Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

zaproszenie do złożenia oferty na prace geodezyjne

2014-09-03 13:15:16
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 27/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r. Starosty Łęczyńskiego

Łęczna, dnia 02.09.2014 r. Znak sprawy: GKN.272.25.2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1. Zamawiający – Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usług – prace geodezyjne i kartograficzne
2. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:
1) opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie nr 1: Założenie ewidencji gruntów dla drogi gminnej położonej w obrębie ewidencyjnym: 1-Adamów, jedn. ewid. Cyców, powiat łęczyński, na granicy z obrębem 32-Wola Korybutowa II, jedn. ewid. Siedliszcze, powiat chełmski, (droga o długości około 460 m i powierzchni około 0,18 ha, działek przyległych – około 20).
Zadanie nr 2: Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w celu aktualizacji operatu ewidencyjnego w zakresie doprowadzenia do zgodności zapisów ewidencji gruntów i budynków ze stanem prawnym działek ewidencyjnych oznaczonych numerem 224/1 i 224/2 w obrębie ewidencyjnym 3-Jawidz, jedn. ewid. Spiczyn, o powierzchni całkowitej 2,29 ha.
2) termin wykonania zamówienia: 05.12.2014 r.
3) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
o udzielanie zamówienia mogą ubiegać się oferenci posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 2,
4) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: podanie numeru uprawnień wskazanych w punkcie 3,
5) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Stanisław Dylewski, tel. 081 752 64 77, e-mail: s.dylewski@powiatleczynski.pl
6) termin związania ofertą: 26.09.2014 r.
7) opis sposobu przygotowywania ofert: wypełnić załączony formularz ofertowy; dopuszcza się złożenie oferty na jedno z wybranych zadań lub na dwa zadania łącznie,
8) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 08.09.2014 r. do godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A pok. 8 lub przesłać faksem na nr: 081 752-64-74 lub e-mailem: geodezja@powiatleczynski.pl
9) opis sposobu obliczenia ceny: podać cenę netto i brutto zgodnie z załączonym formularzem ofertowym,
10) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 100% - cena
11) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: brak
12) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: nie dotyczy
13) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: załączony wzór umowy

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.


….……………………………………

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych