Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Ogłoszenie przetargu na Świadczenie usług przewozowych i organizacyjnych rekreacji dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej. ZP.272.4.8.2014

2014-09-29 10:32:23
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne zakładka siwz z zał.
________________________________________
Łęczna: Świadczenie usług przewozowych i organizacyjnych rekreacji dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej. ZP.272.4.8.2014
Numer ogłoszenia: 205417 - 2014; data zamieszczenia: 29.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński - Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej , ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 81 752 20 29, faks 81 752 20 29.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka org. Powiatu Łęczyńskiego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług przewozowych i organizacyjnych rekreacji dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej. ZP.272.4.8.2014.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 6 - dniowej wycieczki dla 2 grup po ok. 30 uczestników każda, dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, z przewagą osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Ostateczna liczba osób, uczestników wycieczki może ulec zmianie zmniejszeniu lub zwiększeniu i zostanie podana najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem wycieczki. Zmiana liczby uczestników nie powoduje zmiany ceny jednostkowej przez Wykonawcę. CPV: 63511000-4 2. W każdej grupie liczba osób może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu o 5 osób. 2. Miejsce wycieczki: Paryż, Zamki nad Loarą, Wersal 3. Opis warunków organizacji wycieczki: Uczestnicy postępowania muszą zapewnić: a) transfer autokarem o podwyższonym standardzie na trasie Łęczna - Warszawa, Warszawa - Łęczna. b) przelot lotniczy bezpośredni na trasie Warszawa - Paryż - Warszawa, wylot / przylot nie później niż do godziny 13:00. , w grupie będą osoby z ograniczoną możliwością poruszania się i do 4 osób na wózku inwalidzkim. c) Transfer autokarowy w Paryżu ; Lotnisko - Hotel - Lotnisko, hotel minimum 3 gwiazdkowy, położony blisko stacji metra i przystosowany do przyjęcia osób niepełnosprawnych, d) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla jednego uczestnika bez względu na rodzaj schorzenia m. in.: świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu - suma ubezpieczenie: 5000 PLN, koszty leczenia poza granicami kraju suma ubezpieczenia 10 000 Euro, bagaż suma ubezpieczenia 1000 PLN bądź gwarancji bankowych na ok. 15 000 zł. e) Zakwaterowanie w hotelu o standardzie minimum ***, 5 noclegów, hotel położony w Paryżu, w bliskim sąsiedztwie stacji metra, w pokojach 2 osobowych każdy z WC, TV SAT, telefonem, a dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich i mających problemy z poruszaniem się, winda, dodatkowe krzesełka plastikowe w łazience z brodzikiem, dodatkowe oporęczowanie f) Wyżywienie : 5 x śniadanie wzmocnione ( do wyboru jajecznica, bekon, parówki, dżem, miód, płatki śniadaniowe, masło, różnorodne pieczywo, warzywa: pomidor, ogórek, sałata, papryka, z kawą lub herbatą ), 6 x lunch ( składający się z zupy, drugiego dania: mięso, ryby, makarony, drób, surówki, sałatki, warzywa gotowane), napoje do obiadu: soki, kompot, kawa lub herbata 4 x obiadokolacje w postaci ciepłego dania, przystawki i napoje, dodatkowo 1 obiadokolacja uroczysta - wieczór francuski z muzyką na żywo, z dodatkowymi regionalnymi przystawkami i napojami, serwowane wino podczas wieczoru (tradycyjna kuchnia francuska, jak również dania kuchni europejskiej) oraz podczas wycieczek napoje dla uczestników min. 1 litr wody mineralnej dziennie. g) Opieka pilota biura, ze znajomością języka francuskiego przez cały czas trwania wycieczki (przedstawienie w terminie 5 dni przed wyjazdem kopii aktualnej licencji pilota) h) Opieka ratownika medycznego lub pielęgniarki (przedstawienie w terminie 5 dni przed wyjazdem kopii dokumentu poświadczającego posiadanie wymaganych kwalifikacji i doświadczenia w opiece nad osobami niepełnosprawnymi) i) Podstawowe wyposażenie apteczki (w tym ciśnieniomierz naramienny, leki pierwszej potrzeby) j) Zapewnienie autokaru do dyspozycji grupy na całodzienną wycieczkę do doliny Loary - o podwyższonym standardzie: klimatyzacja, TV, WC, możliwość korzystania z wody i napojów gorących w barku autokarowym, wygodne szerokie siedzenia (możliwość regulacji siedzeń - różne pozycje, gdyż uwzględnia się uczestnictwo osób niepełnosprawnych z ograniczoną możliwością poruszania się), k) Korzystanie z gorącej herbaty, kawy i kruchych ciasteczek na trasie przejazdu z barku autokarowego ( transfery na lotnisko i zamki nad Loarą) l) Całodniowa wycieczka autokarowa - Zamki nad Loarą, z przewodnikiem, zarezerwowanie i zakup biletów wstępu do zamków : Chambord, Chenonceau m) Całodniowa wycieczka do Wersalu - przejazd, zarezerwowanie i zakup biletów wstępu, słuchawki z zestawem głośnomówiącym dla każdego uczestnika wycieczki, zwiedzanie z przewodnikiem n) Zwiedzanie Paryża - bilety na przejazdy metrem po Paryżu, rezerwacja i zakup biletów wstępu do zwiedzanych obiektów: Luvr, Wersal, Zamki nad Loarą, Katedra Notre Dame, Wieża Eiffla, Montmartre, Centrum Pompidou, Perfumerie Fragonard, Rejs statkiem po Sekwanie, zwiedzanie Paryża nocą) o) Realizowanie programu przez licencjonowanego przewodnika ze znajomością języka polskiego na wycieczki według programu ( Paryż, Dolina Loary, Wersal,) p) Słuchawki i audioguidy dla każdego uczestnika przy zwiedzaniu Luwru, Wersalu, innych obiektów q) Pokrycia kosztów wymaganych opłat drogowych i parkingowych w czasie wycieczki, r) Wynajęcie na 2 godziny przewodnika przy zwiedzaniu Luwru, UWAGA: 1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3) Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 4) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 5) Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej 6) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7) Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 8) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 9) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i złożyć ofertę wspólną. W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i dołączone do oferty w oryginale lub odpisie poświadczonym notarialnie. Umocowanie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do zawarcia umowy może być zawarte w treści umowy konsorcjum. 10) Wykonawcy Ci przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego będą zobowiązani do przedstawienia umowy regulującej ich współpracę, jeżeli nie była dołączona do oferty. 11) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 12) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 13) Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 14) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania za wyjątkiem regulacji art. 93 ust. 4 ustawy. 15) Postępowanie jest prowadzone w formie pisemnej w języku polskim. 16) Zamawiający nie miał potrzeby skorzystania w fazie przygotowawczej do niniejszego postępowania z dialogu technicznego, w oparciu o zapis art. 31a do 31c ustawy Pzp. 17) Zamawiający nie zastrzega, iż o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie wykonawcy zatrudniający ponad 50 % osób niepełnosprawnych. 18) Zamówienie nie dotyczy dofinansowania środkami UE..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca spełni warunek jeśli posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie pełnienia usług turystycznych, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania wiedzą, natomiast wymaga przedstawienia doświadczenia w zakresie wykonywanych usług oraz potwierdzenia wykonania co najmniej 3-ch usług z należytą starannością (referencje lub inny dokument), z wykorzystaniem wzoru zgodnie z zał. nr 4 do siwz.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wymaga potwierdzenia dysponowania potencjałem technicznym.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania osobami w zakresie: a) pilota wycieczki (potwierdzenia w postaci legitymacji pilota wycieczek, wydany prze uprawniony do tego Urząd Marszałkowski w postaci kserokopii dokumentu) preferowani piloci posługujący się w sposób komunikatywny językiem francuskim, b) pielęgniarki lub ratownika medycznego wraz z kopią dyplomu lub świadectwa uprawniającego do wykonywania tego zawodu, warunek ten zostanie spełniony poprzez załączenie oświadczeń o dysponowaniu w/w osobami wraz z podaniem charakteru tej dyspozycji (jeżeli jest to inny charakter niż umowa o pracę - należy załączyć oświadczenie wskazanej osoby, że będzie do dyspozycji w trakcie trwania wycieczki, zgodnie z załącznikiem nr 7 do siwz),
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 500 tys. zł
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
• inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Oświadczenie o zapewnieniu środków organizacyjno - technicznych w zakresie zapewnienia wymaganej jakości usług - zał. nr 10 do siwz;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: a. zmiana terminu wycieczki powodowana siłą wyższą (m.in. złe warunki atmosferyczne, stan klęski żywiołowej) b. zmiana programu wycieczki powodowana siłą wyższą, decyzjami władz państwowych, zamknięciem obiektów lub obiektywną przyczyną nie wynikającą z zaniechania Wykonawcy w porozumieniu i za zgodą Zamawiającego
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne zakładka siwz z zał.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne zakładka siwz z zał..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.10.2014 godzina 10:00, miejsce: w Starostwie Powiatowym, Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, pokój. nr 111 I piętro Kancelaria Ogólna.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: brak.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych