Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania poscaleniowego obrębu Ostrówek Podyski i Szczupak...

2014-06-30 21:25:48
Łęczna, dn. 30.06.2014r.

Znak sprawy: ZO.PROW.272.1.01.2014

Zaproszenie do składania ofert

I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
adres: Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
tel./81/ 752-64-00, fax /81/ 752-64-64
strona internetowa: www.powiatleczynski.pl
adres poczty elektronicznej: e.kowalik@powiatleczynski.pl
zwany dalej „Zamawiającym”,

zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości 30 000 euro
na
Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania poscaleniowego obrębu Ostrówek Podyski i Szczupak, jednostka ewidencyjna Cyców,
powiat łęczyński

Projekt dofinansowany w ramach działania 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej
z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

II. Tryb
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ww. ustawy Pzp niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania poscaleniowego obrębu Ostrówek Podyski i Szczupak, jednostka ewidencyjna Cyców, powiat łęczyński oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji, w tym:
1.1. Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych budowy oraz przebudowy dróg położonych w miejscowościach: Szczupak i Ostrówek Podyski gmina Cyców powiat łęczyński.
1.1.1. W zakres opracowania wchodzi:
1.1.1.1. Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego na budowę dróg oznaczonych nr 7,9,16,19 (załącznik nr 1.1. do Zaproszenia) o łącznej długości 5, 68 km położonych w miejscowościach Szczupak i Ostrówek Podyski. W projekcie należy zaprojektować zmianę nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kruszywa drogowego i dwa zjazdy utwardzone.
1.1.1.2. Wykonanie projektu przebudowy dróg gruntowych o łącznej długości 3,6 km oznaczonych na załączniku nr 1.1 do Zaproszenia - nr : 4, 8, 17a w miejscowości Ostrówek Podyski oraz nr: 13 i 21 w miejscowości Szczupak. Przebudowa będzie polegała na ulepszeniu nawierzchni i budowie dwóch zjazdów utwardzonych z istniejącej drogi asfaltowej.
1.1.1.3. Wykonanie projektu przebudowy dróg gruntowych o łącznej długości 11,75 km. Przebudowa będzie polegała na wyprofilowaniu drogi równiarkami, odwodnieniu oraz uzupełnieniu zaniżeń terenu piaskiem lub mieszanką mineralną i budowa 6 zjazdów utwardzonych. Drogi do przebudowy oznaczono nr:3,4,5,6,10,11,12,14,15,17,18,20,22,23,24 (załącznik nr 1.1. do Zaproszenia).
1.1.2. Szczegółowy przebieg dróg przeznaczonych do budowy i przebudowy przedstawiony jest w formie graficznej stanowiącej Załącznik Nr 1.1. do Zaproszenia.
1.1.3. Przedmiotowe inwestycje będą prowadzone w ramach zagospodarowania poscaleniowego i pasy drogowe zostały wydzielone na potrzeby budowy dróg. Szerokość pasa drogowego od 5-10 m.
1.1.4. Projekty budowlano-wykonawcze na budowę dróg należy wykonać i dostarczyć Zamawiającemu ze wszystkimi elementami i uzgodnieniami, które są niezbędne do złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę.
1.1.5. W zakres opracowania dotyczącego wykonania projektów budowlano – wykonawczych na budowę dróg wchodzi:
1) wykonanie map do celów projektowych,
2) wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu i uzgodnienie z Zamawiającym oraz zarządcą drogi,
3) uzgodnienie projektu budowlano – wykonawczego z zarządcą drogi;
4) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego – 5 egz.
5) wykonanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 3 egz.
6) wykonanie przedmiarów robót – 2 egz.
7) wykonanie kosztorysów inwestorskich – 2 egz.
8) wykonanie kosztorysów ślepych – 2 egz.
9) uzyskanie decyzji środowiskowych – jeżeli są wymagane,
10) wykonanie raportu oddziaływania na środowisko – jeżeli jest wymagany,
11) wykonanie niezbędnych opracowań, których konieczność wyniknie w toku prac projektowych oraz uzyskanie uzgodnień z dysponentami sieci znajdujących się w pasach drogowych projektowanych dróg,
12) projekt stałej organizacji ruchu – zatwierdzony 3 egz.- jeżeli jest wymagane;
13) projekt czasowej organizacji ruchu – zatwierdzony 3 egz. jeżeli jest wymagane.
1.1.6. W zakres opracowania dotyczącego wykonania projektów na przebudowę dróg wchodzi:
1) wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu i uzgodnienie z zamawiającym oraz zarządcą dróg;
2) wykonanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 3 egz.
3) wykonanie przedmiarów robót – 2 egz.
4) wykonanie kosztorysów inwestorskich – 2 egz.
5) wykonanie kosztorysów ślepych- 2 egz.
6) wykonanie niezbędnych opracowań, których konieczność wyniknie w toku prac projektowych oraz uzyskanie uzgodnień z dysponentami sieci znajdujących się w pasach drogowych projektowanych dróg,
1.1.7. Całość opracowań należy przedłożyć w wersji papierowej i elektronicznej – PDF.
1.1.8. Projekty budowlane powinny być opracowane zgodnie z:
1) ustaleniami określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150)
2) obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, z uwzględnieniem wydania nowych lub zmian dotychczas obowiązujących przepisów.
1.1.9. Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno budowlanego pod względem zgodności z przepisami, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego.
1.2. Opracowanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej wykonania i odbioru robót dla zadania -_Poprawa parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na obiekcie scaleniowym: Szczupak i Ostrówek Podyski gmina Cyców powiat łęczyński.
1.2.1. Przedmiot zamówienia winień być wykonany dla oznaczonych odcinków rowów na terenie wsi Szczupak i Ostrówek Podyski.
1.2.2. Przewidywane założenia poprawy parametrów technicznych urządzeń wodnych dotyczą rowów odwadniających oznaczonych na załączniku nr 1.2 kolorem niebieskim, o łącznej długości około 10 km.
1.2.3. Przewidywane rodzaje prac jakie należy ująć w dokumentacji dotyczą:
1) wykoszenie i wygrabienie starej roślinności ze skarp i dna rowów;
2) ścinanie i karczowanie krzaków;
3) oczyszczenie z namułu przepustów;
4) wykonanie niezbędnych przepustów o wymiarze  60 cm w ustalonych miejscach – 15 szt.;
5) odmulenie rowów koparko – odmularką z rozplantowaniem.
1.2.4. Dokumentacja winna zawierać:
1) opis techniczny;
2) zestawienie urządzeń i ilości robót;
3) przedmiar robót;
4) kosztorys ślepy;
5) kosztorys inwestorski;
6) część rysunkową;
7) mapę ewidencji gruntów w skali 1: 5000 z naniesionymi urządzeniami melioracyjnymi;
8) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.
1.2.5. Dokumentację należy wykonać w 5 egzemplarzach.
1.2.6. Całość opracowania należy przedłożyć w wersji papierowej i elektronicznej – PDF.

2. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji prac prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową objętą niniejszym zamówieniem.
3. W ramach sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca ma obowiązek w szczególności:
1) wyjaśniania wątpliwości dotyczących opracowań i dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań;
2) udziału w naradach dotyczących budowy na żądanie Zamawiającego;
3) uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
4) udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych w oparciu o wykonany projekt budowlano-wykonawczy, poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców.
5) w razie konieczności wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej oraz wykonania dodatkowych opracowań niezbędnych do przeprowadzenia robót budowlanych oraz postępowań o udzielenie zamówienia na realizację robót.
4. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na opracowania i dokumentację projektową na okres ważności pozwolenia na budowę.
5. Bieg terminu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego opracowań będących przedmiotem zamówienia, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego.
6. Zamawiający dostarczy Wykonawcy mapy ewidencyjne w skali 1:5000.
7. Inne niezbędne dane i materiały wyjściowe do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca uzyska we własnym zakresie.
8. Opracowania powinny być wykonane:
1) zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, w pełnym niezbędnym zakresie, kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, w szczególności jako:
- opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych
- podstawa do realizacji pełnego zakresu projektowanych robót budowlanych
- załącznik do uzyskania pozwolenia na budowę.
2) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).
3) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,.
4) zgodnie z art. 29 i następnymi ustawy Pzp - w opracowaniach będących przedmiotem zamówienia nie dopuszcza się opisywania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku Wykonawca dokumentacji musi wskazać parametry, które nie będą naruszały zasady uczciwej konkurencji.
9. Przedmiot zamówienia opisuje mapa obszaru scalenia z zaznaczonymi drogami przeznaczonymi do budowy i przebudowy w ramach zagospodarowania poscaleniowego, obręb ewidencyjny Szczupak (ark.1) i Ostrówek Podyski ( ark. 1 i 2 ) – stanowiąca załącznik nr 1.1 do niniejszego Zaproszenia oraz mapa obszaru scalenia z zaznaczonymi rowami odwadniającymi i przepustami przeznaczonymi do budowy i przebudowy w ramach zagospodarowania poscaleniowego, obręb ewidencyjny Szczupak (ark.1) i Ostrówek Podyski ( ark. 1 i 2) – stanowiąca załącznik nr 1.2 do niniejszego Zaproszenia.
10. Kod CPV: 71-32-00-00–7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

IV. Wymagany termin realizacji zamówienia - do 60 dni od dnia zawarcia umowy.
V. Zamawiający wymaga, aby wykonawca spełniał następujące warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 projekt budowy lub przebudowy drogi co najmniej klasy L o długości minimum 4 km w jednym odcinku.

b) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia: co najmniej 2 osobami (projektant i sprawdzający) posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej.


VI. Zamawiający wymaga, aby wykonawca celem potwierdzenia spełniania warunków przedłożył:
- wykaz usług według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia oraz poświadczenia
( np. referencje) należytego wykonania każdej z wykazanych usług.
- wykaz osób według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Zaproszenia.

VII. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VIII. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie.
Oferta powinna zostać sporządzona na
• formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia
oraz zawierać:
1) następujące informacje:
- cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w całości
- okres związania ofertą co najmniej 20 dni.
2) dokumenty i oświadczenia wymienione w treści niniejszego Zaproszenia
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę).
4) pełnomocnictwo w oryginale bądź kopii poświadczonej przez notariusza, w przypadku oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Wykonawcy z Zamawiającym oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest:
Zofia Żurek, tel. 81 7526470, e-mail: z.zurek@powiatleczynski.pl

X. Składanie ofert
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07 lipca 2014 r. do godz. 12.00.:
a) pocztą na adres Zamawiającego podany w punkcie I lub
b) osobiście w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 111 -sekretariat
(Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane).

XI. Kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona oceny ofert zgodnie z poniższym:
- przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny, tj.: cena ofertowa brutto za całość zamówienia – waga 100%.
Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę obejmującą wykonanie opisanego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie i zgodnie z wymaganiami oraz zawierającą najniższą cenę ofertową brutto.

XII. Wynik postępowania
O wyborze oferty zamawiający powiadomi wykonawców drogą mailową.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

Lista załączników:
1. Załącznik nr 1.1 – 3 ark. mapy obszaru scalenia
2. Załącznik nr 1.2 3 ark. mapy obszaru scalenia
3. Załącznik nr 2 – formularz ofertowy
4. Załącznik nr 3 – wykaz usług
5. Załącznik nr 4 – wykaz osób
6. Załącznik nr 5 – wzór umowy

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych