Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę art. eksploatacyjnych i chemicznych do siedzib zamawiającego. ZP.272.4.14.2013

2013-12-17 14:33:59
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne zakładka siwz z załącznikami

Łęczna: Dostawa art. eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek (zadanie Nr 1) wraz z odbiorem zużytych tonerów i tuszy i art. chemii gospodarczej (zadanie nr 2) do siedzib Zamawiającego, uszczegółowionych w dziale 1 ust. 1 punkt 1 do 5 siwz. ZP.272.4.14.2013

Numer ogłoszenia: 274715 - 2013; data zamieszczenia: 17.12.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński , Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 81 7526400, faks 81 7526464.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa art. eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek (zadanie Nr 1) wraz z odbiorem zużytych tonerów i tuszy i art. chemii gospodarczej (zadanie nr 2) do siedzib Zamawiającego, uszczegółowionych w dziale 1 ust. 1 punkt 1 do 5 siwz. ZP.272.4.14.2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę art. eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek (zadanie Nr 1) wraz z odbiorem zużytych tonerów i tuszy i art. chemii gospodarczej (zadanie nr 2) do siedzib Zamawiającego, uszczegółowionych w dziale 1 ust. 1 punkt 1 do 5 siwz. CPV: od 24950000-8 do 24960000-1, od 30192113-6 do 30234700-5. Uszczegółowienie potrzeb materiałów uwzględniono w części szczegółowej formularzy ofertowych dla poszczególnych zadań. 2. Podane w formularzach szczegółowych poszczególnych zadań - wielkości opakowań mogą być zmienione przez Wykonawcę pod warunkiem dostosowania ilości i wielkości opakowania do wymaganej przez Zamawiającego wielkości zamówienia i odpowiedniej wyceny zmienionej pozycji. 3. Dostawa oraz płatności za wymienione w formularzu ofertowym dla zadań od 1 do 2 artykuły odbywać się będzie raz w miesiącu przez Zamawiających jednostkowych wymienionych w dziale 1, ust. 1, punkt 1 do 5 siwz. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiających jednostkowych będzie odbywał się na koszt Wykonawcy. 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca biorący udział w zadaniu Nr 1 przewidział w ofercie wymóg odbioru i utylizacji tonerów i tuszy, zgodnie z ustawą o odpadach z dn. 14.12.2012r r. (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późniejszymi zmianami) lub recykling na swój koszt i potrzeby - wszelkich zużytych tonerów, tuszy, folii itp. materiałów do drukarek, kserokopiarek i faksów uznawanych jako niebezpieczne. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany (z nazwy) przez Zamawiającego w formularzu ofertowym - w pozycjach gdzie nie ma dopisku oryginał lub tylko oryginał) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. W przypadku materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek (zadanie Nr 1): materiały eksploatacyjne fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, opakowania nie uszkodzone, kompatybilne z posiadanymi urządzeniami, by nie utracić posiadanej gwarancji (Zamawiający posiada drukarki i kserokopiarki na gwarancji, sprzęt zakupiony za środki pomocowe UE z określonym 5-letnim okresem trwałości projektu oraz drukarki i kserokopiarki własności Ministerstwa Transportu, do których zgodnie z umową użyczenia musi stosować tonery oryginalne). Weryfikacja zgodności będzie odbywała się w trakcie każdej dostawy materiałów eksploatacyjnych zgodnie z udzieloną gwarancją na urządzenia. 4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przewidział w ofercie stawki podatku VAT obowiązujące na rok 2014, w przypadku dalszych zmian w stawkach podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy w roku 2014, przewiduje się zmiany umowy w tym zakresie..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 21.00.00.00-3, 24.95.00.00-8, 24.96.00.00-1, 30.00.00.00-0, 30.21.73.34-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) bez względu na udział wg ilości zadań

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca nie określa szczególnych wymagań.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku, Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazania się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniem z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech dostaw w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia (w tym odpowiedniego zadania) o wartości brutto nie niższej niż 20 000 zł każda, z wykorzystaniem wzoru określonym w zał. nr 1 do siwz odrębnie dla każdego zadania.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania osobami.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 50 tys. zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Wykonawcę będzie obowiązywało złożenia oświadczenia na formularzu oferty o treści: Oświadczam, iż dostawy w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie dostaw zrealizowałem - nie zrealizowałem należycie, (w przypadku zaistnienia sytuacji, gdy Wykonawca nie zrealizował należycie lub nie wykonał dostaw, należy obowiązkowo załączyć do oferty informację o dostawach niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Niepotrzebne skreślić.;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku zaoferowania w zadaniu nr 1 (dostawa art. eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek): materiałów równoważnych Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kserokopii Raportów z testów wydajności przeprowadzonych zgodnie z normami ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla wkładów do drukarek kolorowych, ISO/IEC 24711/ 24712 dla materiałów do drukarek atramentowych, wystawionych przez podmiot niezależny od producenta, wykonawcy, zamawiającego i dystrybutora (potwierdzonych własnoręcznym podpisem przez osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem). Potwierdzenie zgodności powinno być dokonane na każdej zapisanej stronie dokumentu. W/w normy nie dotyczą materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłożenia do wglądu oryginałów posiadanych dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do przeprowadzenia w/w testów. 2.4. W przypadku zaoferowania w zadaniu nr 2 (dostawa art. chemii gospodarczej): materiałów równoważnych Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kserokopii ulotki lub karty katalogowej danego artykułu. Potwierdzenie zgodności powinno być dokonane na każdej zapisanej stronie dokumentu. Po stronie Wykonawcy będzie udowodnienie równoważności produktu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez wykonawcę poprzez złożenie oferty odpowiadającej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wybór tak skonstruowanej oferty przez Zamawiającego stanowią integralną część umowy na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek (zadanie Nr 1) i art. chemii gospodarczej (zadanie Nr 2). Wzór umowy w załączeniu. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: dalsze zmiany dotyczące stawek podatku VAT, które zostaną wprowadzone w trakcie roku obowiązywania umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne zakładka siwz z załącznikami
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne zakładka siwz z załącznikami.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.01.2014 godzina 10:00, miejsce: w Starostwie Powiatowym, Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, pokój. nr 111 I piętro Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę art. eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek (zadanie Nr 1) wraz z odbiorem zużytych tonerów i tuszy..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę art. eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek (zadanie Nr 1) wraz z odbiorem zużytych tonerów i tuszydo siedzib Zamawiającego, uszczegółowionych w dziale 1 ust. 1 punkt 1 do 5 siwz. CPV: od 24950000-8 do 24960000-1, od 30192113-6 do 30234700-5. Uszczegółowienie potrzeb materiałów uwzględniono w części szczegółowej formularzy ofertowych dla poszczególnych zadań. 2. Podane w formularzach szczegółowych poszczególnych zadań - wielkości opakowań mogą być zmienione przez Wykonawcę pod warunkiem dostosowania ilości i wielkości opakowania do wymaganej przez Zamawiającego wielkości zamówienia i odpowiedniej wyceny zmienionej pozycji. 3. Dostawa oraz płatności za wymienione w formularzu ofertowym dla zadań od 1 do 2 artykuły odbywać się będzie raz w miesiącu przez Zamawiających jednostkowych wymienionych w dziale 1, ust. 1, punkt 1 do 5 siwz. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiających jednostkowych będzie odbywał się na koszt Wykonawcy. 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca biorący udział w zadaniu Nr 1 przewidział w ofercie wymóg odbioru i utylizacji tonerów i tuszy, zgodnie z ustawą o odpadach z dn. 14.12.2012r r. (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późniejszymi zmianami) lub recykling na swój koszt i potrzeby - wszelkich zużytych tonerów, tuszy, folii itp. materiałów do drukarek, kserokopiarek i faksów uznawanych jako niebezpieczne. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany (z nazwy) przez Zamawiającego w formularzu ofertowym - w pozycjach gdzie nie ma dopisku oryginał lub tylko oryginał) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. W przypadku materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek (zadanie Nr 1): materiały eksploatacyjne fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, opakowania nie uszkodzone, kompatybilne z posiadanymi urządzeniami, by nie utracić posiadanej gwarancji (Zamawiający posiada drukarki i kserokopiarki na gwarancji, sprzęt zakupiony za środki pomocowe UE z określonym 5-letnim okresem trwałości projektu oraz drukarki i kserokopiarki własności Ministerstwa Transportu, do których zgodnie z umową użyczenia musi stosować tonery oryginalne). Weryfikacja zgodności będzie odbywała się w trakcie każdej dostawy materiałów eksploatacyjnych zgodnie z udzieloną gwarancją na urządzenia. 4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przewidział w ofercie stawki podatku VAT obowiązujące na rok 2014, w przypadku dalszych zmian w stawkach podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy w roku 2014, przewiduje się zmiany umowy w tym zakresie..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.21.13-6, 30.23.47.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę art. chemii gospodarczej (zadanie nr 2) do siedzib Zamawiającego, uszczegółowionych w dziale 1 ust. 1 punkt 1 do 5 siwz..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę art. chemii gospodarczej (zadanie nr 2) do siedzib Zamawiającego, uszczegółowionych w dziale 1 ust. 1 punkt 1 do 5 siwz. CPV: od 24950000-8 do 24960000-1, od 30192113-6 do 30234700-5. Uszczegółowienie potrzeb materiałów uwzględniono w części szczegółowej formularzy ofertowych dla poszczególnych zadań. 2. Podane w formularzach szczegółowych poszczególnych zadań - wielkości opakowań mogą być zmienione przez Wykonawcę pod warunkiem dostosowania ilości i wielkości opakowania do wymaganej przez Zamawiającego wielkości zamówienia i odpowiedniej wyceny zmienionej pozycji. 3. Dostawa oraz płatności za wymienione w formularzu ofertowym dla zadań od 1 do 2 artykuły odbywać się będzie raz w miesiącu przez Zamawiających jednostkowych wymienionych w dziale 1, ust. 1, punkt 1 do 5 siwz. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiających jednostkowych będzie odbywał się na koszt Wykonawcy. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany (z nazwy) przez Zamawiającego w formularzu ofertowym - w pozycjach gdzie nie ma dopisku oryginał lub tylko oryginał) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. 4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przewidział w ofercie stawki podatku VAT obowiązujące na rok 2014, w przypadku dalszych zmian w stawkach podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy w roku 2014, przewiduje się zmiany umowy w tym zakresie..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.95.00.00-8, 24.96.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków