Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

SIWZ na UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY ZP.272.4.1.2014

2014-03-12 07:40:13

Nr postępowania: ZP.272.4.1.2014 Łęczna, dnia 12.03.2014r.
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej „SIWZ”

sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), pod nazwą:

„UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW
POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
I INSTYTUCJAMI KULTURY”


Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.03.2014 r. pod nr 51591

Członek Zarządu Przewodniczący Zarządu
Kazimierz Radko Adam Niwiński

Zatwierdzam: ……………………… …………………….


1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Nazwa: Powiat Łęczyński
Adres: ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna.
Telefon: (81) 752 64 80, faks: (81) 752 64 64
Strona internetowa: www.powiatleczynski.pl
NIP: 505-001-77-32 , REGON: 431019425
Rodzaj zamawiającego – administracja samorządowa
Dni i godziny urzędowania:
Poniedziałek oraz środa - piątek: 7:00 – 14:00, wtorek: 8:00-15:00

2. Tryb udzielenia zamówienia
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na usługę, której wartość mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 i inne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2.3. Podstawa prawna opracowania SIWZ:
2.3.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwana w dalszej części niniejszej SIWZ ustawą Pzp;
2.3.2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231);
2.3.3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1692);
2.3.4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1735);
2.3.5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2010 r., Nr 223, poz. 1458);
2.3.6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 121).

3. Opis przedmiotu zamówienia oraz opis części zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Łęczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie następujące części:
3.1.1. część I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Łęczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Zakres zamówienia obejmuje:
1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
3) ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia,
4) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
5) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
3.1.2. część II: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Łęczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Zakres zamówienia obejmuje:
1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO,
3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
4) ubezpieczenie Assistance,
5) ubezpieczenie Zielona Karta.
3.2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza możliwość składania ofert częściowych; Wykonawca może złożyć ofertę na obie lub wybraną części zamówienia.
3.3. Wykonawca, wykonując usługę, będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej i obejmował ochroną ubezpieczeniową ryzyka wskazane w załącznikach nr 1a i 1b, tj. w opisie szczegółowym przedmiotu zamówienia.
3.4. W trakcie trwania okresu wykonywania zamówienia Wykonawca wystawia polisy na 12-miesięczne okresy ochrony ubezpieczeniowej, a w przypadku ryzyk określonych w pkt 3.1.2 i opisanych w załączniku nr 1b do SIWZ obejmuje je ochroną ubezpieczeniową, tj. wystawia polisy na 12-miesięczne okresy ubezpieczenia, gdzie data początkowa okresu ubezpieczenia będzie mieścić się w okresie wykonywania zamówienia.
3.5. Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej i obejmuje ochroną ubezpieczeniową na warunkach wyznaczonych treścią SIWZ i zgodnych ze złożoną ofertą.
3.6. Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ, mają zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i w ofercie.
3.7. Przez cały okres wykonywania zamówienia Wykonawca gwarantuje niezmienność ogólnych warunków ubezpieczenia, na podstawie których udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa. Wyjątek od tej zasady dopuszczalny będzie w przypadku zmian kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 392), w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ.
3.8. Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego Inter-Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu Oddział w Białej Podlaskiej, zwanego dalej brokerem ubezpieczeniowym, który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego i każdej jednostki organizacyjnej oraz instytucji kultury. Broker ubezpieczeniowy będzie pośredniczył przy zawarciu umowy, a następnie będzie nadzorował jej realizację przez Wykonawcę.
3.8.1. Wykonawca zapłaci brokerowi ubezpieczeniowemu kurtaż w wysokości zwyczajowo stosowanej.
3.9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej SIWZ:
Załącznik nr 1: Postanowienia wspólne i informacje ogólne;
Załącznik nr 1a: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Łęczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, dotyczący części I zamówienia;
Załącznik nr 1b: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Powiatu Łęczyńskiego oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury, dotyczący części II zamówienia;
Załącznik nr 5: Warunki obligatoryjne – definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych, dotyczący części I i II zamówienia
Załącznik nr 6: Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczący części I zamówienia
Załącznik nr 8: Wykaz pojazdów,
Załącznik nr 9: Opis zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych,
Załącznik nr 10: Dotychczasowy przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania, ustanowione rezerwy).
3.10. W załącznikach nr 1a i 1b oraz nr 8 do niniejszej SIWZ został przedstawiony majątek
i ubezpieczane osoby wg stanu na dzień 14.02.2014 r. Wykonawca jest zobowiązany do objęcia ochroną ubezpieczeniową od dnia 01.05.2014 r. mienia i osób wg stanu na dzień 30.04.2014 r., w tym nowo zakupionego i wcześniej nie wykazanych, wg stawek jednostkowych i składek zgodnych ze złożoną ofertą. Zaktualizowaną ilość i wartość przedmiotu ubezpieczenia zawierać będą wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych złożone po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania.
3.11. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66510000-8 (usługi ubezpieczeniowe), 66515100 – 4 (usługi ubezpieczenia od ognia), 66515400 – 7 (usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów), 66515000 – 3 (usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty), 66516400 – 4 (usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej), 66516000 – 0 (usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej), 66516100 – 1 (usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej), 66514110 – 0 (usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych), 66512100 – 3 (usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków).
Wymienione usługi należą do kategorii usług CPC nr 6.
3.12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3.13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.14. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
3.15. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
3.16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.17. Zamawiający nie miał potrzeby skorzystania w fazie przygotowawczej do niniejszego postępowania z dialogu technicznego, w oparciu o zapis art. 31a do 31c ustawy Pzp.

4. Termin wykonania zamówienia
4.1. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.05.2014 r. do dnia 30.04.2017 r.
4.2. W terminie wykonywania zamówienia polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na okres roczny, z wyjątkiem ubezpieczeń aktualnych, zawartych wcześniej, w odniesieniu do których dokumenty ubezpieczeniowe będą wystawiane na okres od następnego dnia po wygaśnięciu tych umów do końca pierwszego rocznego okresu wykonania zamówienia, z zastrzeżeniami dotyczącymi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance/ZK, o których mowa w pkt. 4.3.
4.3. Polisy potwierdzające ubezpieczenie obowiązkowe OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Auto Casco, NNW kierowcy i pasażerów oraz Assistance i ZK będą wystawiane na pełen roczny okres ubezpieczenia, rozpoczynający się w terminie wykonania zamówienia od następnego dnia po wygaśnięciu dotychczasowych umów.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
5.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, w szczególności zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenie właściwego organu państwowego, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający nie wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania wiedzą
i doświadczeniem, poza złożeniem stosownego oświadczenia wg wzoru nr 3 do SIWZ.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający nie wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami, poza złożeniem stosownego oświadczenia wg wzoru nr 3 do SIWZ.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający nie wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania odpowiednią sytuacją ekonomiczną i finansową, poza złożeniem stosownego oświadczenia wg wzoru nr 3 do SIWZ.
5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
5.3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniane będzie ich łączna wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny oraz dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także sytuacja ekonomiczna i finansowa, natomiast każdy z Wykonawców osobno musi potwierdzić posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej.
5.4. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia każdy z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
5.5. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia, według formuły „spełnia - nie spełnia”.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
6.1. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w rozdz. 5 SIWZ, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę:
6.1.1. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ;
6.1.2. dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenia właściwego organu państwowego, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia;
6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę:
6.2.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 a do niniejszej SIWZ;
6.2.2. aktualnego odpisu właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.3. Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. Przepis art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.
6.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.2.2. składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.6. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
6.7. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, każdy z tych Wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty i oświadczenia, wymienione w pkt. 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2 i 6.3, a wspólnie – oświadczenie wymienione w pkt 6.1.1. Przepisy pkt 6.4 – 6.5 stosuje się odpowiednio.
6.8. Wymagane dokumenty mogą mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem (na każdej zapisanej stronie) przez wykonawcę.
6.9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6.10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.
6.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składanie wraz z tłumaczeniem na język polski.

7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

7.1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie albo faksem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
7.2. Oświadczenie, wniosek, zawiadomienie, zapytanie lub informację uważa się za wniesione z chwilą, gdy dotarły do drugiej strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z ich treścią.
7.3. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże w terminie 5 dni SIWZ, udostępnioną na stronie internetowej, za pobraniem opłaty pokrywającej koszty jej druku i przekazania.
7.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
7.5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 7.4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
7.6. Przedłużanie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. 7.4.
7.7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej pod adresem www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, w zakładce pytania i odpowiedzi do przetargu.
7.8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ, o którym mowa w art. 38 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7.9. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego, podany w rozdz. I SIWZ.
7.10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zmieści się na stronie internetowej pod adresem www.powiatleczynski.pl jak w zapisie pkt. 7.7.
7.11. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Przepis art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.
7.12. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej. Przepis art. 38 ust. 4a ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.
7.13. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1) Teresa Olszak - tel. 81 752 64 80 Fax, 81 752 64 64 e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl
2) Agnieszka Jóźwiak – tel.81 752 64 01, Fax jw., e-mail: a.jozwiak@powiatleczynski.pl
Kontakt z wymienionymi osobami jest możliwy w godzinach pracy Starostwa Powiatowego
w Łęcznej.
W sprawach merytorycznych Inter-Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu Oddział w Białej Podlaskiej reprezentuje (bez prawa przyjmowania od wykonawców zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ i udzielania na nie wykonawcom odpowiedzi) Anna Korszeń, tel. (83) 3436648

8. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

9. Termin związania ofertą

9.1. Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni.
9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
9.3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert
10.1. Przygotowanie oferty
10.1.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wszystkie lub wybrane części zamówienia.
10.1.2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
10.1.3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści, pod rygorem nieważności.
10.1.4. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
10.1.5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
10.1.6. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
10.1.7. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
10.1.7.1. oświadczenia oraz dokumenty wymagane w rozdziale VI niniejszej SIWZ,
10.1.7.2. formularz ofertowy, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ; w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę,
10.1.7.3. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia,
10.1.7.4. pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.
10.1.8. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 10.1.7.3 i 10.1.7.4 powinno być przedstawione
w formie oryginału, ewentualnie w formie poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.
10.1.9. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem
z Krajowego Rejestru Sądowego) albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty
i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika.
10.1.10. Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak nie jest czytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób umożliwić odczytanie imienia i nazwiska podpisującego.
10.1.11. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem Wykonawcy.
10.1.12. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i połączone w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości.
10.1.13. Nie później niż w terminie składania ofert Wykonawca może zastrzec te informacje
w ofercie, które nie mogą być udostępniane, ponieważ zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Załączniki zawierające informacje zastrzeżone należy podkreślić w wykazie załączników do oferty i umieścić
w oddzielnym pakiecie spiętym, ponumerowanym i opatrzonym nazwą: „Załączniki zastrzeżone”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
10.2. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty
10.2.1. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania, oznaczonej nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy i zaadresowanej na siedzibę Zamawiającego:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
10.2.2. Opakowanie oferty należy opisać następująco: „Przetarg – ubezpieczenie majątku
i innych interesów Powiatu Łęczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi
i instytucjami kultury – nie otwierać przed dniem przed dniem 26.03.2014 r., godz.12:00”

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
11.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, pokój Nr 111 I piętro Kancelaria Starostwa Powiatowego w Łęcznej, lub za pośrednictwem poczty pod ten sam adres.
11.2. Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia 26.03.2014r. o godz. 12:00
11.3. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci Wykonawcy bez jej otwierania niezwłocznie.
11.4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
11.4.1. Zmiana oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert winna być dokonana poprzez złożenie kolejnej oferty, w sposób i formie przewidzianej w Rozdz. 10 pkt 10.2 SIWZ oraz dodatkowo opisanej na opakowaniu i na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ (Formularz Oferty) hasłem „ZMIANA”.
11.4.2. Wycofanie oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert winno być dokonane poprzez złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia woli, które należy złożyć w opakowaniach/kopertach zamkniętych i opisanych w sposób określony w Rozdz. 10 pkt 10.2,
z dodatkowa informacją „WYCOFANIE”.
11.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2014 r. o godz.: 12:15 w siedzibie Zamawiającego, w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna Sala Konferencyjna, pokój nr 9.
11.6. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania,
z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia.
11.6.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie każdej części zamówienia.
11.6.2. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
11.7. Informacje, o których mowa w pkt 11.6.1 i 11.6.2 przekazane zostaną niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

12. Opis sposobu obliczania ceny
12.1. Cenę oferty na każdą wybraną część zamówienia należy obliczyć za pełen 36-miesięczny okres zamówienia i cały przedmiot zamówienia opisany w załącznikach Nr 1a i 1b oraz Nr 8 do SIWZ (z wyjątkiem ubezpieczeń pojazdów mechanicznych w zakresie OC/AC/NNW, których cenę oferty należy obliczyć za wszystkie 12 – miesięczne okresy ubezpieczenia, rozpoczynające się w okresie zamówienia), z zastrzeżeniami Zamawiającego, o których mowa w rozdziale 4 dotyczącym terminu wykonania zamówienia.
12.2. Cenę oferty za ubezpieczenie AUTO CASCO pojazdów mechanicznych należy naliczyć od podanej w załączniku Nr 8 do SIWZ sumy ubezpieczenia pojazdu zadeklarowanego do ubezpieczenia AUTO CASCO. Cena oferty i suma ubezpieczenia danego pojazdu wykazanego w załączniku Nr 8 do SIWZ będą podstawą wyliczania rocznej stawki taryfowej ubezpieczenia AC, w sposób określony w § 10 pkt 4 wzoru umowy na część II zamówienia. Wobec obiektywnej zmienności w czasie wartości pojazdów, składka za ubezpieczenie danego pojazdu w zakresie AUTO CASCO zależna będzie od jego aktualnej wartości rynkowej na dzień wystawiania dokumentu ubezpieczeniowego i wyliczana będzie w sposób określony w § 10 pkt 5 wzoru umowy na część II zamówienia.
12.3. Cena oferty winna zawierać wszystkie ewentualne zniżki i zwyżki, wynikające z zaoferowanych warunków wykonania zamówienia.
12.4. Cenę oferty należy podać w złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

13.1. Przy wyborze oferty na poszczególne części zamówienia zamawiający będzie posługiwać się następującymi kryteriami:
13.1.1. Część I zamówienia:
1) cena - 80 %
2) klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 20 %
13.1.2. Część II zamówienia
cena – 100%
13.2. Opis kryteriów:
13.2.1. Część I zamówienia
13.2.1.1. Cena:
Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:
Cena oferty najtańszej
Cn = ------------------------------- × Kp × Wc
Cena oferty badanej
gdzie:
Cn – ilość punktów przyznana w ofercie w kryterium „Cena”
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 80 %
13.2.1.2. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne
Ocena ofert w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne”, zostanie dokonana na podstawie formularza zawartego w złożonej ofercie, z przyznaniem ocenianej ofercie „małych” punktów (określonych przy poszczególnych klauzulach podanych w punktach 13.2.1.2.1. – 13.2.1.2.4.), zgodnie z poniższym wykazem. Punkty „małe” za warunki pośrednie nie będą przyznawane.
Maksymalną ilość „małych” punktów (100 pkt), otrzyma oferta tego Wykonawcy, który przyjmie wszystkie klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególnie fakultatywne, a pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej punktów, w zależności od przyjętych klauzul i postanowień.
Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególnie fakultatywne” zostanie określona zgodnie ze wzorem:


Imp
Pp = -------------- × Kp × Wk
100 pkt

gdzie:
Pp – ilość punktów przyznana w ofercie w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególnie fakultatywne”,
Imp – ilość „małych” punktów przyznanych ocenianej ofercie za przyjęte klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne,
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100,
Wk – waga procentowa dla kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne” = 20%.
13.2.1.2.1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
• Przyjęcie ryzyka katastrofy budowlanej wg podanej definicji z limitem odszkodowawczym 15.000.000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia – 4 punkty
• Przyjęcie podanej klauzuli aktów terroryzmu z limitem odszkodowawczym 500.000,- zł. na jedno i wszystkie zdarzenia – 3 punkty
• Przyjęcie podanej klauzuli wyrównania sumy ubezpieczenia – 3 punkty
• Przyjęcie podanej klauzuli pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu otaczającym – 3 punkty
• Przyjęcie podanej klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji – 3 punkty
• Przyjęcie podanej klauzuli dewastacji mienia z limitem odszkodowawczym 50.000,- zł. na jedno i wszystkie zdarzenia, z podlimitem 10.000,- zł. dla szkód powstałych wskutek pomalowania, w tym graffiti – 5 punktów
• Przyjęcie podanej klauzuli kradzieży stałych elementów budynków i budowli z limitem odszkodowawczym 20.000,- zł. na jedno i wszystkie zdarzenia – 5 punktów
• Przyjęcie podanej klauzuli odtworzenia lub odnowienia dokumentów z limitem odszkodowawczym 20.000,-zł. – 3 punkty
• Przyjęcie podanej klauzuli zmiany lokalizacji odbudowy – 3 punkty
• Przyjęcie podanej klauzuli dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia – 5 punktów
• Przyjecie podanej klauzuli strat dodatkowych – 4 punkty
• Zniesienie franszyzy integralnej w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – 3 punkty
13.2.1.2.2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
• Zniesienie franszyzy integralnej w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku – 4 punkty
13.2.1.2.3. Ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia
• Zniesienie franszyzy integralnej – 3 punkty
13.2.1.2.4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
• Przyjęcie klauzuli 168 godzin – 4 punkty
• Podwyższenie podlimitu odszkodowawczego w rozszerzeniu ubezpieczenia OC Powiatu o czyste straty finansowe do 200.000,- zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe – 5 punktów
• Zniesienie franszyzy integralnej w szkodach rzeczowych – 5 punktów
13.2.1.2.5. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
• Przyjęcie podanej klauzuli szybkiej likwidacji szkód – 3 punkty
13.2.1.2.6. Pozostałe klauzule dodatkowe i postanowienia szczególne
• Przyjęcie podanej klauzuli udziału w zyskach albo przyjęcie podanej klauzuli funduszu preferencyjnego w wysokości 5% płaconej składki – 4 punkty
• Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej – 2 punkty
• Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie – 3 punkty
• Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności – 2 punkty
• Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia – 3 punkty
• Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka – 3 punkty
• Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania – 3 punkty
• Przyjęcie podanej klauzuli likwidacji drobnych szkód – 3 punkty
• Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia bez doliczania dodatkowej składki przy wzroście sumy ubezpieczenia do 10 % - 4 punktów
• Objęcie ochroną ubezpieczeniową w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz sprzętu elektronicznego ryzyka kradzieży zwykłej, z limitem odszkodowawczym w rocznym okresie ubezpieczenia 10.000,- zł, z franszyzą redukcyjną 500,- zł. – 5 punktów
13.2.2. Część II zamówienia
Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną.
Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie z wzorem:

Cena oferty najtańszej
Cn = ----------------------------- × Kp × Wc
Cena oferty badanej

gdzie:
Cn – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena”
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 100%

13.3. Wynik oceny ofert
13.3.1. Część I zamówienia
Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „Cena” (Cn) i ilości punktów przyznanych w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne” (Pp).
Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.
13.3.2. Część II zamówienia
Oferta, która otrzyma maksymalną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.

14. Wybór najkorzystniejszej oferty
14.1. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
14.2. Zgodnie z art. 24b ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy.
14.2.1. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji.
14.2.2. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień oraz Wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w rozdz. 6 pkt 6.3.
14.3. W toku badania o oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz - z zastrzeżeniem poprawiania przez Zamawiającego omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy - dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
14.4. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający poprawi w ofercie
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
14.4.1. W szczególności, jako oczywistą omyłkę rachunkową podlegającą poprawieniu, Zamawiający uzna rozbieżność pomiędzy podaną w ofercie ceną łączną za wykonanie zamówienia z łączną ceną za wszystkie ubezpieczenia podaną w formularzu cenowym, albo podaną w ofercie łączną ceną i łączną ceną za wszystkie ubezpieczenia podaną w formularzu cenowym z ceną wynikającą z podsumowania poszczególnych pozycji formularza cenowego, przyjmując jako cenę prawidłową kwotę wynikająca z podsumowania cen poszczególnym pozycji (przedmiotów ubezpieczenia) formularza cenowego; przy czym w formularzu cenowym dotyczącym ubezpieczeń komunikacyjnych w pierwszej kolejności w ten sposób poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w podsumowaniu składek za obowiązkowe ubezpieczenie OC, AUTO CASCO i NNW kierowcy i pasażerów poszczególnych pojazdów (sprawdzenie w poziomie poszczególnych pozycji).
14.5. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
14.5.1. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki.
14.5.2. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
14.6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej specyfikacji.
14.7. Jeżeli w części I zamówienia nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera niższą cenę.
14.8. Jeżeli w części II postępowania o udzielenie zamówienia, w której jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować wyższych cen niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.
14.9. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 oraz w art. 24b ust. 3 ustawy Pzp.
14.10. Zamawiający odrzuci oferty Wykonawców, jeżeli zajdą przesłanki określone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
14.11. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w całości lub w części, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
3) w przypadku, o których mowa w pkt. 14.8, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14.12. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

15. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
15.1. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty na każdą część zamówienia Zamawiający jednocześnie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1) wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
15.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,
o których mowa w punkcie 15.1 ppkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, tj. przy pokoju nr 218 - II piętro budynku Starostwa.
15.3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp.
15.4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt. 15.3, jeżeli:
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę, albo
2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz w przypadku trybu przetargu nieograniczonego nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
15.5. Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą wśród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy.
15.6. Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy, jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka określać ma między innymi sposób reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie oraz zakres i rodzaj odpowiedzialności poszczególnych Wykonawców za wykonanie zamówienia, z zastrzeżeniem, że umowa musi zawierać zapis o solidarnej odpowiedzialności Wykonawców wobec Zamawiającego.
15.7. W celu zawarcia umowy Zamawiający zażąda dopełnienia następujących formalności:
1) wskazania osób umocowanych do zawarcia umowy,
2) okazania pełnomocnictw, o ile z okoliczności wynikać będzie konieczność posiadania pełnomocnictw,
3) wyznaczenia osoby/osób do utrzymywania bieżących kontaktów.
15.8. Zawarcie umowy nastąpi w trybie i terminie ustalonym miedzy stronami.
15.9. Po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia polis ubezpieczeniowych w przeciągu 10 dni od otrzymania od brokera ubezpieczeniowego wniosków. W razie niemożliwości wystawienia polis przed 01.05.2014 r. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia do dnia 30.04.2014 r. noty pokrycia ubezpieczeniowego, gwarantującej bezwarunkowo i nieodwołalnie wykonanie zamówienia w zakresie i na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą od dnia 01.05.2014 r. Nota pokrycia ubezpieczeniowego będzie obowiązywała do czasu wystawienia polis lub innych dokumentów ubezpieczeniowych. W przypadku nie uprawomocnienia się wyników postępowania do dnia 30.04.2014. Wykonawca do dnia 30.04.2014 r. wystawi promesę, stanowiącą warunkowe przyrzeczenie ochrony ubezpieczeniowej od dnia 01.05.2014 r.
15.10. Wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie poszczególnych umów ubezpieczenia, określające m.in. niezbędny okres ubezpieczenia, każdorazowo składał będzie broker ubezpieczeniowy działający w imieniu i na rzecz zamawiającego i każdej jednostki organizacyjnej oraz instytucji kultury.
15.11. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
17.1. Zamawiający wymaga od wybranego w każdej części zamówienia Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze, stanowiącym załącznik Nr 7 i Nr 7a do niniejszej SIWZ.

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
18.1. Środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI ustawy Pzp, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
18.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia oraz SIWZ przysługują również organizacjom, wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
18.3. Odwołanie
18.3.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
18.3.2. W niniejszym postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego.
18.3.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
18.3.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
18.3.5. Pozostałe zapisy określone są w Dziale VI ustawy Pzp.
19. Informacje uzupełniające

19.1. Zasady udostępniania dokumentów:
19.1.1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
19.1.2. Uczestnicy postępowania mają prawo zapoznania się z protokołem postępowania o udzielenie zamówienia oraz z załącznikami, z wyjątkiem stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
19.1.3. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki na wniosek.
19.1.4. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, oraz na koszt wnioskującego przesłanie kopii pocztą lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
19.1.5. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający poinformuje o tym wnioskodawcę i wskaże sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
19.1.6. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia oferty do wglądu lub przysyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym.
19.2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
19.3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych.
19.4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

20. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ:
1) Załącznik nr 1: Postanowienia wspólne i informacje ogólne;
2) Załącznik nr 1a: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Łęczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, dotyczący części I zamówienia;
3) Załącznik nr 1b: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Powiatu Łęczyńskiego oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury, dotyczący części II zamówienia;
4) Nr 2 – Formularz ofertowy;
5) Nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
6) Nr 3a – Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
7) Nr 4 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawca, albo informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej;
8) Nr 5 – Warunki obligatoryjne – definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych, dotyczących części I i II zamówienia;
9) Nr 6 – Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczące części I zamówienia;
10) Nr 7 – Wzór umowy, dotyczący części I zamówienia;
11) Nr 7a – Wzór umowy, dotyczący części II zamówienia;
12) Nr 8 - Wykaz pojazdów;
13) Nr 9 - Opis zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych;
14) Nr 10 – Dotychczasowy przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania, ustanowione rezerwy);
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Postanowienia wspólne i informacje ogólne
A. Postanowienia ogólne

1. Określone w załącznikach do niniejszej specyfikacji sumy ubezpieczenia/gwarancyjne i limity bądź podlimity odszkodowawcze w zakresie obligatoryjnym oraz zaakceptowane przez Wykonawcę w zakresie fakultatywnym, obowiązują w każdym 12-miesięcznym okresie wykonywania zamówienia, a także w pełnej wysokości w umowach zawieranych na okres krótszy od pełnego roku, z zastrzeżeniem możliwych zmian w czasie ilości i/lub wartości przedmiotu ubezpieczenia w dobrowolnych ubezpieczeniach mienia systemem sum stałych.
2. Wprowadzenie dla poszczególnych ryzyk lub rozszerzeń zakresu ubezpieczenia limitów bądź podlimitów odszkodowawczych innych albo dodatkowych niż określone w załącznikach do SIWZ jest niedopuszczalne

B. Wykaz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Powiatu Łęczyńskiego

Powiat Łęczyński (REGON: 431019425 NIP: 505-001-77-32 ) realizujący wraz ze Starostwem Powiatowym, jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury zadania własne i zlecone, określone w obowiązujących przepisach prawa oraz wynikające z zawartych porozumień, a także:


1. Starostwo Powiatowe w Łęcznej
ul. Al. Jana Pawła II 95 A
21-010 Łęczna
REGON: 431029168
NIP: 713-23-98-078
EKD 7511
Liczba osób zatrudnionych: 85
Opis prowadzonej działalności: administracja samorządowa
Roczny planowany budżet jednostki: 16.538.147,00 zł

2. Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
ul. Przemysłowa 16
21-010 Łęczna
NIP: 713-24-01-308
REGON: 431029470
PKD: 5521Z
Liczba osób zatrudnionych: 25
Opis prowadzonej działalności: jednostka budżetowa zarządzanie drogami powiatowymi. Planowanie, budowanie, modernizacja utrzymanie, zarządzanie drogami Powiatu Łęczyńskiego.
Roczny planowany budżet jednostki: 3.899.730,00 zł

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Al. Jana Pawła II 95
21-010 Łęczna
NIP: 713-24-92-966
REGON: 431029702
EKD: 7513
Liczba osób zatrudnionych: 6
Opis prowadzonej działalności: nadzór budowlany
Roczny planowany budżet jednostki: 354.984,00 zł

4. Powiatowy Urząd Pracy
Al. Jana Pawła II 95
21-010 Łęczna
NIP: 713-21-49-895
REGON: 431202490
PKD: 8413Z
Liczba osób zatrudnionych: 37
Opis prowadzonej działalności: ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Roczny planowany budżet jednostki: 8.412.088,00 zł

5. Powiatowa Biblioteka Publiczna
Al. Jana Pawła II 95
21-010 Łęczna
NIP: 713-25-41-920
REGON: 431228399
PKD 9251A
Liczba osób zatrudnionych: 5
Opis prowadzonej działalności: Do zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej – należy obsługa potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, kulturalnych i samokształceniowych mieszkańców powiatu. Przygotowuje użytkowników do korzystania z narodowego i światowego dorobku naukowego oraz kulturalnego. Udziela bibliotekom gminnym pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej oraz sprawuje nad nimi nadzór merytoryczny.
Roczny planowany budżet jednostki: 233.000,00 zł

6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Staszica 9
21-010 Łęczna
NIP: 713-24-42-046
REGON: 431029694
PKD: 8810Z
Liczba osób zatrudnionych: 29
Opis prowadzonej działalności: jednostka realizująca zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania osób niepełnosprawnych oraz innych zadań określonych właściwymi przepisami prawa.
Roczny planowany budżet jednostki: 4.006.479,00 zł

7. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
ul. Górnicza 3
21-010 Łęczna
NIP: 713-10-45-900
REGON: 430411233
PKD 8560Z
Liczba osób zatrudnionych: 22, w tym nauczycieli: 19
Opis prowadzonej działalności: poradnia psychologiczno – pedagogiczna, udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej, logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
Roczny planowany budżet jednostki: 1.300.000,00 zł

8. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52
21-010 Łęczna
NIP: 505-00-56-689
REGON: 060196692
PKD: 5621Z
Liczba osób zatrudnionych: 71
Opis prowadzonej działalności: działalność gastronomiczna (wytwórcza i usługowa), catering, barek – stołówka oraz zbyt wyprodukowanych wyrobów i usług.
Roczny planowany budżet jednostki: 2.803.500,00 zł

9. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kijanach
Kijany 19B
21-077 Spiczyn
NIP: 505-00-16-477
REGON: 432732740
PKD: 8531A
Liczba osób zatrudnionych: 21,
Opis prowadzonej działalności: jednostka świadczy usługi opiekuńczo – wychowawcze względem dzieci i młodzieży, których rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej lub władza ta została im ograniczona. Opieka sprawowana jest całodobowo; wychowankom zabezpiecza się potrzeby socjalne, bytowe oraz wspiera się w kształceniu i usamodzielnianiu. Wychowankowie mogą tu przebywać do ukończenia 18-tego r.ż. lub do czasu kontynuowania nauki szkolnej nie dłużej niż do 25 r.ż. Brak stołówki
Roczny planowany budżet jednostki: 1.228.242,00 zł

10. Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
Kijany 19
21-077 Spiczyn
NIP: 713-100-73-83
REGON: 000095012
PKD: 8560Z
Liczba osób zatrudnionych: 65, w tym nauczycieli 45,
Opis prowadzonej działalności: działalność oświatowa dla młodzieży i dorosłych, kształcenie ogólne, praktyczne i ustawiczne; prowadzony jest internat i stołówka szkolna.
Roczny planowany budżet jednostki: 4.077.000,00 zł

11. Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej
ul. Bogdanowicza 9
21-010 Łęczna
NIP: 713-238-63-59
REGON: 430132421 - 00013
PKD: 8560Z
Liczba osób zatrudnionych; 47, w tym nauczycieli: 33,
Opis prowadzonej działalności: szkoła ponadgimnazjalna w systemie dziennym i zaocznym. Szkoła nie prowadzi stołówki
Roczny planowany budżet jednostki: 2.982.000,00 zł

12. Zespół Szkół w Ludwinie
Ludwin 30 A
21- 075 Ludwin
NIP: 713-17-81-094
REGON: 431172581
PKD : 8560Z
Liczba osób zatrudnionych: 34, w tym nauczycieli: 23
Opis prowadzonej działalności: działalność oświatowo - wychowawcza, stołówka nie jest prowadzona
Roczny planowany budżet jednostki: 1.533.000,00 zł

13. Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie
ul. Partyzancka 62
21-020 Milejów
NIP: 713-25-75-712
REGON: 431265035
PKD: 8560Z
Liczba osób zatrudnionych: 48, w tym nauczycieli: 38
Opis prowadzonej działalności: edukacyjna Zespołu Szkół w zakresie szkolnictwa zawodowego, technicznego i ogólnokształcącego
Roczny planowany budżet jednostki: 2 960 000,00 zł

14. Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej
Ul. Bogdanowicza 9
21-010 Łęczna
NIP: 505-00-89-619
REGON: 060433324
PKD: 8560Z
Liczba osób zatrudnionych: 62, w tym nauczycieli: 49,
Opis prowadzonej działalności: działalność oświatowa i wychowawcza, stołówka nie jest prowadzona
Roczny planowany budżet jednostki: 3.800.000,00 zł

15. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
Podgłębokie 1A
21-070 Cyców
NIP: 713-27-12-669
REGON: 432496417
PKD: 8531A
Liczba osób zatrudnionych: 56, w tym nauczycieli: 39,
Opis prowadzonej działalności: młodzieżowy ośrodek wychowawczy dla dziewcząt (opieka całodobowa) niedostosowanych społecznie: szkoła internat ze stołówką.
Roczny planowany budżet jednostki: 4.368.435,00 zł

16. Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Łęcznej
Ul. Krasnystawska 52
21-010 Łęczna
NIP: 505-012-10-10
REGON: 061115916
PKD: 8891Z
Liczba osób zatrudnionych: 16
Opis prowadzonej działalności: Ośrodek wynajmuje pomieszczenia położone na pierwszym piętrze budynku Szpitala Powiatowego w Łęcznej przy ul. Krasnystawska 52 o łącznej powierzchni 359,7 m2. Ośrodek jest publiczną placówką oświatową dla dzieci i młodzieży w wieku 3-25 lat z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, umożliwiającą realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. W Ośrodku nie prowadzi się stołówki, gotowe obiady kupowane są od Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.
Roczny planowany budżet jednostki: 1.792.473,00 złUbezpieczenie obejmuje wszystkie aktualne i przyszłe lokalizacje Powiatu Łęczyńskiego
oraz każde miejsce prowadzenia działalności.
Załącznik Nr 1a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne
oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Łęczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, a także wszystkie ich lokalizacje oraz każde miejsce prowadzenia działalności.

I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmujący następujące ryzyka łącznie:
P – podstawowy – pożar, uderzenie pioruna, eksplozja i implozja, upadek statku powietrznego (rozumiany jako katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu lub innego obiektu latającego, upadek jego części, przewożonego ładunku albo zrzucanego awaryjnie paliwa), zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji gaśniczej i/lub ratowniczej, w tym rozbiórki, wyburzania lub odgruzowywania, prowadzonej w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym, objętym ochroną ubezpieczeniową, a także prowadzonej w związku ze zdarzeniem losowym, zaistniałym w mieniu osób trzecich,
PŻ – pozostałe żywioły – huragan, deszcz nawalny, grad, śnieg i lód, lawina, trzęsienie ziemi, obsunięcie się ziemi, uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie lub przez przewożony tym pojazdem ładunek (w tym należącego do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego i będącego pod jego kontrolą oraz uderzenie wózka widłowego albo innego pojazdu wykorzystywanego przez Ubezpieczającego do transportu wewnętrznego), dym, sadza, huk ponaddźwiękowy, upadek drzew, budynków lub budowli (rozumiany jako szkody spowodowane w wyniku upadku na przedmiot ubezpieczenia drzew, ich fragmentów, masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli albo ich części lub elementów, bez względu na to, kto jest ich posiadaczem), skażenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzenia objętego umową ubezpieczenia, albo prowadzonej akcji gaśniczej i/lub ratowniczej;
Ochrona ubezpieczeniowa budynków i/lub budowli obejmuje również szkody powstałe na skutek huraganu i/lub gradu w przedmiotach trwale na nich zamocowanych, takich jak szyldy, reklamy neonowe i świetlne, kamery przemysłowe, markizy okienne, okiennice, anteny wraz z ich konstrukcjami mocującymi, o ile ich wartość jest uwzględniona w sumie ubezpieczenia tych budynków i/lub budowli albo została ustalona odrębnie w umowie ubezpieczenia;
PO – powódź – zalanie terenów w następstwie podniesienia się stanu wody w korytach wód płynących bądź zbiornikach wód stojących i wystąpienie z brzegów na skutek opadów atmosferycznych, topnienia śniegu i lodu, zatorów lodowych i śryżowych, spływu wód po stokach, zboczach górskich i falistych lub podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane przenoszeniem przedmiotów przez wody powodziowe.
A – awaria instalacji lub urządzeń technologicznych – szkody w instalacjach lub urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych urządzeniach technologicznych przesyłających media w postaci płynnej, wskutek ich nagłego, samoczynnego lub spowodowanego zamarzaniem pęknięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem, w tym (z limitem odszkodowawczym 100 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia) uzasadnione i udokumentowane koszty poszukiwań miejsca powstania awarii.
Z - zalanie – szkody powstałe w związku wydobywaniem się wody, pary lub innych cieczy z instalacji albo urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych przewodów i urządzeń technologicznych oraz zbiorników, znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem, m.in. wskutek.:
• awarii tych instalacji lub urządzeń,
• samoistnego rozszczelnienia się zbiorników lub ich stłuczenia albo pęknięcia,
• cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej,
• samoczynnego uruchomienia się wodnych instalacji gaśniczych z przyczyn innych niż pożar,
• nieumyślnego pozostawienia otwartych zaworów w sieci wodociągowej,
• działania osób trzecich,
a także szkody w ubezpieczonym mieniu wskutek zalania przez dach, stolarkę okienną i drzwiową, nieszczelne złącza płyt ściennych budynków i/lub w wyniku niewystarczającej drożności urządzeń odprowadzających opady atmosferyczne oraz zalania wodą pochodzącą z topnienia śniegu i/lub lodu, zalegającego na dachu lub innych elementach budynków lub budowli, jeżeli nieszczelność dachu lub innych elementów powstała w wyniku działania mrozu albo jeżeli o złym stanie dachu ubezpieczający nie wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wiedzieć.
PE – przepięcie – szkody w ubezpieczonych instalacjach, maszynach, urządzeniach
i aparatach technicznych wskutek wzrostu napięcia ponad maksymalną dopuszczalną dla nich wartość napięcia, z przyczyn zewnętrznych (atmosferycznych), którego źródłem są wyładowania atmosferyczne (zjawiska elektromagnetyczne) oraz wewnętrznych (systemowych), w wyniku zmiany impedancji obciążenia lub rezonansu i ferrorezonansu, a także wskutek wywołanego przepięciem wzrostu natężenia prądu ponad roboczą wartość znamionową (przetężenie).
Limit odszkodowawczy na ryzyko przepięcia: 200 000,- zł, na każdą jednostkę oraz instytucję kultury i na wszystkie jednostki organizacyjne oraz instytucje kultury. System pierwszego ryzyka.

Ochrona ubezpieczeniowa, do limitu odszkodowawczego 50 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia, obowiązuje również wtedy, jeśli do szkody w ubezpieczonym mieniu doszło w momencie, gdy w związku z remontem, naprawą, wypożyczeniem, organizowaną imprezą, adaptacją lub ekspozycją i itp. mienie to czasowo znajdowało się poza miejscem ubezpieczenia, na terytorium RP.

Za jedno zdarzenie uważa się wszystkie szkody w wyniku huraganu, gradu, powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, obsunięcia się ziemi, lawiny, śniegu i lodu, które powstały z tej samej przyczyny w ciągu 72 godzin, a w wyniku pozostałych ryzyk – dodatkowo w obrębie tego samego miejsca ubezpieczenia.

2. Przedmiot ubezpieczenia:
1. Starostwo Powiatowe
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Rok budowy Materiał
ścian Materiał stropów Materiał stropodachu Pokrycie dachu
1. Budynek Administracyjny A-300 5.416.000,00 zł 1984 Parter – cegła, belit pozostałe kondygnacje konstrukcja stalowa Beton Z blach fałdowanych z ociepleniem Papa termozgrzewalna
2. Budynek administracyjny BERLIN 2.570.000,00 zł 1982 szkielet stalowy z okładziną Beton Z blach fałdowanych z ociepleniem Papa termozgrzewalna
3. Budynek przychodni Nr I 953.400,00 zł 1981 Gazobeton, cegła Z elementami żelbetonu Z elementami żelbetonu Papa termozgrzewalna
4. Wiata stalowo-murowana 2.108,99 zł --- Cegła, słupy stalowe --- --- eternit
6. Magazyn materiałów pędnych 5.731,18 zł --- --- --- --- -
7. Budynek biurowo - magazynowy 547.000,00 zł --- Cegła Drewno --- Deska , papa
8. Parking 16.151,39 zł --- --- --- --- ---
9. Boisko sportowe 13.794,75 zł --- --- --- --- ---
10. Linia NN 3.630,00 zł --- --- --- --- ---
11. Sieć kanalizacyjna 4.819,70 zł --- --- --- --- ---
12. Mała architektura przy Przychodni 707,91 zł --- --- --- --- ---
13. Ogrodzenie przy Przychodni 6.378,17 zł --- --- --- --- ---
14. Linia elektryczna NN (Jaszczów) 12.230,03 zł --- --- --- --- ---
15. Plac utwardzony (Jaszczów) 35.472,37 zł --- --- --- --- ---
16. Ogrodzenie bazy Jaszczów 5.000,00 zł --- --- --- --- ---
17. Przyłącze elektroenergetyczne wraz z wewnętrzną linią zasilającą do obiektu przepompownia kanalizacyjna 5.967,06 zł --- --- --- --- ---
18. Drewniane Altanki 8 szt. (mogą być przenoszone w różne miejsca) 23.610,00 zł --- --- --- --- ---
19. Wiaty przystankowe 16.000,00 zł --- --- --- --- ---
20. System mierzący natężenie ruchu rowerowego 10.000,00 zł --- --- --- --- ---
21. Gablota informacyjna 8.300,00 zł --- --- --- --- ---
22. Wyposażenie Telecentrum 112.306,42 zł --- --- --- --- ---
23. Ścieżka rowerowa 2.092.065,50 zł --- --- --- --- ---
24. Budynek Przychodni w Kijanach 376.738,00 zł 1980 Cegła, Suporex Żelbet Murowana Papa
25. Garaż 24.427,00 zł --- --- --- --- ---
26. Budynek Centrum Zarządzania Siecią wraz z serwerownią centralną, Telecentrum i punktem Informacji Turystycznej 3.324.952,11 zł 2012 Bloki silikatowe ocieplane zapr. met. Lekka mokra na bazie styropianu --- Żelbet nie wentylowany ociepl. Styropianem laminowany papą Papa
27. Parking przy budynku Centrum Zarządzania Siecią wraz z Serwerownią Centralną, Telecentrum i Punktem Informacji Turystycznej 83.000,00 zł 2012 Kostka brukowa --- --- ---
28. Światłowód 317.351,42 zł --- --- --- --- ---
29. System gaszenia gazem 67.350,00 zł --- --- --- --- ---
30. Transformator olejowy 4.378,00 zł --- --- --- --- ---
31. Maszt teleskopowy 16.360,00 zł --- --- --- --- ---
32. Stacja bazowa SB1, SB2, SB3 98.410,25 zł --- --- --- --- ---
29. Wyposażenie, maszyny i urządzenia 718.020,75 zł --- --- --- --- ---


2. Zarząd Dróg Powiatowych
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Rok budowy Materiał
ścian Materiał stropów Materiał stropodachu Pokrycie dachu
1. Budynek administracyjno – techniczny 1.700.000,00 zł 1960 Suporex, cegła Beton Beton Papa
2. Hala parterowa 1.457.000,00 zł --- Suporex --- Podwójna płyta azbestowa ocieplana styropianem Papa
3. Hala parterowa 452.000,00 zł --- Cegła --- Beton Papa
4. Garaże 159.000,00 zł --- Suporex --- Beton Papa
5. Budynek magazynowy 45.000,00 zł --- Suporex --- Beton Papa
6. Portiernia 17.300,00 zł --- Cegła --- Beton Papa
7. Wiata stalowa 43.240,00 zł 1985 Blacha --- --- Blacha
8. Wiata stalowa 371.500,00 zł --- Słupy stalowe --- --- Blacha
9. Budynek magazynowy 263.000,00 zł --- suporex --- beton Blacha
10. Ogrodzenie 45.094,30 zł 2002 Przęsła metalowe na podmurówce
11. Wiaty przystankowe 115.437,24 zł 2001 Blacha --- --- Blacha
12. Wyposażenie, maszyny i urządzenia 274.831,89 zł --- --- --- --- ---
13. Budowle – drogi, mosty, drogi wewnętrzne, pozostałe budowle systemem pierwszego ryzyka 200.000,00 zł --- --- --- --- ---

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Rok budowy Materiał
ścian Materiał stropów Materiał stropodachu Pokrycie dachu
1. Wyposażenie, maszyny i urządzenia 37.783,35 zł --- --- --- --- ---

4. Powiatowy Urząd Pracy
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Rok budowy Materiał
ścian Materiał stropów Materiał stropodachu Pokrycie dachu
1. Wyposażenie, maszyny i urządzenia 135.972,53 zł --- --- --- --- ---

5. Powiatowa Biblioteka Publiczna
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Rok budowy Materiał
ścian Materiał stropów Materiał stropodachu Pokrycie dachu
1. Jednostka nie wykazała do ubezpieczenia mienia systemem sum stałych

6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Rok budowy Materiał
ścian Materiał stropów Materiał stropodachu Pokrycie dachu
1. Budynek ul. Staszica 9 ** 3.602.115,35 zł
1982 Cegła, beton, suporex Beton Beton Papa termozgrzewalna
2. Platforma przychodowa elektryczna dla osób niepełnosprawnych 53.874,00 zł
3. Wyposażenie, maszyny i urządzenia 129.789,96 zł --- --- --- --- ---


7. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Rok budowy Materiał
ścian Materiał stropów Materiał stropodachu Pokrycie dachu
1. Wyposażenie, maszyny i urządzenia 77.999,25 zł --- --- --- --- ---

8. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Rok budowy Materiał
ścian Materiał stropów Materiał stropodachu Pokrycie dachu
1. Lokal w budynku Szpitala Powiatowego w Łęcznej( wraz ze stałymi elementami opisanymi poniżej)* 1.000.000,00 zł 2007 Murowany --- ---
2. Wyposażenie, maszyny i urządzenia 844.817,47 zł --- --- --- --- ---

9. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Rok budowy Materiał
ścian Materiał stropów Materiał stropodachu Pokrycie dachu
1. Budynek 2.022.000,00 zł 1969 (modernizacja 2005) Cegła silikatowa Pustaki na belkach typu DZ-3 Kryty papa asfaltową na lepiku na szlich cem. Papa

10. Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Rok budowy Materiał
ścian Materiał stropów Materiał stropodachu Pokrycie dachu
1 Stolarnia* 453.268,90 zł 1963 Cegła, beton Murowane --- Blacha,
2 Garaże * 10.579,23 zł 1968 Cegła --- Beton Papa
3 Przetwórnia* 51.581,56 zł 1939 Cegła Drewniane, murowane --- Blacha
4 Internat stary E-II 1.717.000,00 zł 1963 Cegła Beton --- Blacha
5 Budynek Internatu E-I 4.908.000,00 zł 1974 Cegła --- Beton Papa
6 Budynek szkoły z salą gimnastyczną * 2.557.106,48 zł 1974 Cegła, suporex Beton Beton Papa
7 Budynek Pałac
- nieużytkowany 1.757.770,00 zł 1880 Cegła Drewno, tynk --- Blacha
8 Tuczarnia* 26.602,71 zł 1975 Suporex Beton --- Papa/eternit
9 Szopa (wiata) na maszyny 73.696,37 zł 1972 Cegła --- --- Blacha
10 Hydrofornia* 26.742,00 zł 1974 Cegła --- Beton Papa
11 Oczyszczalnia* 44.695,06 zł 1991 Cegła --- Beton Papa
12 Budynek warsztatów – hala maszyn * 262.918,03 zł 1939 Cegła Beton, cegła --- blacha
13 Budynek mieszkalny (dyrektorówka)* 62.746,81 zł 1978 Suporex, cegła --- Beton Papa
14 Stodoła* 12.669,00 zł 1971 Cegła --- --- Eternit
15 Obora * 309.912,00 zł 1978 Cegła Beton --- Eternit
16 Szklarnia* 433.795,12 zł 1963 konstrukcja metalowa, szkło --- --- ---
17 Budynek fizykochemiczny nieużytkowany * 13.897,43 zł
1960 Cegła Beton --- Eternit
18 Sieć kanalizacyjna 77.060,30 zł 1970 --- --- --- ---
19 Sieć wodociągowa 14.622,61 zł 1970 --- --- --- ---
20 Kanał instalacyjno-sanitarny 10.108,82 zł 1980 --- --- --- ---
21 Silosy do zboża 7.252,00 zł 1996 Blacha --- --- ---
22 Kanał co do nowego skrzydła internatu - nieużytkowany 125.579,77 zł 1974 --- --- --- ---
23 Linia nis/nap – podziemna od hydroforni do pałacu i starego internatu - nieużytkowany 8.574,54 zł 1970 --- --- --- ---
24 Droga dojazdowa 20.639,45 zł 1964 --- --- --- ---
25 Drogi wew., chodniki i place 280.230,19 zł 1964-1992 --- --- --- ---
26 Wyposażenie, maszyny i urządzenia 1.245.767,89 zł --- --- --- --- ---

11. Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Rok budowy Materiał
ścian Materiał stropów Materiał stropodachu Pokrycie dachu
1. Budynek szkoły ul. Bogdanowicza 9 15.166.000,00 zł
1989 Płyty żelbetowe --- Papa
2. Budynek garażowy ul. Bogdanowicza 9 46.000,00 zł 1995/96 Cegła silikonowa, belit --- --- Papa termozgrzewalna
3. Wyposażenie, maszyny i urządzenia 15.009,00 zł --- --- --- --- ---

12. Zespół Szkół w Ludwinie
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Rok budowy Materiał
ścian Materiał stropów Materiał stropodachu Pokrycie dachu
1. Budynek szkolny 1.974.000,00 zł 1990 Cegła, pustak --- Krokwie drewniane Blacho-dachówka
2. Budynek gospodarczy * 25.500,00 zł
1990 Cegła --- Krokwie drewniane Blacho-dachówka
3. Zbiornik OGM 14.000,00 zł 1990 --- --- --- ---
4. Ogrodzenie 48.000,00 zł -- --- --- --- ---
5. Wyposażenie, maszyny i urządzenia 341.357,65 zł --- --- --- --- ---

13. Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Rok budowy Materiał
ścian Materiał stropów Materiał stropodachu Pokrycie dachu
1. Budynek szkolny 4.783.620,00 zł 1970 Cegła, gazobeton Prefabrykowane D2-3 Płytki korytkowe prefabrykowane Papa
2. Budynek gospodarczy 79.300,00 zł 1970 Cegła --- --- Papa
3. Wyposażenie, maszyny i urządzenia 10.039,00 zł --- --- --- --- ---

14. Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej
L.p. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Rok budowy Materiał
ścian Materiał stropów Materiał stropodachu Pokrycie dachu
1. Wyposażenie, maszyny i urządzenia 237.886,05 zł --- --- --- --- ---


15. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Rok budowy Materiał
ścian Materiał stropów Materiał stropodachu Pokrycie dachu
1 Budynek Szkoły 2.594.000,00 zł 1988 Beton --- Beton Papa
2 Internat 6.448.000,00 zł 1989 Beton --- Beton Papa
3 Budynek gospodarczy 364.090,00 zł 1982 Beton --- Beton Papa
4 Wiata magazynowa 131.600,00 zł 1982 Konstrukcja metalowa, cegła --- --- Blacha, eternit
5 Ogrodzenie terenu 17.349,67 zł 1986 --- --- --- ----
6 Oświetlenie terenu 1.136,01 zł 1988 --- --- --- ---
7 Boisko sportowe 49.615,96 zł 1989 --- --- --- ---
8 Place i drogi 81.213,07 zł --- --- --- --- ---
9 Sieć cieplna i wodociągowa 36. 948,17 zł --- --- --- --- ---
10 Wyposażenie, maszyny i urządzenia 262.204,23 zł --- --- --- --- ---


16. Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Rok budowy Materiał
ścian Materiał stropów Materiał stropodachu Pokrycie dachu
1. Budynek Litewska 16 1.324.000,00 zł 1930- 1957 (planowany remont w 2014r. Cegła ceramiczna gładka Ceramiczna kelina na belkach stalowych Płyty gipsowo – kartonowe, folia polietylenowa, płyty z wełny mineralnej, drewno sosnowe Blacha ocynkowana płaska
2. Garaż blaszany 40.000,00 zł 1998 --- --- --- ---
3. Garaż blaszany 14.700,00 zł 1995 --- --- --- ---
4. Kostka brukowa 94.920,00 zł
3. Wyposażenie, maszyny i urządzenia ( w tym piec gazowy CO) 101.232,82 zł --- --- --- --- ---

Suma ubezpieczenia budynków podana jest w wartości szacunkowej odtworzeniowej nowej, z wyjątkiem budynków oznaczonych „*”, której sumę ubezpieczenia podano w wartości księgowej brutto (KB) oraz budynek PCPR oznaczony ** wartość przeszacowana 3 771,00 zł za m2.
Przy szacowaniu budynków uwzględniono powierzchnię użytkową i przyjęto cenę odbudowy
1 m² w kwocie:
• 2.000 zł dla budynków administracyjno –biurowych, mieszkalnych, szkół, internatów itp.,
• 1.000,- zł dla gospodarczych, magazynowych, garażowych i podobnych.


Sumy ubezpieczenia budowli i wyposażenia są podane według wartości księgowej brutto.
Ubezpieczenie nieruchomości obejmuje budynki i budowle wraz ze stałymi elementami.
Za stałe elementy należy uznać m.in. elementy wyposażenia i wystroju wnętrz nieruchomości, trwale z nimi związane, a w szczególności:
a) instalacje infrastruktury technicznej (wodnokanalizacyjnej, grzewczej, elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej) i teletechnicznej (telefonicznej, domofonowej, alarmowej, informatycznej),
b) urządzenia i elementy stanowiące integralną część instalacji infrastruktury technicznej i trwale z nią połączone (piece centralnego ogrzewania – co, instalacja ciepłej wody, instalacja zimnej wody) oraz umieszczone wewnątrz/zewnątrz budynku elementy domofonu i sygnalizacji alarmowej, anteny, kamery,
c) trwałe zabudowy funkcjonalne: obudowy instalacji i grzejników,
d) okna i drzwi wraz z oszkleniem, zamknięciami i zabezpieczeniami przeciwwłamaniowymi,
e) wykładziny i okładziny ścian, podłóg, sufitów, tynki wewnętrzne i powłoki malarskie
f) stałe elementy zewnętrzne tj. np. dachówki, płotki śnieżne, opierzenia blacharskie, rynny, parapety, urządzenia odgromowe, anteny, szyldy, reklamy neonowe i świetlne, kamery, itp.)

Pozostały przedmiot ubezpieczenia:
1) nakłady inwestycyjne / adaptacyjne systemem pierwszego ryzyka
Suma ubezpieczenia: 500.000,00 zł (obejmuje wszystkie wymienione wyżej jednostki organizacyjne i instytucje kultury); suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej.
2) środki obrotowe systemem pierwszego ryzyka
Suma ubezpieczenia: 40.000,00 zł (obejmuje wszystkie wymienione wyżej jednostki organizacyjne i instytucje kultury), wg kosztów zakupu lub wytworzenia
3) gotówka i inne wartości pieniężne systemem pierwszego ryzyka
Suma ubezpieczenie: 20.000,00 zł (obejmuje wszystkie wymienione wyżej jednostki organizacyjne i instytucje kultury), w wartości nominalnej
4) środki niskocenne systemem pierwszego ryzyka
Suma ubezpieczenia: 600.000,- zł (obejmuje wszystkie wymienione wyżej jednostki organizacyjne i instytucje kultury), w wartości odtworzeniowej nowej
5) zbiory biblioteczne, księgozbiory i materiały archiwalne systemem pierwszego ryzyka
Suma ubezpieczenia: 300.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia zbiorów bibliotecznych i księgozbiorów w wartości odtworzeniowej nowej, materiałów archiwalnych według wyceny rzeczoznawcy, księgowej brutto lub katalogowej.
6) mienie pracownicze systemem pierwszego ryzyka
Suma ubezpieczenia 100.000,- zł (obejmuje wszystkie wymienione wyżej jednostki organizacyjne i instytucje kultury). Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej bez podli mitu na osobę
7) budowle nieobjęte ochroną w systemie sum stałych: m.in. znaki drogowe (również lustra drogowe), tablice np. z nazwami ulic, barierki, słupy oświetleniowe, instalacja elektryczna, lampy, oświetlenie uliczne, przystanki, wiaty, maszty flagowe, ogrodzenia, przystanki i itp. Suma ubezpieczenia: 20.000,-zł. Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej systemem pierwszego ryzyka.


3. Warunki szczególne obligatoryjne:
• Przyjęcie ryzyka huraganu jako wiatru o prędkości min. 17 m/s
• Przyjęcie podanej klauzuli dewastacji mienia z wyłączeniem graffiti, z limitem odszkodowawczym 50 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia
• Przyjęcie podanej klauzuli likwidacyjnej, w tym odstąpienie od stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowań
• Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia do 20% łącznej sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia we wszystkich jednostkach organizacyjnych
• Przyjęcie podanej klauzuli stempla bankowego lub pocztowego
• Przyjęcie podanej klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
• Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat nie wymagalnych
• Przyjęcie podanej klauzuli uznania stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych
• Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód
• Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli robót budowlano – montażowych
• Przyjęcie podanej klauzuli przechowywania mienia
• Przyjęcie podanej klauzuli reprezentantów
• Przyjęcie podanej klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie
• Przyjęcie podanej klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów
• Przyjęcie ryzyka katastrofy budowlanej z obligatoryjnym podlimitem w wysokości 5.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
• Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie osób trzecich do sumy 50 000,- zł
• Przyjęcie podanej klauzuli zmian w odbudowie z limitem odszkodowawczym 20% wartości szkody
• Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych
• Franszyza integralna - 100,- zł
• Franszyza redukcyjna, udział własny – brak
4. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne
• Przyjęcie ryzyka katastrofy budowlanej z limitem odszkodowawczym 15.000.000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia
• Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego lub klauzuli udziału w zysku
• Przyjęcie podanej klauzuli aktów terroryzmu z limitem odszkodowawczym 500 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia
• Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej
• Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie
• Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka
• Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności
• Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania
• Przyjęcie podanej klauzuli wyrównania sumy ubezpieczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli likwidacji drobnych szkód
• Przyjęcie podanej klauzuli pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu otaczającym
• Przyjęcie podanej klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji
• Przyjęcie podanej klauzuli kradzieży stałych elementów budynków i budowli, z limitem odszkodowawczym 20 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia
• Przyjęcie podanej klauzuli dewastacji mienia z limitem odszkodowawczym 50 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia, z podlimitem 10 000,- zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania, porysowania , w tym graffiti
• Przyjęcie klauzuli automatycznego pokrycia bez naliczania dodatkowej składki przy wzroście sumy ubezpieczenia do 10%
• Przyjęcie podanej klauzuli odtworzenia lub odnowienia dokumentów, z limitem odszkodowawczym 20 000,- zł w rocznym okresie ubezpieczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli zmiany lokalizacji odbudowy
• Przyjęcie podanej klauzuli dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli pokrycia strat dodatkowych
• Zniesienie franszyzy integralnej

II. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

1. Wymagany zakres ubezpieczenia : szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku (dokonanych lub usiłowanych), polegające na:
• utracie lub ubytku ubezpieczonego mienia z powodu jego zaboru,
• zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia spowodowanego dewastacją
i wandalizmem
• zniszczeniu albo uszkodzeniu zabezpieczeń (limit odpowiedzialności: 20 000,- zł)

2. Przedmiot ubezpieczenia:
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
w zł

1 Maszyny, urządzenia i wyposażenie, w tym środki niskocenne i zbiory biblioteczne, księgozbiory i materiały archiwalne 200 000,00
2 Środki obrotowe 30 000,00
3 Środki pieniężne od kradzieży z włamaniem 10 000,00
4 Środki pieniężne od rabunku w lokalu 10 000,00
5 Środki pieniężne w transporcie (teren RP) 10 000,00

3. System ubezpieczenia – na pierwsze ryzyko.
Suma ubezpieczenia obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne ujęte w specyfikacji i ich lokalizacje oraz każde miejsce prowadzenia działalności bez stosowania podlimitów
4. Rodzaj wartości: maszyny, urządzenia i wyposażenie – księgowa brutto, środki niskocenne – odtworzeniowa nowa, zbiory biblioteczne i księgozbiory – odtworzeniowa nowa, materiały archiwalne - według wyceny rzeczoznawcy, księgowej brutto lub katalogowej, środki obrotowe – cena zakupu, środki pieniężne – wartość nominalna.

5. Warunki szczególne obligatoryjne:
• Przyjęcie podanej definicji kradzieży z włamaniem
• Przyjęcie podanej definicji rabunku (rozboju)
• Rozszerzenie ochrony o ryzyko wandalizmu i dewastacji (zgodnie z podanymi definicjami) do 100% sumy ubezpieczenia środków obrotowych, środków niskocennych oraz maszyn, urządzeń, wyposażenia, zbiorów bibliotecznych, księgozbiorów i materiałów archiwalnych
• Przyjęcie podanej klauzuli likwidacyjnej
• Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego
• Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
• Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat nie wymagalnych
• Przyjęcie podanej klauzuli uznania stanu zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
• Przyjęcie podanej klauzuli naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
• Przyjęcie podanej klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów
• Termin zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela – 3 dni od daty zaistnienia szkody lub powzięcia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego informacji o jej powstaniu
• Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia
• Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie osób trzecich do sumy 30 000,- zł
• Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych
• Franszyza integralna – 100,- zł,
• Franszyza redukcyjna, udział własny – brak.
6. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne:
• Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego lub klauzuli udziału w zysku
• Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej
• Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie
• Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności
• Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka
• Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania
• Przyjęcie podanej klauzuli likwidacji drobnych szkód
• Objęcie ochroną ubezpieczeniową kradzieży zwykłej ubezpieczonego mienia, z limitem odszkodowawczym w rocznym okresie ubezpieczenia 10 000,- zł (wspólnym z limitem w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego), z franszyzą redukcyjną 500,- zł
• Zniesienie franszyzy integralnej

III. Ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia (oszklenia zewnętrzne i wewnętrzne w tym gabloty, tablice przeszklone itp., bez względu na rodzaj szkła, grubość i klasę odporności)

1. Przedmiot ubezpieczenia:
Ochroną ubezpieczeniową zostają objęte będące własnością lub znajdujące się w posiadaniu ubezpieczonego szyby i inne przedmioty stanowiące wyposażenie bądź urządzenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych oraz przedmioty znajdujące się na zewnątrz, niezależnie od rodzaju szkła i klasy odporności. W szczególności ochroną objęte są następujące przedmioty m.in:
 oszklenie okienne i drzwiowe,
 oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne,
 konstrukcje wypełnione szkłem lub tworzywem itp.,
 szyby specjalne (szyby antywłamaniowe, płyty szklane warstwowe i inne),
 oszklenia ścienne i dachowe,
 płyty szklane stanowiące składowe części mebli, stołów, lad oraz gablot,
 szklane przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin,
 tablice reklamowe, szyldy, tablice i gabloty poza budynkiem lub lokalem ze szkła, plastiku, tworzywa itp.,
 neony, reklamy świetlne, tablice świetlne i elektroniczne,
 witraże,
 lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach,
 szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny ścian, słupów i filarów.

2. Wymagany zakres ubezpieczenia: stłuczenie (rozbicie) lub pęknięcie przedmiotu ubezpieczenia wraz z pokryciem poniesionych kosztów ustawienia i rozebrania rusztowań, wykonania znaków reklamowych i informacyjnych oraz (do wysokości 20% sumy ubezpieczenia) kosztów tymczasowego zabezpieczenia
3. Suma ubezpieczenia – 20.000,00 zł
4. System ubezpieczenia – na pierwsze ryzyko
5. Warunki szczególne obligatoryjne:
• Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego
• Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
• Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat nie wymagalnych
• Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód
• Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli reprezentantów
• Przyjęcie podanej klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów
• Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych
• Franszyza integralna – 50 zł,
• Franszyza redukcyjna, udział własny - brak
6. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne:
• Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego lub klauzuli udziału w zysku
• Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej
• Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie
• Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności
• Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka
• Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania
• Przyjęcie podanej klauzuli likwidacji drobnych szkód
• Zniesienie franszyzy integralnej

IV. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia:
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna (deliktowa i kontraktowa oraz pozostająca w zbiegu) Powiatu i osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub na mieniu wyrządzone poszkodowanym w związku z prowadzoną działalnością przez jednostki organizacyjne oraz instytucje kultury i wykonywaniem zadań Powiatu oraz użytkowanym mieniem, w granicach odpowiedzialności Ubezpieczonego.
Ubezpieczenie obejmuje szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem zgłoszenia roszczenia przed upływem terminu przedawnienia, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody.
Zakresem ubezpieczenia objęte są także szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa.
Przez osoby objęte ubezpieczeniem należy rozumieć Ubezpieczającego, którym jest Zamawiający oraz wszystkie inne osoby, za które ponosi odpowiedzialność, we wszystkich jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury.
Definicje:
• wypadek ubezpieczeniowy – szkoda na osobie lub na mieniu, albo czysta strata finansowa
• szkoda na osobie – uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć poszkodowanego oraz utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia
• szkoda na mieniu – utrata, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy ruchomych lub nieruchomości oraz utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy
• czysta strata finansowa - szkoda niewynikająca ze szkody w mieniu lub na osobie wyrządzonej osobie trzeciej; szkoda obejmuje utratę rzeczy, w tym utratę możliwości korzystania z rzeczy i ich konsekwencje
• podlimit – limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w ramach sumy gwarancyjnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności:
a) szkody wyrządzone w związku z awarią, działaniem bądź eksploatacją urządzeń wod. – kan. i c.o., z podlimitem 200 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
b) szkody wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez jego zanieczyszczenie, z podlimitem 250 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
c) szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczającego oraz przez podmioty, którym powierzył wykonanie określonej pracy lub usługi, z zachowaniem prawa do regresu, z podlimitem 200 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
d) szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe powstałe po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynności, prac lub usług, bez podlimitu, do sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
e) szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem (budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich) również przez Zarząd Dróg Powiatowych drogami publicznymi (łączna długość 264,331 km w tym 36,791 o nawierzchni gruntowej oraz 15 obiektów mostowych), zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 260), głównie w art. 20, 21 i 40, a także w innych przepisach prawnych, a także drogami wewnętrznymi, zwłaszcza:
• spowodowane złym stanem technicznym jezdni, pobocza i chodników, wynikającym z uszkodzeń nawierzchni w postaci ubytków, wyrw, kolein, zapadnięć bądź sypkiego żwiru albo tłucznia,
• wyrządzone w związku z zimowym utrzymaniem jezdni, chodników (śliskość nawierzchni), letnim utrzymaniem czystości jezdni i chodników (stanem nawierzchni chodników spowodowanym zaśmieceniem) oraz namułami,
• spowodowane przez zieleń (spadające lub leżące drzewa albo konary drzew) rosnącą w pasie drogowym,
• wyrządzone w związku z leżącymi na drodze, porzuconymi, zgubionymi lub naniesionymi przedmiotami i materiałami,
• powstałe wskutek śliskości wynikłej z rozlania przez poruszające się pojazdy płynów i smarów,
• wyrządzone w związku ze stanem technicznym mostów, wiaduktów, estakad, kładek (w szczególności szkody spowodowane oderwaniem części konstrukcji lub awarią konstrukcji), pomimo przeprowadzonych kontroli stanu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• spowodowane wadliwym oznakowaniem lub brakiem oznakowania, uszkodzonego lub zniszczonego w wyniku wandalizmu, dewastacji albo zaistniałego zdarzenia losowego,
• spowodowane awarią lub wadliwym działaniem sygnalizacji świetlnej,
• powstałe w związku z pozostającymi w zarządzie pokrywami studzienek i wpustów ulicznych,
• wyrządzone w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego,
• spowodowane robotami konserwacyjnymi, interwencyjnymi i remontami cząstkowymi, w tym wykonywanymi z użyciem emulsji i grysów oraz lokalnymi powierzchniowymi utrwaleniami nawierzchni,
• spowodowane pojedynczymi wyrwami w poboczu,
• powstałe w związku z nienormatywną skrajnią poziomą spowodowaną zadrzewieniem lub prawidłowo oznakowanymi obiektami mostowymi i zabudową,
• powstałe w związku z nienormatywną skrajnią pionową spowodowaną zadrzewieniem,
• powstałe w wyniku rozmycia pobocza oraz wskutek wyrw w poboczu drogi,
a także zalewania upraw i budynków wodami spływającymi korpusu drogi,
• uszkodzenie pojazdów pozostawionych na jezdni lub poboczu na skutek nieprzejezdności dróg, a także uszkodzenie spowodowane pracą sprzętu do zimowego utrzymania dróg,
• uszkodzenie lub zniszczenie upraw, nasadzeń i urządzeń na posesjach przyległych do pasa drogowego w związku z prowadzoną akcją zimową lub zwalczaniem klęsk żywiołowych,
• uszkodzenie upraw, nasadzeń i urządzeń w związku z wstępem na grunty przyległe do pasa drogowego, jeśli jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg lub urządzenia czasowego przejazdu w razie przerwy komunikacyjnej na drodze oraz ustawienia i usunięcia zasłon przeciwśnieżnych
bez podlimitu, do sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
UWAGA:
Ubezpieczyciel akceptuje procedurę badania stanu dróg obowiązującą u ubezpieczającego/ubezpieczonego i nie może ona być podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania, jeśli jest realizowana prawidłowo.
Zarządcy drogi nie zwalnia z odpowiedzialności brak świadomości niewłaściwego stanu drogi.
Drogi przejęte w zarząd w okresie ubezpieczenia zostaną automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową.

f) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z podawaniem (serwowaniem) produktów żywnościowych w ramach prowadzonej działalności lub organizowanych imprez okolicznościowych przez wszystkie jednostki, instytucje kultury (OC za produkt, w tym obejmująca szkody polegające na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową, a także szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych – wszystkich z wykazu publikowanego przez Ministra Zdrowia), z podli mitem 300 000zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia,
g) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez wolontariuszy, praktykantów, stażystów, osoby skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych, osoby skierowane do wykonywania prac wyrokiem sądu lub osoby skierowane do prac interwencyjnych przez Urząd Pracy i itp., z podlimitem 100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia,
h) szkody wyrządzone przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętych jedną umową ubezpieczenia, z podlimitem 200 000,-zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia,
i) szkody powstałe w nieruchomościach i rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, z podlimitem 200 000,-zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia,
j) szkody w rzeczach przyjętych na przechowanie (OC szatni), z podlimitem 10 000,- zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe i 2 000,- zł na jeden wypadek ubezpieczeniowy w odniesieniu do szatni i innych pomieszczeń dozorowanych przez wyznaczone osoby i/lub zamykanych na czas pomiędzy wydawaniem i przyjmowaniem przechowywanych rzeczy oraz w odniesieniu do innych miejsc przechowywania rzeczy
k) szkody rzeczowe w pojazdach należących do pracowników ubezpieczonego lub innych osób, za które ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem że pojazd znajdował się w miejscu dozwolonym, z wyłączeniem kradzieży pojazdu, z podlimitem 200 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe każdym rocznym okresie ubezpieczenia,
l) szkody wyrządzone przez organizatora imprez masowych, np. kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych i innych, niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez masowych, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 611 z późn. zm.) z włączeniem odpowiedzialności z tytułu organizacji imprez z użyciem materiałów pirotechnicznych, z podlimitem 300 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia,
Za uczestników imprezy uważa się osoby fizyczne, a także zawodników, widzów, wykonawców, artystów, sędziów biorących udział w imprezie.
m) szkody wyrządzone przez jednostki organizacyjne, w szczególności placówki oświatowe, w związku z wynajmem sal gimnastycznych, klasowych, holu lub innych pomieszczeń w celu organizacji zabaw (sylwestrowych, karnawałowych), kiermaszów itp. z podlimitem 100 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia,
n) szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, z podlimitem 100 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia,
o) rozszerzona o szkody powstałe w mieniu ruchomym podczas wykonywania obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych podobnych usług, z podlimitem 100 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia,
p) rozszerzona o szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego, z podlimitem 200 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia
q) rozszerzona o szkody powstałe w związku z posiadaniem i administrowaniem boisk i placów zabaw, parków rozrywki i itp., z podlimitem 200 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia,
r) rozszerzona o szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach, z podli mitem 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia
s) rozszerzona o OC deliktową i kontraktową z tytułu świadczenia usług w ramach praktycznej nauki zawodu w placówkach oświatowych (np. pomiary i diagnostyka pojazdów i itp.), z podlimitem 100 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w OC deliktowej i 50 000,00 zł w OC kontraktowej.
t) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone wskutek zalań przez nieszczelny dach, w tym z kominów, obróbek blacharskich, z elewacji – poprzez rury spustowe czy opoczniki balkonów, nieszczelną stolarkę okienną i drzwiową oraz nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, a także o szkody wyrządzone wskutek zmiany poziomu napięcia roboczego ponad dopuszczalne granice napięcia nominalnego wskutek niewłaściwej konserwacji instalacji elektrycznej, należącej do administrowanego budynku, z podlimitem 100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
u) odpowiedzialność cywilną za szkody za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez uczniów, podopiecznych ośrodków szkolno-wychowawczych wychowawczych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych, w tym także przez podopiecznych zamieszkujących mieszkania chronione, z podlimitem 200 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.
v) odpowiedzialność cywilną pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy (szkody osobowe i rzeczowe) wyrządzone pracownikom, powstałe w związku z wykonywaniem przez nich pracy, niezależnie od podstawy zatrudnienia (odszkodowanie stanowiące nadwyżkę nad świadczeniem wypłacanym osobom uprawnionym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30.10.2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – tekst jednolity Dz. U. z 2009, Nr 167 poz. 1322 z późn. zm.), z podlimitem 200 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.
3. Suma gwarancyjna na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia: 500 000,00 zł (z uwzględnieniem podlimitów określonych powyżej)
4. Warunki szczególne obligatoryjne
• Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego
• Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
• Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat niewymagalnych
• Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód
• Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli włączenia rażącego niedbalstwa
• Przyjęcie podanej klauzuli 72 godzin
• Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia OC
• Przyjęcie podanej klauzuli wadliwego wykonania prac, czynności lub usług
• Rozszerzenie ubezpieczenia OC Powiatu o czyste straty finansowe, w tym odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnej bądź aktu normatywnego, z podlimitem 100 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
• Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych
• Franszyza integralna – 100,- zł (wyłącznie w szkodach rzeczowych, w szkodach osobowych brak)
• Franszyza redukcyjna – brak (nie dotyczy OC pracodawcy, gdzie franszyza redukcyjna jest równa wysokości świadczenia ZUS)
• Udział własny – brak
5. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne:
• Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego lub klauzuli udziału w zysku
• Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej
• Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie
• Przyjęcie podanej klauzuli 168 godzin
• Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka
• Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności
• Podwyższenie podlimitu odszkodowawczego do 200 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w rozszerzeniu ubezpieczenia OC Powiatu o czyste straty finansowe, w tym odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnej bądź aktu normatywnego
• Zniesienie franszyzy integralnej

V. Kompleksowe ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

1. Wymagany zakres ubezpieczenia:
Wszystkie szkody materialne (w szczególności powstałe w wyniku zdarzeń losowych, w tym huraganu, działania wody, zdarzeń technicznych lub technologicznych albo działania człowieka, np. kradzież z włamaniem, rabunek, celowe i świadome zniszczenie przez ustalonych bądź nieustalonych sprawców, niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, błędna obsługa, zaniedbanie) obejmujące poniesione na terenie RP koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy, w niedziele i święta, koszty przejazdu techników i ekspertów, koszty ekspresowego transportu (w tym frachtu lotniczego), rozszerzone o koszty odtworzenia danych i oprogramowania, nośniki danych oraz zwiększone koszty działalności nieproporcjonalne.
Zakres terytorialny ubezpieczenia: sprzęt stacjonarny - RP
sprzęt przenośny - Europa
2. Przedmiot i system ubezpieczenia:
• sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny systemem sum stałych,
• koszt odtworzenia danych i oprogramowania – systemem pierwszego ryzyka
• licencjonowane oprogramowanie – systemem pierwszego ryzyka
• wymienne nośniki danych – systemem pierwszego ryzyka
• zwiększone koszty działalności nieproporcjonalne (np. koszty jednorazowego przeprogramowania, tymczasowej naprawy sprzętu, montażu i demontażu sprzętu zastępczego), systemem pierwszego ryzyka
Koszt odtworzenia danych i oprogramowania - suma ubezpieczenia: 50.000,00 zł
Wymienne nośniki danych - suma ubezpieczenia: 20.000,00 zł
Zwiększone koszty działalności nieproporcjonalne - suma ubezpieczenia: 20.000,00 zł

3.Ubezpieczenie od szkód materialnych

1. Starostwo Powiatowe
1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny 5.798.371,66 zł
2. Sprzęt elektroniczny przenośny 287.988,89 zł
3. Kserokopiarki 224.426,36 zł
4. Sprzęt muzyczny, nagłaśniający 56.682,00 zł
5. Klimatyzatory 19.573,84 zł
6. Sprzęt medyczny 55 684,90 zł
7. Sprzęt reanimacyjny ( Ambu Man, Ambu CPR) 39 391,15 zł
8. Systemy alarmowe 21 916,48 zł
2. Zarząd Dróg Powiatowych
1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny 77.866,49 zł
2. Sprzęt elektroniczny przenośny 5.390,00 zł
3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny 31.831,00 zł
2. Sprzęt elektroniczny przenośny 5.738,97 zł
4. Powiatowy Urząd Pracy
1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny 212.165,12 zł
2. Serwery 110.926,01 zł
3. Infokiosk multimedialny 7.831,18 zł
4. Kopiarki 26.311,37 zł
5. Klimatyzatory 21.362,50 zł
6. Sprzęt elektroniczny przenośny 62.983,28 zł
5. Powiatowa Biblioteka Publiczna
1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny 16.297,24 zł
2. Sprzęt elektroniczny przenośny 4.118,99 zł
6.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny 135.433,47 zł
2. Sprzęt elektroniczny przenośny 39.674,87 zł
3. Kserokopiarki 22.131,59 zł
4. Centrala telefoniczna 6.615,11 zł
7. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny 62.146,82 zł
2. Sprzęt elektroniczny przenośny 7.370,94 zł
3. Kserokopiarka 6.000,00 zł
8. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny 62.405,74 zł
2. Sprzęt elektroniczny przenośny 13.574,60 zł
3. Kserokopiarki 6.787,80 zł
4. Sprzęt multimedialny 24.122,17 zł
9. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny 4.285,75 zł
2. Sprzęt elektroniczny przenośny 19.968,90 zł
3. Centrala telefoniczna 1.600,00 zł
4. Kserokopiarka 1.980,30 zł
10. Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny 364.877,14 zł
2. Sprzęt elektroniczny przenośny 59.927,80 zł
3. Kserokopiarki 34.733,44 zł
11. Zespół Szkól im. Króla Kazimierza Jagiellończyka
1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny 186.074,35 zł
2. Sprzęt elektroniczny przenośny 46.519,99 zł
3. System nadzoru wizyjnego 29.950,80 zł
12. Zespół Szkół w Ludwinie
1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny 168.988,48 zł
2. Sprzęt elektroniczny przenośny 26.828,14 zł
13.Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie
1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny 18.215,19 zł
2. Sprzęt elektroniczny przenośny 1.690,00 zł
14. Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej
1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny 243.947,37 zł
2. Sprzęt elektroniczny przenośny 79.906,06 zł
15. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny 132.716,34 zł
16. Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy
1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny 25.879,16 zł
2. Sprzęt elektroniczny przenośny 13.065,08 zł

Suma ubezpieczenia określona została w wartości księgowej brutto z wyjątkiem przedmiotów oznaczonych „*”, których wartość ustalona została w wartości szacunkowej odtworzeniowej nowej oraz przedmiotów deklarowanych do ubezpieczenia w okresie wykonywania zamówienia w wartości szacunkowej odtworzeniowej nowej

4. Warunki szczególne obligatoryjne
• Objęcie ochroną ubezpieczeniową sprzętu stacjonarnego i przenośnego do bez względu na rok produkcji
• Ochrona ubezpieczeniowa, do limitu odszkodowawczego 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia, obowiązuje również wtedy, jeśli do szkody w ubezpieczonym mieniu doszło w momencie, gdy mienie to czasowo znajdowało się poza miejscem ubezpieczenia, na terytorium RP (np. w związku z remontem, naprawą, wypożyczeniem, adaptacją, organizowaną imprezą, ekspozycją, akcjami ratowniczymi).
• W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od szkód materialnych wypłata odszkodowania w kwocie odpowiadającej wysokości szkody nie większej od sumy ubezpieczenia danego przedmiotu, przy czym przy szkodzie częściowej - w kwocie odpowiadającej wartości niezbędnych kosztów naprawy z uwzględnieniem kosztów demontażu, transportu, montażu, cła oraz innych tego typu opłat, a przy szkodzie całkowitej – w kwocie odpowiadającej wartości kosztów nabycia i zainstalowania nowego przedmiotu tego samego rodzaju o takich samych lub możliwie najbardziej zbliżonych parametrach technicznych
• W ubezpieczeniu kosztów odtworzenia danych, oprogramowania i nośników danych wypłata odszkodowania w granicach ustalonych sum ubezpieczenia w kwocie odpowiadającej wartości poniesionych kosztów w związku z wymianą/zakupem zniszczonych, uszkodzonych lub utraconych wymiennych nośników danych, ponownym wprowadzeniem danych lub programów z archiwum danych lub istniejącej dokumentacji albo odtworzeniem danych z uszkodzonego nośnika lub ponownym zainstalowaniem systemów i/lub programów, a w ubezpieczeniu zwiększonych kosztów działalności nieproporcjonalnych – w kwocie odpowiadającej poniesionym kosztom, nie większej jednak niż suma ubezpieczenia
• Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w przypadku jego przeniesienia do innej lokalizacji. Fakt przeniesienia mienia do nowej lokalizacji ubezpieczony zobligowany jest podać w terminie do 30 dni od momentu przeniesienia.
• Przyjęcie podanej definicji kradzieży z włamaniem
• Przyjęcie podanej definicji rabunku (rozboju)
• Przyjęcie podanej klauzuli likwidacyjnej, w tym odstąpienie od stosowania zasady proporcji
• Włączenie klauzuli automatycznego pokrycia dla nowo zakupionego sprzętu w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych
• Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje sprzęt nagłaśniający i muzyczny poza miejscem ubezpieczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego
• Przyjęcie podanej klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
• Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat niewymagalnych
• Przyjęcie podanej klauzuli uznania stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych
• Przyjęcie podanej klauzuli uznania stanu zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
• W zakresie ubezpieczenia od ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku termin zawiadomienia o szkodzie – do 3 dni od dnia zdarzenia lub powzięcia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego wiadomości o zdarzeniu. W zakresie pozostałych ryzyk – termin zawiadomienia o szkodzie zgodny z podana klauzulą zgłaszania szkód
• Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli przechowywania mienia
• Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na stałe zamontowanego w pojazdach samochodowych
• Przyjęcie podanej klauzuli reprezentantów
• Przyjęcie podanej klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów
• Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji
• Przyjęcie podanej klauzuli tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji
• Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych
• Franszyza integralna, franszyza redukcyjna, udział własny – brak
5. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne
• Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego lub klauzuli udziału w zysku
• Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej
• Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie
• Przyjęcie podanej klauzuli szybkiej likwidacji szkód
• Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka
• Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności
• Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania
• Przyjęcie podanej klauzuli likwidacji drobnych szkód
• Przyjęcie klauzuli automatycznego pokrycia bez naliczania dodatkowej składki przy wzroście łącznej sumy ubezpieczenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych do 10%
• Objęcie ochroną ubezpieczeniową kradzieży zwykłej ubezpieczonego mienia, z limitem odszkodowawczym w rocznym okresie ubezpieczenia 10 000,- zł (wspólnym z limitem w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku), z franszyzą redukcyjną 500,- zł


Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Powiatu Łęczyńskiego oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury

1. Przedmiot ubezpieczenia:
pojazdy mechaniczne podlegające zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) rejestracji w RP, a także pojazdy mechaniczne niepodlegające takiemu obowiązkowi, stanowiące własność Ubezpieczającego / Ubezpieczonego lub użytkowane na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu albo innej podobnej umowy korzystania z cudzej rzeczy.
Wykaz pojazdów stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
2. Zakres ubezpieczenia:
2.1. Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie
z ustawą z dnia 22.05.2003 r o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 392 z późn. zm.).
• Obszar odpowiedzialności: zgodnie z ustawą
• Suma gwarancyjna: minimalna ustawowa (zgodna z ustawą)
• Dotyczy pojazdów: wszystkie pojazdy wykazane w załączniku nr 8 do SIWZ.
2.2. Ubezpieczenie NNW pasażerów i kierowców pojazdów mechanicznych.
• Przedmiot ubezpieczenia: trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków albo śmierć kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci i powstałe w związku ruchem lub postojem pojazdów mechanicznych, w szczególności podczas wsiadania i wysiadania, w czasie przebywania w pojeździe będącym w ruchu i w przypadku zatrzymania i postoju, podczas dokonywania w czasie podróży koniecznej naprawy, a także podczas załadunku i wyładunku pojazdu;
• suma ubezpieczenia: 10.000,00 zł. / 1 os. (w odniesieniu do trwałego uszczerbku i śmierci)
• dotyczy pojazdów: pojazdy wykazane w załączniku nr 8 do SIWZ
2.3. Ubezpieczenie Auto Casco
2.3.1. Zakres ubezpieczenia: uszkodzenie, utrata bądź całkowite zniszczenie ubezpieczonego pojazdu i wyposażenia oraz utrata elementów pojazdu lub wyposażenia wskutek zdarzeń niezależnych od woli Ubezpieczonego lub osoby upoważnionej do korzystania z pojazdu, w szczególności obejmujący szkody powstałe w pojeździe lub jego wyposażeniu polegające na m.in.:
• uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu albo wyposażenia w związku z ruchem lub postojem wskutek zderzenia pojazdów, w tym zderzenia pojazdów posiadanych bądź użytkowanych przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, albo zderzenia z osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu oraz z wewnątrz ubezpieczonego pojazdu,
• uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu albo wyposażenia wskutek zdarzeń losowych, w szczególności w wyniku pożaru, wybuchu, powodzi, zatopienia, uderzenia piorunu, huraganu, opadu atmosferycznego oraz działania innych sił przyrody, zapadania i usuwania się ziemi, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, a także pożaru lub wybuchu, którego źródło powstało wewnątrz pojazdu,
• uszkodzeniu pojazdu lub jego wyposażenia w związku z ruchem lub postojem wskutek działania osób trzecich, w tym również włamania,
• uszkodzeniu, lub zniszczeniu pojazdu, albo jego części bądź wyposażenia przez osoby trzecie w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia (określonego w art. 289 k.k.),
• uszkodzeniu wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej,
• uszkodzeniu lub zbiciu szyb pojazdu,
• kradzieży pojazdu bądź jego części, przez którą rozumie się:
1) kradzież z włamaniem (określoną w art. 279 k.k.);
2) kradzież pojazdu (określoną w art. 278 k.k.), jego części lub wyposażenia;
3) kradzież z użyciem przemocy (określoną w art. 280 k.k., tzw. rozbój);
2.3.2. Zakres terytorialny teren RP i innych państw Europy, z wyłączeniem kradzieży na terytorium Państw: Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii
2.3.3. Pojazdy oznaczone „*” obszar odpowiedzialności: Auto Casco z ruchu i postoju oraz kradzieży na terenie RP i innych państw Europy z włączeniem kradzieży na terytorium Państw: Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii
2.3.4. Dotyczy pojazdów z podaną sumą ubezpieczenia w załączniku Nr 8 do SIWZ
2.4. Ubezpieczenie Assistance (ubezpieczenie bezskładkowe)
Warunki ubezpieczenia, zakres terytorialny oraz limity pokrycia poszczególnych świadczeń i usług - zgodne z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Assistance danego Ubezpieczyciela, dołączanego bezskładkowo do ubezpieczenia obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych lub AUTO CASCO
2.5. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów na terenie państw należących do Systemu Zielonej Karty, a nie będących członkami Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego - tzw. ubezpieczenie Zielona Karta;
• ubezpieczenie bezskładkowe, którego dokumenty (certyfikaty Międzynarodowej Karty Ubezpieczenia Samochodowego oraz polisy ubezpieczenia komunikacyjnego w ruchu zagranicznym) będą wydawane w dowolnej jednostce Ubezpieczyciela, po przedstawieniu ważnego dokumentu potwierdzającego posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OC danego pojazdu;
• warunki ubezpieczenia zgodne z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia danego Ubezpieczyciela, dołączanego bezskładkowo do obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;
• suma gwarancyjna: minimalna ustawowa obowiązująca na terenie kraju, w którym Ubezpieczający wyrządził szkodę i zobowiązany jest do jej naprawienia;
• dotyczy pojazdów: pojazdy wskazane w załączniku nr 8 do SIWZ oznaczone „*” i nabywane w okresie wykonywania zamówienia – wg bieżących potrzeb Ubezpieczającego;
3. Zasady zawierania umów
3.1. Warunki, składki i stawki taryfowe
3.1.1. Ubezpieczyciel gwarantuje niezmienność warunków, składek i stawek taryfowych rocznych wynikających ze złożonej oferty, przez cały okres wykonywania zamówienia i we wszystkich rodzajach ubezpieczeń, z zastrzeżeniami, określonymi w pkt 3.7 SIWZ i w umowie, dotyczącej części II zamówienia.
3.1.2. Składki i stawki taryfowe za ubezpieczenie poszczególnych rodzajów pojazdów, wynikające ze złożonej oferty i obliczone zgodnie z § 10 wzoru umowy dotyczącej II części zamówienia, będą obowiązywały również w stosunku do pojazdów wchodzących do ubezpieczenia w trakcie roku.
3.1.3. W przypadku zadeklarowania do ubezpieczenia w trakcie wykonywania zamówienia innego rodzaju pojazdu mechanicznego niż ujęte w wykazie stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ, Wykonawca będzie zobowiązany do zastosowania w obliczeniu ceny za ubezpieczenie obowiązkowe OC, AUTO CASCO i NNW kierowcy i pasażerów identycznych zniżek w stosunku do składek i stawek taryfowych dotyczących takiego rodzaju pojazdu, jak zastosowane do obliczenia ceny za pojazdy objęte niniejszym zamówieniem.
3.1.4. Składki roczne za ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i utraty Auto Casco muszą być naliczane od aktualnej na dzień wystawiania dokumentu ubezpieczeniowego sumy ubezpieczenia, określonej zgodnie z pkt 3.3,.
3.2. Przyjmowanie pojazdów do ubezpieczenia
3.2.1. Zarówno pojazdy mechaniczne aktualnie znajdujące się na stanie jednostek organizacyjnych Powiatu, wykazane w załączniku Nr 8 do SIWZ, jak i włączane do ubezpieczenia w trakcie wykonania niniejszego zamówienia (w tym pojazdy kupowane jako fabrycznie nowe) będą przyjmowane do ubezpieczenia OC, AUTO CASCO, Assistance i ZK bez konieczności dokonywania oględzin i sporządzania dokumentacji fotograficznej, jedynie na podstawie oświadczenia Ubezpieczającego o braku uszkodzeń lub zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia u dotychczasowego Ubezpieczyciela;
3.2.2. Pojazdy nowe, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie lub wzięte w leasing w czasie trwania ubezpieczenia będą objęte ochroną ubezpieczeniową z dniem zakupu (na podstawie faktury) lub z dniem podpisania stosownej umowy, najpóźniej z dniem rejestracji pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia. Brak wcześniejszego zgłoszenia pojazdu spowoduje ubezpieczenie go od chwili zgłoszenia, niezależnie od daty faktury, daty podpisanie stosownej umowy bądź daty rejestracji pojazdu, z zastrzeżeniem obowiązków ustawowych obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;
3.2.3. Przyjmowanie pojazdów do ubezpieczenia w trakcie wykonania niniejszego zamówienia będzie następowało na podstawie pisemnego wniosku, przesłanego przez brokera ubezpieczeniowego (wyjątkowo także przez Ubezpieczającego) pocztą, fax-em albo mailem. Wniosek winien zawierać dane niezbędne do identyfikacji pojazdu oraz (dla potrzeb ubezpieczenia AUTO CASCO) wartość, przebieg i posiadane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe.
3.3. Suma ubezpieczenia pojazdów mechanicznych ubezpieczanych w zakresie Auto Casco
3.3.1. Pojazdy fabrycznie nowe będą przyjmowane do ubezpieczenia wg wartości fakturowej brutto (z podatkiem VAT);
3.3.2. Suma ubezpieczenia pojazdów, których okres eksploatacji nie przekroczył 6 miesięcy od daty jego nabycia przez Ubezpieczającego jako fabrycznie nowego, a pojazd wcześniej nie uległ uszkodzeniu, ustalona będzie w wartości fakturowej brutto (z podatkiem VAT);
3.3.3. Suma ubezpieczenia pojazdów, których okres eksploatacji przekroczył 6 miesięcy, lecz nie jest dłuższy niż 12 miesięcy od daty nabycia przez Ubezpieczającego, jako fabrycznie nowego i pojazd wcześniej nie uległ uszkodzeniu, ustalona będzie wartości rynkowej określonej wg katalogów „Info Ekspert”, nie niższej jednak niż 85% ceny fakturowej brutto;
3.3.4. Suma ubezpieczenia pojazdów używanych, których okres eksploatacji jest dłuższy niż 12 miesięcy lub krótszy, lecz pojazd wcześniej uległ uszkodzeniu, będzie odpowiadać aktualnej w dniu zgłoszenia do ubezpieczenia wartości rynkowej brutto, określonej wg katalogów „Info Ekspert”;
3.3.5. Suma ubezpieczenia pojazdów użytkowanych przez Powiat na podstawie umowy leasingu, użyczenia albo innej umowy korzystania z cudzej rzeczy może być zadeklarowana przez Ubezpieczającego w sposób opisany wyżej, albo określona przez właściciela pojazdu.
3.3.6. Ubezpieczeniu podlega wyposażenie pojazdu fabryczne i dodatkowe, za które uważa się sprzęt i urządzenia do utrzymania i używania pojazdu, zabezpieczenia przed kradzieżą, służące zwiększeniu bezpieczeństwa jazdy, instalację gazową, sprzęt audiofoniczny stanowiący wyposażenie fabryczne, zamontowany przez dealera albo przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego (zgłoszony we wniosku), a także specjalistyczny sprzęt zamontowany na stałe w pojazdach specjalnych, których wartość uwzględniona jest w sumie ubezpieczenia danego pojazdu.
4. Zasady likwidacji szkód
4.1. Zgłoszenie szkody, przekazywanie dokumentacji, kosztorysów, akceptacja i inna korespondencja winna być prowadzona w formie pisemnej; dopuszcza się przekazywanie korespondencji faksem lub pocztą elektroniczną na uzgodnione numery faks albo adresy e-mail.
4.2. W wypadku szkody komunikacyjnej dokonanie przez Ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin pojazdu w ciągu 3 dni roboczych od dnia skutecznego zgłoszenia szkody oraz przedstawienie kalkulacji kosztów naprawy w ciągu 2 dni roboczych od dnia dokonania oględzin. W razie nie dokonania przez Ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin w tym terminie, Ubezpieczony ma prawo sam przekazać pojazd do warsztatu naprawczego, a Ubezpieczycielowi dostarcza zdjęcia uszkodzonego pojazdu oraz kosztorys naprawy. Maksymalny termin akceptacji przez Ubezpieczyciela kosztorysu, bez której warsztat nie może rozpocząć naprawy, wynosi 3 dni od jego skutecznego dostarczenia Ubezpieczycielowi; po upływie tego terminu przyjmuje się akcept milczący. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie faktur;
4.3. W przypadku szkód całkowitych, w wyniku, których wystąpią pozostałości po szkodzie, należne odszkodowanie będzie pomniejszone o wartość pozostałości, przy czym na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel udzieli pomocy w sprzedaży pozostałości i uwzględni osiągniętą faktycznie cenę ze sprzedaży pozostałości w ostatecznej wysokości odszkodowania. W przypadku odmowy przez Ubezpieczyciela udzielenia pomocy bądź udziału w sprzedaży pozostałości ostateczne odszkodowanie wyliczone w oparciu o wartość rynkową pojazdu będzie pomniejszone jedynie o faktyczną cenę sprzedaży pozostałości, określoną w umowie kupna – sprzedaży. Ubezpieczający/Ubezpieczony przy współudziale Ubezpieczyciela lub bez winien dołożyć należytej staranności w poszukiwaniu najkorzystniejszej ceny sprzedaży pozostałości, jednakże w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty zamieszczenia pierwszego ogłoszenia o sprzedaży. Po upływie tego terminu ma prawo niezwłocznej sprzedaży pozostałości po najkorzystniejszej zaoferowanej cenie;
4.4. W przypadku szkód całkowitych, w wyniku których nie będzie pozostałości po szkodzie (utrata, zniszczenie), odszkodowanie zostanie wypłacone w wysokości:
- sumy ubezpieczenia przyjętej w wartości fakturowej brutto pojazdu z dnia zakupu (z podatkiem VAT), jeżeli okres jego eksploatacji nie przekroczył 6 miesięcy od daty nabycia jako fabrycznie nowego, a pojazd nie uległ wcześniej uszkodzeniu,
- wartości rynkowej z dnia ustalanie wysokości odszkodowania, nie niższej niż 85% wartości fakturowej brutto, jeżeli okres eksploatacji przekroczył 6 miesięcy, lecz nie był dłuższy niż 12 miesięcy od daty jego nabycia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, jako fabrycznie nowego, a pojazd wcześniej nie uległ uszkodzeniu, nie wyższej niż suma ubezpieczenia,
- wartości rynkowej brutto z dnia ustalania odszkodowania (nie wyższej niż suma ubezpieczenia) w pozostałych przypadkach;
4.5. Przy ustalaniu kwoty odszkodowania nie będą stosowane potrącenia z tytułu zużycia części zakwalifikowanych do naprawy, w tym nadwozia i kabiny pojazdu (zniesienie amortyzacji części zamiennych);
4.6. Przy ustalaniu kwoty odszkodowania nie będzie stosowany współczynnik urealnienia cen części zamiennych (powiązany z wiekiem pojazdu), polegający na dostosowywaniu cen części do przeciętnych cen funkcjonujących na rynku – do kalkulacji naprawy będą przyjmowane ceny części nowych, zalecanych przez producenta danego typu pojazdu;
4.7. Przy ustalaniu kwoty odszkodowania nie będą miały zastosowania ustalone w OWU Ubezpieczyciela ograniczenia, udziały własne bądź inne redukcje odszkodowania w tym również z tytułu wieku kierowcy oraz w przypadku popełnienia przez kierującego pojazdem wykroczenia drogowego, m.in. takiego jak: wymuszenie pierwszeństwa przejazdu, wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym, wjazd na skrzyżowanie na czerwonym świetle, przekroczenie dozwolonej prędkości, rozmowa kierującego w czasie jazdy przez telefon komórkowy, nieprzestrzeganie znaków drogowych STOP, zakaz ruchu, zakaz wjazdu, zakaz zatrzymywania się i postoju;
4.8. W przypadku utraty pojazdu wskutek kradzieży zuchwałej albo rabunku (rozboju) Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zwolniony z obowiązku dostarczenia Ubezpieczycielowi dokumentów pojazdu oraz kompletu kluczyków, jeżeli je utracił w wyniku takiego zdarzenia;
4.9. Limit kosztów holowania (ponad sumę ubezpieczenia) zostaje ustalony w wysokości 1 500,- zł dla pojazdów osobowych, a dla pojazdów kempingowych, ciężarowych i ciężarowo – osobowych o dopuszczalnej ładowności do 2,0 t – 800,- zł;
4.10. Odszkodowanie wypłacane jest z podatkiem VAT, także w przypadku kosztorysowego wyliczenia wysokości odszkodowania (Ubezpieczający/Ubezpieczony nie jest płatnikiem podatku pośredniego VAT i nie ma możliwości jego odliczenia).
4.11. Obowiązuje konsumpcja sumy ubezpieczenia (pomniejszanie sumy ubezpieczenia o wypłacone odszkodowanie), z możliwością doubezpieczenia wg stawek taryfowych rocznych zgodnych ze złożoną ofertą, na zasadach określonych w § 10 umowy w sprawie zamówienia publicznego dotyczącej części II zamówienia.
5. Pozostałe warunki szczególne obligatoryjne:
• Przyjęcie podanej klauzuli likwidacyjnej Auto Casco
• Przyjęcie podanej definicji rabunku (rozboju)
• Przyjęcie podanej definicji kradzieży zuchwałej
• Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego
• Przyjęcie podanej klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
• Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat niewymagalnych
• Przyjęcie podanej klauzuli uznania stanu zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
• Przyjęcie podanej klauzuli likwidacji drobnych szkód dotyczy tylko ubezpieczenia Auto casco
• Franszyza redukcyjna, integralna, udział własny – brak
• Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Wykonawca:
(w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców)
Nazwa .................................... .……………………………………………………………......................
………………………………………………………………………………………………....................
Siedziba: ……………………………………………………………………............................................
………………………………………………………………………………………………....................
Numer REGON .............................................. Numer NIP ..........................................................
reprezentowany przez: ……………………………………………………………………………..
Nr telefonu/faks .........................................................................................................................................
Osoba do kontaktu ........................................................................................ Nr tel. .................................
Adres poczty elektronicznej ……………..……….....................................................................................

OFERTA
Zamawiający:
Powiat Łęczyński
Al. Jana Pawła II 95A
21-010 Łęczna

Przystępując do udziału w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym na:

„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Łęczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”

A. Część I zamówienia - „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Łęczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”
oferujemy

wykonanie usług objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę łączną:

…............................... PLN, słownie złotych .............................................................................
(usługa zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług – tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 177., poz. 1054 z późn. zm.)

wynikającą z wypełnionego formularza cenowego, zawartego poniżej.

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.05.2014 r. do dnia 30.04.2017 r.
Termin związania ofertą i warunki płatności zgodne z postanowieniami SIWZ

B. Część II zamówienia - „Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Łęczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”
oferujemy

wykonanie usług objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę łączną:

…............................... PLN, słownie złotych .............................................................................
(usługa zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług – tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 177., poz. 1054 z późn. zm.)

wynikającą z wypełnionego formularza cenowego, zawartego poniżej.

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.05.2014 r. do dnia 30.04.2017 r.
Termin związania ofertą i warunki płatności zgodne z postanowieniami SIWZ

FORMULARZ CENOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA
1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Składka za cały okres zamówienia
(36 miesięcy)
1. Starostwo Powiatowe
1 Budynek Administracyjny A-300 5.416.000,00 zł
2 Budynek administracyjny BERLIN 2.570.000,00 zł
3 Budynek przychodni Nr I 953.400,00 zł
4 Wiata stalowo-murowana 2.108,99 zł
5 Magazyn materiałów pędnych 5.731,18 zł
6 Budynek biurowo - magazynowy 547.000,00 zł
7 Parking 16.151,39 zł
8 Boisko sportowe 13.794,75 zł
9 Linia NN 3.630,00 zł
10 Sieć kanalizacyjna 4.819,70 zł
11 Mała architektura przy Przychodni 707,91 zł
12 Ogrodzenie przy Przychodni 6.378,17 zł
13 Linia elektryczna NN (Jaszczów) 12.230,03 zł
14 Plac utwardzony (Jaszczów) 35.472,37 zł
15 Ogrodzenie bazy Jaszczów 5.000,00 zł
16 Przyłącze elektroenergetyczne wraz z wewnętrzną linią zasilającą do obiektu przepompownia kanalizacyjna 5.967,06 zł
17 Drewniane Altanki 8 szt. (mogą być przenoszone w różne miejsca) 23.610,00 zł
18 Wiaty przystankowe 16.000,00 zł
19 System mierzący natężenie ruchu rowerowego 10.000,00 zł
20 Gablota informacyjna 8.300,00 zł
21 Wyposażenie Telecentrum 112.306,42 zł
22 Ścieżka rowerowa 2.092.065,50 zł
23 Budynek Przychodni w Kijanach 376.738,00 zł
24 Garaż 24.427,00 zł
25 Budynek Centrum Zarządzania Siecią wraz z serwerownią centralną, Telecentrum i punktem Informacji Turystycznej 3.324.952,11 zł
26 Parking przy budynku Centrum Zarządzania Siecią wraz z Serwerownią Centralną, Telecentrum i Punktem Informacji Turystycznej 83.000,00 zł
27 Światłowód 317.351,42 zł
28 System gaszenia gazem 67.350,00 zł
29 Transformator olejowy 4.378,00 zł
30 Maszt teleskopowy 16.360,00 zł
31 Stacja bazowa SB1, SB2, SB3 98.410,25 zł
32 Wyposażenie, maszyny i urządzenia 718.020,75 zł
2. Zarząd Dróg Powiatowych
1 Budynek administracyjno – techniczny 1.700.000,00 zł
2 Hala parterowa 1.457.000,00 zł
3 Hala parterowa 452.000,00 zł
4 Garaże 159.000,00 zł
5 Budynek magazynowy 45.000,00 zł
6 Portiernia 17.300,00 zł
7 Wiata stalowa 43.240,00 zł
8 Wiata stalowa 371.500,00 zł
9 Budynek magazynowy 263.000,00 zł
10 Ogrodzenie 45.094,30 zł
11 Wiaty przystankowe 115.437,24 zł
12 Wyposażenie, maszyny i urządzenia 274.831,89 zł
13 Budowle – drogi, mosty, drogi wewnętrzne, pozostałe budowle systemem pierwszego ryzyka 200.000,00 zł
3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
1 Wyposażenie, maszyny i urządzenia 37.783,35 zł
4. Powiatowy Urząd Pracy
1 Wyposażenie, maszyny i urządzenia 135.972,53 zł
5. Powiatowa Biblioteka Publiczna
1 Jednostka nie wykazała do ubezpieczenia mienia systemem sum stałych
6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
1 Budynek ul. Staszica 9 3.602.115,35 zł
2 Platforma przychodowa elektryczna dla osób niepełnosprawnych 53.874,00 zł
3 Wyposażenie, maszyny i urządzenia 129.789,96 zł
7. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
1 Wyposażenie, maszyny i urządzenia 77.999,25 zł
8. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
1 Lokal w budynku Szpitala Powiatowego w Łęcznej ( wraz ze stałymi elementami opisanymi poniżej)* 1.000.000,00 zł
2 Wyposażenie, maszyny i urządzenia 844.817,47 zł
9. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
1 Budynek 2.022.000,00 zł
10. Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
1 Stolarnia 453.268,90 zł
2 Garaże 10.579,23 zł
3 Przetwórnia 51.581,56 zł
4 Internat stary E-II 1.717.000,00 zł
5 Budynek Internatu E-I 4.908.000,00 zł
6 Budynek szkoły z salą gimnastyczną 2.557.106,48 zł
7 Budynek Pałac
- nieużytkowany 1.757.770,00 zł
8 Tuczarnia 26.602,71 zł
9 Szopa (wiata) na maszyny 73.696,37 zł
10 Hydrofornia 26.742,00 zł
11 Oczyszczalnia 44.695,06 zł
12 Budynek warsztatów – hala maszyn 262.918,03 zł
13 Budynek mieszkalny (dyrektorówka) 62.746,81 zł
14 Stodoła 12.669,00 zł
15 Obora 309.912,00 zł
16 Szklarnia 433.795,12 zł
17 Budynek fizykochemiczny nieużytkowany 13.897,43 zł

18 Sieć kanalizacyjna 77.060,30 zł
19 Sieć wodociągowa 14.622,61 zł
20 Kanał instalacyjno-sanitarny 10.108,82 zł
21 Silosy do zboża 7.252,00 zł
22 Kanał co do nowego skrzydła internatu - nieużytkowany 125.579,77 zł
23 Linia nis/nap – podziemna od hydroforni do pałacu i starego internatu - nieużytkowany 8.574,54 zł
24 Droga dojazdowa 20.639,45 zł
25 Drogi wew., chodniki i place 280.230,19 zł
26 Wyposażenie, maszyny i urządzenia 1.245.767,89 zł
11. Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka
1 Budynek szkoły ul. Bogdanowicza 9 15.166.000,00 zł

2 Budynek garażowy ul. Bogdanowicza 9 46.000,00 zł
3 Wyposażenie, maszyny i urządzenia 15.009,00 zł
12. Zespół Szkół w Ludwinie
1 Budynek szkolny 1.974.000,00 zł
2 Budynek gospodarczy 25.500,00 zł
3 Zbiornik OGM 14.000,00 zł
4 Ogrodzenie 48.000,00 zł
5 Wyposażenie, maszyny i urządzenia 341.357,65 zł
13. Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie
1 Budynek szkolny 4.783.620,00 zł
2 Budynek gospodarczy 79.300,00 zł
3 Wyposażenie, maszyny i urządzenia 10.039,00 zł
14. Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej
1 Wyposażenie, maszyny i urządzenia 237.886,05 zł
15. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
1 Budynek Szkoły 2.594.000,00 zł
2 Internat 6.448.000,00 zł
3 Budynek gospodarczy 364.090,00 zł
4 Wiata magazynowa 131.600,00 zł
5 Ogrodzenie terenu 17.349,67 zł
6 Oświetlenie terenu 1.136,01 zł
7 Boisko sportowe 49.615,96 zł
8 Place i drogi 81.213,07 zł
9 Sieć cieplna i wodociągowa 36. 948,17 zł
10 Wyposażenie, maszyny i urządzenia 262.204,23 zł
16. Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy
1 Budynek Litewska 16 1.324.000,00 zł
2 Garaż blaszany 40.000,00 zł
3 Garaż blaszany 14.700,00 zł
4 Kostka brukowa 94.920,00 zł
5 Wyposażenie, maszyny i urządzenia ( w tym piec gazowy CO) 101.232,82 zł
Pozostały przedmiot ubezpieczenia systemem pierwszego ryzyka
1 Nakłady inwestycyjne / adaptacyjne 500.000,00 zł
2 Środki obrotowe 40.000,00 zł
3 Gotówka i inne wartości pieniężne 20.000,00 zł
4 Środki niskocenne 600.000,00 zł
5 Zbiory biblioteczne, księgozbiory i materiały archiwalne 300.000,00 zł
6 Mienie pracownicze 100.000,00 zł
7 Budowle nieobjęte ochroną w systemie sum stałych: m.in. znaki drogowe (również lustra drogowe), tablice np. z nazwami ulic, barierki, słupy oświetleniowe, instalacja elektryczna, lampy, oświetlenie uliczne, przystanki, wiaty, maszty flagowe, ogrodzenia, przystanki i itp 20.000,00 zł
Razem składka za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezp.
Maszyny, urządzenia i wyposażenie, w tym środki niskocenne i zbiory biblioteczne, księgozbiory i materiały archiwalne 200.000,00 zł
Środki obrotowe 30.000,00 zł
Środki pieniężne od kradzieży z włamaniem 10.000,00 zł
Środki pieniężne od rabunku w lokalu 10.000,00 zł
Środki pieniężne w transporcie (teren RP) 10.000,00 zł
Razem składka za ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
3. Ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia
Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezp.
Oszklenia zewnętrzne i wewnętrzne, w tym gabloty
przeszklone itp. 20.000,00 zł
4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w tym OC pracodawcy
Przedmiot ubezpieczenia Suma gwarancyjna
Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa 500.000,00 zł
5. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
Lp. 1. Starostwo Powiatowe
1 Sprzęt elektroniczny stacjonarny 5.798.371,66 zł
2 Sprzęt elektroniczny przenośny 287.988,89 zł
3 Kserokopiarki 224.426,36 zł
4 Sprzęt muzyczny, nagłaśniający 56.682,00 zł
5 Klimatyzatory 19.573,84 zł
6 Sprzęt medyczny 55.684,90 zł
7 Sprzęt reanimacyjny ( Ambu Man, Ambu CPR) 39.391,15 zł
8 Systemy alarmowe 21.916,48 zł
2. Zarząd Dróg Powiatowych
1 Sprzęt elektroniczny stacjonarny 77.866,49 zł
2 Sprzęt elektroniczny przenośny 5.390,00 zł
3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
1 Sprzęt elektroniczny stacjonarny 31.831,00 zł
2 Sprzęt elektroniczny przenośny 5.738,97 zł
4. Powiatowy Urząd Pracy
1 Sprzęt elektroniczny stacjonarny 212.165,12 zł
2 Serwery 110.926,01 zł
3 Infokiosk multimedialny 7.831,18 zł
4 Kopiarki 26.311,37 zł
5 Klimatyzatory 21.362,50 zł
6 Sprzęt elektroniczny przenośny 62.983,28 zł
5. Powiatowa Biblioteka Publiczna
1 Sprzęt elektroniczny stacjonarny 16.297,24 zł
2 Sprzęt elektroniczny przenośny 4.118,99 zł
6.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
1 Sprzęt elektroniczny stacjonarny 135.433,47 zł
2 Sprzęt elektroniczny przenośny 39.674,87 zł
3 Kserokopiarki 22.131,59 zł
4 Centrala telefoniczna 6.615,11 zł
7. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
1 Sprzęt elektroniczny stacjonarny 62.146,82 zł
2 Sprzęt elektroniczny przenośny 7.370,94 zł
3 Kserokopiarka 6.000,00 zł
8. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
1 Sprzęt elektroniczny stacjonarny 62.405,74 zł
2 Sprzęt elektroniczny przenośny 13.574,60 zł
3 Kserokopiarki 6.787,80 zł
4 Sprzęt multimedialny 24.122,17 zł
9. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
1 Sprzęt elektroniczny stacjonarny 4.285,75 zł
2 Sprzęt elektroniczny przenośny 19.968,90 zł
3 Centrala telefoniczna 1.600,00 zł
4 Kserokopiarka 1.980,30 zł
10. Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
1 Sprzęt elektroniczny stacjonarny 364.877,14 zł
2 Sprzęt elektroniczny przenośny 59.927,80 zł
3 Kserokopiarki 34.733,44 zł
11. Zespół Szkól im. Króla Kazimierza Jagiellończyka
1 Sprzęt elektroniczny stacjonarny 186.074,35 zł
2 Sprzęt elektroniczny przenośny 46.519,99 zł
3 System nadzoru wizyjnego 29.950,80 zł
12. Zespół Szkół w Ludwinie
1 Sprzęt elektroniczny stacjonarny 168.988,48 zł
2 Sprzęt elektroniczny przenośny 26.828,14 zł
13.Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie
1 Sprzęt elektroniczny stacjonarny 18.215,19 zł
2 Sprzęt elektroniczny przenośny 1.690,00 zł
14. Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej
1 Sprzęt elektroniczny stacjonarny 243.947,37 zł
2 Sprzęt elektroniczny przenośny 79.906,06 zł
15. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
1 Sprzęt elektroniczny stacjonarny 132.716,34 zł
16. Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy
1 Sprzęt elektroniczny stacjonarny 25.879,16 zł
2 Sprzęt elektroniczny przenośny 13.065,08 zł
Ubezpieczenia wspólne obejmujące wszystkie jednostki organizacyjne i instytucje kultury
Koszty odtworzenia danych i oprogramowania 50.000,00 zł
Wymienne nośniki danych 20.000,00 zł
Zwiększone koszty działalności 20.000,00 zł
Razem składka za ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Składka ogółem za wszystkie ubezpieczenia

FORMULARZ CENOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA
Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych: obowiązkowe OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Auto Casco, NNW kierowcy i pasażerów, Assistance, ZK
Numer rej. Marka/Typ Składka za cały okres zamówienia (36 miesięcy)
Ubezpieczenie assistance i ZK bezskładkowo
OC NNW AC Łączna składka za
OC, AC i NNW
Pojazdy posiadające tablice rejestracyjne:
1 LLEPM99 WNP SUSKI Nie dotyczy Nie dotyczy
2 LLE 03250 Mercedes-Benz Nie dotyczy
3 LLE03250 SKODA
4 LLE11707 TOYOTA
5 LLE50PX TIP-TOP Nie dotyczy Nie dotyczy
6 LLE 4L40 Daewoo
7 LLE38PT RYDWAN Nie dotyczy Nie dotyczy
8 LLE05350 Skoda
9 LLE 39TG Ursus Nie dotyczy
10 LLE 82TA Ursus Nie dotyczy
11 LLE F906 Daewoo Nie dotyczy
12 LLE 46TC Ursus Nie dotyczy
13 LLE L899 Star Nie dotyczy
14 LLI 2252 ZPC Świdnik Nie dotyczy Nie dotyczy
15 CHH 3569 Autosan Nie dotyczy Nie dotyczy
16 LLE P664 Autosan Nie dotyczy Nie dotyczy
17 LLE 1F48 Peugeot
18 LLE P407 Niewiadów Nie dotyczy Nie dotyczy
19 LLE06416 Peugeot
20 LLE06566 Man Nie dotyczy
21 LLE2S02 FS-Lublin Nie dotyczy
22 LLE40TU Ursus Nie dotyczy
23 LLE70PX SAM Nie dotyczy Nie dotyczy
24 LLE97TP Białoruś Nie dotyczy Nie dotyczy
25 LLE00255 ISUZU Nie dotyczy
26 LLE10220 DAEWOO Nie dotyczy
27 LLE2H20 Fiat Doblo
28 LLE 1H11 Renault
29 LLE15001 Fiat
30 LLE09800 Renault
31 LLE3H51 Renault Kangoo
32 LLW8781 Daewoo Nie dotyczy Nie dotyczy
33 LUY 9668 Ursus Nie dotyczy Nie dotyczy
34 LUY 9619 Ursus Nie dotyczy Nie dotyczy
35 LLE T631 Zetor Nie dotyczy Nie dotyczy
36 LLE 95PV Autosan Nie dotyczy Nie dotyczy
37 LLE 51PK Autosan Nie dotyczy Nie dotyczy
38 LLE90PV Autosan Nie dotyczy Nie dotyczy
39 LLE94PV Autosan Nie dotyczy Nie dotyczy
40 LLE65TH CNH International Nie dotyczy Nie dotyczy
41 LLE64TH Formtrac Nie dotyczy Nie dotyczy
42 LLE72TP New Holland Nie dotyczy Nie dotyczy
43 LLE80TP Zetor Nie dotyczy Nie dotyczy
44 LLG 0558 Autosan Nie dotyczy Nie dotyczy
45 LLW8769 Fiat Nie dotyczy Nie dotyczy
46 LLG 0493 FSO W-wa Nie dotyczy Nie dotyczy
47 LLE 2G54 Tarpan Nie dotyczy Nie dotyczy
48 LLE04160 Fiat
49 LBW4061 Fiat
50 LLE 06505 Citroen
Razem składka za ubezpieczenia komunikacyjne OC/AC/NNW/Assistance/ZK

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczące części I zamówienia Akceptacja
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
Przyjęcie ryzyka katastrofy budowlanej wg podanej definicji z limitem odszkodowawczym 15.000.000,- zł
Przyjęcie podanej klauzuli aktów terroryzmu z limitem odszkodowawczym 500.000,- zł
Przyjęcie podanej klauzuli wyrównania sumy ubezpieczenia
Przyjęcie podanej klauzuli pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu otaczającym
Przyjęcie podanej klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji
Przyjęcie podanej klauzuli dewastacji mienia z limitem odszkodowawczym 50.000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia, z podlimitem 10.000,- zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania, w tym graffiti
Przyjęcie podanej klauzuli kradzieży stałych elementów budynków i budowli z limitem odszkodowawczym 20.000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia
Przyjęcie podanej klauzuli odtworzenia lub odnowienia dokumentów z limitem odszkodowawczym 20.000,-zł
Przyjęcie podanej klauzuli zmiany lokalizacji odbudowy
Przyjęcie podanej klauzuli dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia
Przyjęcie podanej klauzuli pokrycia strat dodatkowych
Zniesienie franszyzy integralnej
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
Zniesienie franszyzy integralnej
Ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia
Zniesienie franszyzy integralnej
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Przyjęcie podanej klauzuli 168 godzin
Podwyższenie podlimitu odszkodowawczego w rozszerzeniu ubezpieczenia OC Powiatu o czyste straty finansowe do 200.000,- zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
Zniesienie franszyzy integralnej w szkodach rzeczowych
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego systemem ryzyk nienazwanych
Przyjęcie podanej klauzuli szybkiej likwidacji szkód
Pozostałe klauzule dodatkowe
Przyjęcie podanej klauzuli udziału w zyskach albo
Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego w wysokości 5% płaconej składki:
Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej
Przyjęcie podanej klauzuli nie zawiadomienia w terminie o szkodzie
Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności
Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia
Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka
Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania (nie dotyczy ubezpieczeń obowiązkowych i OC – dotyczy ubezpieczeń mienia)
Przyjęcie podanej klauzuli likwidacji drobnych szkód (nie dotyczy ubezpieczeń obowiązkowych i OC)
Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia bez naliczania dodatkowej składki przy wzroście łącznej sumy ubezpieczenia do 10% we wszystkich jednostkach organizacyjnych (ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych i ubezpieczenie sprzętu elektronicznego)
Objęcie ochroną ubezpieczeniową w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz sprzętu elektronicznego ryzyka kradzieży zwykłej, z limitem odszkodowawczym w rocznym okresie ubezpieczenia 10 000,- zł, z franszyzą redukcyjną 500,- zł
W kolumnie „Akceptacja” w wierszu dotyczącym akceptowanej klauzuli dodatkowej lub postanowień szczególnych proszę wpisać słowo „Tak” przypadku przyjęcia danej klauzuli lub postanowienia szczególnego oraz słowo „Nie” w przypadku nie przyjęcia. Brak słowa „Tak” lub „Nie” uznany zostanie jako niezaakceptowanie danej klauzuli lub postanowienia szczególnego.
UWAGA:
W przypadku przyjęcia danej klauzuli lub postanowienia szczególnego, lecz w innej wersji niż podana w niniejszej specyfikacji, Zamawiający nie przyzna punktów dodatkowych.

Oświadczamy, że:
1) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,
2) zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania
i złożenia oferty,
3) uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
4) przedstawione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia warunki zawarcia umowy oraz projekt umowy zostały przez nas zaakceptowane, zaakceptowane i wyrażamy gotowość realizacji zamówienia zgodnie z SIWZ i umową,
5) wyrażamy zgodę na:
a) ratalną (kwartalną) płatność składki,
b) przyjęcie do ochrony wszystkich miejsc prowadzenia działalności
c) przyjęcie wszystkich warunków wymaganych przez Zamawiającego dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń i ryzyk wymienionych w załącznikach do SIWZ,
d) na wystawianie polis na okres krótszy niż 1 rok; w takim przypadku składka roczna rozliczana będzie „co do dnia” za faktyczny okres ochrony - nie będzie miała zastosowania składka minimalna z polisy ubezpieczeniowej.

Oświadczamy, że (dotyczy wyłącznie Wykonawcy – towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych)
1) statut reprezentowanego przez nas Wykonawcy – towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przewiduje, że towarzystwo ubezpiecza także osoby niebędące członkami towarzystwa;
2) w przypadku wyboru oferty reprezentowanego przez nas Wykonawcy – towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwo udzieli ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającemu, jako osobie niebędącej członkiem towarzystwa;
3) zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej Zamawiający nie będzie zobowiązany do pokrywania strat towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej składki ubezpieczeniowej.

W sprawach nieuregulowanych w SIWZ i w ofercie mają zastosowanie następujące Ogólne Warunki Ubezpieczenia i szczególne warunki ubezpieczenia: (należy wpisać wszystkie ogólne i szczególne warunki z datami zatwierdzenia przez Zarząd Wykonawcy i wszystkie aneksy do tych warunków obowiązujące na dzień składania oferty)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sposób reprezentowania Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* na potrzeby niniejszego zamówienia jest następujący:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(wypełniają jedynie Wykonawcy składający ofertę wspólną)

Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty :
Lp. Wyszczególnienie Nr strony


Zastrzeżenie:
Załączniki nr …………………………………………………. nie mogą być udostępnione,
ponieważ zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

…………….................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych,
lub we właściwym upoważnieniu)
.………………, dnia ………………………..
(miejscowość i data)

Załącznik Nr 3 do SIWZ – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca:
(w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy i pozostałe dane wszystkich Wykonawców)

Nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………………

Siedziba Wykonawcy ………………………………………………………………………

NIP …………………………….. REGON …………………………………………….


OŚWIADCZENIE

Działając zgodnie z art. 44 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), składając ofertę w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Łęczyńskiego
wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”

oświadczamy, że reprezentowany przez nas Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam, w imieniu podmiotu który reprezentuję, własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego


…………………………………………………….. (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych,
lub we właściwym upoważnieniu)


.………………, dnia ………………………..
(miejscowość i data)

UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców
Załącznik Nr 3a do SIWZ – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………………

Siedziba Wykonawcy ………………………………………………………………………

NIP …………………………….. REGON …………………………………………….


OŚWIADCZENIE

Zgodnie z rozdz. 6 pkt. 6.2.1. SIWZ, składając ofertę w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Łęczyńskiego
wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”

oświadczamy, że reprezentowany przez nas Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), który stanowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła, co najmniej 5% wartości umowy;
2) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub, których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Prawdziwość powyższych danych, w imieniu podmiotu który reprezentuję, potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego


……………………………….. (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych,
lub we właściwym upoważnieniu)

.………………, dnia ………………………..
(miejscowość i data)
UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia” składa każdy z Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówieniaZałącznik nr 4 do SIWZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………………

Siedziba Wykonawcy ………………………………………………………………………

NIP …………………………….. REGON …………………………………………….

Działając zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), składając ofertę w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Łęczyńskiego
wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”

informujemy, że:

- reprezentowany przez nas Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) *

- reprezentowany przez nas Wykonawca należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) i przedstawiam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca:

...……………………………………………….………………………………….*……………………………….. (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych,
lub we właściwym upoważnieniu)

.………………, dnia ………………………..
(miejscowość i data)


UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia” składa każdy z Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówieniaZałącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I i II zamówienia

Warunki obligatoryjne – definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Franszyza integralna – dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony ubezpieczeniowej)

Franszyza redukcyjna – kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w każdej szkodzie

Pożar – działanie ognia, który przedostał się poza palenisko albo powstał poza paleniskiem i rozszerzył się o własnej sile, niezależnie od miejsca jego powstania.

Dym i sadza – produkty niepełnego spalania materiałów, które:
• nagle wydobyły się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń paleniskowych lub grzewczych eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi, przy jednoczesnym sprawnym funkcjonowaniu urządzeń wentylacyjnych i oddymiających
• są następstwem powstania pożaru w miejscu ubezpieczenia lub jego bezpośrednim otoczeniu

Śnieg /lód – szkoda w ubezpieczonym mieniu powstała wskutek bezpośredniego działania ciężaru śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia albo przewrócenie się pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone

Trzęsienie ziemi - zgodnie z definicją określoną w OWU Ubezpieczycieli

Kradzież z włamaniem – zabór w celu przywłaszczenia (kradzież) ubezpieczonego mienia w następstwie usunięcia przeszkody materialnej lub niematerialnej, będącej częścią konstrukcji pomieszczenia zamkniętego lub specjalnym zamknięciem utrudniającym dostęp do jego wnętrza.

Rabunek (rozbój) - kradzież ubezpieczonego mienia przy użyciu przemocy wobec osoby lub groźby natychmiastowego jej użycia albo z doprowadzeniem człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności
Za rabunek (rozbój) uważa się także postępowanie sprawcy, który w celu utrzymania się w posiadaniu zabranej ubezpieczonej rzeczy, bezpośrednio po dokonaniu kradzieży, używa przemocy wobec osoby lub grozi natychmiastowym jej użyciem albo doprowadza człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności.

Wandalizm – zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia w związku z usiłowaniem lub dokonaniem kradzieży z włamaniem albo rabunku

Dewastacja – rozmyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie

Pracownik – osoba fizyczna zatrudniona przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania albo na podstawie umowy cywilnoprawnej, z wyłączeniem osoby fizycznej, która zawarła z Ubezpieczonym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca; za pracownika uznaje się także praktykanta, stażystę, strażnika miejskiego lub wolontariusza oraz pracownika tymczasowego, któremu Ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy.

Kradzież zuchwała (dotyczy wyłącznie ubezpieczenia Auto Casco) – to kradzież, w której sprawca zabierając rzeczy w celu ich przywłaszczenia, zastosował przemoc lub groźbę użycia przemocy, która nie zawiera się w definicji rabunku (rozboju) – zgodnej z definicją zawartą w OWU Ubezpieczycieli, albo działał jawnie wykazując wobec posiadacza rzeczy postawę obliczoną na zaskoczenie. W szczególności kradzieżą zuchwałą jest zabór pojazdu wraz z dokumentami i kluczykami wskutek użycia podstępu (celowe spowodowanie kolizji, wrzucenie pod pojazd przedmiotu, który doprowadzi do jego zatrzymania), a także działanie jawne, polegające na zaborze pojazdu chwilowo opuszczonego przez posiadacza, działającego w stanie wyższej konieczności, np. w celu udzielenia pomocy

Klauzula likwidacyjna – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Bez względu na stopień amortyzacji lub zużycia technicznego danego przedmiotu ubezpieczenia, ubezpieczonego w wartości księgowej brutto, odtworzeniowej nowej lub indywidualnej wyceny Zamawiającego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, obejmującej koszt naprawy, wymiany, nabycia lub odbudowy z uwzględnieniem kosztów montażu, demontażu, transportu, ceł i innych opłat, do sumy ubezpieczenia uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej rzeczy, nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia albo cena takiej samej lub podobnej rzeczy nowej, w zależności od tego, która z nich jest niższa. Jakiekolwiek postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia, dotyczące proporcjonalnego zmniejszenia odszkodowania lub innej proporcjonalnej jego redukcji, nie będą miały zastosowania.
Taka sama zasada wypłaty odszkodowania obowiązuje w przypadku nie odtworzenia przedmiotu ubezpieczenia, przy czym wówczas wysokość odszkodowania wyliczona zostanie na podstawie protokołu szkody, w wysokości odpowiadającej kosztom nabycia lub odtworzenia mienia, nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia albo cena takiej samej lub podobnej rzeczy nowej, w zależności od tego, która z nich jest niższa.

Klauzula likwidacyjna Auto Casco – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Jeżeli przyjęta w chwili zawierania umowy ubezpieczenia Auto Casco suma ubezpieczenia ubezpieczonego pojazdu jest niższa niż jego faktyczna wartość rynkowa na dzień zawierania umowy, jakiekolwiek postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia, dotyczące proporcjonalnego zmniejszenia odszkodowania lub innej proporcjonalnej jego redukcji
z tytułu niedoubezpieczenia nie będą miały zastosowania.

Klauzula automatycznego pokrycia – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uwzględniły, że:
Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową, bez konieczności wcześniejszej deklaracji, wzrost wartości mienia związany z jego nabyciem lub modernizacją. Suma ubezpieczenia ulega podwyższeniu z chwilą przejścia na Ubezpieczającego/Ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem mienia. Wartość majątku objętego klauzula automatycznego pokrycia nie może przekroczyć 20% łącznej sumy ubezpieczenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Zwiększenie sumy ubezpieczenia ponad limit określony powyżej (ustalony narastająco dla wszystkich jednostek organizacyjnych, bez podlimitu dla pojedynczej jednostki) Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie po wprowadzeniu zmiany.
Zgłoszenie to powoduje z chwilą jego dokonania odnowienia 20 procentowego limitu objętego klauzulą automatycznego pokrycia. Składka za doubezpieczenie jest naliczana za każdy dzień faktycznej ochrony po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia, przy zastosowaniu stawki wynikającej z przedstawionej oferty (nie obowiązuje stosowana składka minimalna z polisy ubezpieczeniowej), z uwzględnieniem dokonanych w tym czasie likwidacji, sprzedaż i innych zmniejszeń w stanie środków trwałych (zbilansowanie z przysługującym zwrotem składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia zgodnie z art. 813 §1 K.C).

Klauzula daty stempla bankowego lub pocztowego – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uwzględniły, że:
Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego lub pocztowego, uwidocznioną na przelewie bankowym lub pocztowym, pod warunkiem, że w chwili zlecenia przelewu bankowego na koncie Ubezpieczającego znajdowały się wystarczające środki finansowe.

Klauzula zbycia przedmiotu ubezpieczenia – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uwzględniły, że:
1.W braku odmiennego stanowiska Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego przekazanego do Ubezpieczyciela, w przypadku zbycia przedmiotu ubezpieczenia (np. w związku z przewłaszczeniem na zabezpieczenie), umowa ubezpieczenia nie wygasa zgodnie z art. 823 § 1 K.C., zaś prawa z umowy ubezpieczenia przechodzą na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia.
2.Jeżeli umowa ubezpieczenia nie wygasła na podstawie ust. 1 niniejszej klauzuli, nie wygasa ona także w przypadku powrotnego przejścia własności na Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego.

Klauzula czasu ochrony – z zachowaniem powstałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
W przypadku braku wpłaty w ustalonym terminie składki jednorazowej lub jej pierwszej raty Ubezpieczyciel odstępuje od możliwości wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z żądaniem zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. W razie braku zapłaty wyżej wymienionej należności Ubezpieczyciel po upływie terminu wezwie Ubezpieczającego/Ubezpieczonego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w wyznaczonym terminie, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania, spowoduje ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

Klauzula nie ściągania rat niewymagalnych – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:
W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie potrąca z kwoty odszkodowania dla Ubezpieczającego/Ubezpieczonego rat jeszcze niewymagalnych oraz nie żąda zapłaty pozostałych rat. W przypadku wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia pozostałych rat składki w uzgodnionych terminach i wysokości.

Klauzula uznania stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel oświadcza, że znany jest mu stan stosowanych przez Ubezpieczającego zabezpieczeń przeciwpożarowych i uznaje go za wystarczający i spełniający warunki do uzyskania ochrony ubezpieczeniowej.

Klauzula uznania stanu zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel oświadcza, że znany jest mu stan stosowanych przez Ubezpieczającego zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i uznaje go za wystarczający i spełniający warunki do uzyskania ochrony ubezpieczeniowej.

Klauzula naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ustala się, że Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń (stropów, ścian, podług, drzwi, zamków, okien, szyb, żaluzji i innych elementów) wskutek dokonanej albo usiłowanej kradzieży z włamaniem, a także koszty wymiany kluczy. Limit kosztów ustala się w wysokości 20 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Klauzula zgłaszania szkód – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Na podstawie art. 818 § 1 K.C. ustala się termin powiadomienia Ubezpieczyciela o wypadku ubezpieczeniowym na 7 dni od daty uzyskania przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego wiedzy o zajściu wypadku

Klauzula miejsc ubezpieczenia – z zachowaniem powstałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uwzględniły, że:
Jako miejsce ubezpieczenia uznaje się wszystkie istniejące i przyszłe lokalizacje należące do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz każde miejsce związane z prowadzoną działalnością, zarówno własne, jak i wynajmowane czy dzierżawione, położone na terenie RP. Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Ubezpieczyciela o otwarciu każdej nowej lokalizacji w ciągu 30 dni, wraz z podaniem istniejących i funkcjonujących w tej lokalizacji zabezpieczeń.

Klauzula robót budowlano – montażowych – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych obejmuje także szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano – montażowych w mieniu będącym:
• przedmiotem ubezpieczenia – do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia,
• przedmiotem drobnych robót budowlano – montażowych, do kwoty 1 000 000,- zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, w zakresie i na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, że:
- prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wartość mienia będącego przedmiotem drobnych robót budowlano – montażowych w okresie ubezpieczenia nie przekroczy łącznie 1 000 000,- zł, a pojedynczego kontraktu 200 000,- zł
- realizacja drobnych robót budowlano – montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu,
- prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.),
- drobne roboty budowlano – montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytku / eksploatacji

Klauzula przechowania mienia – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe wskutek zalania mienia od podłoża w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu gruntu, jeżeli mienie to składowane było bezpośrednio na podłodze lub podstawie niżej niż 10 cm, z wyjątkiem szkód spowodowanych przez zalanie bezpośrednio z góry.

Klauzula 72 godzin – ochroną ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej objęte są szkody kolejne powstałe z tej samej przyczyny, w tym samym miejscu do upływu 72 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody

Klauzula włączenia rażącego niedbalstwa - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony wyrządził szkodę umyślnie

Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzula postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Zakres ochrony ubezpieczeniowej sprzętu elektronicznego rozszerza się o szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) używanych do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie, przy czym w przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu odpowiedzialność Ubezpieczyciela zostaje zachowana pod warunkiem, że:
- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita, trwała konstrukcja),
- w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i – jeżeli pojazd ma zainstalowany – włączony został system alarmowy,
- sprzęt pozostawiony w pojeździe umieszczony został w niewidocznym miejscu (np. w bagażniku)
- kradzież z włamaniem z pojazdu pozostawionego poza parkingiem strzeżonym lub poza zamkniętym garażem miała miejsce pomiędzy godziną 6:00 a 23:00 (ograniczeń czasowych nie stosuje się, jeżeli pojazd znajdował się na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu)

Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na stałe zamontowanego w pojazdach samochodowych – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
2.Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym na stałe zainstalowanym w pojazdach mechanicznych, przy czym w przypadku kradzieży z włamaniem z pojazdu Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność pod warunkiem, że:
- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita, sztywna konstrukcja),
- w sytuacji, gdy szkoda powstała w trakcie postoju pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i – jeżeli ma zainstalowany – włączony system alarmowy,
- sprzęt, zgodnie z zaleceniami producenta, jest właściwie zamocowany,
- kradzież z włamaniem z pojazdu pozostawionego poza parkingiem strzeżonym lub poza zamkniętym garażem miała miejsce pomiędzy godziną 6:00 a 23:00 (ograniczeń czasowych nie stosuje się, jeżeli pojazd znajdował się na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu)
3.Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
- powstałe wskutek wypadku środka transportu, jeżeli wypadek został spowodowany złym stanem technicznym pojazdu należącego do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego,
- objęte ubezpieczeniem AUTO CASCO pojazdu albo obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadacza pojazdu mechanicznego.

Klauzula reprezentantów – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel nie odpowiada wyłącznie za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez reprezentantów Ubezpieczającego, przy czym za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się Zarząd Powiatu Łęczyńskiego i jego pełnomocników, tj. osoby posiadające pisemne upoważnienie do działania w jego imieniu.

Klauzula ubezpieczenia od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody powstałe w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym lub jego częściach obejmuje również okres od daty dostawy do miejsca ubezpieczenia do daty włączenia go do planowanej eksploatacji. Warunkiem rozszerzenia jest magazynowanie sprzętu lub jego części w odpowiednich opakowaniach lub pomieszczeniach do tego przystosowanych. Okres magazynowania nie może przekraczać 6 miesięcy od daty dostawy.

Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody w sprzęcie elektronicznym będącym we wcześniejszej eksploatacji, a powstałe w czasie tymczasowego magazynowania (poza stanowiskiem pracy) lub chwilowej przerwy w użytkowaniu w miejscu objętym ubezpieczeniem. Okres tymczasowego magazynowania nie może przekraczać 6 miesięcy.

Klauzula automatycznego pokrycia OC - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel w trakcie trwania umowy ubezpieczenia obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia OC wszystkie przyjęte przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w zarząd, administrację lub utrzymanie budynki, budowle, środki trwałe, pas drogowy, tereny lub sieci na terenie statutowej działalności ubezpieczającego, których użytkowanie Ubezpieczający/Ubezpieczony rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie przyjęcia danej lokalizacji do użytku pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz z wykazami znajdującego się w nich mienia zostaną podane do wiadomości Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku.

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel pokrywa, ponad sumę ubezpieczenia, wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami rozbiórki /demontażu i wywiezienia pozostałości, poniesione przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w związku z zrealizowaniem się zdarzenia losowego, objętego ochroną ubezpieczeniową, do wysokości 20% wartości szkody, nie więcej jednak niż 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Klauzula wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną ubezpieczeniową poniesione przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego konieczne, uzasadnione i udokumentowane koszty ekspertyz rzeczoznawców bądź ekspertów związane z ustaleniem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody oraz sposobu jej naprawienia, o ile powołanie rzeczoznawcy zostało uzgodnione z Ubezpieczycielem. Ustala się limit odszkodowawczy 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko.

Klauzula wadliwego wykonania prac, czynności lub usług - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Rozszerza się zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego/Ubezpieczonego za szkody osobowe i rzeczowe spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe powstałe w okresie ubezpieczenia po przekazaniu odbiorcy przedmiotu czynności, prac lub usług świadczonych przez ubezpieczającego, wynikłe z nienależytego wykonania takiego zobowiązania, niezależnie od źródła obowiązku odszkodowawczego (czyny niedozwolone, niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania). Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody zarówno wyrządzone odbiorcy czynności, prac lub usług, jak również innym poszkodowanym. W razie wątpliwości za moment przekazania odbiorcy przedmiotu czynności, prac lub usług świadczonych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego przyjmuje się chwilę, w której została dokonana ostatnia czynność faktyczna związana z realizacją całości lub formalnie wyodrębnionego etapu tych czynności, prac lub usług.

Klauzula zmian w odbudowie - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Na pisemny wniosek Ubezpieczającego/Ubezpieczonego Ubezpieczyciel wyrazi zgodę na odbudowę zniszczonego albo uszkodzonego ubezpieczonego budynku lub budowli przy zastosowaniu zmienionej konstrukcji i/lub technologii odbudowy, o ile zmiana konstrukcji i technologii odbudowy wynika z aktualnie obowiązujących przepisów prawa albo decyzji administracyjnych (m.in. zezwolenia na budowę). Limit odszkodowawczy w rocznym okresie ubezpieczenia 20% wartości szkody.

Klauzula mienia osób trzecich - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Mienie, które ewentualnie w przyszłości będzie przechowywane przez Ubezpieczonego i za które będzie ponosił odpowiedzialność.

Klauzula likwidacji drobnych szkód dotyczy tylko ubezpieczenia Auto casco- z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
5. W przypadku szkód, których szacowana wartość nie przekracza 2 000,- zł, których natychmiastowa likwidacja jest niezbędna do zapewnienia niezakłóconej pracy jednostki a także do kontynuowania bezpiecznej jazdy, Ubezpieczony może dokonać likwidacji szkody samodzielnie lub poprzez wyspecjalizowany serwis (zakład naprawczy), nie czekając na oględziny Ubezpieczyciela, zachowując części uszkodzone. W razie stwierdzenia szkód z tytułu kradzieży z włamaniem, rabunku lub posiadających znamiona przestępstwa, Ubezpieczający przed rozpoczęciem likwidacji szkody zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia organów Policji.
Dokumentami (dowodami), które należy niezwłocznie przedstawić Ubezpieczycielowi, potwierdzającymi fakt powstania szkody i wysokości poniesionych strat są:
1) zgłoszenie szkody uwzględniające datę, miejsce i okoliczności powstania szkody,
2) rachunki za naprawę lub zakup części,
3) uszkodzone części, które zostały wymienione,
4) w przypadku szkód powstałych w wyniku czynu o znamionach przestępstwa – notatka policyjna.Załącznik nr 6 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia
Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Katastrofa budowlana – szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i odbudowy wykopów (zgodnie z definicją zawartą w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409), o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Nie jest katastrofą budowlaną:
1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany
2) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych budynkami
3) awaria instalacji

Klauzula funduszu prewencyjnego - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel przekazuje do dyspozycji Ubezpieczającego środki prewencyjne w wysokości 5% zainkasowanych składek z wszystkich rodzajów ubezpieczeń, począwszy od otrzymania I raty, w transach odpowiadających ilości ustalonych rat, albo zgodnie ze złożonym wnioskiem. Realizacja i rozliczenie przekazanych środków następuje wg wewnętrznych wytycznych Ubezpieczyciela

Klauzula udziału w zysku - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Strony umowy ubezpieczenia postanawiają, że w przypadku, gdy wysokość wypłaconych odszkodowań (w tym rezerwy na szkody zgłoszone i niewypłacone) za okres ubezpieczenia wymieniony w umowie nie przekroczy 50% zapłaconych składek, Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłacenia kwoty udziału w zysku wyliczonej w następujący sposób:

UZ = (0,5 – OD/SK) × SK ×0,5

Gdzie:
UZ – udział w zysku
OD – odszkodowania wypłacone z tytułu umowy ubezpieczenia (w tym rezerwy na szkody zgłoszone i niewypłacone)
SK – składka zapłacona
Rozliczenie klauzuli nastąpi dla każdego rodzaju ubezpieczenia oddzielnie. Wypłata ewentualnego udziału w zysku nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia okresu ubezpieczenia.

Klauzula aktów terroryzmu – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku pożaru, eksplozji, upadku statku powietrznego i akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, gdy ryzyka te są bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu, a także następstwem podpalenia lub podłożenia ładunków wybuchowych przez grupy przestępcze albo innych czynów kryminalnych.
2. Przez akty terroryzmu rozumie się działanie jakiejkolwiek osoby w imieniu lub w powiązaniu z jakąkolwiek organizacją występującą w celu obalenia rządu lub wywarcia na niego wpływu (de iure lub de facto) przy użyciu siły albo przemocy.

Klauzula okolicznościowa - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel zobowiązany jest samodzielnie prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia i okoliczności związanych ze szkodą (np. ustalenie przebiegu zdarzenia, ustalenie osoby sprawcy) i wypłacić należne odszkodowanie, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postanowienie w sprawie dotyczącej szkody.

Klauzula nie zawiadomienia w terminie o szkodzie - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
W razie naruszenia z winy umyślnej przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego obowiązku powiadomienia Ubezpieczyciela o wypadku ubezpieczeniowym w określonym w umowie ubezpieczenia lub ogólnych warunkach ubezpieczenia w terminie, Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. Pozostałe postanowienia art. 818 K.C. mają pełne zastosowanie.

Klauzula szybkiej likwidacji szkód - - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy (w ciągu 24 godzin) jest konieczne dla normalnego funkcjonowania firmy, Ubezpieczający/Ubezpieczony powiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody, sporządzając stosowny protokół opisujący rozmiar i przyczynę zdarzenia. Równocześnie Ubezpieczający/Ubezpieczony przedstawi wyliczone wartości szkody lub fakturę za naprawę, które będą podstawą obliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest natychmiast konieczne, Ubezpieczający/Ubezpieczony po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu dotkniętego szkodą w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

Klauzula 168 godzin - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ochroną ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej objęte są szkody kolejne powstałe z tej samej przyczyny w tym samym miejscu do upływu 7 dni od zgłoszenia pierwszej szkody.

Klauzula uznania okoliczności – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel uznaje, że przy zawarciu umowy ubezpieczenia znane mu były wszelkie okoliczności, które są istotne dla oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Niniejsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, gdy okoliczności, o które zapytywał Ubezpieczyciel przed zawarciem umowy, zostały podane niezgodnie z prawdą.

Klauzula przeoczenia - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Dopuszcza się możliwość przeoczenia istotnych informacji przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego i nie dostarczenia ich w wymaganym terminie Ubezpieczycielowi. Jeżeli przeoczenie nie będzie skutkiem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, to nie będzie to miało negatywnego wpływu na ochronę ubezpieczeniową (nie będzie podstawą odmowy wypłaty odszkodowania lub jego ograniczenia) pod warunkiem uzupełnienia brakującej informacji niezwłocznie po stwierdzeniu przeoczenia.

Klauzula zmiany wielkości ryzyka - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, żadnej ze stron nie przysługuje żądanie zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej. W przypadku istotnego wzrostu ryzyka ubezpieczeniowego, Ubezpieczyciel może wystąpić do Ubezpieczającego z wnioskiem o podjęcie rozsądnych działań prowadzących do zmniejszenia tego ryzyka.

Klauzula wypłaty bezspornej części odszkodowania - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
W przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę Ubezpieczyciel wypaca bezsporną część szacunkowej wysokości należnego odszkodowania w formie zaliczki w ciągu 14 dni roboczych od zawiadomienia o szkodzie.

Klauzula wyrównania sumy ubezpieczenia - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
W razie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową w przypadku, gdy suma ubezpieczenia niektórych kategorii mienia okaże się wyższa niż koszt odtworzenia, nadwyżka ta zostanie rozłożona na te kategorie mienia (w ramach tego samego rodzaju ubezpieczonego majątku), którego suma ubezpieczenia jest niższa od kosztów odtworzenia. Klauzula nie dotyczy mienia ubezpieczonego systemem pierwszego ryzyka.

Klauzula likwidacji drobnych szkód - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
1. w przypadku szkód, których szacowana wartość nie przekracza 3 000,-zł, których natychmiastowa likwidacja jest niezbędna do zapewnienia niezakłóconej pracy jednostki, Ubezpieczony może dokonać likwidacji szkody samodzielnie lub poprzez wyspecjalizowany serwis (zakład naprawczy), nie czekając na oględziny Ubezpieczyciela, zachowując części uszkodzone. W razie stwierdzenia szkód z tytułu kradzieży z włamaniem, rabunku lub posiadających znamiona przestępstwa, Ubezpieczający przed rozpoczęciem likwidacji szkody zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia organów Policji.
Dokumentami (dowodami), które należy niezwłocznie przedstawić Ubezpieczycielowi, potwierdzającymi fakt powstania szkody i wysokości poniesionych strat są:
1) zgłoszenie szkody uwzględniające datę, miejsce i okoliczności powstania szkody,
2) rachunki za naprawę lub zakup części,
3) uszkodzone części, które zostały wymienione,
4) w przypadku szkód powstałych w wyniku czynu o znamionach przestępstwa – notatka policyjna.
Na pisemny wniosek Ubezpieczającego rozliczenie szkody może nastąpić na podstawie kosztorysu sporządzonego przez warsztat naprawczy lub Ubezpieczyciela

Klauzula pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu otaczającym – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunków ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:
Ochroną ubezpieczeniową dodatkowo objęte są wszelkie szkody w mieniu otaczającym należącym do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, które są bezpośrednią konsekwencją szkód w ubezpieczonych przedmiotach. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi 100 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunków ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:
Ochrona ubezpieczeniowa nie ulegnie zmianom, jeżeli budynki, urządzenia i instalacje (występujące w wykazie mienia – załącznik Nr 1 do SIWZ) są wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż 1 rok, pod warunkiem, że mienie to jest należycie zabezpieczone.

Klauzula ubezpieczenia kradzieży stałych elementów budynków i budowli - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunków ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:
Ochroną ubezpieczeniową dodatkowo objęte są szkody w ubezpieczonych budynkach i budowlach spowodowane kradzieżą elementów stałych tych nieruchomości (np. rynien, parapetów, ogrodzeń itp.). Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi 20 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Klauzula odnowienia lub odtworzenia dokumentów - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunków ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel pokrywa w granicach ustalonego limitu udokumentowane koszty związane z zabezpieczeniem, odnowieniem, transportem i/lub odtworzeniem planów, map bądź innych dokumentów, uszkodzonych albo zniszczonych w związku ze szkodą objęta zakresem ubezpieczenia. Ubezpieczający/Ubezpieczony, w granicach ustalonego limitu, zastrzega sobie prawo do skorzystania z usług firmy specjalizującej się w zakresie wykonywania prac (czynności) określonych w niniejszej klauzuli.
Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi 20 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Klauzula zmiany lokalizacji odbudowy - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Na pisemny wniosek Ubezpieczającego/Ubezpieczonego Ubezpieczyciel wyrazi zgodę na odbudowę zniszczonego ubezpieczonego budynku lub budowli w innej lokalizacji, jeżeli zmiana lokalizacji wynika z wydanych decyzji administracyjnych (m.in. zezwolenia na budowę), warunków zabudowy albo rachunku ekonomicznego. Odszkodowanie w takiej sytuacji nie pokrywa kosztów zakupu gruntu w nowej lokalizacji.

Klauzula dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Jeżeli w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych bądź od wszystkich ryzyk systemem sum stałych suma ubezpieczenia danego środka trwałego jest niższa od wartości szkody, niedoubezpieczenie pokryte zostanie z dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia.
Limit odszkodowawczy: 1 000 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia

Klauzula pokrycia strat dodatkowych - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione i udokumentowane koszty utraconej wody na skutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczonego zdarzenia losowego wskutek awarii instalacji lub urządzeń technologicznych z limitem odszkodowawczym
5 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzeń.
Załącznik Nr 7 do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia

UMOWA Nr ...............

zawarta w dniu .............................. pomiędzy:
Powiatem Łęczyńskim, z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna
Nr ewidencyjny NIP: 505-001-77-32 , REGON: 431019425, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łęczyńskiego, w imieniu którego działa:

1. ……………………….
2. ………………………..

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

............................................................................................, prowadzącym działalność ubezpieczeniową zarejestrowaną w ............................................................ pod numerem KRS ..............................................,NIP: ....................................., REGON: ........................................
posiadającym uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia: ……………… nr: ........... z dnia .................., reprezentowanym przez:

1. .............................................................................................................................
2. …………………………………………………………………………………………...

zwanym dalej „Wykonawcą”

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:
Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejsza umowa reguluje warunki wykonania zamówienia.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę, o której mowa w §5, z najwyższą starannością, zgodnie z treścią umowy oraz zgodnie z przepisami prawa.

§ 3

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.


§ 4

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
1.1. zmiany warunków stanowiących podstawę udzielanej ochrony ubezpieczeniowej w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ;
1.2. zmiany podmiotowego zakresu zamówienia w przypadku utworzenia nowej jednostki organizacyjnej lub instytucji kultury, albo rozwiązania jednostki organizacyjnej lub instytucji kultury objętej zamówieniem; warunkiem dokonania zmiany jest złożenie pisemnego wniosku przez Zamawiającego i obliczenie kosztów zmiany (dopłata składki z uwzględnieniem postanowień klauzuli automatycznego pokrycia lub zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia), zgodnie z zasadami określonymi w § 10 wzoru niniejszej umowy, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy;
1.3. zmiany formy prawnej jednostek organizacyjnych lub instytucji kultury objętych zamówieniem, w przypadku ich przekształcenia w spółkę prawa handlowego; nowopowstały podmiot lub upoważniony przez niego Zamawiający winien wyrazić pisemnie wolę kontynuacji umów ubezpieczenia w ciągu 30 dni, a Wykonawca wyrazi zgodę na przeniesienie praw z umów na nowy podmiot, pod warunkiem, że nowy podmiot będzie posiadał analogiczny profil działalności, jak przed zmianą i nie ulegną zmianie zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe; w przypadku braku pisemnego potwierdzenia woli kontynuacji ubezpieczeń uważa się, że umowa wygasła z dniem zmiany formy prawnej, a Wykonawca dokona zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia zgodnie z kodeksem cywilnym i zasadami określonymi w § 10 niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego;
1.4. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
a) zmian opisanych w ust. 1.1 i 1.2, jeżeli będą one związane ze wzrostem albo spadkiem sumy ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia,
b) wzrostu albo spadku ilości lub wartości przedmiotu ubezpieczenia ubezpieczonego systemem sum stałych (odpowiednio proporcjonalne zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy z uwzględnieniem postanowień klauzuli automatycznego pokrycia lub zwrot przez Wykonawcę składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, zgodnie z zasadami określonymi w § 10 niniejszej umowy),
c) wyczerpania sumy ubezpieczenia w objętym zakresem zamówienia ubezpieczeniu systemem pierwszego ryzyka, wyczerpania sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzgodnienia z Wykonawcą uzupełnienia sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu systemem pierwszego ryzyka lub sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej i jego kosztu),
2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1.1 – 1.4, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę, lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu.
3. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
4. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1.1 – 1.4, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.

Przedmiot i zakres zamówienia

§ 5

1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Łęczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Zakres zamówienia obejmuje:
1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
3) ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia,
4) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
5) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
2. Postępowanie prowadzone było przy udziale brokera ubezpieczeniowego Inter-Broker Sp. z o.o.
z siedzibą w Toruniu Oddział w Białej Podlaskiej, który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego, każdej jednostki organizacyjnej i instytucji kultury. Broker ubezpieczeniowy będzie pośredniczył przy zawarciu umowy i będzie nadzorował jej realizację przez Wykonawcę.
2.1. Wykonawca zapłaci brokerowi ubezpieczeniowemu kurtaż w wysokości zwyczajowo stosowanej.

Warunki wykonania zamówienia

§ 6

Warunki wykonania zamówienia określa oferta złożona przez Wykonawcę oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
§ 7
Wykonawca:
1) zobowiązuje się do objęcia ochroną ubezpieczeniową mienia we wszystkich miejscach lokalizacyjnych gdzie prowadzona jest działalność przez jednostkę organizacyjną i instytucje kultury,
2) przyjmuje warunki obligatoryjne dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń wymienione w załącznikach do SIWZ,
3) gwarantuje niezmienność Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i – jeżeli mają także zastosowanie – szczególnych warunków, na podstawie których udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa, przez cały okres wykonywania zamówienia; wyjątek od tej zasady dopuszczalny będzie w przypadku zmian kodeksu cywilnego, w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ.
4) gwarantuje niezmienność stawek taryfowych rocznych za ubezpieczenie mienia systemem sum stałych oraz składek rocznych za ubezpieczenie mienia systemem pierwszego ryzyka i za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, wynikających ze złożonej oferty, przez cały okres wykonania zamówienia i we wszystkich rodzajach ubezpieczeń,
5) akceptuje proporcjonalną zmianę ceny ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ceny oferowanej w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego z uwagi na zmienność w czasie ilości i wartości przedmiotu ubezpieczenia,
6) akceptuje wystawianie polis w ubezpieczeniach dobrowolnych na okres krótszy niż 1 rok, z naliczaniem składki co do dnia za faktyczny okres ochrony, wg stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą, bez stosowania składki minimalnej z polisy,
7) zobowiązuje się do pisemnego informowania brokera ubezpieczeniowego o każdej decyzji odszkodowawczej.
Termin wykonania zamówienia

§ 8

1. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.05.2014 do dnia 30.04.2017 r.
2. Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane w terminie wykonania zamówienia na okres roczny,
z wyjątkiem ubezpieczeń aktualnych, zawartych wcześniej, w odniesieniu do których dokumenty ubezpieczeniowe będą wystawiane na okres od następnego dnia po wygaśnięciu tych umów do końca pierwszego rocznego okresu wykonania zamówienia.

Forma wykonania zamówienia

§ 9

1. Polisy ubezpieczeniowe dotyczące ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych systemem sum stałych, sprzętu elektronicznego od szkód materialnych będą wystawiane indywidualnie na poszczególne jednostki organizacyjne i instytucje kultury oraz podpisywane przez ich kierowników, którzy tym samym będą ubezpieczającym i płatnikiem składki.
Polisy dotyczące ubezpieczeń wspólnych systemem pierwszego ryzyka tj. ubezpieczenie od ognia
i innych zdarzeń losowych systemem pierwszego ryzyka, ubezpieczenia mienia od kradzieży
z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i dodatkowego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, wystawione zostaną na Zamawiającego, który tym samym będzie ubezpieczającym i płatnikiem składki. Polisy te, obejmujące wszystkie jednostki organizacyjne i instytucje kultury Zamawiającego ujęte
w postępowaniu, zostaną wystawione dla każdego rodzaju ubezpieczenia
2. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia polis ubezpieczeniowych w przeciągu 10 dni od otrzymania od brokera ubezpieczeniowego wniosków. W razie niemożliwości wystawienia polis przed dniem 01.05.2014 r. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia do dnia 30.04.2014 r. noty pokrycia ubezpieczeniowego, gwarantującej bezwarunkowo i nieodwołalnie wykonanie zamówienia w zakresie i na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą od dnia 01.05.2014 r. Nota pokrycia ubezpieczeniowego będzie obowiązywała do czasu wystawienia polis lub innych dokumentów ubezpieczeniowych.
3. Wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie poszczególnych umów ubezpieczenia, określające m.in. niezbędny okres ubezpieczenia, każdorazowo składał będzie broker ubezpieczeniowy działający w imieniu i na rzecz zamawiającego i każdej jednostki organizacyjnej oraz instytucji kultury – Inter-Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu Oddział w Białej Podlaskiej.
Składka i stawki ubezpieczeniowe

§ 10

1. Łączna cena (składka) za okres ubezpieczenia stanowi sumę składek za rodzaj i wartość przedmiotu ubezpieczenia we wszystkich rodzajach ubezpieczenia, zaoferowanych przez Wykonawcę w formularzu cenowym zawartym w formularzu ofertowym.
2. Łączna składka za wszystkie rodzaje i przedmioty ubezpieczenia wynosi: …………. (słownie złotych: ……………………………………………………), z zastrzeżeniem możliwych zmian, określonych w SIWZ i w niniejszej umowie.
3. Składki za poszczególne rodzaje i wartości majątku stanowią podstawę obliczania rocznych stawek taryfowych, których niezmienność gwarantuje Wykonawca przez cały okres ubezpieczenia we wszystkich rodzajach ubezpieczeń.
4. Roczne stawki taryfowe wyliczane będą wg wzoru:

Składka ofertowa roczna za ubezpieczenie danego przedmiotu ubezpieczenia
------------------------------------------------------------------------------------------------ x 100%
Suma ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia

5. Obliczone w sposób określony w ust 4 obowiązujące stawki taryfowe ubezpieczenia mienia stanowią podstawę naliczania składek „co do dnia” za faktyczny okres ubezpieczenia w przypadku ubezpieczeń na okres krótszy od 1 roku, w przypadku doubezpieczenia oraz rozliczeń zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, wg wzoru:
ilość dni
stawka taryfowa roczna x suma ubezpieczenia x ------------
365
6. Określony w ust. 5 sposób wyliczenia składki nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w którym należna składka za okres krótszy od pełnych 12 miesięcy rozliczona zostanie „co do dnia” wg wzoru:
ilość dni
składka roczna x -------------
365

Warunki płatności

§ 11

1. Składki ubezpieczeniowe za pełen roczny okres ubezpieczenia będą płatne w czterech równych ratach kwartalnych.
2. Terminy zapłaty składki zostaną określone w dokumentach ubezpieczeniowych.
3. Składki ubezpieczeniowe za okres krótszy od 12 miesięcy będą płatne w równych ratach, których ilość zostanie uzgodniona indywidualnie.
4. Składka płatna jest przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Wykonawcy określony w dokumentach ubezpieczeniowych.

Postanowienia końcowe

§ 12
Integralną częścią niniejszej umowy jest:
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
2) oferta złożona przez ................................................................. z dnia ......................

§ 13

W sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie Wykonawcy i w niniejszej umowie mają zastosowanie postanowienia następujących Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i szczególnych warunków ubezpieczenia (wymienić wszystkie warunki ogólne i szczególne z datami zatwierdzenia przez Zarząd Wykonawcy i wszystkie aneksy do tych warunków obowiązujące na dzień składania przez Wykonawcę oferty):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
których niezmienność gwarantuje Wykonawca przez cały okres wykonywania zamówienia
oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 950) i kodeksu cywilnego.
§ 14

Wierzytelności wynikające z umowy, dotyczące rozliczeń między Zamawiającym i Wykonawcą, nie mogą być zbyte na rzecz osób trzecich bez zgody obu stron.

§ 15

Spory wynikające z niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa - Zamawiający.

Zamawiający: Wykonawca:

…………………………… ……………………………..


Załącznik Nr 7a do SIWZ – wzór umowy dotyczącej części II zamówienia

UMOWA Nr ...............

zawarta w dniu .............................. pomiędzy:

Powiatem Łęczyńskim, z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna
Nr ewidencyjny NIP: 505-001-77-32 , REGON: 431019425, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łęczyńskiego, w imieniu którego działa:

1. ……………………….
2. ………………………..

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

............................................................................................, prowadzącym działalność ubezpieczeniową zarejestrowaną w ............................................................ pod numerem KRS ..............................................,NIP: ....................................., REGON: ........................................
posiadającym uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia: ……………… nr: ........... z dnia .................., reprezentowanym przez:

1. .............................................................................................................................
2. …………………………………………………………………………………………...

zwanym dalej „Wykonawcą”

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:
Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejsza umowa reguluje warunki wykonania zamówienia.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę, o której mowa w §5, z najwyższą starannością, zgodnie
z treścią umowy oraz zgodnie z przepisami prawa.

§ 3

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.§ 4

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
1.1. zmiany warunków stanowiących podstawę udzielanej ochrony ubezpieczeniowej w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych (tj. z 2013r. Dz. U. poz. 392 z późn.. zm.), Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych, w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ;
1.2. zmiany podmiotowego zakresu zamówienia w przypadku utworzenia nowej jednostki organizacyjnej lub instytucji kultury, albo rozwiązania jednostki organizacyjnej lub instytucji kultury objętej zamówieniem; warunkiem dokonania zmiany jest złożenie pisemnego wniosku przez Zamawiającego i obliczenie kosztów zmiany (dopłata składki lub zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia), zgodnie z zasadami określonymi w § 10 niniejszej umowy, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy;
1.3. zmiany formy prawnej jednostek organizacyjnych lub instytucji kultury objętych zamówieniem, w przypadku ich przekształcenia w spółkę prawa handlowego; nowopowstały podmiot lub upoważniony przez niego Zamawiający winien wyrazić pisemnie wolę kontynuacji umów ubezpieczenia w ciągu 30 dni, a Wykonawca wyrazi zgodę na przeniesienie praw z umów na nowy podmiot, pod warunkiem, że nowy podmiot będzie posiadał analogiczny profil działalności, jak przed zmianą i nie ulegną zmianie zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe; w przypadku braku pisemnego potwierdzenia woli kontynuacji ubezpieczeń uważa się, że umowa wygasła z dniem zmiany formy prawnej, a Wykonawca dokona zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia zgodnie z kodeksem cywilnym i zasadami określonymi w § 10 niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego;
1.4. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
a) zmian opisanych w ust 1.1 i 1.2, jeżeli będą one związane ze wzrostem albo spadkiem sumy ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
b) wzrostu albo spadku ilości lub wartości ubezpieczonych pojazdów mechanicznych (odpowiednio proporcjonalne zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy lub zwrot przez Wykonawcę składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, zgodnie z zasadami określonymi w § 10 niniejszej umowy).
2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1.1 – 1.4, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę, lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu.
3. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
4. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1.1 – 1.4, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.

Przedmiot i zakres zamówienia

§ 5

1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Łęczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Zakres zamówienia obejmuje:
1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO
3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
4) bezskładkowe ubezpieczenie Assistance
5) bezskładkowe ubezpieczenie Zielona Karta.
2. Postępowanie prowadzone było przy udziale brokera ubezpieczeniowego Inter-Broker Sp. z o.o.
z siedzibą w Toruniu Oddział w Białej Podlaskiej, który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego i każdej jednostki organizacyjnej oraz instytucji kultury. Broker ubezpieczeniowy pośredniczył przy zawarciu umowy i będzie nadzorował jej realizację przez Wykonawcę.
2.1. Wykonawca zapłaci brokerowi ubezpieczeniowemu kurtaż w wysokości zwyczajowo stosowanej.

Warunki wykonania zamówienia

§ 6

Warunki wykonania zamówienia określa oferta złożona przez Wykonawcę oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
§ 7
Wykonawca:
1) przyjmuje warunki obligatoryjne poszczególnych rodzajów ubezpieczeń,
2) gwarantuje niezmienność Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i – jeżeli mają także zastosowanie – szczególnych warunków, na podstawie których udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa, przez cały okres wykonywania zamówienia; wyjątek od tej zasady dopuszczalny będzie w przypadku zmian kodeksu cywilnego i ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, w zakresie jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ,
3) gwarantuje niezmienność stawek taryfowych rocznych za ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO oraz za ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów, a także składek rocznych za obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, wynikających ze złożonej oferty, przez cały okres wykonania zamówienia i we wszystkich rodzajach ubezpieczeń,
4) akceptuje proporcjonalną zmianę ceny ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ceny ofertowej
z uwagi na zmienność w czasie ilości i wartości przedmiotu ubezpieczenia,
5) akceptuje wystawianie polis na okres krótszy niż 1 rok, z naliczeniem składki co do dnia za faktyczny okres ochrony, wg stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą, bez stosowania składki minimalnej z polisy,
6) zobowiązuje się do pisemnego informowania brokera ubezpieczeniowego o każdej decyzji odszkodowawczej
Termin wykonania zamówienia

§ 8

1.Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.05.2014 r. do dnia 30.04.2017 r.
2. Polisy potwierdzające ubezpieczenie obowiązkowe OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Auto Casco, NNW kierowcy i pasażerów oraz Assistance i ZK będą wystawiane na pełen roczny okres ubezpieczenia, rozpoczynający się w terminie wykonania zamówienia od następnego dnia po wygaśnięciu dotychczasowych umów.

Forma wykonania zamówienia

§ 9

1. Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane indywidualnie na poszczególne jednostki organizacyjne posiadające pojazdy mechaniczne i podpisywane przez ich kierowników, którzy tym samym będą ubezpieczającym i płatnikiem składki.
2. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia polis na wniosek brokera ubezpieczeniowego przed początkiem ochrony ubezpieczeniowej każdego pojazdu. W razie niemożliwości wystawienia polis przed dniem 30.04.2014 r. dla pojazdów, których ubezpieczenie rozpoczyna się od 01.05.2014 r. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia do dnia 30.04.2014 r. noty pokrycia ubezpieczeniowego, gwarantującej bezwarunkowo i nieodwołalnie wykonanie zamówienia w zakresie i na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą od dnia 01.05.2014 r. oraz certyfikatów potwierdzających obowiązkowe ubezpieczenie OC każdego pojazdu. Nota pokrycia ubezpieczeniowego będzie obowiązywała do czasu wystawienia polis lub innych dokumentów ubezpieczeniowych.
3. Wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie poszczególnych umów ubezpieczenia, określające m.in. niezbędny okres ubezpieczenia, każdorazowo składał będzie broker ubezpieczeniowy - Inter-Broker. Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, Oddział w Białej Podlaskiej.

Składka i stawki ubezpieczeniowe

§ 10

1. Łączna cena (składka) za okres ubezpieczenia stanowi sumę składek za rodzaj i wartość przedmiotu ubezpieczenia we wszystkich rodzajach ubezpieczenia, zaoferowanych przez Wykonawcę w formularzu cenowym zawartym w formularzu ofertowym.
2. Łączna składka za 36-miesięczny okres wykonywania zamówienia wynosi:...................... (słownie złotych: .........................................................................), z zastrzeżeniem możliwych zmian, określonych w specyfikacji i w niniejszej umowie.
3. Składki za poszczególne rodzaje i wartości pojazdów stanowią podstawę obliczania rocznych stawek taryfowych, których niezmienność gwarantuje Wykonawca przez cały okres ubezpieczenia we wszystkich rodzajach ubezpieczeń.
4. Roczne stawki taryfowe w ubezpieczeniu AUTO CASCO oraz NNW kierowcy i pasażerów wyliczane będą wg wzoru:

Składka ofertowa roczna za ubezpieczenie AC danego pojazdu
------------------------------------------------------------------------------------------- x 100%
Suma ubezpieczenia AC danego pojazdu określona w zał. Nr 8 do SIWZ

Składka ofertowa roczna za ubezpieczenie NNW danego pojazdu
----------------------------------------------------------------------------------- x 100%
10 000,00 zł

5. Obliczone w sposób określony w pkt. 4 i obowiązujące stawki taryfowe w ubezpieczeniu AUTO CASCO i NNW kierowcy i pasażerów stanowią podstawę wyliczenia składki rocznej za ubezpieczenie poszczególnych pojazdów w zakresie AUTO CASCO od sumy ubezpieczenia ustalonej na dzień wystawiania dokumentu ubezpieczeniowego i NNW kierowców i pasażerów oraz naliczania składek „co do dnia” za faktyczny okres ubezpieczenia w przypadku rozliczeń zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, wg wzoru:
ilość dni
stawka taryfowa roczna × suma ubezpieczenia × ---------------
365

6. Określony w pkt. 5 sposób wyliczenia składki nie dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, w którym należna składka do zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia wyliczona zostanie, „co do dnia” wg wzoru:

ilość dni
składka roczna × --------------
365


Warunki płatności

§ 11

1. Składki ubezpieczeniowe za pełen roczny okres ubezpieczenia będą płatne w czterech równych ratach kwartalnych.
2. Terminy zapłaty składki zostaną określone w dokumentach ubezpieczeniowych.
3. Składki ubezpieczeniowe za okres krótszy od 12 miesięcy będą płatne w równych ratach, których ilość uzgodniona zostanie indywidualnie.
4. Składka płatna jest przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Wykonawcy, określony w dokumentach ubezpieczeniowych.

Postanowienia końcowe

§ 12
Integralną częścią niniejszej umowy jest:
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
2) oferta złożona przez ....................................................... z dnia .........................

§ 13

W sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie Wykonawcy i w niniejszej umowie mają zastosowanie postanowienia następujących Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i szczególnych warunków ubezpieczenia (wymienić wszystkie warunki ogólne i szczególne z datami zatwierdzenia przez Zarząd Wykonawcy i wszystkie aneksy do tych warunków obowiązujące na dzień składania przez Wykonawcę oferty):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
których niezmienność gwarantuje Wykonawca przez cały okres wykonywania zamówienia
oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 950), ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz.U.z 2013 r., poz. 392 z późn. zm.) i kodeksu cywilnego.
§ 14

Wierzytelności wynikające z umowy, dotyczące rozliczeń między Zamawiającym i Wykonawcą, nie mogą być zbyte na rzecz osób trzecich bez zgody obu stron.

§ 15

Spory wynikające z niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa - Zamawiający.

Zamawiający: Wykonawca:

…………………………… ………………………………….
Załącznik Nr 8 do SIWZ

Wykaz pojazdów


Lp. Nr rej. Marka Typ/model Rodzaj Poj./ład. L. miejsc Rok prod. Nr nadwozia Suma ubezp. AC Okres ubezp. OC Okres ubezp. NNW Okres ubezp. AC Jednostka
1 LLEPM99 WNP SUSKI - Przyczepa lekka -/420 - 2013 SVUSP1000DK000153 --- 14-10-2013 13-10-2014 --- --- Powiat Łęczyński
2 LLE 03250 * Mercedes-Benz Sprinter 312D autobus 2874/ 20 1998 WDB9034631P801998 --- 01-05-2013 30-04-2014 01-05-2013 30-04-2014 --- Starostwo Powiatowe
3 LLE03250 * SKODA Octavia osobowy 1598/- 5 2011 TMBDT21Z1C2046320 40.168,00 zł 15-11-2013 14-11-2014 15-11-2013 14-11-2014 15-11-2013 14-11-2014 Starostwo Powiatowe
4 LLE11707 TOYOTA RAV4 osobowy 2231/- 5 2011 JTMBC31V00D069484 85.000,00 zł 17-03-2014 16-03-2015 17-03-2014 16-03-2015 17-04-2013 16-04-2014 Powiat Łęczyński
5 LLE50PX TIP-TOP AT-2,0 Przyczepa ciężarowa /1600 - 2010 SZ920A32102AT1009 --- 01-05-2013 30-04-2014 --- --- Starostwo Powiatowe
6 LLE 4L40 Daewoo Nubira osobowy 1598/0 5 1999 KLAJF696EWK231245 4.100,00 zł 01-05-2013 30-04-2014 01-05-2013 30-04-2014 01-05-2013 30-04-2014 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
7 LLE38PT RYDWAN A750 Przyczepa lekka /370 - 2009 SYBA0602090000081 --- 01-05-2013 30-04-2014 --- --- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
8 LLE05350 Skoda Octavia Sedan Classic 1,6 Osobowy 1595/ 5 2010 TMBDX41U1A8863320 35.000,00 01-05-2013 30-04-2014 01-05-2013 30-04-2014 01-05-2013 30-04-2014 Powiatowy Urząd Pracy
9 LLE 39TG Ursus C-355 ciągnik 3120/2100 1 1973 240193 --- 01-05-2013 30-04-2014 01-05-2013 30-04-2014 --- Zarząd Dróg Powiatowych
10 LLE 82TA Ursus K-162 ciągnik rolniczy 3120/2000 1 1989 380066 --- 01-05-2013 30-04-2014 01-05-2013 30-04-2014 --- Zarząd Dróg Powiatowych
11 LLE F906 Daewoo FS-LUBLIN 33 ciężarowy 2417/880 9 2001 SUL33222210071514 --- 01-05-2013 30-04-2014 01-05-2013 30-04-2014 --- Zarząd Dróg Powiatowych
12 LLE 46TC Ursus C 330M ciągnik rolniczy 1960/5500 1 1987 394255 --- 01-05-2013 30-04-2014 01-05-2013 30-04-2014 --- Zarząd Dróg Powiatowych
13 LLE L899 Star 200 ciężarowy 6842/6000 2 1987 62508 --- 01-05-2013 30-04-2014 01-05-2013 30-04-2014 --- Zarząd Dróg Powiatowych
14 LLI 2252 ZPC Świdnik 2.37 przyczepa /590 - 1999 009859 --- 01-05-2013 30-04-2014 --- --- Zarząd Dróg Powiatowych
15 CHH 3569 Autosan D 47B przyczepa 4000 - 1981 84533 --- 01-05-2013 30-04-2014 --- --- Zarząd Dróg Powiatowych
16 LLE P664 Autosan D 732 01 przyczepa 4000 - 1986 31745 --- 01-05-2013 30-04-2014 --- --- Zarząd Dróg Powiatowych
17 LLE 1F48 Peugeot Partner osobowy 1560 5 2006 VF3GJ9HWC95218975 16.000,00 zł 01-05-2013 30-04-2014 01-05-2013 30-04-2014 01-05-2013 30-04-2014 Zarząd Dróg Powiatowych
18 LLE P407 Niewiadów BA 752013 przyczepa 572 - 2002 SWNB7500020012847 --- 01-05-2013 30-04-2014 --- --- Zarząd Dróg Powiatowych
19 LLE06416 Peugeot Partner osobowy 1560/ 5 2009 VF37J9HTC9J096267 24.700,00 zł 01-05-2013 30-04-2014 01-05-2013 30-04-2014 01-05-2013 30-04-2014 Zarząd Dróg Powiatowych
20 LLE06566 Man 18.264 ciężarowy 6871/8400 2 1997 WMAM390069Y024338 --- 01-05-2013 30-04-2014 01-05-2013 30-04-2014 --- Zarząd Dróg Powiatowych
21 LLE2S02 FS-Lublin Żuk A 07 ciężarowy 2120/850 5 1992 561258 --- 01-05-2013 30-04-2014 01-05-2013 30-04-2014 --- Zarząd Dróg Powiatowych
22 LLE40TU Ursus 3512R ciągnik rolniczy 2502/ 2 1996 P224265B --- 01-05-2013 30-04-2014 01-05-2013 30-04-2014 --- Zarząd Dróg Powiatowych
23 LLE70PX SAM Przyczepa specjalna /1760 - 2010 LLE005100032 --- 01-05-2013 30-04-2014 --- --- Zarząd Dróg Powiatowych
24 LLE97TP Białoruś MTZ ciągnik 4750/ 1 2008 10004414 --- 01-05-2013 30-04-2014 --- --- Zarząd Dróg Powiatowych
25 LLE00255 ISUZU NPR ciężarowy 2999/600 7 2007 JAANPR85L77100402 --- 01-05-2013 30-04-2014 01-05-2013 30-04-2014 --- Zarząd Dróg Powiatowych
26 LLE10220 DAEWOO Lublin II 3322 ciężarowy 2417/900 9 1998 SUL332212W0028699 --- 01-05-2013 30-04-2014 01-05-2013 30-04-2014 --- Zarząd Dróg Powiatowych
27 LLE2H20 Fiat Doblo Cargo JTD ciężarowy 1248/850 3 2006 ZFA22300005415568 13.200,00 zł 19-12-2013 18-12-2014 19-12-2013 18-12-2014 08-02-2014 07-02-2015 Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
28 LLE 1H11 Renault Master autobus 2463/1569 16 2006 VF1FDCML636538832 43.000,00 zł 13-12-2013 12-12-2014 13-12-2013 12-12-2014 08-02-2014 07-02-2015 Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
29 LLE15001 Fiat Doblo 263 ciężarowy 1598/939 2 2013 ZFA26300006108324 81.490,00 zł 23-12-2013 22-12-2014 23-12-2013 22-12-2014 23-12-2013 22-12-2014 Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
30 LLE09800 Renault Trafic III Pack clim osobowy 1995/940 9 2011 VF1JLBHBSCV421228 60.300,00 zł 23-12-2013 22-12-2014 23-12-2013 22-12-2014 23-12-2013 22-12-2014 Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
31 LLE3H51 Renault Kangoo 1,5 DCI Helios ciężarowy 1461/735 5 2005 VF1KCR8BF33935330 12.500,00 zł 01-05-2013 30-04-2014 01-05-2013 30-04-2014 01-05-2013 30-04-2014 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
32 LLW8781 Daewoo Nexia GL osobowy 1498/0 5 1997 KLATF19Y1VD037602 --- 01-05-2013 30-04-2014 --- --- Zespół Szkól Rolniczych w Kijanach
33 LUY 9668 Ursus 28-12 ciągnik 2502/ 2 1997 0107541 --- 01-05-2013 30-04-2014 --- --- Zespół Szkól Rolniczych w Kijanach
34 LUY 9619 Ursus MF 255 ciągnik 2502/ 1 1985 6053 --- 01-05-2013 30-04-2014 --- --- Zespół Szkól Rolniczych w Kijanach
35 LLE T631 Zetor 52-11 ciągnik 2696/ 2 1992 45063 --- 01-05-2013 30-04-2014 --- --- Zespół Szkól Rolniczych w Kijanach
36 LLE 95PV Autosan D-46A przyczepa /4000 - 1985 0863 --- 01-05-2013 30-04-2014 --- --- Zespół Szkól Rolniczych w Kijanach
37 LLE 51PK Autosan D-73203 przyczepa /4000 - 1986 31074 --- 01-05-2013 30-04-2014 --- --- Zespół Szkól Rolniczych w Kijanach
38 LLE90PV Autosan D-46B przyczepa /4000 - 1985 0862 --- 01-05-2013 30-04-2014 --- --- Zespół Szkól Rolniczych w Kijanach
39 LLE94PV Autosan D-46A przyczepa /4000 - 1984 4189/84 --- 01-05-2013 30-04-2014 --- --- Zespół Szkól Rolniczych w Kijanach
40 LLE65TH CNH International S3C7T1 New Holland TL 90A ciągnik rolniczy 4 485/ 1 2006 HJS061635 --- 01-05-2013 30-04-2014 --- --- Zespół Szkól Rolniczych w Kijanach
41 LLE64TH Formtrac Tractors Europe ciągnik rolniczy 3292 1 2006 6000109 --- 01-05-2013 30-04-2014 --- --- Zespół Szkól Rolniczych w Kijanach
42 LLE72TP New Holland T5050 Ciągnik rolniczy 4485/ 2 2008 Z8JH06451 --- 01-05-2013 30-04-2014 --- --- Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
43 LLE80TP Zetor 7421 Proxima Ciągnik rolniczy 4156/ 2 2008 000P3A2J32KD01043 --- 01-05-2013 30-04-2014 --- --- Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
44 LLG 0558 Autosan D-73205 przyczepa -/4000 - 1988 48445 --- 01-05-2013 30-04-2014 --- --- Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
45 LLW8769 Fiat Uno osobowy 1372/0 5 1997 ZFA146A0000006676 --- 22-11-2013 21-11-2014 --- --- Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
46 LLG 0493 FSO W-wa Polonez Truck ciężarowy 1598/525 5 1995 SUPB06CBJSN032442 --- 22-11-2013 21-11-2014 --- --- Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
47 LLE 2G54 Tarpan D-239 ciężarowy 2502/1000 3 1989 03997 --- 22-11-2013 21-11-2014 --- --- Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
48 LLE04160 Fiat Panda 1,1 ECO osobowy 1108/- 5 2010 ZFA16900001695756 17.600,00 zł 01-05-2013 30-04-2014 01-05-2013 30-04-2014 01-05-2013 30-04-2014 Zespół Szkół im. Króla K.Jagiellończyka
49 LBW4061 Fiat Uno 1,0 osobowy 1000/- 5 1998 ZFA146A0000028435 1.600,00 zł 01-05-2013 30-04-2014 01-05-2013 30-04-2014 01-05-2013 30-04-2014 Zespół Szkół w Ludwinie
50 LLE 06505 Citroen Berlingo 1,6 HDI 75MSPE5 osobowy 1600/740 5 2010 VF77J9HNOAJ854876 30.000,00 zł 01-05-2013 30-04-2014 01-05-2013 30-04-2014 01-05-2013 30-04-2014 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
Pojazdy oznaczone „*” - Zielona karta, Auto casco - obszar odpowiedzialności: z ruchu i postoju oraz kradzieży na terenie RP i innych państw Europy z włączeniem kradzieży na terytorium Państw: Rosji, Białorusi, Ukrainy i MołdawiiZałącznik Nr 9 do SIWZ
Opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych
Lp. Jednostka Zabezpieczenia przeciwpożarowe Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
1. Starostwo Powiatowe - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, wszystkie systemy są sprawne technicznie i posiadają aktualne potwierdzenie sprawności przez upoważnione jednostki konserwujące. Stan techniczny budynków jest dobry Wszystkie zewnętrzne drzwi posiadają co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, Stały dozór wewnątrz i na zewnątrz obiektu
2. Zarząd Dróg Powiatowych - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, wszystkie systemy są sprawne technicznie i posiadają aktualne potwierdzenie sprawności przez upoważnione jednostki konserwujące. Stan techniczny budynków jest zadowalający Stały dozór na zewnątrz obiektu
3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, wszystkie systemy są sprawne technicznie i posiadają aktualne potwierdzenie sprawności przez upoważnione jednostki konserwujące. Stan techniczny budynków jest dobry Drzwi zamykane na 2 zamki wielozastawkowe,
4. Powiatowy Urząd Pracy - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej Drzwi zamykane na 2 zamki wielozastawkowe,
5. Powiatowa Biblioteka Publiczna - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej Drzwi zamykane na 2 zamki wielozastawkowe,
6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, wszystkie systemy są sprawne technicznie i posiadają aktualne potwierdzenie sprawności przez upoważnione jednostki konserwujące. Stan techniczny budynku jest dobry Wszystkie zewnętrzne drzwi posiadają co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, Stały dozór wewnątrz i na zewnątrz obiektu, okna budynku są okratowane.
7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, wszystkie systemy są sprawne technicznie i posiadają aktualne potwierdzenie sprawności przez upoważnione jednostki konserwujące. Stan techniczny budynku jest dobry Drzwi zamykane na 2 zamki wielozastawkowe,
8. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, wszystkie systemy są sprawne technicznie i posiadają aktualne potwierdzenie sprawności przez upoważnione jednostki konserwujące. Stan techniczny budynku jest dobry Drzwi zamykane na 2 zamki wielozastawkowe
9. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, wszystkie systemy są sprawne technicznie i posiadają aktualne potwierdzenie sprawności przez upoważnione jednostki konserwujące. Stan techniczny budynku jest dobry Drzwi zamykane na 2 zamki wielozastawkowe, stały dozór wewnątrz lokalu
10. Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, wszystkie systemy są sprawne technicznie i posiadają aktualne potwierdzenie sprawności przez upoważnione jednostki konserwujące. Stan techniczny budynku jest zadowalający Kraty w oknach, wszystkie zewnętrzne drzwi posiadają co najmniej 2 zamki wielozastawkowe; monitoring w budynku szkoły i internatu, stały dozór wewnątrz i na zewnątrz wszystkich obiektów, czynne elektroniczne systemy sygnalizacyjno – alarmowe zainstalowane w lokalu z ubezpieczonym mieniem, alarmujące służby patrolowe z całodobową ochroną (Policję, firmę ochrony mienia), wywołanie alarmu w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata (parter budynku internatu)
11 Zespół Szkół im. Króla K. Jagiellończyka - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, wszystkie systemy są sprawne technicznie i posiadają aktualne potwierdzenie sprawności przez upoważnione jednostki konserwujące. Stan techniczny budynku jest dobry stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku, kraty ma parterze budynku (gabinet dyrektora, głównego księgowego, kadrowo-płacowy, sekretariat)
12 Zespół Szkół w Ludwinie - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, wszystkie systemy są sprawne technicznie i posiadają aktualne potwierdzenie sprawności przez upoważnione jednostki konserwujące. Stan techniczny budynku jest dobry Kraty w oknach, zewnętrzne drzwi zaopatrzone w 2 zamki wielozastawkowe, stały dozór wewnątrz i na zewnątrz obiektu
13 Zespół Szkół Nr 2 w Milejowie - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, wszystkie systemy są sprawne technicznie i posiadają aktualne potwierdzenie sprawności przez upoważnione jednostki konserwujące. Stan techniczny budynku jest dobry Kraty w oknach, zewnętrzne drzwi zaopatrzone w 2 zamki wielozastawkowe, urządzenie wywołujące alarm w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu

14 Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, wszystkie systemy są sprawne technicznie i posiadają aktualne potwierdzenie sprawności przez upoważnione jednostki konserwujące. Stan techniczny budynku jest zadowalający Kraty w oknach, zewnętrzne drzwi zaopatrzone w 2 zamki wielozastawkowe, stały dozór wewnątrz i na zewnątrz obiektu, monitoring wizyjny
15 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, wszystkie systemy są sprawne technicznie i posiadają aktualne potwierdzenie sprawności przez upoważnione jednostki konserwujące. Stan techniczny budynku jest dobry Kraty w oknach, urządzenie wywołujące alarm w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu.
16 Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, wszystkie systemy są sprawne technicznie i posiadają aktualne potwierdzenie sprawności przez upoważnione jednostki konserwujące. Stan techniczny budynku jest dobry Nie dotyczy


Załącznik nr 10 do SIWZ

Dotychczasowy przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania, ustanowione rezerwy)

Wg informacji uzyskanych od Ubezpieczycieli, w okresie od 2011 r. do 25.02.2014 r. zostały wypłacone odszkodowania i ustalone rezerwy na sprawy w toku, jak poniżej
Rok szkody Rodzaj ubezpieczenia Wysokość odszkodowania w zł
2011 Ogień i inne zdarzenia losowe 99.905,60 zł
Odpowiedzialność cywilna z OC zarządcy drogi 20.750,00 zł
Sprzęt elektroniczny 1.192,36 zł
Przedmioty szklane od stłuczenia 811,80 zł
2012 Ogień i inne zdarzenia losowe 2.030,72 zł
Odpowiedzialność cywilna z OC zarządcy drogi 9.673,81 zł
(rezerwa 15.000,00 zł)
Obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdu mechanicznego 867,95 zł Autocasco pojazdu 1.347,36 zł
2013 Ogień i inne zdarzenia losowe 3.625,71 zł
Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia 1.064,12 zł (rezerwa 3.034,79 zł)
2014 ( do dnia 25.02.2014) Odpowiedzialność cywilna z OC zarządcy drogi ( rezerwa 5.500,00 zł)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe