Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na zakup oleju napędowego

2013-12-03 11:05:58
PZAZ.XI.272.1.4.2013 Łęczna, dn.03.12.2013r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzeniem Nr 3/2008 z dn. 18 stycznia 2008r. oraz Zarządzenia Nr 18/2010 z dnia 3 września 2010r. Dyrektora PZAZ w Łęcznej w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro i w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm), w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r.poz. 885 z późn. zm) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny zakupu oleju napędowego
dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej z siedzibą przy ulicy Krasnystawskiej 52, 21-010 Łęczna, NIP: 505-00-56-689 REGON: 060196692

I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
REGON: 060196692 NIP: 505-00-56-689
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Sprzedaż oleju napędowego CPV: 09134100-8 dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej:
a) Dojazd pojazdów będących własnością PZAZ do zatankowania do stacji paliwowej
w promieniu 10 km od siedziby zakładu.
b) Przewidywana ilość zakupu oleju napędowego w okresie 01.01.2014 - 31.12.2014r. będzie wynosić 8 000 litrów.
c) Wykonawca wystawi fakturę za okres 30 dniowy na podstawie dokumentów WZ potwierdzonych przez Zamawiającego. Zapłata za fakturę nastąpi w terminie 30 - dniowym od daty otrzymania faktury na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
d) Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił faktury VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturze.

III. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: 01.01.2014r.- 31.12.2014r.

IV. Sposób przygotowania oferty:
Wykonawca powinien sporządzić ofertę (załącznik nr 1).

V. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Ocena ofert :
S = ( Cmin / Cof.) x 100
S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena danej oferty
CENA = 100 punktów

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów , jakie muszą dostarczyć wykonawcy:
- formularz ofertowy ( załącznik nr 1),
- zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

VII. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Małgorzata Paprota, tel. (081) 752-29-20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 09.12.2013r. do godz. 11.00 w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej, 21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52., lub faksem na numer: 81 752 29 20, lub mailem : pzazleczna@wp.pl


Łęczna, dn.03.12.2013r. mgr Małgorzata Paprota
Dyrektor PZAZ

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna