Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zaproszenie do złozenia oferty na zorganizowanie warsztatów szkoleniowych dla PZAZ w Łęcznej

2014-09-03 13:44:11
PZAZ.XI.272.1.6.2014 Łęczna, dn.03.09.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie zarządzenia Nr 3/2014 z dn. 16 kwietnia 2014r. Dyrektora PZAZ
w Łęcznej w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o przedstawianie oferty na zorganizowanie warsztatów szkoleniowych, dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej
I. Zleceniodawca:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
REGON: 060196692 NIP: 505-00-56-689
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
http://zaz.powiatleczynski.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej z zakresu:
I. Florystyka – dekoracja stołów – warsztaty dla 10 osób, w wymiarze 16 godzin szkoleniowych,
II. a) Przestrzeganie higieny w pracy, z elementami wizażu – warsztaty tematyczne dla 25 kobiet, w wymiarze 16 godzin szkoleniowych
b) Przestrzeganie higieny w pracy - profilaktyka zdrowotna – warsztaty dla 25 mężczyzn, w wymiarze 12 godzin szkoleniowych .
2. Uczestnikami szkolenia będą osoby niepełnosprawne, z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, zatrudnione w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej – łącznie 60 osób.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zgodnie ze specyfikacją – Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.
3. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić szczegółowy program szkolenia.
4. Warsztaty szkoleniowe należy przeprowadzić z uczestnikami w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna (zgodnie z przekazanym po podpisaniu umowy harmonogramem), 2 razy w tygodniu (dni i godziny szkoleniowe zostaną ustalone z Zamawiającym), w godzinach 10.00-14.00
5. Wykonawca zapewni (umieszczając w kosztach szkolenia) materiały niezbędne do realizacji warsztatów: skrypty o treści adekwatnej do omawianej tematyki, przygotowane w formie drukowanej, zeszyt, teczka, długopis oraz materiały dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia w/w warsztatów. Wykonawca zapewni również paletę kosmetyków
(cienie, podkłady, pudry, tusz do rzęs, róż, pomadki do ust itp.) niezbędną do przeprowadzenia warsztatów pokazowych z zakresu wizażu
6. Każda uczestniczka szkolenia ,,Przestrzeganie higieny w pracy z elementami wizażu”/warsztaty dla kobiet/ otrzyma w pakiecie (wartości 100zł.):
- dezodorant antyperspirant w sprayu, lakier do włosów
- komplet do pielęgnacji paznokci i stóp (pilniczek, obcinacz, pilnik, nożyczki), krem do stóp i rąk, lakier do paznokci)
- kosmetyki do pielęgnacji ciała (szampon, żel pod prysznic, balsam do ciała, żel do higieny intymnej)
- wkładki higieniczne,
- kosmetyki do twarzy (zestaw cieni, pomadka, mleczko do demakijażu).
7. Każdy uczestnik szkolenia ,,Przestrzeganie higieny w pracy – profilaktyka zdrowotna”
/warsztaty dla mężczyzn/ - otrzyma w pakiecie (wartości 100zł.):
- zestaw kosmetyków dla mężczyzn – dezodorant antyperspirant w sprayu,
- komplet do pielęgnacji paznokci i stóp ( pilniczek, pilnik, obcinacz, krem do stóp i rąk),
- kosmetyki do pielęgnacji ciała (szampon, żel pod prysznic, krem po goleniu, żel do golenia),
- maszynki do golenia (typu Gilette z wymiennym ostrzem - minimum 2 nożyki)
- kosmetyki do twarzy (woda toaletowa)
8. Wykonawca zobowiązany jest wydać uczestnikom warsztatów szkoleniowych zaświadczenia ukończenia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012r, w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r., poz.622), lub inne stosowne certyfikaty uczestnictwa w szkoleniach.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

III. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2014r.
IV. Sposób przygotowania oferty:
Zleceniobiorca powinien sporządzić ofertę (Załącznik nr 2)
V. Przy wyborze oferty Zleceniodawca będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Najniższa cena brutto za usługę – 100% cena
Ocena ofert :
S = ( Cmin / Cof..) x 100
S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena danej oferty
CENA = 100 punktów
Zleceniodawca wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć Zleceniobiorcy:
- formularz ofertowy ( załącznik nr 2),
- zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 3),
- dokument potwierdzający wykształcenie i przygotowanie zawodowe w zakresie świadczenia usług objętych tematyką warsztatów – w celu możliwości weryfikacji spełnienia tego warunku zobowiązany jest on do załączenia do oferty dokumentu potwierdzającego spełnianie w/w warunku.
- inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
- referencje z dotychczasowych miejsc pracy, w przypadku ich posiadania,
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Małgorzata Paprota, tel. (081) 752-29-20, e-mail: pzazleczna@wp.pl
VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „oferta – warsztaty szkoleniowe”
w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej, 21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52., do dnia 10.09.2014r. do godziny 10.00

Łęczna, dn. 03.09.2014r.
mgr Małgorzata Paprota
Dyrektor PZAZ

Załączniki:
1. Specyfikacja
2. Formularz ofertowy
3. Wzór umowy

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe