Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych ...ZO.PROW.272.1.02.2014

2014-10-10 07:10:24
Łęczna, dn. 07.10.2014r. Znak sprawy: ZO.PROW.272.1.02.2014

Zaproszenie do składania ofert

I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
adres: Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
tel./81/ 752-64-00, fax /81/ 752-64-64
strona internetowa: www.powiatleczynski.pl
zwany dalej „Zamawiającym”,

zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości 30 000 euro
na
pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych
pn.: _ Poprawa parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – na obiekcie scaleniowym: Ostrówek Podyski, Szczupak gmina Cyców powiat Łęczyński_

Projekt dofinansowany w ramach działania 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej
z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

II. Tryb
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ww. ustawy Pzp niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych pn.: _ Poprawa parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – na obiekcie scaleniowym: Ostrówek Podyski, Szczupak gmina Cyców powiat Łęczyński. Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie czynności związane z realizacją robót, tj. od przekazania placu budowy po uczestnictwo we wszelkich niezbędnych czynnościach, aż do wygaśnięcia terminów rękojmi i gwarancji.
2. Wykonanie ww. robót budowlanych jest przedmiotem zamówienia publicznego Znak sprawy: ZP.272.4.07.2014, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia: 189907 - 2014; data zamieszczenia: 05.09.2014
3. Ogłoszenie oraz dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych są zamieszczone i udostępniane na stronie internetowej Zamawiającego - adres strony: www.powiatleczynski.pl.
4. Nadzór należy pełnić zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.
5. Do zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie należało w szczególności:
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności
jej realizacji z dokumentacją budowlaną, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych
i przekazywanie ich do użytkowania;
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy.
6. Szczegółowy zakres zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego obejmuje:
1) Pełny zakres czynności określonych w art. 25 - 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm),
2) Prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową,
3) Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót.
4) Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby zasięganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy, które wymagają dodatkowo uzgodnienia z zamawiającym.
5) Kontrola i weryfikacja przedkładanych obmiarów robót, kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji.
6) Uczestniczenie przy prowadzeniu przez Wykonawcę robót koniecznych prób, pomiarów i sprawdzeń.
7) Organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań
w zależności od potrzeb.
8) Kontrola i dopilnowanie, aby wszystkie osoby zatrudnione przez wykonawcę robót budowlanych posiadały kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych.
9) Kontrola i dopilnowanie, aby wszystkie używane urządzenia i materiały posiadały stosowne świadectwa i certyfikaty wymagane przepisami i dokumentacją projektową.
10) Sprawdzenie ważności ubezpieczeń osób zatrudnionych oraz używanego sprzętu.
11) Kontrola i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających.
12) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: wykonywania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych.
13) Zawieszenie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne.
14) Weryfikacja, analizowanie i zatwierdzanie do zapłaty faktur wystawionych przez wykonawcę robót budowlanych w związku z realizacją umowy na roboty budowlane.
15) Uzgadnianie z wykonawcą robót budowlanych rodzaju dokumentacji powykonawczej, sprawdzanie jej i zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiającym.
16) Przygotowanie w imieniu Zamawiającego kompletu dokumentów związanych z rozpoczęciem robót, odbiorem końcowym oraz złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy.
17) Uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów gwarancyjnych.
18) Inne roboty niezbędne do wykonania całości przedmiotu zamówienia.
19) Informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawcę inwestycji robót o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej.
20) Poświadczenie terminu zakończenia robót.
21) Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do podejmowania samodzielnie decyzji niosących skutki finansowe dla Zamawiającego.

7. 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

IV. Wymagany termin realizacji zamówienia - od dnia zawarcia umowy do dnia 25 listopada 2014r, z tym że Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w okresie wykonywania robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego oraz usunięcia usterek, włącznie z udziałem w odbiorze po usterkowym i gwarancyjnym.

V. Zamawiający wymaga, aby wykonawca spełniał następujące warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej w specjalności wodno-melioracyjnej w zakresie melioracji wodnych.
Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
c) Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

VI. Zamawiający nie wymaga, aby wykonawca celem potwierdzenia spełniania warunków przedkładał jakiekolwiek dokumenty ponad oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym.

VII. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VIII. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie.
Oferta powinna zostać sporządzona na
• formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia
oraz zawierać:
1) następujące informacje:
- cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w całości
- okres związania ofertą - 20 dni.
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę).
3) pełnomocnictwo w oryginale bądź kopii poświadczonej przez notariusza, w przypadku gdy oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Wykonawcy z Zamawiającym oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest:
Zofia Żurek, tel. 81 7526470, e-mail: z.zurek@powiatleczynski.pl


X. Składanie ofert
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15 października 2014 r. do godz. 11.00.:
a) pocztą na adres Zamawiającego podany w punkcie I lub
b) osobiście w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii ogólnej (pierwsze piętro, pokój nr 111).
(Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane).

XI. Kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona oceny ofert zgodnie z poniższym:
- przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny, tj.: cena ofertowa brutto za całość zamówienia – waga 100%.
Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę obejmującą wykonanie opisanego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie i zgodnie z wymaganiami oraz zawierającą najniższą cenę ofertową brutto.

XII. Wynik postępowania
O wyborze oferty zamawiający powiadomi wykonawców drogą mailową.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

Lista załączników:
1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.STAROSTA ŁĘCZYŃSKI
Adam Niwiński
- podpis nieczytelny-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt dofinansowany w ramach działania 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa