Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik rozeznania na dostawę materiałów budowlanych w zakresie klei, fug, skrzydeł drzwiowych, itp

2014-03-17 11:30:28
ZP.272.1.11.2014

Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 tys. euro


NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

1 Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa materiałów budowlanych w zakresie klei, fug, skrzydeł drzwiowych, itp., sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłaszanych elektronicznie, faksem lub telefonicznie w okresie od 18.03 do 04.04 2014r., podanych w załączniku pn. szczegółowy formularz oferty dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej.
CPV: 44192000-2
2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 13.03.2014r. na kwotę 4 878,05 zł netto co stanowi równowartość 1 154,60 euro (1euro = 4,2249 zł) na podstawie przedmiotowego rozporządzenia, cena brutto 6 000,00 zł.
3. W dniu 13.03.2014r. zwrócono się do 3 niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
1. PW. CHIL Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 16, tel/fax 81 752 30 11, e-mail: chil@chil.pl
2. Dom-Top Piłsudskiego 15, 21-010, Łęczna, tel. 81 462 85 23, e-mail:
sklep@dom-top.pl
3. PW ARMET Piotr Jabłoniec, ul. Pasternik 8, tel. 81 752 12 30/ 32, e-mail:
armet2leczna@neostrada.pl
oraz zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia do 14 tys. euro.
Zapytanie skierowano faksem, mailem, telefonicznie (właściwe podkreślić).

4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
1. PW. CHIL Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 16, tel/fax 81 752 30 11, e-mail: chil@chil.pl
– cena oferty netto 2 517,98 zł plus VAT, tj. cena brutto 3 097,12 zł,
5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
PW. CHIL Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 16, tel/fax 81 752 30 11, e-mail: chil@chil.pl
– za cenę brutto 3 097,12 zł

6. Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia oczekiwania Zamawiającego, jest kompletna i najkorzystniejsza pod
względem ceny.

7. Postępowanie prowadził: Teresa Olszak – gł. specjalista ds. zamówień publicznych.



ZATWIERDZAM .......................................................................
(podpis kierownika jednostki)


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www