Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Odp. na zadane pytania do przetargu na ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu... ZP.272.4.1.2014

2014-03-19 11:57:05
Łęczna, dnia 19.03.2014 r.


Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą :
„ UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW
POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO
WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY ”.

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Łęczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.03.2014 r. pod nr 51591; nr sprawy: ZP.272.4.1.2014

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Łęczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm), w związku z pytaniami wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poniżej wyjaśniam:

L.p. Pytania do SIWZ Odpowiedzi
1. 1) Prosimy o informację, czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)? Zamawiający informuje, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)
2 2) Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:
a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ? Zamawiający informuje, że Zamawiający informuje, że stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, zgodnie z zapisami w ustawie.

3 3) Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?
Zamawiający informuje, że obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane

4 4) Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?
W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:
a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
b) sprzętu przeciwpożarowego;
c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
d) instalacji gazowej;
e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
f) instalacji gazów medycznych;
g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
h) instalacji ciśnieniowych;
i) urządzeń dźwigowych. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.
5 5) Prosimy o potwierdzenie, że od roku 1997 w żadnej lokalizacji Ubezpieczającego nie wystąpiły szkody powodziowe. Zamawiający informuje że w żadnej lokalizacji nie wystąpiły szkody powodziowe.
6 6) Z uwagi na zgłoszenie do ubezpieczenia drewnianych altanek, które mogą być przenoszone w różne miejsca, prosimy o podanie miejsca ich przenoszenia oraz w jaki sposób są zabezpieczone, czy palne elementy drewniane są zaimpregnowane ogniochronną powłoką, jaki jest sposób prowadzenia instalacji elektrycznej, czy znajduje się ona w uniepalnionej izolacji oddzielonej od konstrukcji palnej? Altanki nie posiadają ognioodpornej ochronnej powłoki, nie posiadają instalacji elektrycznej jak również nie jest ona doraźnie instalowana.
Altanki przechowywane są w magazynie w Łęcznej natomiast użytkowane są podczas imprez plenerowych organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej. W bieżącym roku planowane jest użycie ich podczas Dożynek Powiatu Łęczyńskiego w Puchaczowie, które odbędą się w dniu 24.08.2014 r.
7 7) Dla ryzyka szkód w ubezpieczonym mieniu na skutek „topnienia śniegu i lodu”, prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości np. 20.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu dla ryzyka szkód w ubezpieczonym mieniu na skutek „topnienia śniegu i lodu”
8 8) Z uwagi na fakt, iż środki obrotowe mają być ubezpieczane w systemie tzw. „I ryzyka”, prosimy o informację jaka jest szacowana łączna wartość środków obrotowych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Zamawiającego? SIWZ przewiduje ubezpieczenie środków obrotowych systemem I ryzyka do sumy gwarancyjnej 40.000,- zł.


9 9) Z uwagi na fakt, iż środki niskocenne mają być ubezpieczane w systemie tzw. „I ryzyka”, prosimy o informację jaka jest szacowana łączna wartość tych środków we wszystkich jednostkach organizacyjnych Zamawiającego? SIWZ przewiduje ubezpieczenie środków niskocennych systemem I ryzyka do sumy gwarancyjnej 600.000,- zł.


10 10) Z uwagi na fakt, iż znaki drogowe i tablice mają być ubezpieczane w systemie tzw. „I ryzyka”, prosimy o informację jaka jest szacowana łączna ich wartość we wszystkich jednostkach organizacyjnych Zamawiającego? SIWZ przewiduje ubezpieczenie znaków drogowych i tablic systemem I ryzyka do sumy gwarancyjnej 20.000,- zł
11 11) Z uwagi na fakt, iż zbiory biblioteczne, księgozbiory i materiały archiwalne mają być ubezpieczane w systemie tzw. „I ryzyka”, prosimy o informację jaka jest szacowana łączna ich wartość we wszystkich jednostkach organizacyjnych Zamawiającego? SIWZ przewiduje ubezpieczenie zbiorów bibliotecznych, księgozbiorów i materiałów archiwalnych systemem I ryzyka do sumy gwarancyjnej 300.000,- zł
12 12) Wnioskujemy o ustanowienie limitu na osobę w przypadku mienia pracowniczego. Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie limitu na osobę w przypadku mienia pracowniczego.
13 13) Prosimy o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości min. 500,00 PLN w każdej szkodzie (sugerowana 1.000,00 PLN). Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości min. 500,00 PLN w każdej szkodzie (sugerowana 1.000,00 PLN)

14 14) Prosimy o podanie treści klauzuli dewastacji mienia. Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, dotyczący części I i II zamówienia
15 15) Prosimy o usunięcie z obligatoryjnego zakresu ochrony „klauzuli zmian w odbudowie” Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie z obligatoryjnego zakresu ochrony „klauzuli zmian w odbudowie”
16 16) Wnioskujemy o usunięcie z obligatoryjnego zakresu klauzuli likwidacji lub zastąpienia jej klauzula o poniższym brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 130 % sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.”
i/lub
„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wysokość szkody nie przekracza 30% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia.” Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie z obligatoryjnego zakresu klauzuli likwidacji ani jej zastąpienia
17 17) Prosimy o zmianę treści „klauzuli automatycznego pokrycia” na poniższą:
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
a) nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia,
b) wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek dokonanych inwestycji ,zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów).
2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego okresu ubezpieczenia.
3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia.
4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
5. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu każdego okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie rocznym i 50% wysokości stawki rocznej.
6. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści „klauzuli automatycznego pokrycia”
18 18) Prosimy o zmianę treści „klauzuli miejsc ubezpieczenia” na poniższą:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
1) Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia oraz / lub umowy ubezpieczenia znajdujące się we wszystkich nowoprzybyłych lokalizacjach na terenie RP, których użytkowanie na podstawie tytułu prawnego Ubezpieczający lub Ubezpieczony rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia w którym przyjęto do użytkowania przedmiot ubezpieczenia w nowoprzybyłej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną przekazane do wiadomości PZU SA w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku.
2) Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów).
3) Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych.
4) Maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na pojedynczą lokalizację wynosi: 1.000.000,00 PLN.
5) Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 4) kwotę, lokalizacja ta może zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz / lub w umowie ubezpieczenia.
6) Składka będzie naliczana systemem pro rata za każdy dzień proporcjonalnie do składki rocznej; składka podlegać może rozliczeniu w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po upływie każdego kolejnego kwartału okresu ubezpieczenia.
7) Z zakresu ochrony wyłącza się lokalizacje umiejscowione na terenach zalewowych. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści „klauzuli miejsc ubezpieczenia”.
19 19) Prosimy o zmianę definicji „PE - przepięcie” na poniższą treść:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że :
1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych.
2) Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych.
3) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).
4) Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.
5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000,00 PLN. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę definicji „PE” - przepięcie
20 20) Prosimy o podanie nawy / adresu najdroższej lokalizacji / budynku wraz z mieniem się w nim znajdującym lub PML. Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ w przedmiocie ubezpieczenia są wykazane budynki z sumami ubezpieczeń.
21 21) Prosimy o wykreślenie z warunków obligatoryjnych lub przeniesienie do warunków fakultatywnych poniższego zapisu :
„Ochrona ubezpieczeniowa, do limitu odszkodowawczego 50 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia, obowiązuje również wtedy, jeśli do szkody w ubezpieczonym mieniu doszło w momencie, gdy w związku z remontem, naprawą, wypożyczeniem, organizowaną imprezą, adaptacją lub ekspozycją i itp. mienie to czasowo znajdowało się poza miejscem ubezpieczenia, na terytorium RP.” Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie.

I. dotyczy: Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku:
22 1. Wnioskujemy o usunięcie z obligatoryjnego zakresu klauzuli likwidacji lub zastąpienia jej klauzula o poniższym brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 130 % sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.”
i/lub
„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wysokość szkody nie przekracza 30% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia.” Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie.

23 2. Prosimy o zmianę treści „klauzuli miejsc ubezpieczenia” na poniższą:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
1) Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia oraz / lub umowy ubezpieczenia znajdujące się we wszystkich nowoprzybyłych lokalizacjach na terenie RP, których użytkowanie na podstawie tytułu prawnego Ubezpieczający lub Ubezpieczony rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia w którym przyjęto do użytkowania przedmiot ubezpieczenia w nowoprzybyłej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną przekazane do wiadomości PZU SA w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku.
2) Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów).
3) Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych.
4) Maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na pojedynczą lokalizację wynosi: 1.000.000,00 PLN.
5) Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 4) kwotę, lokalizacja ta może zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz / lub w umowie ubezpieczenia.
6) Składka będzie naliczana systemem pro rata za każdy dzień proporcjonalnie do składki rocznej; składka podlegać może rozliczeniu w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po upływie każdego kolejnego kwartału okresu ubezpieczenia.
Z zakresu ochrony wyłącza się lokalizacje umiejscowione na terenach zalewowych. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie.

24 3. Wnioskujemy o wprowadzenie poniższej treści klauzuli kradzieży zwykłej:
Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków, ustala się że:
w ramach niniejszej polisy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko „kradzieży zwykłej„ ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia . Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia.
W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za :
a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
c) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego zdarzenia,
d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,
e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.
f) gotówkę i znaki zastępujące ją w obrocie.
Limit odpowiedzialności: 10.000 zł. na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (wspólny limit z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego)
Franszyza redukcyjna: 500 zł Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie.

III. dotyczy: Ubezpieczenia przedmiotów szklanych od stłuczenia:

25 Prosimy o zmianę treści „klauzuli miejsc ubezpieczenia” na poniższą:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
1)Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia oraz / lub umowy ubezpieczenia znajdujące się we wszystkich nowoprzybyłych lokalizacjach na terenie RP, których użytkowanie na podstawie tytułu prawnego Ubezpieczający lub Ubezpieczony rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia w którym przyjęto do użytkowania przedmiot ubezpieczenia w nowoprzybyłej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną przekazane do wiadomości PZU SA w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku.
2) Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów).
3) Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych.
4) Maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na pojedynczą lokalizację wynosi: 1.000.000,00 PLN.
5) Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 4) kwotę, lokalizacja ta może zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz / lub w umowie ubezpieczenia.
6) Składka będzie naliczana systemem pro rata za każdy dzień proporcjonalnie do składki rocznej; składka podlegać może rozliczeniu w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po upływie każdego kolejnego kwartału okresu ubezpieczenia.
Z zakresu ochrony wyłącza się lokalizacje umiejscowione na terenach zalewowych. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie.

IV. dotyczy: Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

26 1. Prosimy o zmianę w wymaganym zakresie ubezpieczenia zapisów pktów a) – e) z: „bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe” na: „z podlimitem równym wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe” Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie.
27 2. Prosimy o wprowadzenie do SIWZ treści poniższej klauzuli:
Postanowienia dodatkowe dotyczące odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami:
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną, gdy w związku z administrowaniem i zarządzaniem publicznymi drogami ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w pasie drogowym, w znaczeniu nadanym pojęciu pasa drogowego w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).
2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za:
1) kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu lub Ubezpieczycielowi,
2) szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego,
3) szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach oraz innych aktualnych przepisach,
4) szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni lakierowanej na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie drogi.
3. Ubezpieczony zobowiązany jest do:
1. niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda,
2. prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
3. usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 48 godzin od przyjętej
i potwierdzonej na piśmie wiadomości,
4. stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie.

28 3. Prosimy o zmianę treści „klauzuli miejsc ubezpieczenia” na poniższą:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
1) Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia oraz / lub umowy ubezpieczenia znajdujące się we wszystkich nowoprzybyłych lokalizacjach na terenie RP, których użytkowanie na podstawie tytułu prawnego Ubezpieczający lub Ubezpieczony rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia w którym przyjęto do użytkowania przedmiot ubezpieczenia w nowoprzybyłej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną przekazane do wiadomości PZU SA w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku.
2) Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów).
3) Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych.
4) Maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na pojedynczą lokalizację wynosi: 1.000.000,00 PLN.
5) Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 4) kwotę, lokalizacja ta może zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz / lub w umowie ubezpieczenia.
6) Składka będzie naliczana systemem pro rata za każdy dzień proporcjonalnie do składki rocznej; składka podlegać może rozliczeniu w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po upływie każdego kolejnego kwartału okresu ubezpieczenia.
Z zakresu ochrony wyłącza się lokalizacje umiejscowione na terenach zalewowych. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie

29 4. Z obligatoryjnego zakresu ochrony prosimy o usunięcie treści następujących klauzul: 72 godzin, czasu ochrony, klauzuli nie ściągania rat niewymagalnych, automatycznego pokrycia OC. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie

30 5. W związku z rozszerzeniem zakresu ochrony o odpowiedzialność w nieruchomościach użytkowanych na podstawie umów użytkowania, najmu itd - proszę o określenie rodzaju zawartej umowy (najem, użyczenie, dzierżawa), rodzaj i szacunkowa wartość nieruchomości, przeznaczenie majątkowe (sposób jej wykorzystania), właściciela nieruchomości. 1. Najemcami nieruchomości są jednostki organizacyjne, które nie posiadają własnych lokalizacji i funkcjonują w budynkach należących do innych jednostek
1) umowa dzierżawy z Gminą Łęczna (właściciel) – najemca Zespół Szkół im. Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, ul. Bogdanowicza 9:
- przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gruntowa o powierzchni 2,8077 ha, zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym o powierzchni zabudowy 2958m2 oraz budynkiem garażowym o powierzchni 46m2
- powierzchnia działki 2,8077 ha dotyczy:
12618/28077 udziału w nieruchomości gruntowej Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej
12618/28077 udziału w nieruchomości gruntowej Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej
- protokół zdawczo odbiorczy podał wartość początkową budynku szkoły na kwotę 807351,08zł (charakterystyka budynku: część dydaktyczna, sala gimnastyczna, przyłącza kanałowo deszczowe, przyłącza kanałowo sanitarne, rok zakończenia budowy 1989).
2) umowa użyczenia SPZOZ Łęczna, ul. Krasnystawska 52 (Zarządca nieruchomości)
zna rzecz Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej .
Umowa użyczenia części budynku z dn. 02.01.2008r., szacunkowa wartość zajmowanej powierzchni 1 000,000 zł, przeznaczenie na usługi gastronomiczne. Zarządca nieruchomości SP ZOZ Łęczna.
• przedmiotem najmu jest nieruchomość w budynku Szpitala Powiatowego w Łęcznej ul. Krasnystawska 52 w segmencie "D" na poziomie niskiego parteru i piwnicy kuchnia wraz z zapleczem 919 m/kw, barek 68,9 m/kw
• pomieszczenia przeznaczone są na prowadzenie działalności gastronomicznej, cateringu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
• umowa nr 1/U/2006/DZR o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepłnosprawnych kosztów utworzenia zakładu aktywności zawodowej wartość początkowa:
- pomieszczenia produkcyjne i rehabilitacyjne - 899.790 zł,
- wyposażenie pomieszczeń produkcyjnych, zakup maszyn i urządzeń do prowadzenia produkcji i świadczenia usług - 474.303,33 zł
(adaptacja pomieszczeń w części ZAZ: część produkcyjna, jadalnia, brek, przyłącza energetyczne, kanalizacji sanitarnej, technologiczne, gazowe wentylacji mechanicznej, elektrycznej, wodociągowej, rok zakończenia budowy grudzień 2006).
3) Rozszerzenie ma również charakter intencyjny i dotyczy sytuacji potencjalnych, gdyby się okazało, że Zamawiający lub któraś z jednostek zawarłaby taką umowę.
31 6. W związku z rozszerzeniem zakresu ochrony o odpowiedzialność w mieniu ruchomym użytkowanym na podstawie umów użytkowania, najmu itd - proszę o określenie rodzaju zawartej umowy (najem, użyczenie, dzierżawa), rodzaj i szacunkowa wartość ruchomości, przeznaczenie majątkowe (sposób jej wykorzystania), właściciela ruchomości, czy mienie jest ubezpieczone w ramach innego ubezpieczenia majątkowego, opis sposobu zabezpieczenia mienia przed dostępem osób trzecich. Zamawiający informuje, że na chwilę obecną użytkowane są na podstawie umów leasingowych pojazdy (3 szt) wykorzystywane w działalności jednostek samorządowych o szacunkowej wartości: 501 500,00zł. Mienie jest ubezpieczone w ramach innego ubezpieczenia majątkowego (Autocasco).
Rozszerzenie ma również charakter intencyjny i dotyczy sytuacji potencjalnych, gdyby się okazało, że Zamawiający lub któraś z jednostek zawarłaby taka umowę.
32 7. W związku z rozszerzeniem zakresu ochrony o szkody wyrządzone uczestnikom w wyniku przeprowadzania imprezy, prosimy o przekazanie dodatkowych informacji, jakiego rodzaju będą to imprezy, miejsce/-a ich przeprowadzania, w jaki sposób będą zabezpieczone te imprezy pod względem bezpieczeństwa, jaka jest szacowana liczba organizowanych takich imprez w ciągu roku. Przewidywane imprezy: Organizowane przez Starostwo Powiatowe imprezy plenerowe spełniają wszystkie warunki określone w Ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504). W bieżącym roku planowana jest jedna masowa impreza tj. Dożynki Powiatu Łęczyńskiego. Odbędzie się ona w dniu 24.08.2014 w miejscowości Puchaczów, gm. Puchaczów oraz ok. 50 imprez na ok. 50 osób organizowane przez PZAZ w Łęcznej, ok. 2 imprezy organizowane przez Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej
33 8. W związku z rozszerzeniem zakresu ochrony o szkody o szkody OC pracodawcy, prosimy o przekazanie dodatkowych informacji czy i z jaką częstotliwości ubezpieczony przeprowadza oceny ryzyka zawodowego, określenie metody, które grupy pracowników narażone są na ryzyko, czy istnieje system unikani ryzykownych sytuacji poprzez dostosowywanie się na bieżąco do najnowszych zmian technicznych? Czy pracodawca organizuje szkolenia bhp, informuje pracowników o istniejących zagrożeniach? Pracownicy Starostwa są poinformowani
o ryzyku zawodowym, ocena jest przeprowadzana każdorazowo według potrzeb, są też systematycznie szkoleni pod względem BHP. Najbardziej narażeni to osoby pracujący na stanowisku: kierowca, sprzątaczki i dozorcy – dla tej grupy są organizowane szkolenia BHP w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na 3 lata.
34 9. Prosimy o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyz redukcyjnych zgodnie z poniższym:
• 1.000,00 PLN w szkodach rzeczowych wyrządzonych w związku z zarządzaniem drogami publicznymi,
• 5 % wartości szkody, nie mniej niż 5 000,00 PLN w szkodach wyrządzonych w środowisku naturalnym w skutek jego zanieczyszczenia,
• 1.000,00 PLN w pozostałych szkodach, z wyjątkiem szkód osobowych wyrządzonych z ubezpieczenia OC pracodawcy, w którym franszyzą redukcyjną jest wysokość świadczenia ZUS. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie

35 10. prosimy o wykreślenie w wymaganym zakresie ubezpieczenia w pkcie t) zapisu „… wskutek niewłaściwej konserwacji instalacji elektrycznej…”.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie

V. dotyczy: Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego:

36 1. Dla lokalizacji z sumą ubezpieczenia powyżej 500.000,00 PLN (dotyczy Starostwa Powiatowego), prosimy o podanie informacji, o których mowa – tabela Nr 1 Zamawiający informuje, iż odpowiedź na zadane pytanie zawarta została w poniższej tabeli nr 1.

TABELA NR 1
• Sposób prowadzenia instalacji elektrycznej nn na terenie obiektu:
Szacunkowe określenie stanu instalacji (np. dobry, zły; wiek instalacji, opis): 14 lat
Przewody dla 230V:  2 lub  3 żyłowe?;  instalacja miedziana,  aluminiowa?
Przewody dla 400V:  4 lub  5 żyłowe?;  instalacja miedziana,  aluminiowa?
Prowadzenie instalacji elektrycznej – kable natynkowe, podtynkowe, kable na
powierzchniach palnych (drewno, płyty warstwowe z rdzeniem z pianki
poliuretanowej, styropianu, itd.) prowadzone w peszlach, na torach kablowych?
Sposób wykonania przepustów kablowych przez palne ściany, stropy? Opis:
STAN IZOLACJI PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH – DOBRY ROK BUDOWY 2000R
PRZEWODY MIEDZIANE PROWADZONE W ŚCIANACH KARTON-GIPS
INSTALACJA ELEKTRYCZNA WYKONANA JAKO 2 PRZEWODOWA{oświetlenie}
ZABEZPIECZONA WYŁĄCZNIKAMI TYPU S191
INSTALACJA ELEKTRYCZNA WYKONANA JAKO 3 PRZEWODOWA { gniazda 230v}
ZABEZPIECZONA WYŁĄCZNIKAMI TYPU S191
ORAZ WYŁĄCZNIKAMI RÓŻNICOWOPRĄDOWYMI O PRĄDZIE WYZWALANIA 30MA
INSTALACJA ODGROMOWA W STANIE DOBRYM KONSERWOWANA CYKLICZNIE
ZABEZPIECZONA ROZDZIELNIA GŁÓWNA BUDYNKU OCHRONNIKAMI
PRZEPIĘĆ TYPU C MOELLER ZABEZPIECZONA ROZDZIELNIA OBWODÓW 230V KOMPUTEROWYCH
OCHRONNIKAMI PRZEPIĘĆ TYPU B+C LEGRAND WSZYSTKIE STANOWISKA KOMPUTEROWE ZASILANE
Z UPS-ów INDYWIDUALNYCH ZABEZPIECZONE SAME W SOBIE
MIĘDZY INNYMI OCHRONNIKAMI TYPU B POMIARY ELEKTRYCZNE OCHRONNE ORAZ INSTALACJI ODGROMOWEJ AKTUALNE
• Zabezpieczenia nadprądowe (bezzwłoczne typu S, topikowe?, opis)
• Koncepcja strefowej ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej:
a) instalacja odgromowa (tak, nie, opis)
b) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii zasilających
I stopień ochrony II stopień ochrony III stopień ochrony
Rozdzielnia główna
Rozdzielnia wewnętrzna obiektu Rozdzielnie zabezpieczające poszczególne urządzenia
zabezpieczenie czułych urządzeń
Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) - nazwa, model / lub brak ochrony:
→ Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / lub brak ochrony:
Zabezpieczane obwody: → Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / lub brak ochrony:
Zabezpieczane urządzenia:
a) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii sygnałowych, teleinformatycznych (analogowych i/lub cyfrowych);
I stopień ochrony II stopień ochrony III stopień ochrony
Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) - nazwa, model / lub brak ochrony:


→ Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / lub brak ochrony:
Zabezpieczane obwody / układy sterowania: skrzynki TK z zabezpieczeniem T2 → Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / lub brak ochrony:
Zabezpieczane urządzenia - wejścia sygnałowe sterowników, centrali, elektroniki przemysłowej i biurowej:
Dodatkowy opis:
• wyłączniki różnicowoprądowe (jaki znamionowy prąd wyzwalania np. 500mA; jakie obwody zostały zabezpieczone np. oświetlenie, gniazda, wybrane maszyny (jakie?)), opis:
• badania okresowe instalacji elektrycznej i odgromowej (rodzaj, data protokołu, informacja o sprawności instalacji lub uwagach zawartych w protokole): 23.02.2014 oba protokoły, bez uwag.
• inne uwagi (np. strefy EX)


Ciąg dalszy IV. dotyczy: Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

37 2. Dla ryzyka „kosztów pracy w godzinach nadliczbowych” prosimy o wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia” – sugerowany 20.000,00 PLN. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie

38 3. Dla ryzyka „frachtu lotniczego” prosimy o wprowadzenie limitu (sugerowany 20.000,00 PLN) oraz treści poniższej klauzuli:
Fracht lotniczy z zagranicy
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe koszty dostawy frachtem lotniczym z zagranicy części zamiennych dla naprawy sprzętu po szkodzie do sumy wynoszącej …….,00 PLN (suma ubezpieczenia wg zasady „pierwszego ryzyka").Nie stosuje się zasady niedoubezpieczenia.
Sumę ubezpieczenia zmniejsza się o odszkodowanie wypłacone w danym okresie ubezpieczenia. Za zgodą PZU SA Ubezpieczający może uzupełnić sumę ubezpieczenia za opłatą dodatkowej składki liczonej od daty wypłacenia odszkodowania do końca okresu ubezpieczenia okres od daty wypłacenia odszkodowania do końca okresu ubezpieczenia. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie.

39 4. Wnioskujemy o usunięcie z obligatoryjnego zakresu klauzuli likwidacji lub zastąpienia jej klauzula o poniższym brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 130 % sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.”
i/lub
„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wysokość szkody nie przekracza 30% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia.” Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie.

40 5. Prosimy o zmianę treści „klauzuli automatycznego pokrycia” na poniższą:
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
c) nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia,
d) wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek dokonanych inwestycji ,
zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów).
2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego okresu ubezpieczenia.
3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia.
4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
5. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu każdego okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie rocznym i 50% wysokości stawki rocznej.
W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie.

41 6. Prosimy o zmianę treści „klauzuli miejsc ubezpieczenia” na poniższą:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
1)Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia oraz / lub umowy ubezpieczenia znajdujące się we wszystkich nowoprzybyłych lokalizacjach na terenie RP, których użytkowanie na podstawie tytułu prawnego Ubezpieczający lub Ubezpieczony rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia w którym przyjęto do użytkowania przedmiot ubezpieczenia w nowoprzybyłej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną przekazane do wiadomości PZU SA w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku.
2) Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów).
3) Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych.
4) Maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na pojedynczą lokalizację wynosi: 1.000.000,00 PLN.
5) Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 4) kwotę, lokalizacja ta może zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz / lub w umowie ubezpieczenia.
6) Składka będzie naliczana systemem pro rata za każdy dzień proporcjonalnie do składki rocznej; składka podlegać może rozliczeniu w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po upływie każdego kolejnego kwartału okresu ubezpieczenia.
Z zakresu ochrony wyłącza się lokalizacje umiejscowione na terenach zalewowych. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie.

42 7. Prosimy o rozważenie możliwości zmiany treści „klauzuli sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia” na poniższą:
Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych)
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie.
W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy:
• pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),
• w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy,
• kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),
• sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku.
W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów ) w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku Ubezpieczony ponosi udział własny w wysokości 25% wartości szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte ubezpieczeniem Auto-Casco i OC sprawcy szkody oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie.

43 8. Prosimy o rozważenie możliwości zmiany treści „klauzuli ubezpieczenia od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji” na poniższą:
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody materialne powstałe w sprzęcie elektronicznym/częściach od daty dostawy do planowanej daty włączenia do eksploatacji pod warunkiem, że:
sprzęt elektroniczny/części są magazynowane w oryginalnych opakowaniach i pomieszczeniach do tego przystosowanych,
termin magazynowania i montażu nie przekracza 6-ciu m-cy od daty dostawy. O przedłużeniu tego okresu Ubezpieczyciel musi być poinformowany przez ubezpieczającego w terminie 24 godzin.
Ubezpieczyciel przedłuża ochronę ubezpieczeniową ponad te 6 m-cy ale zastrzega sobie prawo ustanowienia warunków,
ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się z chwilą przekazania sprzętu do ponownej eksploatacji. Od tego momentu zakres ochrony obowiązuje zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli pokrywa wyłącznie szkody, które w dostarczanym, względnie przekazanym sprzęcie/częściach powstały, o ile mienie to zostało wykazane do ubezpieczenia. Szkody, które powstały w związku z transportem lub montażem ubezpieczonego sprzętu względnie szkody, które są pokrywane przez producenta, dostawce lub firmę montującą, nie są przedmiotem tego ubezpieczenia. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie.

44 9. Prosimy o rozważenie możliwości zmiany treści „klauzuli tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji” na poniższą:
Tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji sprzętu
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego, który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie. Przez termin „tymczasowo" rozumie się okres nie przekraczający 6 m-cy.
Ubezpieczający zobowiązany jest. w terminie 7 dni roboczych od dnia zajścia zmian powiadomić Ubezpieczyciela o dacie rozpoczęcia tymczasowego magazynowania oraz o miejscu magazynowania jeżeli jest ono inne niż określone w polisie. Zaniechanie tego obowiązku powoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej sprzętu ubezpieczonego na podstawie niniejszej Klauzuli.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych lub najmu lub leasingu. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie.

45 10. Dla ryzyka „kradzieży zwykłej” prosimy o wprowadzenie treści poniższej klauzuli, w tym zwiększenie poziomu franszyzy redukcyjnej:
Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków, ustala się że:
w ramach niniejszej polisy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko „kradzieży zwykłej„ ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia . Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia.
W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za :
f) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
g) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
h) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego zdarzenia,
i) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,
j) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.
f) gotówkę i znaki zastępujące ją w obrocie.
Limit odpowiedzialności: 10.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. (limit wspólny z ubezpieczeniem od kradzieży z włamaniem i rabunku)
Udział własny: 10% szkody, nie mniej niż 1.000,00 PLN. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie.

46 11. Prosimy o rozważenie możliwości wprowadzenia udziału własnego w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 300,00 PLN”, natomiast dla „sprzętu przenośnego” do poziomu „10% wartości szkody nie mniej niż 300,00 PLN”. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie.

VI. Dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych

47 1. wnioskujemy o zmianę w nnw zapisu: suma ubezpieczenia: 10.000,00 zł / 1 osobę na Suma ubezpieczenia: 10.000,00 zł / ubezpieczonego. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie.

48 2. prosimy o sprawdzenie i skorygowanie, które pojazdy mają być objęte zakresem ac wraz z rozszerzeniem zakresu terytorialnego o Rosję itd. (przy pojeździe z poz. 2, przy którym widnieje „*” nie została podana wartość, ani okres ubezpieczenia ac) Przy pojeździe z poz. 2 przy którym widnieje „*” Zamawiający wnioskuje tylko o Zieloną kartę
Dot. wszystkich ubezpieczeń:
49 1. Wnioskujemy o skrócenie okresu ubezpieczenia do jednego roku, tj. od 01.05.2014 – 30.04.2015. W przypadku braku akceptacji prosimy o rozważenie możliwości wprowadzenia klauzuli wypowiedzenia w proponowanym poniższym brzmieniu:
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłączenie z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.
Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:
a) jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
b) jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
c) jeżeli wskaźnik szkodowości ustalony za okres pierwszych 9 miesięcy przekroczy 30%. Przez wskaźnik szkodowości rozumie się stosunek sumy wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na szkody zgłoszone w okresie pierwszych 9 miesięcy do składki należnej za 9-miesięczny okres ubezpieczenia.
d) jeżeli Ubezpieczyciel nie uzyska warunków reasekuracji na kolejny okres ubezpieczenia analogicznych do warunków uzyskanych na pierwszy rok ochrony ubezpieczeniowej.
Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie okresu ubezpieczenia do jednego roku.

50 2. Prosimy o podanie przyczyn szkód, a także ich ilości w poszczególnych latach i liniach.
Rok 2011 ubezpieczenie mienia od ognia : pożar, dewastacja, szkody wod – kan;
Rok 2012 ubezpieczenie mienia od ognia :
dewastacja, szkody wod-kan,
Rok 2013 ubezpieczenie mienia od ognia :
silny porywisty wiatr, grad
Pozostałe pytania
51 Oczekując na powyższe informacje / wyjaśnienia / modyfikacje, prosimy o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu składania ofert na termin późniejszy. Zamawiający nie widzi potrzeby na obecnym etapie postępowania przesunięcia terminu składania ofert na termin późniejszy.
52 Prosimy o potwierdzenie, że rozszerzenie zakresu o kradzież na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii oraz wydanie Zielonej Karty dotyczy wyłącznie jednego pojazdu o nr rej LLE03250 – Mercedes Benz – autobus.
1) Zamawiający informuje, że rozszerzenie zakresu AC o kradzież na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii dotyczy tylko pojazdu SKODA OKTAVIA nr VIN: TMBDT21Z1C2046320 poz nr 3 w załączniku nr 8 (prawidłowy nr rej LSW17077)
2) Zamawiający informuje, że wydanie Zielonej Karty dotyczy pojazdów o nr rej LLE03250 – Mercedes Benz – autobus Nr VIN: WDB9034631P801998 poz. Nr 2 w załączniku Nr 8 oraz SKODA OCTAVIA nr VIN: TMBDT21Z1C2046320 poz. Nr 3 w załączniku Nr 8 (prawidłowy numer rej LSW17077)
53 Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczeń AC szkód wyrządzonych przez zwierzęta znajdujące się wewnątrz pojazdu. Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczeń AC szkód wyrządzonych przez zwierzęta znajdujące się wewnątrz pojazdu
54 Wartość zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w 3 ostatnich latach dotyczy OC zarządcy drogi
- liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach
-w jakiej ilości i wielkości odnotowane szkody związane były ze zła jakością dróg
-liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach Zgodnie z załącznikiem Nr 10 do SIWZ
55 1a.Czy jest to pierwszy przetarg, jeżeli nie to co było przyczyną, że poprzednie nie zostały rozstrzygnięte? Pytanie nie dotyczy treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 12.03.2014r. znak sprawy: ZP.272.4.1.2014 i nie ma wpływu na sporządzenie oferty. Informacja o którą się zwrócono nie jest treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy – Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm)
56 Czy zaproponowany w SIWZ program ubezpieczenia obowiązywał w latach ubiegłych, jeżeli nie to co i kiedy się zmieniło? Pytanie nie dotyczy treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 12.03.2014r. znak sprawy: ZP.272.4.1.2014 i nie ma wpływu na sporządzenie oferty. Informacja o którą się zwrócono nie jest treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy – Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm)
57 Czy jest możliwe wprowadzenie udziału własnego w szkodach z tytułu zarządcy drogi? Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie udziału własnego w szkodach z tytułu zarządcy drogi
58 Czy jest możliwe wprowadzenie limitu odpowiedzialności za szkody z dróg? Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności za szkody z dróg.
59 Czy jest możliwe wprowadzenie klauzuli wyłączającej odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku stwierdzenia braku reakcji zarządcy po trzech dniach od zgłoszenia zagrożenia. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie takiej zmiany SIWZ.
60 Zgodnie z wewnętrznymi przepisami
-Jak często dokonywane są objazdy kontrolujące stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg
-Maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia
(między innymi chodzi o zabezpieczenie dziur i ustawienia znaków) - Stan nawierzchni dróg i innych elementów przydrożnych jest kontrolowany raz na dwa tygodnie.
- Na zgłaszane zagrożenia zarządca reaguje niezwłocznie.
61 -Sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia( miedzy innymi chodzi o zabezpieczenie dziur i stawienia znaków). Niebezpieczne miejsca są likwidowane (np. naprawa uszkodzonej nawierzchni), a także w razie konieczności odpowiednio wcześniej oznakowane poprzez ustawianie stosownych znaków.
62 W przypadku gdy bieżące usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zalecane podmiotom zewnętrznym jakie są to podmioty , gdzie posiadają zawarte umowy OC zarządcy drogi. Aktualnie bieżącym usuwaniem zagrożeń na zarządzanych drogach oraz remontami dróg zajmuje się Zarząd Dróg Powiatowych , który jest objęty niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
63 Proszę podać wysokość roszczeń w przypadku szkód odmówionych za ostatnie 3 lata? Zamawiający informuje, że na podstawie danych uzyskanych od poprzedniego ubezpieczyciela odmówiono wypłaty roszczeń na kwotę 32.398,03 zł
64 Czy w okresie ostatnich 6 miesięcy była przeprowadzona lustracja dróg w powiecie i czy zostały sporządzone protokoły wskazujące miejsca wymagające czynności naprawczych W okresie ostatnich 6 miesięcy była przeprowadzona lustracja dróg w powiecie. Zostały wskazane miejsca wymagające czynności naprawczych
65 Które drogi powiatowe i na jakich odcinkach były lub są remontowane w roku 2013r? Zamawiający informuje, że remonty na drogach są przeprowadzane na bieżąco.
66 Jaki majątek i o jakiej wartości jest narażony na szkody powodziowe? Zamawiający informuje, że żadna z ubezpieczanych lokalizacji nie znajduje się na terenach bezpośrednio zagrożonych powodziowo
67 Czy Powiat zarządza wysypiskiem?
- jeżeli nie, to czy w najbliższym czasie (rok, dwa lub trzy lata) będzie zarządzać?
Jeżeli na pytanie udzielono odpowiedzi „tak” prosimy o udzielenie informacji w zakresie:
1. czy na terenie wysypiska składowane są odpady ciekłe i wodniste koncentraty z rekultywacji wód gruntowych, zawierające substancje niebezpieczne oznaczone kodem 19 13 07*
2. czy na terenie wysypiska składowane są odpady ciekłe i wodniste koncentraty z rekultywacji wód gruntowych oznaczone symbolem 19 13 08, zawierające substancje inne niż wymienione w 19 13 07
3. czy na terenie wysypiska składowane są odpady komunalne (odpady gospodarstw domowych i podobne handlowe, przemysłowe i instytucjonalne odpady) łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
4. czy na terenie wysypiska składowane są frakcje selektywnie gromadzone oznaczone symbolem 20 01 (wyjątek 15 01)
5. czy na terenie wysypiska składowane są papier i tektura oznaczone symbolem 20 01 01
6. czy na terenie wysypiska składowane są: szkło oznaczone 20 01 02
7. czy na terenie wysypiska składowane są odpady kuchenne i stołówkowe ulegające biodegradacji oznaczone symbolem 20 01 08
8. czy na terenie wysypiska składowane są ubrania oznaczone symbolem 20 01 10
9. czy na terenie wysypiska składowane są wyroby włókiennicze oznaczone symbolem 20 01 11
10. czy na terenie wysypiska składowane są rozpuszczalniki oznaczone symbolem 20 01 13*
11. czy na terenie wysypiska składowane są kwasy oznaczone symbolem 20 01 14*
12. czy na terenie wysypiska składowane są alkalia oznaczone symbolem 20 01 15*
13. czy na terenie wysypiska składowane są Fotochemikalia oznaczone symbolem 20 01 17*
14. czy na terenie wysypiska składowane są Pestycydy oznaczone symbolem 20 01 19
15. czy na terenie wysypiska składowane są świetlówki i inne odpady zawierające rtęć oznaczone symbolem 20 01 21*
16. czy na terenie wysypiska składowane są zużyte urządzenia zawierające chlorofluorowęglowodory oznaczone symbolem 20 01 23*
17. czy na terenie wysypiska składowane są Oleje i tłuszcze jadalne oznaczone symbolem 20 01 25
18. czy na terenie wysypiska składowane są Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 oznaczone symbolem 20 01 26*
19. czy na terenie wysypiska składowane są farby, tusze, kleje i żywice zawierające substancje niebezpieczne oznaczone symbolem 20 01 27*
20. czy na terenie wysypiska składowane są farby, tusze, kleje i żywice inne niż te wymienione w 20 01 27oznaczone symbolem 20 01 28
21. czy na terenie wysypiska składowane są detergenty zawierające substancje niebezpieczne oznaczone symbolem 20 01 29*
22. czy na terenie wysypiska składowane są detergenty inne niż te wymienione w 20 01 29 oznaczone symbolem 20 01 30
23. czy na terenie wysypiska składowane są leki cytotoksyczne i cytostatyczne oznaczone symbolem 20 01 31*
24. czy na terenie wysypiska składowane są leki inne niż te wymienione w 20 01 31oznaczone symbolem 20 01 32
25. czy na terenie wysypiska składowane są baterie i akumulatory objęte w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 i niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie oznaczone symbolem 20 01 33*
26. czy na terenie wysypiska składowane są baterie i akumulatory inne niż te wymienione w 20 01 33 oznaczone symbolem 20 01 34
27. czy na terenie wysypiska składowane są zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż te wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki oznaczone symbolem 20 01 35*
28. czy na terenie wysypiska składowane są zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż te wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 oznaczone symbolem 20 01 36
29. czy na terenie wysypiska składowane są drewno zawierające substancje niebezpieczne oznaczone symbolem 20 01 37*
30. czy na terenie wysypiska składowane są drewno inne niż wymienione w 20 01 37oznaczone symbolem 20 01 38
31. czy na terenie wysypiska składowane są tworzywo sztuczne oznaczone symbolem 20 01 39
32. czy na terenie wysypiska składowane są metal oznaczone symbolem 20 01 40
33. czy na terenie wysypiska składowane są odpady powstałe z czyszczenia kominów oznaczone symbolem 20 01 41
34. czy na terenie wysypiska składowane są inne niewymienione frakcje oznaczone symbolem 20 01 99
35. czy na terenie wysypiska składowane są odpady z ogrodów i parków (włączając odpady cmentarne) oznaczone symbolem 20 02
36. czy na terenie wysypiska składowane są odpady ulegające biodegradacji oznaczone symbolem 20 02 01
37. czy na terenie wysypiska składowane są gleba i kamienie oznaczone symbolem 20 02 02
38. czy na terenie wysypiska składowane są pozostałe odpady nie ulegające biodegradacji oznaczone symbolem 20 02 03
39. czy na terenie wysypiska składowane są pozostałe odpady komunalne oznaczone symbolem 20 03
40. czy na terenie wysypiska składowane są mieszane odpady komunalne oznaczone symbolem 20 03 01
41. czy na terenie wysypiska składowane są odpady z targowisk oznaczone symbolem 20 03 02
42. czy na terenie wysypiska składowane są pozostałości po czyszczeniu ulic oznaczone symbolem 20 03 03. NIE – nie jest to zadanie Powiatu i jego jednostek organizacyjnych
68 Ponadto prosimy o włączenie do zakresu w SIWZ zapisów:
Zamawiający jest obowiązany do:
- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda nie później niż w ciągu
48 godzin,
- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenia dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie.

69 1. Czy do zadań powiatu należy:
- zaopatrzenie mieszkańców w wodę?
- dowóz dzieci do szkoły? NIE – nie są to zadania Powiatu.
70 2. W przypadku prowadzenia parkingu, proszę o podanie: czy jest to parking strzeżony, liczby miejsc postojowych oraz informacji czy spełnia poniższe warunki:
1) posiada oddzielne miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów,
2) posiada pomieszczenie dozoru, z którego osoba dozorująca widzi cały teren parkingu,
3) jest oświetlony w porze nocnej w sposób pozwalający na dostrzeżenie każdego pojazdu z pomieszczenia dozoru,
4) posiada łączność telefoniczną lub radiową z Policją (telefon / nadajnik znajduje się w pomieszczeniu dozoru),
5) posiada zaporę, szlaban z kolczatką lub inne urządzenie blokujące wjazd i wyjazd z parkingu; urządzenie blokujące powinno być otwierane, podnoszone lub opuszczane tylko w przypadku wjazdu lub wyjazdu pojazdu; a wyjazd z parkingu może się odbyć po wydaniu pojazdu przez osobę dozorującą parking. Parking strzeżony, zadaszony, liczba miejsc parkingowych 10, prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.
Ad1) nie
Ad2) tak
Ad3) tak
Ad4) tak
Ad5) tak
71 Proszę o podanie szkodowości za rok 2010 z wyszczególnieniem kwot oraz ryzyk i ilości szkód. Zamawiający na chwilę obecną nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na zadane pytanie.
72 czy na terenie Powiatu występowały powodzie lub podtopienia w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia w latach 1997- 2014? Proszę o podanie przyczyny szkód ? Zamawiający informuje, że nie występowały powodzie lub podtopienia w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia w latach 1997- 2014.
73 Prosimy o uzupełnienie informacji o roku budowy budynków oraz podanie rodzaju przeprowadzonych remontów w budynkach w wieku ponad 50 lat ( rodzaje remontów: wymiana instalacji : gazowej , elektrycznej wodnej , kanalizacyjnej , wymiana dachu , elewacji , stolarki okiennej i drzwiowej )lub prosimy o zmianę rodzaju wartości ubezpieczeniowej dla zgłoszonych do ubezpieczenia Budynków i Budowli starszych niż 50 lat na Rzeczywistą. Zamawiający informuje, że rok budowy budynków oraz data remontów podane zostały w załączniku Nr 1 do SIWZ pkt 2 „ Przedmiot ubezpieczenia”.
Do budynków wybudowanych przed rokiem 1963r przeprowadzone zostały remonty cząstkowe i naprawy na bieżąco, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę rodzaju wartości ubezpieczeniowej dla zgłoszonych do ubezpieczenia budynków i budowli starszych niż 50 lat na rzeczywistą.
74 Czy na terenie Powiatu występują zagrożenia powodziowe , jak tak to jakie i gdzie.? Czy w ostatnich 20 latach była powódź i gdzie ? Zamawiający informuje, że żadna z ubezpieczanych lokalizacji nie znajduje się na terenach bezpośrednio zagrożonych powodziowo
75 Prosimy o podanie informacji o zabezpieczeniach przeciw kradzieżowych i przeciw pożarowych budynków i ich stanu technicznego w skali : niedostateczny – bardzo dobry. Zamawiający informuje, że opis zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych oraz stan technicznych budynków podane zostały w załączniku Nr 9 do SIWZ.
76 Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki, w których znajduje się mienie ubezpieczone od kradzieży z włamaniem zabezpieczone są w przynajmniej poprzez zastosowanie jednego zamka wielozastawkowego w miejscach , gdzie nie zostały podane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe. Zamawiający informuje, że opis zabezpieczeń przeciwkradzieżowych podane zostały w załączniku Nr 9 do SIWZ.
77 Prosimy o wprowadzenie udziału własnego dla szkód spowodowanych kradzieżą z włamaniem oraz upadkiem dla sprzętu przenośnego w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w wysokości 15% wartości szkody Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie.

78 Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje szkód powstałych w związku z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, motorowe i lotnicze. Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony nie obejmuje szkód powstałych w związku z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, motorowe i lotnicze.
79 Prosimy o podanie ilości i wartości składowanych materiałów łatwopalnych i wybuchowych. Zamawiający informuje, że nie składuje materiałów łatwopalnych i wybuchowych.
80 Prosimy o informację o wartości i przyczynach poszczególnych szkód z ryzyka ognia i innych zdarzeń losowych w roku 2011 oraz o przedsięwziętych krokach w celu uniknięcia podobnych szkód w przyszłości. Wysokość wypłaconych odszkodowań 99.905,60 zł w tym jeden pożar dachu 86.558,92 zł pozostałe szkody polegały na zalaniu oraz szkody wodno - kanalizacyjne
81 Prosimy o potwierdzenie , że wiek sprzętu elektronicznego nie przekracza 5 lat lub przedstawienie wykazu zawierającego rok produkcji , nazwę typ, rodzaj i wartość poszczególnych przedmiotów. Zamawiający informuje, że ochroną objęty jest sprzęt elektroniczny bez względu na wiek zgodnie z wymaganiami w SIWZ.
82 Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę zakresu ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych na podstawowy – FLEKS dla budynku szklarni na trenie Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zapytywanym zakresie.

83 Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ubezpieczeniu OC z tyt. prowadzenia działalności lub posiadania mienia nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód związanych z działalnością jednostek służby zdrowia, w tym szpitali, oraz szkód związanych z zarządzaniem tymi jednostkami Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony w ubezpieczeniu OC z tyt. prowadzenia działalności lub posiadania mienia nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód związanych z działalnością jednostek służby zdrowia, w tym szpitali, oraz szkód związanych z zarządzaniem tymi jednostkami
84 Prosimy o dodanie zapisu, że w zakresie organizacji pokazów sztucznych ogni ochrona obowiązuje pod warunkiem, że pokazy te organizowane są przez profesjonalne firmy zewnętrzne i ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do nich. Zamawiający informuje, że pokazy te organizowane są przez profesjonalne firmy zewnętrzne i ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do nich.
85 Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia OC zakres ochrony w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego. Zamawiający potwierdza, że w zakresie ubezpieczenia OC zakres ochrony w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego.
86 Prosimy o wykreślenie z definicji czystej straty finansowej słów; „szkoda obejmuje utratę rzeczy, w tym utratę możliwości korzystania z rzeczy i ich konsekwencje” – zapis ten pozostaje w sprzeczności z zapisem poprzedzającym, definiującym czystą stratę jako szkodę niewynikającą ze szkody w mieniu lub na osobie wyrządzonej osobie trzeciej z uwagi na fakt, że utrata rzeczy zawiera się w definicji szkody rzeczowej Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zapytywanym zakresie.

87 Prosimy o wprowadzenie do zakresu ochrony OC zapisu dodatkowego o treści: „ Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody polegające na przeniesieniu choroby Creutzfeldta- Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych” Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zapytywanym zakresie.


Zmiana treści SIWZ:

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z poniższym :
1) w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w załączniku Nr 8 pozycja Nr 3 pojazd marki SKODA OKTAVIA prawidłowy numer rejestracyjny pojazdu: LSW17077
2) w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w załączniku Nr 1 pkt IV. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody w związku z wykonywaniem usług parkingowych z podlimitem 200 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia
3) zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznik Nr 10 do SIWZ:
Załącznik nr 10 do SIWZ przyjmuje brzmienie:
Dotychczasowy przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania, ustanowione rezerwy)

Wg informacji uzyskanych od Ubezpieczycieli, w okresie od 2011 r. do 18.03.2014 r. zostały wypłacone odszkodowania i ustalone rezerwy na sprawy w toku, jak poniżej

Rok szkody Rodzaj ubezpieczenia Wysokość odszkodowania w zł
2011 Ogień i inne zdarzenia losowe 99.905,60 zł (w tym jeden pożar dachu 86.558,92 zł)
Odpowiedzialność cywilna z OC zarządcy drogi 20.750,00 zł
Sprzęt elektroniczny 1.192,36 zł
Przedmioty szklane od stłuczenia 811,80 zł
2012 Ogień i inne zdarzenia losowe 1.698,02 zł
Odpowiedzialność cywilna z OC zarządcy drogi 9.673,81 zł (rezerwa 15.000,00 zł)
Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku
923,98 zł
Obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdu mechanicznego 867,95 zł
Autocasco pojazdu 1.347,36 zł
2013 Ogień i inne zdarzenia losowe 3.625,71 zł
Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia 1.064,12 zł
(rezerwa 4.197,57 zł)
2014
( do dnia 18.03.2014) Odpowiedzialność cywilna z OC zarządcy drogi ( rezerwa 5.500,00 zł)
Ogień i inne zdarzenia losowe (2 zalania) 745,77 zł


Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi i modyfikacje stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków