Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Organizacje pozarzadowe » Otwarty konkurs ofert na ...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Łęczyńskiego, z zakresu kultury, sportu i turystyki, który wspiera Powiat Łęczyński w 2015r

2015-02-12 10:25:45

Zarząd Powiatu w Łęcznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Łęczyńskiego, z zakresu kultury, sportu i turystyki, który wspiera Powiat Łęczyński w 2015r Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz na podstawie „Programu Współpracy Powiatu Łęczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015, przyjęty Uchwałą nr XLI/335/2014 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 26 września 2014r., zmienionej Uchwałą nr XLII/344/2014 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 31 października 2014r., oraz w oparciu o Uchwałę nr IV/16/2015 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30.01.2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w okresie od 15 marca do 31 grudnia 2015r. na następujące zadania:
I. W dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego
W ramach zadania mogą być podejmowane następujące działania:
1) organizacja imprez kulturalnych, konferencji, dyskusji i prelekcji, zwłaszcza związanych z promocją dziedzictwa kulturowego regionu łęczyńskiego,
2) organizacja warsztatów twórczych w szczególności upamiętniających osoby, miejsca
i wydarzenia historyczne na terenie Powiatu
3) upowszechnianie sztuki teatralnej,
4) wzmocnienie roli kultury w budowaniu aktywności społecznej,
5) wsparcie wydawnictw i publikacji poświęconych tematyce historyczno-kulturalnej dotyczących obszaru Powiatu Łęczyńskiego,

Wysokość środków z budżetu Powiatu, przeznaczonych na realizację tego zadania w konkursie ofert 2015 r. wynosi 20 000 zł. W roku 2014 na realizację zadań w tym zakresie przyznano dotacje na łączną kwotę 15 700 zł.
II. Rozwój kultury fizycznej i sportu w Powiecie Łęczyńskim
W ramach zadania mogą być podejmowane następujące działania:
1) organizowania zajęć, zawodów i imprez z zakresu kultury fizycznej oraz rekreacji dla mieszkańców Powiatu, o charakterze otwartym,
2) organizowania przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla młodzieży,
3) wspierania działań sportowych przez kluby sportowe i UKS,
4) wspierania działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców powiatu.
Wysokość środków z budżetu Powiatu przeznaczonych na realizację tego zadania w konkursie ofert 2015 r. wynosi 15 000 zł.
W roku 2014 na realizację zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu w Powiecie Łęczyńskim przyznano dotacje na łączną kwotę 10 600 zł.

III. Rozwój turystyki w Powiecie Łęczyńskim

W ramach zadania mogą być podejmowane następujące działania:

1) promowania walorów turystycznych regionu
2) promowania lokalnych produktów i atrakcji turystycznych podczas krajowych i zagranicznych targów turystycznych,
3) upowszechniania turystyki i krajoznawstwa poprzez:
a) dofinansowanie imprez turystyczno-krajoznawczych o charakterze regionalnym, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży (rajdy, zloty, spływy),
b) dofinansowanie konkursów, festiwali, imprez plenerowych (konkursy, jarmarki),
c) dofinansowanie spotkań, konferencji i seminariów dotyczących rozwoju turystyki i promocji regionu,
Wysokość środków z budżetu Powiatu przeznaczonych na realizację tego zadania w konkursie ofert 2015 r. wynosi 5000 zł. W roku 2014 na realizację zadań z zakresu rozwoju turystyki w Powiecie Łęczyńskim przyznano dotacje na łączną kwotę 3700 zł.

1. Konkurs adresowany jest do podmiotów z terenu Powiatu Łęczyńskiego, wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj.:
a. organizacji pozarządowych,
b. podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w obszarach objętych konkursem.
2. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji.
3. Zasady przyznawania dotacji:
1) warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ostatecznego ogłoszenia, tj. do dnia 27.02.2015 r. (włącznie) oferty zgodnej ze wzorem określonym w (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, do Biura Podawczego Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 a,21-010 Łęczna.
2) o złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty lub data stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3) do oferty należy dołączyć:
a) aktualny dokument określający osobowość prawną, np. odpis z KRS lub zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji.
b) umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku realizacji zadania w partnerstwie;
4) oferta powinna być zgodna ze statutem organizacji.
5) oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.
6) 5)w ciągu 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert, lista podmiotów ubiegających się o dotacje z nazwą zadania i obszarem, wielkością wnioskowanych dotacji oraz ewentualną informacją o brakach formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeniowej w Starostwie Powiatowym w Łęcznej przy Wydziale Edukacji, Spraw Społecznych i Rozwoju Powiatu oraz zostanie podana do publicznej wiadomości w BIP i na stronie internetowej www.powiatleczynski.pl w zakładce organizacji pozarządowych.
7) dotowane z budżetu Powiatu mogą być tylko zadania realizowane na terenie Powiatu lub na rzecz jego mieszkańców.
8) wysokość udzielonej dotacji w formie wspierania realizacji zadania z budżetu nie może przekroczyć 85% całkowitych kosztów zadania.
9) złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
10) oferty na realizację zadań podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych na poniższych zasadach:
a) uzupełnienie braków formalnych może dotyczyć wyłącznie:
a, a) brakującego podpisu, w przypadku gdy oferta została podpisana przez niepełną liczbę osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych;
a, b) złożenia podpisu pod załącznikami do wniosku;
a, c) dostarczenia upoważnienia dla osoby, która podpisała wniosek;
a, d) poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów,
b) jeżeli braki formalne, o których mowa w pkt. 9) podpunkcie a) nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie oferta zostaje odrzucona z przyczyn formalnych.
11) oferty niekompletne, z wyjątkiem braków, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 podpkt. 9 pozostają bez rozpatrzenia,
12) złożenie większej liczby ofert przez jeden Podmiot będzie potraktowane jako błąd formalny, co spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych przez ten Podmiot ofert. .
13) Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę w szczególność następujące kryteria:
a) ocena możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 ustawy; (działalność zgodna ze statutem)
b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
c) ocena proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Podmioty Programu będą realizować zadanie publiczne;
d) ocena planowanych przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
e) planowany przez oferenta wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
f) dostępność planowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców Powiatu Łęczyńskiego i przewidziana liczba beneficjentów.
g) Uwzględniając analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych lub podmiotów w art. 3 ust.3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

4. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Łęczyńskiego w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii powołanej w tym celu Komisji konkursowej zgodnie z rozdziałem XII Programu Współpracy Powiatu Łęczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 pkt 3 na rok 2015 .

5. Uchwała stanowi podstawę do zawarcia pisemnych umów według ramowego wzoru określonego
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), szczegółowo określających warunki realizacji zadania z podmiotami, których oferty zostaną wybrane w konkursie.
Uchwała Zarządu jest ostateczna.
6. Zarząd Powiatu Łęczyńskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert w całości lub części bez podania przyczyn.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa