Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Rozeznanie cenowe na kpl. stanowisko kasjerskie dla PZAZ Łęczna

2014-04-23 13:05:05
PZAZ.XI.272.1.3.2014 Łęczna, dn.23.04.2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie zarządzenia Nr 3/2014 z dn. 16 kwietnia 2014r Dyrektora PZAZ w Łęcznej w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny kompletnego stanowiska kasjerskiego POS do barku Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.
I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
REGON: 060196692 NIP: 505-00-56-689
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
http://zaz.powiatleczynski.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zestawu POS – urządzeń, które
w zestawieniu ze sobą stanowić będą kompletny, kompatybilny system szybkiej sprzedaży kasowo – magazynowej w barku Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
wg CPV: 30142000-6,3020000-1, 72511000-0
W skład zestawu wchodzą:
a) terminal POS (ang. Point of Selling) wraz z systemem operacyjnym 1szt.
b) drukarka fiskalna 1szt
c) program do obsługi sprzedaży PC- Gastronom Standard , stanowisko kasowe POS dla gastronomii 1szt.
d) program PC – Market 7 Gastronom – program magazynowy dla gastronomii 1 szt.
e) inne akcesoria, w tym niezbędne przewody połączeniowe oraz oprogramowanie sterujące, pozwalające na poprawną eksploatację zestawu.

Opisany powyżej zestaw zwany będzie w dalszej części ,,zestawem POS”

2. Realizacja przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego następujących usług związanych z instalacją , wdrożeniem, uruchomieniem i serwisem eksploatacyjnym zestawu POS:
a) W ramach usług instalacyjnych Wykonawca zainstaluje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zestaw POS przed eksploatacyjnym uruchomieniem (łącznie
z programowaniem systemu)
b) Zapewnienie poprawnej eksploatacji zestawu POS bez wykonania jakichkolwiek dodatkowych czynności instalacyjnych lub konfiguracyjnych przez Zamawiającego.
c) W ramach usług wdrożeniowych Wykonawca zapewni przeszkolenie - minimum 3h zegarowe - wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi zestawu POS w siedzibie Zamawiającego w miejscu zainstalowania. Szkolenie musi zostać przeprowadzone i zakończone przed eksploatacyjnym uruchomieniem zestawu POS,
w terminie uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym.
d) Przeszkolenie nowych pracowników w przypadku wystąpienia Zamawiającego do Wykonawcy z stosownym żądaniem. Przeszkolenie w trakcie trwania kolejnego / kolejnych (maksymalnie czterech) pracowników Zamawiającego nie później niż do 7 dni od daty zgłoszenia tej konieczności przez Zamawiającego
e) W ramach serwisu eksploatacyjnego Wykonawca osobiście usuwać będzie wszelkie awarie Zestawu POS zgłaszane Wykonawcy przez Zamawiającego telefonicznie, faksem lub za pośrednictwem korespondencji e-mail. Gwarantowany czas reakcji na wezwanie
w sytuacjach awaryjnych wynosi do 6 godzin od chwili wezwania telefonicznego.
f) Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 24 miesięcznej gwarancji na sprzęt wchodzący w skład zestawu POS oraz dokona na zlecenie Zamawiającego przeglądu gwarancyjnego.
g) Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostępność serwisanta w czasie innych napraw, konserwacji czy zabezpieczenia sprzętu zlecone przez Zamawiającego, których nie dało się przewidzieć.
3. Wszystkie czynności serwisowe będą dokumentowane i potwierdzone przez obie Strony stosownymi protokołami..
4. Dowóz zakupionego zestawu POS do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.
5. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego zestawu POS w przypadku rozbieżności pomiędzy przedstawioną ofertą a dostawą oraz złej jej jakości.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany ,,z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych oraz zamiennik zostanie opisany w ofercie.
7. Zapłata za usługę związaną z zakupem, instalacją, wdrożeniem, uruchomieniem
i serwisem eksploatacyjnym zestawu POS będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.

III. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 14.05.2014r.
IV. Sposób przygotowania oferty:
Wykonawca powinien sporządzić ofertę (załącznik nr 1).
V. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Ocena ofert :
C = ( Cmin / Cof.) x 100

C – ilość punktów przyznanych danej ofercie.
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena danej oferty
CENA = 100 punktów

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów , jakie muszą dostarczyć wykonawcy:
- formularz ofertowy ( załącznik nr 1),
- zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

VII. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Małgorzata Paprota, tel. (081) 752-29-20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „oferta – zakup zestawu POS dla PZAZ w Łęcznej” do dnia 30.04.2014r. do godz.1000 w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej, 21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52.

Łęczna, dnia 23. 04.2014r.
mgr Małgorzata Paprota
Dyrektor PZAZ
Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa