Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Odpow. na pytania nr 1 i modyfikacja SIWZ na ubezpieczenie grupowe pracowników i ... ZP. 272.4.6.2014

2014-06-24 10:41:07
Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia


Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków / partnerów oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego” nr. ZP.272.4.6.2014 – wyjaśnienia treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907) Zamawiający poniżej zamieszcza pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz udzielone na nie odpowiedzi:
Pytanie 1
Czy Zamawiający zgodzi się na zamienne traktowanie krwotoku śródmózgowego z funkcjonującym u Wykonawcy udarem mózgu definiowanym w sposób następujący: (dotyczy: ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego, trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyni8ku zawału serca lub udaru mózgu, na wypadek poważnego zachorowania ubezpieczonego oraz na wypadek leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym):
udar mózgu – incydent naczyniowo-mózgowy wywołujący trwałe następstwa i objawy neurologiczne trwające dłużej niż 24 godziny i obejmujący:
a) zawał tkanki mózgowej;
b) krwotok wewnątrz czaszkowy lub podpajęczynówkowy;
c) zator materiałem pozaczaszkowym;
diagnoza musi zostać potwierdzona w badaniach obrazowych mózgu (CT – tomografia komputerowa lub MRI – rezonans magnetyczny), które wykażą obecność świeżych zmian bądź w wyniku sekcji zwłok.
Definicja nie obejmuje:
a) TIA – przemijających ataków niedokrwiennych mózgu; trwających krócej niż 24 godziny;
b) uszkodzeń mózgu w wyniku urazu;
c) zespołów neurologicznych spowodowanych migreną;
d) udarów ogniskowych bez neurologicznych objawów ubytkowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie zaproponowanej definicji udaru mózgu z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku zapisów mniej korzystnych wynikających z zaproponowanej definicji bezwzględnie obowiązujące będą zapisy SIWZ.
Pytanie 2
Wykonawca prosi o podanie wskaźnika szkodowości grupy na koniec maja 2014 roku, bądź jeżeli to niemożliwe podanie najbardziej aktualnego poziomu wskaźnika szkodowości.

Odp. Zamawiający informuje, że nie posiada danych dotyczących szkodowości w zakresie ubezpieczenia grupowego na życie.
Pytanie 3
Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z pkt. 2.23. Część B Załącznika nr 1 do SIWZ, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił obsługę grupowego ubezpieczenia na życie na terenie miasta Ostróda (województwo warmińsko – mazowieckie)? Jeżeli tak, to czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zapewni obsługę grupowego ubezpieczenia na życie w odległości do 40 km od miejscowości Ostróda?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w przytoczonym zapisie nastąpiła omyłka pisarska, która zostanie poprawiona w zmianie treści SIWZ.
Pytanie 4
Czy Zamawiający uzna definicję całkowitej i trwałej niezdolności do pracy funkcjonującą u Wykonawcy o następującym brzmieniu
całkowita i trwała niezdolność do pracy – spowodowana chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem niezdolność Ubezpieczonego do pracy w dowolnym zawodzie lub do prowadzenia działalności gospodarczej trwające nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, z tytułu której Ubezpieczony mógłby otrzymywać wynagrodzenie lub która przynosiłaby dochód.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie zaproponowanej definicji całkowitej i trwałej niezdolności do pracy z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku zapisów mniej korzystnych wynikających z zaproponowanej definicji bezwzględnie obowiązujące będą zapisy SIWZ.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych