Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe- na realizację usługi telefonii stacjonarnej

2013-12-16 15:03:00

Na podstawie Zarządzenia Starosty Łęczyńskiego Nr 75/2012 z dnia 09.10.2012r. w oparciu o art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na realizację usługi telefonii stacjonarnej świadczonej na rzecz Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

Zamawiający:

Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą:
Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna.
REGON: 431029168 NIP: 713-23-98-078
Telefon: (081) 752 64 01 Fax: (081)752 64 64

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi telefonii stacjonarnej świadczonej na rzecz Starostwa Powiatowego w Łęcznej polegająca na realizacji głosowych połączeń zewnętrznych z naliczaniem sekundowym i bezpłatnych połączeń pomiędzy lokalizacjami znajdującymi się w obrębie budynku Starostwa Powiatowego (nr 081/752 64 -00 do 99) oraz Wydziału Starostwa usytuowanego w Łęcznej ul. Krasnystawska 52 (nr 081/ 752 34 18), z zachowaniem dotychczasowej numeracji, w zakresie połączeń telefonicznych, faksowych i modemowych oraz dzierżawy centrali telefonicznej w zakresie wymaganym przez Zamawiającego, w terminie od 01stycznia 2014 do 31 grudnia 2014r.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje wyrażenia zgody na wykonanie zadań przez podwykonawców.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających,
w przypadku wyczerpania ilości numerów dostępowych do usług telefonii stacjonarnej. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania centrali telefonicznej i łączy w sprawności technicznej przez cały czas trwania umowy
6. Zamawiający będzie wymagał zawarcia umowy, w której zapewni ciągłość działania usług po wygaśnięciu bieżącej umowy (usługi muszą być świadczone nieprzerwanie do zawarcia kolejnej umowy w oparciu o ustawę Uzp).
7. Zamawiający będzie wymagał wskazania w umowie upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy do bezpośredniej obsługi klienta tzw. „opiekun” w czasie trwania umowy.
8. Zamawiający będzie bezwzględnie wymagał zapisu w umowie umożliwiającego jej rozwiązanie przez Zamawiającego w każdym czasie trwania umowy za porozumieniem stron z 30-sto dniowym okresem wypowiedzenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów
i kar umownych za przedterminowe rozwiązanie umowy.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki:

1) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi;
2) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia tj. wykonali podobne usługi w okresie ostatnich 3-ch lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, lecz nie krócej niż 1 rok przed ogłoszeniem
niniejszego zapytania w zakresie świadczenia powszechnych usług telefonicznych, zapewniających sprawne działanie dla jednego klienta minimum 40 linii telefonicznych
w jednej lokalizacji;
3) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Opis sposobu przedstawienia ceny oferty:
1) cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo
i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT ; 2) cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia, w tym koszty serwisu z podaniem ceny usługi rozliczanej
ryczałtem
3) cena może być tylko jedna; 4) cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).


Zapytania o przedmiot zamówienia:
Inspektor ds. Obsługi Sekretariatu Pani Agnieszka Jóźwiak, tel.( 081) 752 64 01 a.jozwiak@powiatleczynski.pl


Sposób przygotowania oferty:
1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym, podając cenę jednostkową netto, podatek VAT, cenę brutto. Oferta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
Jako wymagany załącznik do oferty, wykonawca winien załączyć:
1. w przypadku wykonawców działających przez pełnomocnika - pełnomocnictwo;
2. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3-ch lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, lecz nie krócej niż 1 rok przed ogłoszeniem
niniejszego zapytania - podobnych usług zawierający dane: wartość, data i miejsce dostawy odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia,
z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 3 do formularza ofertowego;
3. polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 50 000,00 PLN;
4. aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
5. „projekt umowy” parafowany przez wykonawcę,
6. podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dołączone
do formularza ofertowego,


Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 20.12 2013r. do godz. 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A – kancelaria przesłać mailem lub faxem na nr tel. (081) 752 64 64

Kryterium wyboru oferty: Cena 100%

Łęczna, dnia 12.12.2013r.Starosta Łęczyński
Adam Niwiński


Załączniki:
1. Specyfikacja techniczna Zał. nr 1
2. Formularz ofertowy Zał. nr 2
3. Wykaz podobnych dostaw. Zał. nr 3
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zał. nr 4
5. Projekt umowy

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron