Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpow. nr 1 dop przetargu na Wybór banku do kompleksowej obsługi bankowej .... ZP.272.4.2.2014

2014-04-28 13:51:00
Łęczna, 28.04.2014r.

ZP.272.4.2.2014


Wszyscy uczestnicy


Pytania i odpowiedzi Nr 1

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór banku do kompleksowej obsługi bankowej budżetu Powiatu Łęczyńskiego wraz z jego jednostkami organizacyjnymi
(Nr sprawy: ZP.272.4.2.2014). Ogłoszenie opublikowano w dniu 16.04.2014r. pod numerem BZP : 832891 – 2014

W imieniu zamawiającego Powiat Łęczyński z siedzibą: Aleja Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna, przekazuję pytania Nr 1 oraz odpowiedzi na zadane pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 23 kwietnia 2014r, do postępowania w trybie przetargu nieograniczonym jw.:

Lp. Pytania Odpowiedzi
1. Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda na wszystkich rachunkach Zamawiającego i jednostek organizacyjnych w roku 2013 oraz w pierwszym kwartale 2014 r. 2013r – ok. 18 217,- PLN
I kw. 2014 – ok. 13 616,00 PLN
2. Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda na rachunkach lokat ON Zamawiającego i jednostek organizacyjnych w roku 2013 oraz w pierwszym kwartale 2014 r. Saldo 0
3. Prosimy o podanie przewidywanej maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym, z którego będzie korzystał Zamawiający w całym okresie objętym zamówieniem. 10 mln. PLN
4. Prosimy o podanie średniomiesięcznego wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym w roku 2013 oraz w pierwszym kwartale 2014 r. Za rok 2013 : - 73 217,55 PLN
Za I kw. 2014: - 60989,14 PLN
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym był weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu lub oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Jeżeli nie, to prosimy o informację jakiego rodzaju zabezpieczenie kredytu przewiduje Zamawiający. TAK
6. Czy Zamawiający, w przypadku wybrania oferty Wykonawcy, wyrazi zgodę na dostarczanie kwartalnych sprawozdań Rb NDS, Rb Z, Rb 27 S i Rb 28S oraz przed podpisaniem umowy kredytowej złoży aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami zobowiązań i aktualne opinie bankowe banków, w których Zamawiający ma udzielone kredyty? TAK
7. W Formularzu ofertowym Zamawiający nie oczekuje od Wykonawców podania oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dokonując wyboru oferty nie będzie się kierował kryterium „oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym”. Prosimy o potwierdzenie, że marża banku zostanie podana przez wybranego przez Zamawiającego Wykonawcę w dniu podpisywania umowy i będzie stała przez cały okres trwania umowy. TAK
8. Prosimy o potwierdzenie, że w Formularzu ofertowym w części 1.2.1. pkt 3) Wykonawca powinien wpisać stawkę oprocentowania środków tylko dla rachunków złotowych, tzn. stawkę WIBID 1M=2,41% (z dn. 31.03.2014 r.) skorygowaną wskaźnikiem banku. Wykonawca nie podaje w Formularzu oferty stawki oprocentowania środków w walucie obcej. TAK
9. Prosimy o podanie przewidywanej ilości depozytów rzeczowych, które Zamawiający zamierza składać na przechowanie u Wykonawcy. Prosimy o podanie rodzaju depozytów oraz ich rozmiarów. Depozytów rzeczowych nie przewidujemy.
10. Czy w ramach obsługi Zamawiający przewiduje dokonywanie w placówkach Wykonawcy wypłat bezpośrednio do rąk świadczeniobiorców świadczeń ze Starostwa Powiatowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie , Powiatowego Urzędu Pracy lub innych jednostek organizacyjnych Zamawiającego? Jeżeli tak, to prosimy o podanie przewidywanej średniomiesięcznej ilości i wartości wypłat oraz przewidywane terminy tych wypłat. NIE
11. Prosimy o podanie terminu udostępnienia Wykonawcy pomieszczenia przeznaczonego na placówkę bankową w siedzibie Starostwa Powiatowego, w celu jej dostosowania do obsługi klientów. Prosimy o informację czy pomieszczenie to wyposażone jest w linie telefoniczną i internetową. Udostępnimy 01.08.2014r.
Linia telefoniczna i internetowa jest, wynajmujący sam indywidualnie podpisuje umowę z wybranym operatorem.
12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby punkt kasowy w siedzibie Starostwa Powiatowego został uruchomiony w terminie do 14 dni od dnia udostępnienia pomieszczenia przez Zamawiającego? Czas ten jest potrzebny Wykonawcy na dostosowanie pomieszczenia do prowadzenia obsługi kasowej Klientów. Maksymalnie 3 dni kalendarzowe.
13. Czy Zamawiający zamierza pobierać od Wykonawcy opłatę za udostępnienie powierzchni przeznaczonej na punkt kasowy? Jeżeli tak, to prosimy o określenie miesięcznej stawki czynszu. TAK, kwota w wysokości negocjowanej
14. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu jeżeli dysponuje na terenie miasta Łęczna Punktem Obsługi Klientów zdolnym do realizacji przedmiotu zamówienia. NIE. Wymagane jest posiadanie przez Bank oddziału lug filii banku.
15. W rozdziale XIV pkt. 7 SIWZ Zamawiający zapisał, iż wymaga od Wykonawcy dołączenia do oferty oryginału pełnomocnictwa do podpisania oferty osób, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty. Prosimy o potwierdzenie, że do oferty mogą być dołączone kopie pełnomocnictw potwierdzone notarialnie. TAK
16. W rozdziale III pkt 3 ppkt 1.6 SIWZ Zamawiający zapisał : „Sporządzaniu i udostępnianiu dziennych wyciągów bankowych za pośrednictwem bankowości elektronicznej (…)”, natomiast w Załączniku nr 6 do SIWZ pkt 8 Zamawiający zapisał: „ Sporządzaniu i udostępnianiu dziennych wyciągów bankowych przesyłanych na wskazany adres e-mail”. Prosimy o ujednolicenie zapisów.
Wyciągi udostępniane winny być
w zależności od posiadanego dostępu w danej jednostce organizacyjnej, tj. w formie za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub w jednostkach nie posiadających odpowiednich łączy - za pośrednictwem e-mail.
17. W załączniku nr 6 do SIWZ w pkt 10 ppkt 7) Zamawiający zapisał „.. nie odrzucanie przelewów wychodzących pomimo braku środków na rachunku (możliwość podpisania przelewów/paczek przelewów krajowych, mimo braku środków na rachunku obciążanym, z określeniem przez administrowania długość dni oczekiwania na środki)…”. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, jeżeli będzie możliwość podpisania i przekazania do realizacji przelewów wychodzących pomimo braku środków na rachunku tylko z przyszłą datą realizacji oraz będzie możliwość podpisania przelewów wychodzących pomimo braku środków na rachunku, a samo przekazanie do realizacji przez Zamawiającego podpisanych przelewów do Banku nastąpi po wpływie środków na rachunek. TAK
18. Zamawiający zapisał, że system bankowości elektronicznej ma umożliwiać ograniczać dostęp dla wybranych adresów IP oraz ograniczać godziny/dni logowania dla danego użytkownika. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za wystarczające ograniczenie dostępu tylko dla wybranych adresów IP. NIE
19. Czy Zamawiający odstąpi od ppkt 12) i 13) zapisanego w załączniku nr 6 do SIWZ w pkt. 10? NIE
20. Prosimy o informację czy Powiat posiada zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec Banków i instytucji finansowych, w formie oświadczenia złożonego przez Jednostkę. Oświadczamy, że nie posiadamy zaległości w regulowaniu zobowiązań.
21. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis w umowie kredytu, że uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w każdym roku budżetowym na okres nie wykraczający poza łączny okres kredytowania tj. 31.07.2018r. nastąpi po przedłożeniu w Banku uchwały budżetowej podjętej przez Radę Powiatu na kolejny rok budżetowy, w którym uruchamiany będzie kredyt, określającej limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, przy czym maksymalna kwota kredytu nie będzie wyższa niż 10.000.000 zł. i nie będzie wyższa niż określona w uchwale budżetowej wysokość limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz po przedstawieniu pozytywnej opinii RIO do projektu budżetu,
Zamawiający wyrazi zgodę na zapis w umowie kredytu, że uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w każdym roku budżetowym na okres nie wykraczający poza łączny okres kredytowania tj. 31.07.2018r. nastąpi po przedłożeniu w Banku projektu uchwały budżetowej podjętej przez Radę Powiatu na kolejny rok budżetowy, w którym uruchamiany będzie kredyt, określającej limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, przy czym maksymalna kwota kredytu nie będzie wyższa niż 10.000.000 zł. i nie będzie wyższa niż określona w uchwale budżetowej wysokość limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz po przedstawieniu pozytywnej opinii RIO do projektu budżetu.
22. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis w umowie kredytu, że uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w każdym roku budżetowym na okres nie
wykraczający poza łączny okres kredytowania tj. 31.07.2018r. nastąpi pod warunkiem posiadania bieżącej i perspektywicznej zdolności kredytowej . Tak
23. Czy na każdy rok budżetowy będzie zawierana odrębna umowa kredytu, czy przedłużenie kredytu na kolejny rok budżetowy nastąpi po zawarciu aneksu do umowy o przedłużenie kredytu. Na każdy rok budżetowy będzie zawierana odrębna umowa kredytu.

Jednocześnie prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:
a) zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o braku zaległości,
b) sprawozdania Rb NDS, Rb Z, Rb 28S, Rb 27S za III kwartał 2014 r. i za rok 2013.,
c) opinię RIO w sprawie wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 r. oraz za rok 2013 (jeżeli Zamawiający dysponuje opinią RIO w sprawie wykonania budżetu za rok 2013),
d) opinię RIO w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014,
e) opinię RIO w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
f) informacja o podmiotach powiązanych (z podaniem udział % i numeru REGON) – brak jednostek powiązanych.
g) informacja dot. obsługiwanych kredytów (kwota, nazwa banku, termin umowy, zabezpieczenia),
h) opinie bankowe dot. terminowości obsługi zaciągniętych kredytów i wywiązywania się z warunków umów kredytowych (ewentualnie przedstawienie oświadczenia o terminowym regulowaniu zobowiązań i wywiązywaniu się z warunków umów).
i) Sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28S na 31.03.2014r ;
j) Ostatnie sprawozdanie finansowe Rb-Z SPZOZ o stanie zobowiązań


Zamawiający nie widzi potrzeby na obecnym etapie postępowania przesunięcia terminu składania ofert na termin późniejszy.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert.


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron