Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe o termomodernizacje dachów. ZP.272.1.11.2014

2014-06-10 09:30:37
ZP.272.1.11.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Na podstawie Uchwały Nr 1072/2014 Zarządu Powiatu Łęczyńskiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013, poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 19 i art. 21w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tj. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę termomodernizacji dachów budynków internatu i łącznika z naprawa kominów i obróbek blacharskich w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach.

2. Parametry techniczno - jakościowe opisane są dokumentami stanowiącymi integralną część rozeznania cenowego:
1) Kosztorys ofertowy (nakładczy) termomodernizacji- ocieplenia z pokryciem dachu i obróbkami blacharskimi internatu nowego w Kijanach gm. Spiczyn,
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie robót termomodernizacyjnych budynku internatu - ocieplenia z pokryciem dachu i obróbkami blacharskimi w Kijanach gm. Spiczyn
3. Opis przedmiotu zamówienia wg CPV:
Kod CPV: 45261900- - naprawa i konserwacja dachów

O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają osobę ze stosownym uprawnieniem budowlanych będącą kierownikiem budowy oraz wykażą poprzez wpisanie w formularz oferty oraz załączenie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia - co najmniej 2 na wartość nie niższą niż 80 000,00 zł brutto każda z robót. Roboty należy wykonać w miejscu wskazanym przez Zamawiającego pod adresem: ZSR Kijany, 21-077 Spiczyn.

Zamawiający: Powiat Łęczyński – Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach z siedzibą Kijany, 21-077 Spiczyn, fax. 81 75 77 006, e-mail: sekretariat@zsrkijany.pl Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek w godzinach 700 – 1500, wtorek 800 – 1500.NIP 713-10-07-383, Regon 000095012, Nr konta bankowego 70102032060000830200064246,

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Jerzy Bochiński – tel. 81 752 75 65, fax. 81 75 77 006, e-mail: sekretariat@zsrkijany.pl

Sposób przygotowania oferty: przygotować w formie pisemnej ofertę cenową.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 23.06.2014 r godziny 10:00 w Sekretariacie Szkoły Kijany, 21-077 Spiczyn lub przesłać faksem na nr fax. 81 75 77 006, e-mail: sekretariat@zsrkijany.pl

Oczekiwany termin realizacji przedmiotu zamówienia: nie później niż 14.08.2014r.
Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Przedmiar robót
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
4. Wzór umowy
5. Oświadczenie osoby fizycznej


Z poważaniem
………………………………….
Łęczna dnia 06.06.2014r. Dyrektor ZSR Kijany

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe