprzedaż energii elektrycznej bez zapewnienia świadczenia usługi dystrybucji przez OSD na podstawie 5 ust.1 pkt 2 Ustawy Prawo Energetyczne. Mając na uwadze powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu. Jednocześnie informujemy, że wszelkie kwestie dotyczące dystrybucji energii elektrycznej określone będą w umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a właściwym OSD. Wprowadza się zmiany zapisu poprzez korektę ogłoszenia nr 211157 – 2014 z dnia 07.10.2014 i SIWZ w celu ujednolicenia z zapisami wzoru umowy o treści: Ceny za 1 kWh określone ulegną zmianie w przypadku zmiany przepisów skutkujących zmianą stawki podatku VAT, akcyzowego lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy prawo energetyczne wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie.
Ogłoszenie po korekcie i SIWZ po korekcie stanowią integralne załączniki niniejszych odpowiedzi.
Pytanie 4.
W Sekcji IV ust. IV.3 pkt. 1 Ogłoszenia oraz w Rozdziale 23 w ust. 1 SIWZ Wykonawca zwraca się z prośbą o ujednolicenie zapisu w Sekcji IV ust. IV.3. pkt 1 Ogłoszenia oraz zapisu w Rozdziale 23 w ust. 1 z treścią zapisu w § 5 ust. 2. Jw.
Pytanie 5.
W Załączniku Nr 2 do SIWZ w § 2 ust. 3 Wykonawca zwraca się z prośbą o poprawienie błędnej nazwy umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD i określenie jej jako „ Generalna Umowa Dystrybucyjna” Zmianę wprowadzono według załączonej korekty zmiany wzoru umowy.
Pytanie 6.
W Załączniku Nr 2 do SIWZ § 6 ust. 4 Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu o informację, że Wykonawca dokona korekty faktur VAT po otrzymaniu danych od OSD. Wyrażamy zgodę.
Pytanie 7.
W Załączniku Nr 2 do SIWZ § 7 ust. 1 Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu do treści: „Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.” Stronami umowy są Zamawiający i Wykonawca. Wyrażamy zgodę.
Pytanie 8.
W Załączniku Nr 2 do SIWZ § 7 ust. 3 W celu uniknięcia ewentualnego, nieprawidłowego naliczenia odsetek Wykonawca prosi o modyfikację zapisu do treści: „W przypadku doręczenia faktury, w czasie uniemożliwiającym terminowe wykonanie zobowiązania, Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy i ustali z nim każdorazowo nowy termin płatności.”. Zmienia się zapis § 7 ust. 3 wzoru umowy na następujący: W przypadku doręczenia faktury, w czasie uniemożliwiającym terminowe wykonanie zobowiązania, Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy i ustali z nim każdorazowo nowy termin płatności, nie krótszy niż 14 dni od daty otrzymania f-ry.
Pytanie 9.
W Załączniku Nr 2 do SIWZ § 8 ust. 1 Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 Prawa Energetycznego Wykonawca wstrzymuje dostawę energii elektrycznej jeżeli Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności. W obecnym brzmieniu w/w przepisu nie ma obowiązku powiadamiania na piśmie Zamawiającego o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących zaległości. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu o w/w informację zgodnie z treścią art. 6b ust. 2 Ustawy Prawo Energetyczne. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pytanie 10.
W Sekcji IV ust. IV. 3 pkt. 2 Ogłoszenia oraz w Rozdziale 16 ust.2 Uprzejmie informujemy, że w zakresie umów zawieranych na sprzedaż energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym tj. TPA ceny energii elektrycznej nie podlegają zatwierdzeniu przez prezesa URE. Z uwagi na powyższe zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu. Skreśla się zapis w Rozdz. 16 ust. 2 SIWZ zapis : wprowadzonej do stosowania decyzją Wykonawcy zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Pozostałe zapisy bz.
Pytanie 11.
Wykonawca zwraca się z pytaniem czy do zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw.? TAK, zgodnie z zapisem działu 3 pkt. 6 SIWZ
Pytanie 12.
Wykonawca zwraca się z prośba o udzielenie następujących informacji:
a) Czy Zamawiający posiada aktualne umowy kompleksowe czy rozdzielone umowy na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji.?
b) Proszę podać okres wypowiedzenia dotychczasowych umów oraz nazwę obecnego sprzedawcy energii elektrycznej?
c) Czy umowy dystrybucyjne ( jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy )zawarte są na czas określony czy nieokreślony?
d) Czy Zamawiający samodzielnie rozwiąże dotychczasowe umowy sprzedaży/ umowy kompleksowe? Ad.a i c.) umowy na świadczenie usług dystrybucyjnych zawarte na okres nieograniczony oddzielnie na taryfy: C21 i C12A.
Ad.b.) Umowa z PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6, PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Lublinie, ul. Tomasza Zana 32A , 20-601 Lublin, ważna do dnia 31.12.2014r.
Ad. d) umowa wygasa z w/w datą
Pytanie 13.
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy
Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
-Operator Systemu Dystrybucyjnego
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy
- numer aktualnie obowiązującej umowy
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy
- numer ewidencyjny PPE TAK
Pytanie 14.
Dotyczy Pełnomocnictwa Wykonawca zwraca się z prośbą czy Zamawiający dopuści możliwość udzielania wykonawcy pełnomocnictwa wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę stanowiącego załącznik do niniejszych zapytań.


PEŁNOMOCNICTWO z dnia ……………………
NAZWA FIRMY ………………………..
ADRES ………………………………….
NIP ……………………………………...
REGON …………………………………
KRS ……………………………………..
Działając w imieniu i na rzecz firmy…………………………………….......................................
…………………………………………………………….…. udzielamy pełnomocnictwa na rzecz:
………………………………….. z siedzibą w …………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w …………………… Wydział Gospodarczy pod numerem KRS …………………. NIP ……………..
o kapitale zakładowym ……………………………………… PLN, do dokonania następujących czynności związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej:
1. Zgłoszenia odpowiedniemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej
z ………………………………………………………………. Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej.

2. Reprezentowania udzielającego pełnomocnictwa, przed Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej.

3. Udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie w/w czynności pracownikom …………………………….. oraz innym osobom które bezpośrednio lub pośrednio są zobowiązane względem ……………………………………. do wykonywania takich czynności.

4. Dokonania innych czynności, jakie będą konieczne do przeprowadzenia działań o których mowa w pkt od 1 do 3.

Oświadczam(y), że:
- umowa sprzedaży energii elektrycznej/umowa kompleksowa z dotychczasowym sprzedawcą została wypowiedziana,
- nie istnieją żadne przeszkody uniemożliwiające rozwiązanie z dotychczasowym sprzedawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej/umowy kompleksowej,
- okres obowiązywania umowy z dotychczasowym sprzedawcą zakończy się z datą …………………...
- posiadam zawartą/zawrę umowę dystrybucyjną z właściwym OSD.
Niniejszym potwierdzam(y) prawdziwość złożonych danych. Za niezgodność danych ze stanem faktycznym, która może mieć wpływ na poprawność zgłoszenia wniosku zmiany sprzedawcy oraz wynikłe z tego konsekwencje biorę całkowitą odpowiedzialność, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.
Niniejsze pełnomocnictwo udzielone zostaje na czas nieoznaczony jednak nie dłuższy niż czas obowiązywania umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z ………………………………….
Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
Podpis(y) Mocodawcy

……………………………………….. ……………………………………………….. TAK


Zamawiający nie widzi potrzeby na obecnym etapie postępowania przesunięcia terminu składania ofert na termin późniejszy.

W załączeniu przesyłamy korektę Ogłoszenia Nr 1 z dnia 14.10.2014r. Nr 216263-2014 oraz wprowadzamy korektę SIWZ w sposób następujący:

Treść rozdziału 23. SIWZ zastępuje się następującą treścią:


Oraz korektę zał. nr 2 do SIWZ według integralnego załącznika niniejszych odpowiedzi.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert, będą zamieszczone pod adresem: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne , zakładka pytania i odpowiedzi do przetargu.


Z poważaniem:
Dyrektor Dorota MakaraPliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków