Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Odpowiedz na pytania wykonawców i modyfikacja SIWZ Znak sprawy: ORW.ZP.272.4.01.2014

2014-04-30 13:35:33

Łęczna, dn. 30.04.2014r.
Znak sprawy: ORW.ZP.272.4.01.2014

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

Działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam,
że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.:_Przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Litewskiej 16 w Łęcznej na potrzeby Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia: 84581-2014; data zamieszczenia: 17.04.2014r.
do zamawiającego wpłynęły pytania wykonawców, na które udzielam odpowiedzi zgodnie
z poniższym:

PYTANIE NR 1
W związku z ogłoszonym w/w przetargiem proszę o przekazanie informacji czy do oferty należy dołączyć kosztorys, a jeżeli tak to jaki -uproszczony czy szczegółowy?

ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z treścią SIWZ składający ofertę nie jest zobowiązany załączać do oferty kosztorysu.
Z uwagi na wymogi, związane z dokumentowaniem wykonanego zakresu prac oraz kosztów ich wykonania, wynikające z odrębnych umów zawartych przez Zamawiającego a dotyczących finansowania przedmiotowego zamówienia Zamawiający modyfikuje postanowienia SIWZ, w tym wzoru umowy wprowadzając:
1. w zakresie § 10 obowiązek złożenia przez Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu zamówienia kosztorysu/kosztorysów powykonawczych.
2. ust 2 w § 20 w brzmieniu:
„Wykonawca w dniu podpisania umowy jest zobowiązany do przedłożenia kosztorysu ofertowego służącego weryfikacji sposobu kształtowania wynagrodzenia przez Wykonawcę. Dołączony kosztorys nie stanowi przesłanki do zapłaty wynagrodzenia zgodnie z modelem kosztorysowym”
W związku z powyższym jedynie Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany, w dniu podpisania umowy, do przedłożenia kosztorysu ofertowego służącego weryfikacji sposobu kształtowania wynagrodzenia przez Wykonawcę.

ZESTAW PYTAŃ NR I:

1. Zwracam się z uprzejmą prośba o określenie, czy zakres prac przy kominach w I etapie obejmuje ich udrożnienie, wymianę czapek, zabezpieczenie oczyszczonych kanałów bez prac elewacyjnych?
ODPOWIEDŹ:
Zakres prac przy kominach obejmuje oczyszczenie przewodów kominowych, wykonanie nowych betonowych czapek na kominach i zabezpieczenie siatką przewodów kominowych.

2. Zwracam się z uprzejmą prośba o określenie, czy w zakres I etapu robót wchodzi skuwanie płytek ceramicznych na elewacji budynku?
ODPOWIEDŹ:
Płytki elewacyjne na przyporach nie będą skuwane.

3. Prace przy wejściu do piwnicy są przewidziane na II etap prac, lecz w pierwszym należy wykonać ocieplenie i izolacje przeciwwodną ścian piwnicy, co wiąże się z pracami ziemnymi. Pozostawiając istniejący mur oporowy i schody izolacja pionowa będzie niepełna. Ponadto istnieje obawa, że na skutek prac może dojść do osłabienia konstrukcji istniejącego muru oporowego chroniącego schody do piwnicy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o decyzję, czy wymianę muru oporowego i schodów do piwnicy pozostawić w II etapie, czy włączyć go w zakres prac I etapu.
ODPOWIEDŹ:
Istniejący murek oporowy i schody do piwnicy nie będą przebudowane. Istniejący murek oporowy przy schodach wejściowych do piwnicy należy zabezpieczyć w trakcie wykonywania izolacji przeciwwodnej na fragmencie ściany od wschodu.

4. Projekt zakłada wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicy oraz posadzek w celu zapewnienia izolacji przeciwwilgociowej. Styk fundamentu ze ściana pozostaje jednak bez nowej izolacji i woda może się przedostać przez podciąganie kapilarne do ściany. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie technologii wykonanie izolacji w miejscu stykanie się fundament ze ścianą.
ODPOWIEDŹ:
Izolację przeciwwilgociową ścian piwnic i ścian fundamentowych wykonać zgodne z projektem.

5. Zwracamy się z uprzejmą prośba o określenie, czy styropian izolujący piwnicę należy wykończyć folią kubełkową czy drenażami?
ODPOWIEDŹ:
Styropian izolujący ściany piwnic należy obłożyć folią kubełkową bez drenażu.

6. Zwracamy się uprzejmą prośbą o dostarczenie specyfikacji technicznej bądź typu dźwigu do zainstalowania jako platformę dla osób niepełnosprawnych.
ODPOWIEDŹ:
Na obecnym etapie prac nie przewidziano montażu dźwigu dla osób niepełnosprawnych.
W ekspertyzie ppoż. przystosowującej obiekt na potrzeby osób niepełnosprawnych planuje się ewentualne wykorzystanie do transportu osób z piętra na parter platformy dla niepełnosprawnych, zamontowanej do ściany w klatce schodowej KL1. Ponieważ platforma taka spowoduje dodatkowe zwężenie biegów schodów pomiędzy parterem a piętrem, montaż jej został ujęty w opracowanej ekspertyzie, aby umożliwić inwestorowi w
przyszłości, w przypadku zaistnienia konieczności transportu osób niepełnosprawnych na piętro, zainstalowanie platformy na klatce schodowej.

7. Na poddaszu zgodnie z projektem należy zdemontować istniejące okładziny z płyt g-k, polakierować całą konstrukcję dachu preparatem ognioochronnym, a następnie zamocować dwukrotnie płytową okładzinę z płyt g-k ognioodpornych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie założeń?
ODPOWIEDŹ:
Zakres prac przewidzianych do wykonania w pomieszczeniach poddasza przewiduje demontaż istniejących okładzin z płyt g.-k., zabezpieczyć całą konstrukcję preparatami ognioochronnymi, ułożyć folię paroizolacyjną, ułożyć wełnę mineralną o grubości 20 cm, zamocować zgodnie z projektem okładzinę systemową z płyt g.-k. ognioodpornych układanych dwupłytowo. Układanie wełny mineralnej należy konsultować na bieżąco z inspektorem nadzoru w zależności od stanu istniejącej izolacji z wełny.

ZESTAW PYTAŃ NR II:

1. W załączniku do SIWZ pn. „Projekt umowy” Zamawiający umieścił zapisy o następującej treści: „Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości inwestycji w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania Umowy, przy czym strony zgodnie postanawiają, że terminem wykonania inwestycji jest dzień uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu.” Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośba o dodanie zapisu o następującej treści: „Zamawiający przekaże plac budowy wraz z wszystkimi niezbędnymi do rozpoczęcia prac dokumentami w terminie 3 dni od daty podpisania umowy”
Dodanie zapisu o treści jw. pozwoli na doprecyzowanie terminu realizacji i realna ocenę wymiaru i godzin czasu pracy( np. praca w czasie nocnym), a co się tym wiąże - kosztów realizacji inwestycji. Ponadto wyznaczenia procedur postępowania i terminów ogranicza możliwości Wykonawcy co do oceny możliwości powstania opóźnień w wykonywaniu prac co powoduje konieczność uwzględnienia możliwości naliczenia kar umownych i wliczenia tego ryzyka w cenę oferty, co podnosi cenę oferty a to stanowi czynnik niewątpliwie niekorzystny dla Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniem §5 ust.3 projektu umowy w ramach realizacji Umowy, Zamawiający jest zobowiązany do:
1) przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego i projektów wykonawczych - w terminie ...... dni roboczych od dnia podpisania umowy,
2) przekazanie terenu budowy w terminie 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy - na zakres wynikający z projektu bud.,
3) zapłaty za wykonane i odebrane roboty;
4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
W związku z wykropkowaniem terminu przekazania kompletu dokumentacji projektowej, Zamawiający modyfikuje przedmiotowe postanowienie umowy, nadając mu poniższe brzmienie:
„3. W ramach realizacji Umowy, Zamawiający jest zobowiązany do:
1) przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego i projektów wykonawczych - w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy,
2) przekazanie terenu budowy w terminie 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy - na zakres wynikający z projektu bud.,
3) zapłaty za wykonane i odebrane roboty;
4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.”

2. Zamawiający umieścił w SIWZ zapisy o następującej treści:
„Wykonawca jest zobowiązany do informowania wskazanych przez Zamawiającego osób o wykonywanych pracach, ich zakresie, miejscu wykonywania prac oraz do udzielania innych informacji związanych z realizacją inwestycji. „
W celu doprecyzowania procedury wynikającej z w/w zapisów Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o zastąpienie powyższego zapisu zapisem o następującej treści:
„Wykonawca jest zobowiązany do informowania wskazanych przez Zamawiającego osób o wykonywanych pracach, ich zakresie, miejscu wykonywania prac oraz do udzielania innych informacji związanych z realizacją inwestycji na podane przez Zamawiającego adresy mali.„
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyjaśnia, że nie widzi potrzeby dokonywania zmian postulowanych przez Wykonawcę. Założeniem Zamawiającego jest zapewnienie jak najszerszego kontaktu z Wykonawcą nie tylko drogą elektroniczną, ale także pisemną, telefoniczną, faksową i osobistą. Informacje dotyczące danych kontaktowych osób odpowiedzialnych za realizację zadania zostaną podane Wykonawcy przy podpisywaniu umowy i z uwagi na możliwą ich zmienność nie ma potrzeby by znajdowały w projekcie umowy.

3. Co Zamawiający rozumie przez zapis mówiący że do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie we własnym zakresie wszelkich niezbędnych mediów? Czy oznacza to że Zamawiający wskaże na terenie inwestycji punkty poboru mediów i Wykonawca pokryje koszty ich zużycia na podstawie wskazań założonych na własny koszt liczników wg stawek urzędowych (pw takim wypadku Wykonawca zawraca się z prośbą o podanie wysokości stawek) czy też Wykonawca zobowiązany będzie niezależnie doprowadzić media w celu realizacji inwestycji.
ODPOWIEDŹ:
W ramach przedmiotowego obowiązku Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów poboru energii na cele prowadzonych robót według wskazań zamontowanych liczników. Zamawiający informuje, że w świetle zawartych przez Powiat Łęczyński umów na dostawę energii elektrycznej a także wody, koszty ich poboru wynoszą odpowiednio:
• Energia elektryczna:
 Taryfa C11,
 Strefa całodobowa – 0,2637 PLN/KWh,
 opłata handlowa – 17,00zł/m-c/PPE,
• Woda i ścieki:
 Cena za 1m3 wody – 3,00 zł + VAT
 Cena za 1m3 ścieków – 6,25 zł + VAT
 Opłata za abon. za odczyt wodomierza – 6,97 zł za okres rozlicz. + VAT
 Opłata za abon. należ. za dostarczoną wodę – 4,04 zł za okres rozlicz. + VAT

4. Czy zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminów wykonania zamówienia oraz zmiany wysokości wynagrodzenia np. w przypadku:
- wykonywania robót dodatkowych
- z powodu okoliczności siły wyższej np. zdarzenie losowe/sytuacja wywołane przez czynniki zewnętrzne których nie można było przewidzieć na etapie składania ofert lub zawierania umowy
- z powodu działań osób trzecich wpływających na termin wykonania umowy
- jeśli termin przekazania budowy zostanie opóźniony
- z powodu zaistnienia nietypowych warunków pogodowych
- jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia stanie się niemożliwe lub spełnienie świadczenia stanie się niemożliwe w przewidzianym w umowie terminie
- z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa
- z powodu uzasadnionych zmian w zakresie/sposobie wykonywania zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, nie stanowiących robót zamiennych
- z powodu zaistnienia przestojów i opóźnień nie zawinionych przez Wykonawcę
ODPOWIEDŹ:
Zakres i warunki dokonywania zmian terminu i wysokości wynagrodzenia zostały przez Zamawiającego określone w postanowieniu § 16 umowy. Zamawiający nie przewiduje dokonywania zmian terminu wykonania zamówienia lub wysokości wynagrodzenia w innych przypadkach niż zakreślone projektem umowy.

5. Czy Zamawiający dopuści wprowadzenie do projektu umowy następującego zapisu: „Cena ulegnie zmianie w przypadku nastąpienia zmian podatkowych lub w przypadku niemożliwych do przewidzenia okoliczności lub nadzwyczajnej zmiany stosunków.”
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniem §16 ust. 1 pkt 4 projektu umowy przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia na warunkach przewidzianych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, w następujących przypadkach:
a) w sytuacji zmniejszenia zakresu zamówienia (obniżenie wynagrodzenia),
b) zmiana obowiązujących stawek podatku VAT,
c) zmiany w przepisach prawa mające wpływ na wysokość wynagrodzenia;
W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany wysokości wynagrodzenia w innych przypadkach niż wskazane powyżej.

6. Czy Zamawiający dopuści dodanie w projekcie umowy zapisu o następującej treści: „Gwarancja i rękojmia na urządzenia/materiały/sprzęt udzielona zostaje na warunkach i terminach zgodnych z gwarancją producenta”
Wykonawca pragnie zauważyć, iż trudno jest wymagać, aby Wykonawca samodzielnie udzielał gwarancji lub rękojmi na urządzenia/materiały/sprzęty których producentem nie jest. Wykonawca może udzielić własną gwarancję i na własnych warunkach na rzeczy na których wykonanie ma wpływ.
W pojedynczych przypadkach możliwe jest uzyskanie dłuższej gwarancji, jednak związane jest to z dodatkowymi opłatami, które podniosą koszty realizacji inwestycji. Nieuzasadnionym więc jest wymaganie od Wykonawcy udzielenia własnej gwarancji jeśli producent jej nie udziela.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie przewiduje możliwości dodania postanowienia w brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę, ale co do zasady przychyla się do jego argumentacji w zakresie udzielenia gwarancji jakości na urządzenia i sprzęt, którego producentem nie jest.
W związku z powyższym postanowienie § 13 ust.1 uzyskuje następujące brzmienie:
„ 1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres 60 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego oraz gwarancji jakości na urządzenia i sprzęt objęte dostawami w ramach umowy na warunkach i w terminach zgodnych z gwarancją producenta danego urządzenia lub sprzętu.”
Jednocześnie Zamawiający zauważa, ze w świetle powyższego postanowienia nie zamierza dokonywać modyfikacji postanowienia §13 ust. 9 projektu umowy. Należy bowiem zauważyć, że rozszerzenie zakresu trwania rękojmi odnosi się wyłącznie do wykonanych w ramach umowy robót budowlanych. Rękojmia na urządzenia i sprzęt objęty dostawami ma więc charakter rękojmi ogólnej, udzielanej na warunkach kodeksowych.

7. Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie postanowień Projektu Umowy o zapis nowego ust. o następującej treści: „Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie umowy nie przekroczy 20% wynagrodzenia brutto"?
UZASADNIENIE: Dopiero, bowiem wskazanie maksymalnej wysokości kar pozwala Wykonawcom na oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z karami i uwzględnienie go w wycenie (przy czym zachodzi prawidłowość, że im większe ryzyko kar i wyższy limit, tym istnieje konieczność nałożenia wyższego narzutu na cenę pod to ryzyko) Nie ulega również wątpliwości, że warunki umowy poprzez niedookreślenie górnej granicy wysokości kar umownych naruszają zasady współżycia społecznego, a przecież w świetle art. 5 KC „nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego”. Jeżeli tak jest, to zgodnie z art. 5 takie działanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Niewątpliwie potwierdza tę zasadę art. 58 § 2, który stanowi również, wprost, że „nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Tak więc uzasadnionym się wydaje fakt określenia górnej granicy możliwości naliczania kar.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie dopuszcza uzupełnienia postanowień umownych o zapis postulowany przez Wykonawcę. Jednocześnie w żadnym wypadku nie uznaje argumentacji Wykonawcy, że brak górnej granicy odpowiedzialności na zasadzie kar umownych ipso iure prowadzi do nieważności klauzuli umownej, stanowiąc naruszenie zasad współżycia społecznego. Należy bowiem zauważyć, że zgodnie z przepisem art. 483 §1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Powyższe oznacza, że warunkiem ważności klauzuli umownej odnoszącej się do kary umownej jest określenia uchybienia w postaci niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania a także zastrzeżenie kwoty pieniężnej należnej za owo naruszenie. W orzecznictwie przyjmuje się, że kara umowna występuje wyłącznie pod postacią określonej sumy, co niekoniecznie musi oznaczać, że zastrzegając ją należy ustalić jednocześnie jej wysokość. Określenie kary może nastąpić przez wskazanie kryteriów, którymi posługując się możliwe będzie wskazanie sumy jaką dłużnik zobowiązany będzie zapłacić wierzycielowi (por. wyrok SN z dnia 6.02.2008 r. sygn. akt: II CSK 428/2007). Jednocześnie należy podkreślić, że prawo żądania kary umownej rozciąga się wyłącznie na okoliczności za które dłużnik ponosi odpowiedzialność, a poczynione przez Zamawiającego zastrzeżenia nie wprowadzają w tym zasadzie regulacji gwarancyjnych. Dodatkowo Zamawiający zauważa, że w określonych przypadkach Wykonawcy przysługuje prawo miarkowania kary umownej. Z tych przyczyn argumentacja wyłożona przez Wykonawcę nie może zostać zaakceptowana i prowadzić do modyfikacji umowy.


8. W par 13 ust 2 projektu umowy umieszczono zapisy o następującej treści:
„W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz szkód, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych robót, niezwłocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, technicznie uzasadnionym.”
Niniejszym Wykonawca zwraca się z uprzejma prośbą o zmianę w/w zapisu na zapis o następującej treści: W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz szkód, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych robót, niezwłocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, technicznie uzasadnionym, nie krótszym aniżeli 14 dni.
Ustalenie z góry minimalnego terminu ma duży wpływ na udział i wycenę ryzyka udziału w postępowaniu w tym ryzyka finansowego.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający co do zasady podziela argumentację Wykonawcy o zasadności wprowadzenia minimalnego okresu usuwania usterek ujawnionych w okresie gwarancji, jednakże z uwagi na różny stopień skomplikowania usterek uznaje, że zaproponowany przez Wykonawcę okres minimalny jest zbyt długi. Z tej przyczyny §13 ust.2 uzyskuje brzmienie:
„W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz szkód, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych robót, niezwłocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, technicznie uzasadnionym, nie krótszym aniżeli 7 dni”
9. W par 13 projektu umowy Zamawiający umieścił zapisy o następującej treści:
„W przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia go dochodzenia innych roszczeń przewidzianych niniejszą umową. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.”
Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie powyższego zapisu: czy Zamawiający ma prawo zastosować w/w procedurę tylko gdy niezachowanie terminu będzie wynikiem zwłoki po stronie Wykonawcy?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z przytoczoną regulacją umową, Zamawiającemu przysługuje prawo do tzw. wykonania zastępczego w każdym przypadku gdy niezachowanie terminu na usunięcie wad następuje z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

10. Zgodnie z zapisami umowy:
§14.
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy poprzez możliwość naliczenia kar umownych lub dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
2. Strony zastrzegają, że w przypadku gdy naliczone kary umowne nie pokrywają rozmiarów rzeczywistej szkody, możliwe jest dochodzenie odszkodowania do pełnej wysokości szkody. Powyższa zasada dotyczy wszystkich kar umownych zastrzeżonych w Umowie na rzecz Zamawiającego.
3. Kary umowne są względem siebie niezależne i należą się w pełnej wysokości, chyba że jedna okoliczność jest podstawą do naliczenia kilku kar umownych. W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do wyboru podstawy naliczenia kary umownej.
4. Kary umowne są należne także w przypadku odstąpienia od Umowy. Zasada powyższa dotyczy wszystkich kar umownych zastrzeżonych w Umowie.
5. Kwoty kar umownych przewidzianych Umową będą płatne w terminie 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy pisemnego wezwania do zapłaty (wymagalność kary umownej).
6. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych w przypadku:
1) za nieterminowe zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia - tj. za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu określonego w § 2 niniejszej umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto za realizację całości zamówienia, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy,
2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy,
3) za nieterminowe usunięcie wad za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto za realizację całości zamówienia, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy,
4) w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1 w przypadku: braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.
§15
1. Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od całości lub części umowy w wypadkach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, ustawy prawo zamówień publicznych i niniejszej umowie.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli:
1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie przejmie protokolarnie placu budowy albo nie rozpocznie robót budowlanych w terminie 14 dni od dnia przejęcia placu budowy,
2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwała dłużej niż 7 dni pomimo uprzedniego wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie;
3) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn opóźni się z prowadzeniem robót o więcej niż 21 dni w stosunku do Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego,
4) Wykonawca nie realizuje robót zgodnie z Umową lub nie wykonuje innych zobowiązań z niej wynikających. W tym przypadku prawo do rozwiązania Umowy przysługuje Zamawiającemu po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia nieprawidłowości z zastrzeżeniem odstąpienia od Umowy;
5) stwierdzi niewłaściwe zachowanie pracowników zatrudnionych na budowie (spożywanie bądź pozostawanie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, inne uciążliwe zachowania szczególnie w odniesieniu do osób trzecich).
3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie opóźnienia z zapłatą należności za wykonane prace przez nieprzerwany okres ponad 60 dni.
4. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, jeżeli Zamawiający z przyczyn leżących po jego stronie nie przekaże Wykonawcy placu budowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego przez Wykonawcę do przekazania placu budowy w dodatkowym terminie.
5. Strony mogą wykonać prawo odstąpienia od Umowy w ciągu 30 dni od powzięcia wiedzy o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.
6. W sytuacji gdy którakolwiek ze Stron odstępuje od Umowy na mocy właściwych przepisów prawa, jest ona zobowiązana wskazać w oświadczeniu woli o odstąpieniu podstawy prawnej odstąpienia, podstawy faktycznej odstąpienia oraz w sytuacji gdy kara umowna była zastrzeżona na powyższą okoliczność wezwanie do zapłaty kary umownej.
7. Strony zastrzegają, że oświadczenie woli o odstąpieniu od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
Niestety dla Wykonawcy nie istnieje możliwość naliczania jakichkolwiek kar umownych. Ponadto naliczenie kar płatnych na rzecz Zamawiającego następuje bez względu na winę Wykonawcy.


Jest to całkowite jednostronne zastosowanie ochrony prawidłowości realizacji procesu inwestycyjnego.


Wykonawca zauważa iż: „Na gruncie przepisów prawa zamówień publicznych dochodzi do modyfikacji zasady równości i swobody stron stosunku zobowiązaniowego choćby przy wyborze partnera, z którym zawierana będzie umowa w sprawie zamówienia publicznego.
To zamawiający jest gospodarzem postępowania i autorem specyfikacji istotnych warunków, która w swej treści zawierać powinna istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub jej wzór.
Tak więc to zamawiający jest autorem sformułowań zawartych we wzorze umowy, natomiast wykonawca nie ma dużego wpływu na jej kształt.
Nie oznacza to jednak, że postanowienia takiej umowy mogą być korzystne tylko dla jednej strony lub nakładać tylko na jedną stronę odpowiednio same obowiązki lub przyznawać jej same przywileje” –wyrok 18 października 2010 r. (KIO/UZP/ 2175/10).

W związku z powyższym Wykonawca wnosi o zmianę zapisów umowy w następujący sposób:

„§14.
1. Wykonawca i Zmawiający ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy poprzez możliwość naliczenia kar umownych lub dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
2. Strony zastrzegają, że w przypadku gdy naliczone kary umowne nie pokrywają rozmiarów rzeczywistej szkody, możliwe jest dochodzenie odszkodowania do pełnej wysokości szkody. Powyższa zasada dotyczy wszystkich kar umownych zastrzeżonych w Umowie na rzecz Zamawiającego i Wykonawcy.
3. Kary umowne są względem siebie niezależne i należą się w pełnej wysokości, chyba że jedna okoliczność jest podstawą do naliczenia kilku kar umownych. W takim przypadku stronie naliczającej karę przysługuje uprawnienie do wyboru podstawy naliczenia kary umownej.
4. Kary umowne są należne także w przypadku odstąpienia od Umowy. Zasada powyższa dotyczy wszystkich kar umownych zastrzeżonych w Umowie.
5. Kwoty kar umownych przewidzianych Umową będą płatne w terminie 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy lub Zamawiającemu pisemnego wezwania do zapłaty (wymagalność kary umownej).
6. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych w przypadku:
1) za nieterminowe zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia - tj. za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu określonego w § 2 niniejszej umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto za realizację całości zamówienia, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy,
2) z tytułu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy,
3) za nieterminowe usunięcie wad za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto za realizację całości zamówienia, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy,
4) w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1 w przypadku: braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.
7. Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia kar umownych w przypadku:
1) za opóźnienie w przekazaniu placu budowy (termin przekazania placu budowy wynosi 3 dni od daty podpisania umowy) oraz za opóźnienie w odpowiedziach na zapytania zadane Zamawiającemu (termin na zajęcie stanowiska – 3 dni) lub /oraz za opóźnienie w wykonywaniu innych obowiązków wynikających z umowy oraz z ustaleń dokonywanych podczas realizacji inwestycji- tj. za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu określonego w § 2 niniejszej umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto za realizację całości zamówienia, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy,
2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 30% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy,
3) w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1 w przypadku: braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia


§15
1. Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od całości lub części umowy w wypadkach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, ustawy prawo zamówień publicznych i niniejszej umowie.
2.1 Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy, jeżeli:
1) Wykonawca pozostając w zwłoce nie przejmie protokolarnie placu budowy albo nie rozpocznie robót budowlanych w terminie 14 dni od dnia przejęcia placu budowy,
2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwała dłużej niż 7 dni pomimo uprzedniego wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie;
3) Wykonawca pozostanie w zwłoce z prowadzeniem robót o więcej niż 21 dni w stosunku do Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego,
4) Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacja robót zgodnie z Umową lub pozostaje w zwłoce z innymi zobowiązaniami zobowiązań z niej wynikających. W tym przypadku prawo do rozwiązania Umowy przysługuje Zamawiającemu po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia nieprawidłowości z zastrzeżeniem odstąpienia od Umowy;
5) stwierdzi niewłaściwe zachowanie pracowników zatrudnionych na budowie (spożywanie bądź pozostawanie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, inne uciążliwe zachowania szczególnie w odniesieniu do osób trzecich).
2.2 Wykonawca może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, jeżeli:
1) Zamawiający z nieuzasadnionych przyczyn nie przekaże protokolarnie placu budowy w terminie 3 dni od daty podpisania umowy albo nie rozpocznie odbioru robót budowlanych w terminie przewidzianym umową.
2) Zamawiający z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację obowiązków wynikających z umowy (w tym zaniechał udzielania odpowiedzi na pisma Wykonawcy i przerwa ta trwała dłużej niż 7 dni pomimo uprzedniego wezwania wystosowanego przez Wykonawcę złożonego na piśmie;
3) Zamawiający nie realizuje umowy lub nie wykonuje innych zobowiązań z niej wynikających. W tym przypadku prawo do rozwiązania Umowy przysługuje Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia nieprawidłowości z zastrzeżeniem odstąpienia od Umowy;
4) stwierdzi niewłaściwe zachowanie pracowników zatrudnionych przez Zamawiającego i osób przez niego upoważnionych do udziału w realizacji inwestycji (spożywanie bądź pozostawanie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, inne uciążliwe zachowania szczególnie w odniesieniu do osób trzecich).
3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie opóźnienia z zapłatą należności za wykonane prace przez nieprzerwany okres ponad 15 dni.
5. Strony mogą wykonać prawo odstąpienia od Umowy w ciągu 30 dni od powzięcia wiedzy o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.
6. W sytuacji gdy którakolwiek ze Stron odstępuje od Umowy na mocy właściwych przepisów prawa, jest ona zobowiązana wskazać w oświadczeniu woli o odstąpieniu podstawy prawnej odstąpienia, podstawy faktycznej odstąpienia oraz w sytuacji gdy kara umowna była zastrzeżona na powyższą okoliczność wezwanie do zapłaty kary umownej.
7. Strony zastrzegają, że oświadczenie woli o odstąpieniu od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
ODPOWIEDŹ:
W ocenie Zamawiającego nie ma podstaw do wprowadzenia zmian zgodnych z żądaniem Wykonawcy. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że regulacje umowne dotyczące odpowiedzialności na zasadzie kar umownych nie przesądzają w żadnym wypadku o równości bądź jej braku w stosunku umownym. Zgodnie z art. 395 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Tymczasem zobowiązanie ciążące na Zamawiającym ma co do zasady charakter pieniężny a jako takie nie może być zabezpieczone karą umowną. Interes Wykonawcy jest w umowie zabezpieczony w inny sposób np. w zakresie opóźnień w płatności wynagrodzenia (a więc niezależnie od winy w zaistnieniu opóźnienia) poprzez instytucję odsetek ustawowych. Natomiast jakakolwiek zwłoka w zakresie obowiązków Zamawiającego dotyczących nieterminowości w przekazaniu terenu budowy czy dokonywaniu odbiorów uprawnia Wykonawcę do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, w sytuacji gdyby poniósł z tego tytułu jakąkolwiek szkodę. Dodatkowo należy zauważyć, że okoliczności nieterminowego działania Zamawiającego w każdym przypadku usprawiedliwiają Wykonawcę w jego opóźnieniach, mogą również stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Wykonawcę na zasadach ogólnych.
Nie jest również prawdziwe twierdzenie Wykonawcy: „naliczenie kar płatnych na rzecz Zamawiającego następuje bez względu na winę Wykonawcy”. W literaturze przedmiotu i judykaturze wskazuje się jednoznacznie, że zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się w pełni z zakresem ogólnej odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (art. 471). Wynika to zarówno z celu kary umownej, jak i umiejscowienia samych przepisów jej dotyczących. Podporządkowanie kary umownej podstawom odpowiedzialności kontraktowej sprawia, że zobowiązany do zapłaty tej kary może bronić się zarzutem - podobnie jak każdy dłużnik zobowiązany do naprawienia szkody stosownie do art. 471 - że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności (uzasadnienie wyroku SN z 20 marca 1967 r., II CR 419/67, LexPolonica nr 319960). (por. G. Bieniak, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, LexisNexis, 2011).
Nie można również podzielić argumentacji Wykonawcy by zaproponowane przez Zamawiającego w projekcie umowy prawo odstąpienia było ukształtowane niezgodnie z zasadą równości. Należy podkreślić, że umowne prawo odstąpienia przysługuje obu stronom – zostało zastrzeżone zarówno na rzecz Wykonawcy (postanowienia § 14 ust. 3 i 4 umowy) jak i Zamawiającego (postanowienie §14 ust.6 umowy).
Ekwiwalentny i wzajemny charakter zobowiązania stron nie oznacza jednak identycznego ukształtowania uprawnień przysługujących Zamawiającemu i Wykonawcy. Powyższe wynika przede wszystkim z różnic w charakterze obowiązków ciążących na każdej ze stron.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powyższe wyjaśnienia i odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ. W celu uwzględnienia udzielonych odpowiedzi i wyjaśnień, Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w niniejszym postępowaniu:
1. Dotychczasową treść SIWZ zastępuje się treścią zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma – SIWZ po uwzględnieniu modyfikacji – stan na dzień 30.04.2014r.
2. Dotychczasową treść załącznika nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy zastępuje się treścią zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego pisma – Formularz ofertowy – po modyfikacji z dnia 30.04.2014r.
3. Dotychczasową treść załącznika nr 8 do SIWZ – wór umowy zastępuje się treścią zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego pisma – wzór umowy – po modyfikacji z dnia 30.04.2014r.


Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 6 ustawy, z uwagi na ww. zmiany treści SIWZ w niniejszym postępowaniu dokonuje również modyfikacji SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert przedłużając ten termin o czas niezbędny na uwzględnienie przez Wykonawców ww. odpowiedzi na pytania i zmian SIWZ.

Postanowienia SIWZ w zakresie rozdziału XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
w brzmieniu:
Składanie ofert
1. Ofertę należy złożyć bezpośrednio lub za pośrednictwem operatora pocztowego
w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna,
pokój nr 111, I piętro Kancelaria Ogólna.
2. Termin złożenia oferty do siedziby Zamawiającego upływa dnia 06 maja 2014 roku
o godz. 12:00. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłki.
Otwarcie ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 maja 2014r. o godz. 12:30 w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, w Sali konferencyjnej (parter budynku, pokój nr 9)

Otrzymują następujące brzmienie:
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Składanie ofert
1. Ofertę należy złożyć bezpośrednio lub za pośrednictwem operatora pocztowego
w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna,
pokój nr 111, I piętro Kancelaria Ogólna.
2. Termin złożenia oferty do siedziby Zamawiającego upływa dnia 09 maja 2014 roku
o godz. 12:00. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłki.
Otwarcie ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 maja 2014r. o godz. 12:30 w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, w Sali konferencyjnej (parter budynku, pokój nr 9)W związku z powyższym zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu.

Zatwierdził:
Dyrektor

Aneta Zabłocka
Podpis nieczytelny


Otrzymują: a/a

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna