Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania nr 1 do przetargu pn Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu ... ZP.272.4.1.2014

2014-03-17 09:27:35
Łęczna, dnia 17.03.2014r.
ZP.272.4.1.2014
Uczestnicy postępowania
Pytania nr 1 do przetargu

Dotyczy: Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Łęczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”.
W imieniu Zamawiającego informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:
I. dotyczy: Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych:
1) Prosimy o informację, czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?
2) Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:
a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?
3) Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?
4) Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?
W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:
a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
b) sprzętu przeciwpożarowego;
c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
d) instalacji gazowej;
e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
f) instalacji gazów medycznych;
g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
h) instalacji ciśnieniowych;
i) urządzeń dźwigowych.


5) Prosimy o potwierdzenie, że od roku 1997 w żadnej lokalizacji Ubezpieczającego nie wystąpiły szkody powodziowe.
6) Z uwagi na zgłoszenie do ubezpieczenia drewnianych altanek, które mogą być przenoszone w różne miejsca, prosimy o podanie miejsca ich przenoszenia oraz w jaki sposób są zabezpieczone, czy palne elementy drewniane są zaimpregnowane ogniochronną powłoką, jaki jest sposób prowadzenia instalacji elektrycznej, czy znajduje się ona w uniepalnionej izolacji oddzielonej od konstrukcji palnej?
7) Dla ryzyka szkód w ubezpieczonym mieniu na skutek „topnienia śniegu i lodu”, prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości np. 20.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
8) Z uwagi na fakt, iż środki obrotowe mają być ubezpieczane w systemie tzw. „I ryzyka”, prosimy o informację jaka jest szacowana łączna wartość środków obrotowych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Zamawiającego?
9) Z uwagi na fakt, iż środki niskocenne mają być ubezpieczane w systemie tzw. „I ryzyka”, prosimy o informację jaka jest szacowana łączna wartość tych środków we wszystkich jednostkach organizacyjnych Zamawiającego?
10) Z uwagi na fakt, iż znaki drogowe i tablice mają być ubezpieczane w systemie tzw. „I ryzyka”, prosimy o informację jaka jest szacowana łączna ich wartość we wszystkich jednostkach organizacyjnych Zamawiającego?
11) Z uwagi na fakt, iż zbiory biblioteczne, księgozbiory i materiały archiwalne mają być ubezpieczane w systemie tzw. „I ryzyka”, prosimy o informację jaka jest szacowana łączna ich wartość we wszystkich jednostkach organizacyjnych Zamawiającego?
12) Wnioskujemy o ustanowienie limitu na osobę w przypadku mienia pracowniczego.
13) Prosimy o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości min. 500,00 PLN w każdej szkodzie (sugerowana 1.000,00 PLN).
14) Prosimy o podanie treści klauzuli dewastacji mienia.
15) Prosimy o usunięcie z obligatoryjnego zakresu ochrony „klauzuli zmian w odbudowie”.
16) Wnioskujemy o usunięcie z obligatoryjnego zakresu klauzuli likwidacji lub zastąpienia jej klauzula o poniższym brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 130 % sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.”
i/lub
„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wysokość szkody nie przekracza 30% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia.”
17) Prosimy o zmianę treści „klauzuli automatycznego pokrycia” na poniższą:
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
a) nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia,
b) wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek dokonanych inwestycji ,
zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów).
2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego okresu ubezpieczenia.
3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia.
4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
5. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu każdego okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie rocznym i 50% wysokości stawki rocznej.
6. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5.
18) Prosimy o zmianę treści „klauzuli miejsc ubezpieczenia” na poniższą:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
1) Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia oraz / lub umowy ubezpieczenia znajdujące się we wszystkich nowoprzybyłych lokalizacjach na terenie RP, których użytkowanie na podstawie tytułu prawnego Ubezpieczający lub Ubezpieczony rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia w którym przyjęto do użytkowania przedmiot ubezpieczenia w nowoprzybyłej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną przekazane do wiadomości PZU SA w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku.
2) Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów).
3) Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych.
4) Maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na pojedynczą lokalizację wynosi: 1.000.000,00 PLN.
5) Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 4) kwotę, lokalizacja ta może zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz / lub w umowie ubezpieczenia.
6) Składka będzie naliczana systemem pro rata za każdy dzień proporcjonalnie do składki rocznej; składka podlegać może rozliczeniu w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po upływie każdego kolejnego kwartału okresu ubezpieczenia.
7) Z zakresu ochrony wyłącza się lokalizacje umiejscowione na terenach zalewowych.
19) Prosimy o zmianę definicji „PE - przepięcie” na poniższą treść:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że :
1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych.
2) Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych.
3) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).
4) Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.
5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000,00 PLN.
20) Prosimy o podanie nawy / adresu najdroższej lokalizacji / budynku wraz z mieniem się w nim znajdującym lub PML.
21) Prosimy o wykreślenie z warunków obligatoryjnych lub przeniesienie do warunków fakultatywnych poniższego zapisu :
„Ochrona ubezpieczeniowa, do limitu odszkodowawczego 50 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia, obowiązuje również wtedy, jeśli do szkody w ubezpieczonym mieniu doszło w momencie, gdy w związku z remontem, naprawą, wypożyczeniem, organizowaną imprezą, adaptacją lub ekspozycją i itp. mienie to czasowo znajdowało się poza miejscem ubezpieczenia, na terytorium RP.”

II. dotyczy: Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku:
1. Wnioskujemy o usunięcie z obligatoryjnego zakresu klauzuli likwidacji lub zastąpienia jej klauzula o poniższym brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 130 % sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.”
i/lub
„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wysokość szkody nie przekracza 30% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia.”

2. Prosimy o zmianę treści „klauzuli miejsc ubezpieczenia” na poniższą:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
1) Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia oraz / lub umowy ubezpieczenia znajdujące się we wszystkich nowoprzybyłych lokalizacjach na terenie RP, których użytkowanie na podstawie tytułu prawnego Ubezpieczający lub Ubezpieczony rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia w którym przyjęto do użytkowania przedmiot ubezpieczenia w nowoprzybyłej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną przekazane do wiadomości PZU SA w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku.
2) Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów).
3) Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych.
4) Maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na pojedynczą lokalizację wynosi: 1.000.000,00 PLN.
5) Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 4) kwotę, lokalizacja ta może zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz / lub w umowie ubezpieczenia.
6) Składka będzie naliczana systemem pro rata za każdy dzień proporcjonalnie do składki rocznej; składka podlegać może rozliczeniu w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po upływie każdego kolejnego kwartału okresu ubezpieczenia.
Z zakresu ochrony wyłącza się lokalizacje umiejscowione na terenach zalewowych.

3. Wnioskujemy o wprowadzenie poniższej treści klauzuli kradzieży zwykłej:
Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków, ustala się że:
w ramach niniejszej polisy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko „kradzieży zwykłej„ ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia . Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia.
W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za :
a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
c) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego zdarzenia,
d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,
e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.
f) gotówkę i znaki zastępujące ją w obrocie.
Limit odpowiedzialności: 10.000 zł. na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (wspólny limit z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego)
Franszyza redukcyjna: 500 zł

III. dotyczy: Ubezpieczenia przedmiotów szklanych od stłuczenia:
Prosimy o zmianę treści „klauzuli miejsc ubezpieczenia” na poniższą:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
1)Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia oraz / lub umowy ubezpieczenia znajdujące się we wszystkich nowoprzybyłych lokalizacjach na terenie RP, których użytkowanie na podstawie tytułu prawnego Ubezpieczający lub Ubezpieczony rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia w którym przyjęto do użytkowania przedmiot ubezpieczenia w nowoprzybyłej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną przekazane do wiadomości PZU SA w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku.
2) Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów).
3) Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych.
4) Maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na pojedynczą lokalizację wynosi: 1.000.000,00 PLN.
5) Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 4) kwotę, lokalizacja ta może zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz / lub w umowie ubezpieczenia.
6) Składka będzie naliczana systemem pro rata za każdy dzień proporcjonalnie do składki rocznej; składka podlegać może rozliczeniu w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po upływie każdego kolejnego kwartału okresu ubezpieczenia.
Z zakresu ochrony wyłącza się lokalizacje umiejscowione na terenach zalewowych.

IV. dotyczy: Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
1. Prosimy o zmianę w wymaganym zakresie ubezpieczenia zapisów pktów a) – e) z: „bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe” na: „z podlimitem równym wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe”
2. Prosimy o wprowadzenie do SIWZ treści poniższej klauzuli:
Postanowienia dodatkowe dotyczące odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami:
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną, gdy w związku z administrowaniem i zarządzaniem publicznymi drogami ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w pasie drogowym, w znaczeniu nadanym pojęciu pasa drogowego w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).
2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za:
1) kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu lub Ubezpieczycielowi,
2) szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego,
3) szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach oraz innych aktualnych przepisach,
4) szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni lakierowanej na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie drogi.
3. Ubezpieczony zobowiązany jest do:
1. niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda,
2. prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
3. usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 48 godzin od przyjętej
i potwierdzonej na piśmie wiadomości,
4. stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego.
3. Prosimy o zmianę treści „klauzuli miejsc ubezpieczenia” na poniższą:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
1) Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia oraz / lub umowy ubezpieczenia znajdujące się we wszystkich nowoprzybyłych lokalizacjach na terenie RP, których użytkowanie na podstawie tytułu prawnego Ubezpieczający lub Ubezpieczony rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia w którym przyjęto do użytkowania przedmiot ubezpieczenia w nowoprzybyłej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną przekazane do wiadomości PZU SA w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku.
2) Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów).
3) Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych.
4) Maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na pojedynczą lokalizację wynosi: 1.000.000,00 PLN.
5) Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 4) kwotę, lokalizacja ta może zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz / lub w umowie ubezpieczenia.
6) Składka będzie naliczana systemem pro rata za każdy dzień proporcjonalnie do składki rocznej; składka podlegać może rozliczeniu w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po upływie każdego kolejnego kwartału okresu ubezpieczenia.
Z zakresu ochrony wyłącza się lokalizacje umiejscowione na terenach zalewowych.
4. Z obligatoryjnego zakresu ochrony prosimy o usunięcie treści następujących klauzul: 72 godzin, czasu ochrony, klauzuli nie ściągania rat niewymagalnych, automatycznego pokrycia OC.
5. W związku z rozszerzeniem zakresu ochrony o odpowiedzialność w nieruchomościach użytkowanych na podstawie umów użytkowania, najmu itd - proszę o określenie rodzaju zawartej umowy (najem, użyczenie, dzierżawa), rodzaj i szacunkowa wartość nieruchomości, przeznaczenie majątkowe (sposób jej wykorzystania), właściciela nieruchomości.
6. W związku z rozszerzeniem zakresu ochrony o odpowiedzialność w mieniu ruchomym użytkowanym na podstawie umów użytkowania, najmu itd - proszę o określenie rodzaju zawartej umowy (najem, użyczenie, dzierżawa), rodzaj i szacunkowa wartość ruchomości, przeznaczenie majątkowe (sposób jej wykorzystania), właściciela ruchomości, czy mienie jest ubezpieczone w ramach innego ubezpieczenia majątkowego, opis sposobu zabezpieczenia mienia przed dostępem osób trzecich.
7. W związku z rozszerzeniem zakresu ochrony o szkody o szkody wyrządzone uczestnikom w wyniku przeprowadzania imprezy, prosimy o przekazanie dodatkowych informacji, jakiego rodzaju będą to imprezy, miejsce/-a ich przeprowadzania, w jaki sposób będą zabezpieczone te imprezy pod względem bezpieczeństwa, jaka jest szacowana liczba organizowanych takich imprez w ciągu roku.
8. W związku z rozszerzeniem zakresu ochrony o szkody o szkody OC pracodawcy, prosimy o przekazanie dodatkowych informacji czy i z jaką częstotliwości ubezpieczony przeprowadza oceny ryzyka zawodowego, określenie metody, które grupy pracowników narażone są na ryzyko, czy istnieje system unikani ryzykownych sytuacji poprzez dostosowywanie się na bieżąco do najnowszych zmian technicznych? Czy pracodawca organizuje szkolenia bhp, informuje pracowników o istniejących zagrożeniach?
9. Prosimy o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyz redukcyjnych zgodnie z poniższym:
• 1.000,00 PLN w szkodach rzeczowych wyrządzonych w związku z zarządzaniem drogami publicznymi,
• 5 % wartości szkody, nie mniej niż 5 000,00 PLN w szkodach wyrządzonych w środowisku naturalnym w skutek jego zanieczyszczenia,
• 1.000,00 PLN w pozostałych szkodach, z wyjątkiem szkód osobowych wyrządzonych z ubezpieczenia OC pracodawcy, w którym franszyzą redukcyjną jest wysokość świadczenia ZUS.
10. prosimy o wykreślenie w wymaganym zakresie ubezpieczenia w pkcie t) zapisu „… wskutek niewłaściwej konserwacji instalacji elektrycznej…”.

V. dotyczy: Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego:

1. Dla lokalizacji z sumą ubezpieczenia powyżej 500.000,00 PLN (dotyczy Starostwa Powiatowego), prosimy o podanie informacji, o których mowa poniżej:

• Sposób prowadzenia instalacji elektrycznej nn na terenie obiektu:
Szacunkowe określenie stanu instalacji (np. dobry, zły; wiek instalacji, opis):
Przewody dla 230V:  2 lub  3 żyłowe?;  instalacja miedziana,  aluminiowa?
Przewody dla 400V:  4 lub  5 żyłowe?;  instalacja miedziana,  aluminiowa?
Prowadzenie instalacji elektrycznej – kable natynkowe, podtynkowe, kable na powierzchniach palnych (drewno, płyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej, styropianu, itd.) prowadzone w peszlach, na torach kablowych? Sposób wykonania przepustów kablowych przez palne ściany, stropy? Opis:
• Zabezpieczenia nadprądowe (bezzwłoczne typu S, topikowe?, opis)
• Koncepcja strefowej ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej:
a) instalacja odgromowa (tak, nie, opis)
b) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii zasilających
I stopień ochrony II stopień ochrony III stopień ochrony
Rozdzielnia główna
Rozdzielnia wewnętrzna obiektu Rozdzielnie zabezpieczające poszczególne urządzenia
zabezpieczenie czułych urządzeń
Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) - nazwa, model / lub brak ochrony:
→ Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / lub brak ochrony:

Zabezpieczane obwody: → Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / lub brak ochrony:

Zabezpieczane urządzenia:

a) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii sygnałowych, teleinformatycznych (analogowych i/lub cyfrowych);
I stopień ochrony II stopień ochrony III stopień ochrony
Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) - nazwa, model / lub brak ochrony:


→ Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / lub brak ochrony:
Zabezpieczane obwody / układy sterowania: → Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / lub brak ochrony:
Zabezpieczane urządzenia - wejścia sygnałowe sterowników, centrali, elektroniki przemysłowej i biurowej:
Dodatkowy opis:
• wyłączniki różnicowoprądowe (jaki znamionowy prąd wyzwalania np. 500mA; jakie obwody zostały zabezpieczone np. oświetlenie, gniazda, wybrane maszyny (jakie?)), opis:
• badania okresowe instalacji elektrycznej i odgromowej (rodzaj, data protokołu, informacja o sprawności instalacji lub uwagach zawartych w protokole):
• inne uwagi (np. strefy EX)

2. Dla ryzyka „kosztów pracy w godzinach nadliczbowych” prosimy o wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia” – sugerowany 20.000,00 PLN.

3. Dla ryzyka „frachtu lotniczego” prosimy o wprowadzenie limitu (sugerowany 20.000,00 PLN) oraz treści poniższej klauzuli:
Fracht lotniczy z zagranicy
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe koszty dostawy frachtem lotniczym z zagranicy części zamiennych dla naprawy sprzętu po szkodzie do sumy wynoszącej …….,00 PLN (suma ubezpieczenia wg zasady „pierwszego ryzyka").Nie stosuje się zasady niedoubezpieczenia.
Sumę ubezpieczenia zmniejsza się o odszkodowanie wypłacone w danym okresie ubezpieczenia. Za zgodą PZU SA Ubezpieczający może uzupełnić sumę ubezpieczenia za opłatą dodatkowej składki liczonej od daty wypłacenia odszkodowania do końca okresu ubezpieczenia okres od daty wypłacenia odszkodowania do końca okresu ubezpieczenia.

4. Wnioskujemy o usunięcie z obligatoryjnego zakresu klauzuli likwidacji lub zastąpienia jej klauzula o poniższym brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 130 % sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.”
i/lub
„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wysokość szkody nie przekracza 30% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia.”

5. Prosimy o zmianę treści „klauzuli automatycznego pokrycia” na poniższą:
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
c) nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia,
d) wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek dokonanych inwestycji ,
zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów).
2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego okresu ubezpieczenia.
3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia.
4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
5. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu każdego okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie rocznym i 50% wysokości stawki rocznej.
W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5.

6. Prosimy o zmianę treści „klauzuli miejsc ubezpieczenia” na poniższą:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
1)Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia oraz / lub umowy ubezpieczenia znajdujące się we wszystkich nowoprzybyłych lokalizacjach na terenie RP, których użytkowanie na podstawie tytułu prawnego Ubezpieczający lub Ubezpieczony rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia w którym przyjęto do użytkowania przedmiot ubezpieczenia w nowoprzybyłej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną przekazane do wiadomości PZU SA w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku.
2) Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów).
3) Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych.
4) Maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na pojedynczą lokalizację wynosi: 1.000.000,00 PLN.
5) Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 4) kwotę, lokalizacja ta może zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz / lub w umowie ubezpieczenia.
6) Składka będzie naliczana systemem pro rata za każdy dzień proporcjonalnie do składki rocznej; składka podlegać może rozliczeniu w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po upływie każdego kolejnego kwartału okresu ubezpieczenia.
Z zakresu ochrony wyłącza się lokalizacje umiejscowione na terenach zalewowych.

7. Prosimy o rozważenie możliwości zmiany treści „klauzuli sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia” na poniższą:
Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych)
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie.
W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy:
• pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),
• w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy,
• kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),
• sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku.
W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów ) w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku Ubezpieczony ponosi udział własny w wysokości 25% wartości szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte ubezpieczeniem Auto-Casco i OC sprawcy szkody oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku.

8. Prosimy o rozważenie możliwości zmiany treści „klauzuli ubezpieczenia od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji” na poniższą:
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody materialne powstałe w sprzęcie elektronicznym/częściach od daty dostawy do planowanej daty włączenia do eksploatacji pod warunkiem, że:
sprzęt elektroniczny/części są magazynowane w oryginalnych opakowaniach i pomieszczeniach do tego przystosowanych,
termin magazynowania i montażu nie przekracza 6-ciu m-cy od daty dostawy. O przedłużeniu tego okresu Ubezpieczyciel musi być poinformowany przez ubezpieczającego w terminie 24 godzin.
Ubezpieczyciel przedłuża ochronę ubezpieczeniową ponad te 6 m-cy ale zastrzega sobie prawo ustanowienia warunków,
ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się z chwilą przekazania sprzętu do ponownej eksploatacji. Od tego momentu zakres ochrony obowiązuje zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli pokrywa wyłącznie szkody, które w dostarczanym, względnie przekazanym sprzęcie/częściach powstały, o ile mienie to zostało wykazane do ubezpieczenia. Szkody, które powstały w związku z transportem lub montażem ubezpieczonego sprzętu względnie szkody, które są pokrywane przez producenta, dostawce lub firmę montującą, nie są przedmiotem tego ubezpieczenia.

9. Prosimy o rozważenie możliwości zmiany treści „klauzuli tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji” na poniższą:
Tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji sprzętu
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego, który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie. Przez termin „tymczasowo" rozumie się okres nie przekraczający 6 m-cy.
Ubezpieczający zobowiązany jest. w terminie 7 dni roboczych od dnia zajścia zmian powiadomić Ubezpieczyciela o dacie rozpoczęcia tymczasowego magazynowania oraz o miejscu magazynowania jeżeli jest ono inne niż określone w polisie. Zaniechanie tego obowiązku powoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej sprzętu ubezpieczonego na podstawie niniejszej Klauzuli.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych lub najmu lub leasingu.

10. Dla ryzyka „kradzieży zwykłej” prosimy o wprowadzenie treści poniższej klauzuli, w tym zwiększenie poziomu franszyzy redukcyjnej:
Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków, ustala się że:
w ramach niniejszej polisy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko „kradzieży zwykłej„ ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia . Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia.
W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za :
f) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
g) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
h) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego zdarzenia,
i) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,
j) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.
f) gotówkę i znaki zastępujące ją w obrocie.
Limit odpowiedzialności: 10.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. (limit wspólny z ubezpieczeniem od kradzieży z włamaniem i rabunku)
Udział własny: 10% szkody, nie mniej niż 1.000,00 PLN.

10. Prosimy o rozważenie możliwości wprowadzenia udziału własnego w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 300,00 PLN”, natomiast dla „sprzętu przenośnego” do poziomu „10% wartości szkody nie mniej niż 300,00 PLN”.

11. Prosimy o podanie wykazu 10 najcenniejszych urządzeń z określeniem rodzaju, wieku i sumy ubezpieczenia oraz miejsca ich lokalizacji.

VI. Dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych
1. wnioskujemy o zmianę w nnw zapisu: suma ubezpieczenia: 10.000,00 zł / 1 osobę na Suma ubezpieczenia: 10.000,00 zł / ubezpieczonego.

2. prosimy o sprawdzenie i skorygowanie, które pojazdy mają być objęte zakresem ac wraz z rozszerzeniem zakresu terytorialnego o Rosję itd. (przy pojeździe z poz. 2, przy którym widnieje „*” nie została podana wartość, ani okres ubezpieczenia ac)

Dot. wszystkich ubezpieczeń:
1. Wnioskujemy o skrócenie okresu ubezpieczenia do jednego roku, tj. od 01.05.2014 – 30.04.2015. W przypadku braku akceptacji prosimy o rozważenie możliwości wprowadzenia klauzuli wypowiedzenia w proponowanym poniższym brzmieniu:
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłączenie z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.
Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:
a) jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
b) jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
c) jeżeli wskaźnik szkodowości ustalony za okres pierwszych 9 miesięcy przekroczy 30%. Przez wskaźnik szkodowości rozumie się stosunek sumy wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na szkody zgłoszone w okresie pierwszych 9 miesięcy do składki należnej za 9-miesięczny okres ubezpieczenia.
d) jeżeli Ubezpieczyciel nie uzyska warunków reasekuracji na kolejny okres ubezpieczenia analogicznych do warunków uzyskanych na pierwszy rok ochrony ubezpieczeniowej.

2. Prosimy o podanie przyczyn szkód, a także ich ilości w poszczególnych latach i liniach.

Oczekując na powyższe informacje / wyjaśnienia / modyfikacje, prosimy o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu składania ofert na termin późniejszy.

Odpowiedzi udzielimy niezwłocznie, po otrzymaniu opinii w zakresie merytorycznych pytań od Jednostek Organizacyjnych Powiatu wraz z informacją, czy przychylamy się do przedłużenia terminu składania ofert.


Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron