Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Zawiadomienie o wyborze ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Znak sprawy: ORW.ZP.272.4.01.2014

2014-05-19 14:14:10
Łęczna, dn. 19.05.2014r.
Znak sprawy: ORW.ZP.272.4.01.2014
Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam, o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.:_Przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Litewskiej 16 w Łęcznej na potrzeby Ośrodka
Rewalidacyjno – Wychowawczego.

Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Cezary Stanisławek CZARBUD Usługi Remontowo-Budowlane,
ul. Wolanowska 87 D, 26-600 Radom.

Uzasadnienie
Wyżej wskazana oferta jest najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ (tj. cena ofertowa brutto - waga 100%, ), którym to kryterium Zamawiający kierował się przy wyborze.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu i uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt.
W niniejszym postępowaniu oferty złożyli wykonawcy i uzyskali punktację zgodnie z poniższym.


Nr oferty
Nazwa, siedziba i adres wykonawcy Punktacja przyznana ofercie
w kryterium cena ofertowa
Łączna punktacja

1. Przedsiębiorstwo Innowacyjne INNOTECH Sp. z o.o.
ul. Grygowej 23, 20-260 Lublin
84,92 pkt
2. Przedsiębiorstwo Projektowo- Wykonawcze ARYS Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 6a, 20-479 Lublin
93,70 pkt
3. Rafał Makowski PBH REMAR
ul. Brandta 48, 26-505 Orońsko
96,82 pkt
4. HEN-BUD Sp. z o.o.
ul. Turystyczna 134D, 20-258 Lublin
92,71 pkt
5. Agnieszka Matuła
PBH CEZAR A. Matuła
ul. Hutnicza 3, 20-218 Lublin
Wykonawca wykluczony
Oferta odrzucona
6. Cezary Stanisławek CZARBUD
Usługi Remontowo-Budowlane
ul. Wolanowska 87 D, 26-600 Radom
100,00 pkt

Dziękujemy za udział w postępowaniu.
Dyrektor

Aneta Zabłocka
Podpis nieczytelny

Otrzymują: a/a

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa